Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0239/2008

Συζήτηση :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

16.2.  Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 και B6-0264/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0239/2008

(αντικαθιστά τις B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 και B6-0264/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma και Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas, Anne E. Jensen και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Elisabeth Schroedter και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0239)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου