Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0219/2008

Συζήτηση :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

9.9. Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 και B6-0230/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0219/2008

(αντικαθιστά τις B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 και B6-0230/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Αδάμος Αδάμου και Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Adam Bielan, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, έχουν επίσης υπογράψει την RC-B6-0219/2008.

Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek και Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Παρεμβαίνει ο Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, για να επισημάνει ότι η ομάδα του έχει επίσης υπογράψει την RC-B6-0219/2008.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0233)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου