Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Λίβανος (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 7.Παρακολούθηση της Διακήρυξης των Παρισίων του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (συζήτηση)
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Eνδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
9.4.Λίβανος (ψηφοφορία)
  
9.5.Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
  
9.6.Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (ψηφοφορία)
  
9.7.H τραγική κατάσταση στη Bιρμανία (ψηφοφορία)
  
9.8.Φυσικές καταστροφές στην Kίνα (ψηφοφορία)
  
9.9.Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (ψηφοφορία)
  
9.10.REACH (Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών) (ψηφοφορία)
  
9.11.Μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (ψηφοφορία)
  
9.12.Η στρατηγική για την τρίτη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως απόφασης και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  
9.13.Παρακολούθηση της Διακήρυξης των Παρισίων του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (ψηφοφορία)
 10.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
14.1.Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
  
14.2.Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία
  
14.3.Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι
 15.Σύνθεση του Σώματος
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(ψηφοφορία)
  
16.2.Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
16.3.Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 20.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 22.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (252 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (171 kb) Κατάσταση παρόντων (20 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (473 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1024 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (251 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (188 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (339 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου