Indeks 
Protokol
PDF 203kWORD 122k
Onsdag den 21. maj 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Velkomstord
 3.Klimaændringer (forhandling)
 4.Statusrapport 2007 for Tyrkiet (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Mødekalenderen for 2009 (afstemning)
  
5.2.Oplagring af metallisk kviksølv ***II (afstemning)
  
5.3.Strafferetlig beskyttelse af miljøet ***I (afstemning)
  
5.4.Undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og produktionsmetoder ***I (afstemning)
  
5.5.Udøvelse af vejstransporterhvervet ***I (afstemning)
  
5.6.Adgang til markedet for buskørsel (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
5.7.Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
5.8.Mobile satellittjenester ***I (afstemning)
  
5.9.Enklere erhvervsbetingelser (afstemning)
  
5.10.Kvinder og videnskab (afstemning)
  
5.11.Ophugning af skibe (afstemning)
  
5.12.Klimaændringer (afstemning)
  
5.13.Statusrapport 2007 for Tyrkiet (afstemning)
 6.Reumatiske sygdomme (skriftlig erklæring)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Den tragiske situation i Burma (forhandling)
 11.Naturkatastrofen i Kina (forhandling)
 12.Global konvention om et forbud mod uranvåben (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 14.Valgs prøvelse
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Strategi for vækst og beskæftigelse (forhandling)
 17.Udkast til forordning om REACH-testmetoder (forhandling)
 18.Dyresundhedsstrategi (2007-2013) (forhandling)
 19.Kommissionens strategi for det tredje møde mellem parterne i Århuskonventionen (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra den mexicanske Kongres, under ledelse af senator Guadarrama, som havde taget plads i den officielle loge.


3. Klimaændringer (forhandling)

Interimsbetænkning De videnskabelige fakta bag klimaændringerne: resultater og anbefalinger i forbindelse med beslutningstagningen [2008/2001(INI)] - Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer. Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

Karl-Heinz Florenz forelagde sin betænkning.

Talere: Janez Podobnik (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Jana Bobošíková, løsgænger, Cristina Gutiérrez-Cortines, Guido Sacconi og Vittorio Prodi.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber og Valdis Dombrovskis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Jordan Cizelj, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, Péter Olajos, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, Anni Podimata og Marios Matsakis.

Talere: Janez Podobnik, Stavros Dimas og Karl-Heinz Florenz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 21.05.2008.


4. Statusrapport 2007 for Tyrkiet (forhandling)

Betænkning: Statusrapport 2007 for Tyrkiet [2007/2269(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

Ria Oomen-Ruijten forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Talere: Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen).

Talere: Emine Bozkurt (ordfører for udtalelse fra FEMM), Giorgos Dimitrakopoulos for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Georgiou for IND/DEM-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Cem Özdemir, Roberta Angelilli, Adamos Adamou, Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Jacques Toubon, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mogens Camre, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Francisco José Millán Mon, Béatrice Patrie, Gunnar Hökmark, Richard Howitt, Elmar Brok, Emilio Menéndez del Valle, Vural Öger og Evgeni Kirilov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Zbigniew Zaleski, Joel Hasse Ferreira og Panayiotis Demetriou.

Talere: Janez Lenarčič, Olli Rehn og Ria Oomen-Ruijten.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 21.05.2008.


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere: Struan Stevenson, om morgendagens transportstrejke i Frankrig og om strejkernes konsekvenser for medlemmernes arbejde (formanden meddelte, at administrationen ville holde medlemmerne underrettet om, hvilke foranstaltninger der blev truffet), og Daniel Cohn-Bendit om udøvelse af strejkeretten.


5.1. Mødekalenderen for 2009 (afstemning)

Kalender for Europa-Parlamentets mødeperioder – 2009: se Formandskonferencens forslag (punkt 16 i protokollen af 19.05.2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Europa-Parlamentets mødekalender for 2009 blev fastsat som følger:

fra 12. til 15. januar

fra 2. til 5. februar

den 18. og 19. februar

fra 9. til 12. marts

fra 23. til 26. marts

den 1. og 2. april

fra 21. til 24. april

fra 4. til 7. maj

fra 14. til 16. juli

fra 14. til 17. september

den 7. og 8. oktober

fra 19. til 22. oktober

den 11. og 12. november

fra 23. til 26. november

fra 14. til 17. december.

Indlæg til afstemningen:

Joseph Daul havde stillet et mundtligt ændringsforslag til Formandskonferencens forslag (uge 17) med det formål at rykke den mødeperiode, der ifølge forslaget skulle finde sted fra 20. til 23. april 2009, én dag til tidsrummet 21. til 24. april 2009.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen støttede dette forslag.

Parlamentet vedtog dette mundtlige ændringsforslag.

Hartmut Nassauer havde anmodet om at få nærmere oplysninger om det kommende valg til Europa-Parlamentet og Parlamentets første mødeperiode derefter (formanden havde svaret, at han ville forelægge dette spørgsmål for Formandskonferencen).

Daniel Cohn-Bendit om de foregående indlæg.


5.2. Oplagring af metallisk kviksølv ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksportforbud og sikker oplagring af metallisk kviksølv [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Dimitrios Papadimoulis (ordfører) tog ordet for at kommentere ændringsforslag 37 og 41.

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0214)


5.3. Strafferetlig beskyttelse af miljøet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet [KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Talere: Janez Lenarčič (formand for Rådet), Olli Rehn (medlem af Kommissionen) og Hartmut Nassauer (ordfører).

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0215)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0215)


5.4. Undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og produktionsmetoder ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 [KOM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Gábor Harangozó (A6-0061/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Gábor Harangozó (ordfører) tog ordet.

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0216)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0216)


5.5. Udøvelse af vejstransporterhvervet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet [KOM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0217)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0217)

Indlæg til afstemningen:

Mathieu Grosch havde gjort opmærksom på, at ændringsforslag 108 og 117 var indbyrdes uforenelige og havde taget det sidstnævnte ændringsforslag tilbage, for PPE-DE-Gruppen.


5.6. Adgang til markedet for buskørsel (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for buskørsel (omarbejdning) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Talere: Hannes Swoboda, for PSE-Gruppen, som – under henvisning til forretningsordenens artikel 170, stk. 4 – anmodede om at få udsat afstemningen til en af de to kommende mødeperioder, og Mathieu Grosch (ordfører), som støttede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.


5.7. Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) [KOM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0218)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0218)


5.8. Mobile satellittjenester ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) [KOM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Fiona Hall (A6-0077/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0219)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0219)


5.9. Enklere erhvervsbetingelser (afstemning)

Betænkning: Enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision [2007/2254(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0220)


5.10. Kvinder og videnskab (afstemning)

Betænkning: Kvinder og videnskab [2007/2206(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0221)


5.11. Ophugning af skibe (afstemning)

Betænkning: Grønbog om forbedret ophugning af skibe [2007/2279(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0222)


5.12. Klimaændringer (afstemning)

Betænkning: De videnskabelige fakta bag klimaændringerne: resultater og anbefalinger i forbindelse med beslutningstagningen [2008/2001(INI)] - Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer. Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0223)

Indlæg til afstemningen:

Formanden havde oplyst, at ændringsforslag 5, 11, 12, 13, 14 og 15 ikke opfyldte kravene til behandling, og Jan Březina havde sat spørgsmålstegn ved, om ændringsforslag 15 ikke opfyldte kravene til behandling (formanden havde gjort opmærksom på, at disse ændringsforslag kunne genfremsættes i forbindelse med afstemningen om hovedbetænkningen om dette emne).


5.13. Statusrapport 2007 for Tyrkiet (afstemning)

Betænkning: Statusrapport 2007 for Tyrkiet [2007/2269(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0224)

Indlæg til afstemningen:

Alexander Lambsdorff havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 11, hvilket var blevet godtaget.

Ria Oomen-Ruijten (ordfører) havde forelagt et mundtligt ændringsforslag til punkt 19, hvilket var blevet godtaget.


6. Reumatiske sygdomme (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0008/2008 indgivet af Edite Estrela, Dorette Corbey og Adamos Adamou om reumatiske sygdomme var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 116, stk. 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra mødet den 05.06.2008.


FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Mødekalender for 2009: Toomas Savi og Bernd Posselt

Betænkning: Dimitrios Papadimoulis - A6-0102/2008: Fiona Hall og Lojze Peterle

Betænkning: Hartmut Nassauer - A6-0154/2008: Zuzana Roithová, Roger Helmer, Syed Kamall, Giuseppe Gargani og Bogusław Sonik

Betænkning: Fiona Hall - A6-0077/2008: Zuzana Roithová og Syed Kamall

Betænkning: Karl-Heinz Florenz - A6-0136/2008: Miroslav Ouzký, Jan Březina, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Kurt Joachim Lauk og Roger Helmer

Betænkning: Ria Oomen-Ruijten - A6-0168/2008: Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt, Albert Deß og Marusya Ivanova Lyubcheva


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Ewa Tomaszewska havde oplyst, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om ændringsforslag 11 i betænkning af Silvia-Adriana Ţicău - A6-0087/2008.


(Mødet udsat kl. 13.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Den tragiske situation i Burma (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den tragiske situation i Burma

Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Louis Michel (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Jules Maaten for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Urszula Gacek, Libor Rouček, Marios Matsakis, Frithjof Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Colm Burke, Thijs Berman, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior, Alessandro Battilocchio og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mario Mauro, Tunne Kelam og Glyn Ford.

Talere: Janez Lenarčič og Louis Michel.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen om den tragiske situation i Burma (B6-0244/2008)

- Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke og Thomas Mann for PPE-DE-Gruppen om den tragiske situation i Burma (B6-0245/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen om den tragiske situation i Burma (B6-0246/2008)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om Burma/Myanmar (B6-0247/2008)0247/08

- Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen om den tragiske situation i Burma/Myanmar (B6-0248/2008)

- Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen om den tragiske situation i Burma (B6-0249/2008)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 22.05.2008.


11. Naturkatastrofen i Kina (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Naturkatastrofen i Kina

Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Louis Michel (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Libor Rouček for PSE-Gruppen, Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Patrick Louis for IND/DEM-Gruppen, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Edite Estrela, Bastiaan Belder, Cornelis Visser, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Józef Pinior, Csaba Sándor Tabajdi og Genowefa Grabowska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Colm Burke, Bogdan Golik og Zbigniew Zaleski.

Talere: Janez Lenarčič og Louis Michel.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Georg Jarzembowski, Jean-Luc Dehaene, Cornelis Visser og Jas Gawronski for PPE-DE-Gruppen om naturkatastrofen i Kina (B6-0242/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marcin Libicki og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om jordskælvet i Kina (B6-0250/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Claude Turmes, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om naturkatastrofen i Kina (B6-0251/2008)

- Jiří Maštálka og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen om jordskælvet i Kina (B6-0252/2008)

- Dirk Sterckx, Thierry Cornillet og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om naturkatastrofen i Kina (B6-0253/2008)

- Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano og Alexandra Dobolyi for PSE-Gruppen om naturkatastrofen i Kina (B6-0270/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 22.05.2008.


12. Global konvention om et forbud mod uranvåben (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0029/2008/rev) af Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen,Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Karl von Wogau og Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen, til Rådet: Global konvention om et forbud mod uranvåben (B6-0153/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0030/2008/rev) af Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen,Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Karl von Wogau og Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen, til Kommissionen: Global konvention om et forbud mod uranvåben (B6-0154/2008)

Elly de Groen-Kouwenhoven, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes, Ģirts Valdis Kristovskis og Stefano Zappalà begrundede de mundtlige forespørgsler.

Janez Lenarčič (formand for Rådet) besvarede forespørgslen (B6-0153/2008).

Louis Michel (medlem af Kommissionen) besvarede forespørgslen (B6-0154/2008).

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Jana Hybášková for PPE-DE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Luca Romagnoli løsgænger, og Luisa Morgantini (stiller).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Janusz Onyszkiewicz, Roberto Fiore og Gerard Batten.

Talere: Janez Lenarčič og Louis Michel.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0219/2008)

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen om våben med (forarmet) uran og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0220/2008)

- Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek, Jana Hybášková og Árpád Duka-Zólyomi for PPE-DE-Gruppen om våben med forarmet uran (B6-0223/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0224/2008)

- Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen om våben af forarmet uran og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0227/2008)

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite og Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0230/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 22.05.2008.

(Mødet udsat kl. 17.35 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.00)


FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

13. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0156/2008).

Spørgsmål nr. 1 (Manuel Medina Ortega): Forskelsbehandling i forbindelse med pasudstedelse i EU.

Janez Lenarčič (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 2 (Avril Doyle): Ratificering af Lissabontraktaten.

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Avril Doyle, Marian Harkin og Jim Allister.

Spørgsmål nr. 3 (Colm Burke): Forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med henblik på EU-medlemskab.

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Colm Burke.

Spørgsmål nr. 4 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 5 (Gay Mitchell): Klimaændringer og international sikkerhed.

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell og Carlos Carnero González.

Spørgsmål nr. 6 (Jim Higgins): Effektiv beskyttelse af EU's ydre grænser.

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 7 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Fattigdomsbekæmpelse.

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Emanuel Jardim Fernandes.

Spørgsmål nr. 8 (Robert Evans): Menneskerettigheder på Cuba.

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Richard Howitt (for stilleren), Zita Pleštinská og David Martin.

Talere: Bernd Posselt om planlægningen af spørgetiden ud fra Rådets tidsplan (formanden gav tilsagn om at forelægge dette spørgsmål for Formandskonferencen), og Janez Lenarčič om dette indlæg.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

14. Valgs prøvelse

På forslag af JURI vedtog Parlamentet at erklære følgende medlemmers mandater for gyldige med virkning fra henholdsvis den 30.04.2008 og den 09.05.2008: Jan Cremers og Hanne Dahl.


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE-, ALDE-, UEN- og Verts/ALE-gruppen og IND/DEM-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

AGRI: László Tőkés

LIBE: Catherine Boursier, Fabio Ciani

Underudvalget om Menneskerettigheder: Bernard Wojciechowski i stedet for Witold Tomczak

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet : Catherine Boursier, Adrian Severin

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa: Salvatore Tatarella.

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien:Viktória Mohácsi i stedet for Vittorio Prodi

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Catherine Boursier

Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika: Vittorio Prodi


16. Strategi for vækst og beskæftigelse (forhandling)

Betænkning: Midtvejsevaluering af industripolitikken - Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse [2007/2257(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

Romana Jordan Cizelj forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jerzy Buzek for PPE-DE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Lambert van Nistelrooij, Bogusław Liberadzki, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Ilda Figueiredo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău og Bogusław Liberadzki.

Talere: Günter Verheugen og Romana Jordan Cizelj.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 22.05.2008.


17. Udkast til forordning om REACH-testmetoder (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0055/2008) af Guido Sacconi for ENVI til Kommissionen: Udkast til forordning om REACH for testmetoder (B6-0158/2008)

Guido Sacconi begrundede den mundtlige forespørgsel.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Thomas Ulmer for PPE-DE-Gruppen, og Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marios Matsakis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Guido Sacconi for ENVI om udkast til Kommissionens forordning om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (B6-0237/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 22.05.2008.


18. Dyresundhedsstrategi (2007-2013) (forhandling)

Betænkning: En ny dyresundhedsstrategi for Den Europæiske Union (2007-2013) [2007/2260(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

Janusz Wojciechowski forelagde sin betænkning.

Androula Vassiliou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Esther De Lange for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Neil Parish, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso og Avril Doyle

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Andrzej Jan Szejna, Jim Allister og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Androula Vassiliou og Janusz Wojciechowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 22.05.2008.


19. Kommissionens strategi for det tredje møde mellem parterne i Århuskonventionen (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0054/2008) af Miroslav Ouzký, for ENVI, til Kommissionen: Kommissionens strategi for det tredje møde mellem parterne i konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (B6-0157/2008)

Den mundtlige forespørgsels stiller var fraværende, og formanden besluttede derfor ikke at behandle denne forespørgsel.

Talere: om denne afgørelse, Marios Matsakis, Eija-Riitta Korhola, Inés Ayala Sender og Androula Vassiliou, medlem af Kommissionen, som indvilligede i at give et skriftligt svar på denne mundtlige forespørgsel.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 406.218/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik