Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 251kWORD 171k
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Λίβανος (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 7.Παρακολούθηση της Διακήρυξης των Παρισίων του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (συζήτηση)
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Eνδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
9.4.Λίβανος (ψηφοφορία)
  
9.5.Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
  
9.6.Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (ψηφοφορία)
  
9.7.H τραγική κατάσταση στη Bιρμανία (ψηφοφορία)
  
9.8.Φυσικές καταστροφές στην Kίνα (ψηφοφορία)
  
9.9.Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (ψηφοφορία)
  
9.10.REACH (Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών) (ψηφοφορία)
  
9.11.Μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (ψηφοφορία)
  
9.12.Η στρατηγική για την τρίτη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως απόφασης και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  
9.13.Παρακολούθηση της Διακήρυξης των Παρισίων του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (ψηφοφορία)
 10.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
14.1. Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
  
14.2. Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία
  
14.3. Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι
 15.Σύνθεση του Σώματος
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1. Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(ψηφοφορία)
  
16.2. Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
16.3. Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 20.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 22.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.05 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFCO, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (COM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009 (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0095(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2008 μέχρι την 31η Ιουλίου 2012 (COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG


3. Λίβανος (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 09.04.2008 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.04.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jana Hybášková, Tokia Saïfi και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0271/2008),

- Philippe Morillon, Elizabeth Lynne και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο (B6-0272/2008),

- Hélène Flautre, David Hammerstein και Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο (B6-0273/2008),

- Ryszard Czarnecki, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0274/2008),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser και Béatrice Patrie, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0275/2008),

- André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0276/2008).

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.


4. Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 22.04.2008 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.04.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την άνοδο της τιμής των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες (B6-0217/2008),

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith, Milan Horáček, Marie-Hélène Aubert, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt, Rebecca Harms, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Bart Staes, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg και Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και τις αναπτυσσόμενες χώρες (B6-0221/2008),

- Joseph Daul, Mairead McGuinness, Maria Martens, John Bowis, Gay Mitchell και Neil Parish, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και τον αναπτυσσόμενο κόσμο (B6-0222/2008),

- Sergio Berlato, Eoin Ryan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες (B6-0225/2008),

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Δημήτριος Παπαδημούλης και Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες (B6-0229/2008),

- Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė και Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες (B6-0232/2008).

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.


5. Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 23.04.2008 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.04.2008).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης (πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων) (B6-0233/2008).

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.


6. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) [COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Bernard Lehideux παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Stauner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jan Andersson, Louis Michel και Bernard Lehideux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Συνοπτικά Πρακτικά της 22.05.2008.


7. Παρακολούθηση της Διακήρυξης των Παρισίων του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας [2008/2048(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

Ο Johan Van Hecke παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pierre Schapira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Maria Martens.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alain Hutchinson, Olle Schmidt, Mikel Irujo Amezaga, Jerzy Buzek, Josep Borrell Fontelles, Renate Weber, Filip Kaczmarek, Ana Maria Gomes, Gay Mitchell, Anne Van Lancker και Gabriela Creţu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, Marianne Mikko, Czesław Adam Siekierski και Christopher Beazley.

Παρεμβαίνουν οι Louis Michel και Johan Van Hecke.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 π.μ και επαναλαμβάνεται στις 12.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

8. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος, μετά από αίτημα της Διάσκεψης των Προέδρων και κατόπιν προτάσεως της ομάδας εργασίας “Εγγύς Ανατολή”,προβαίνει σε σύντομη δήλωση στην οποία εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γενική συμφωνία σχετικά με την έξοδο από την κρίση στο Λίβανο, που συνήφθη στη Ντόχα με τη διαμεσολάβηση της Αραβικής Λίγκας και του Κατάρ.

Εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, καλεί όλα τα μέρη να θέσουν σε εφαρμογή αυτή τη συμφωνία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα επανάλειψης των σχέσεων με ένα Κοινοβούλιο του Λιβάνου που έχει επίγνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του .


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


9.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [9190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080 (BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0225)


9.2. Eνδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση [2007/2257(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0226)


9.3. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) [COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0227)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0227)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

O Bernard Lehideux (εισηγητής) σχετικά με τις επιπτώσεις της εγκρίσεως της τροπολογίας 10.


9.4. Λίβανος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0271/2008, B6-0272/2008, B6-0273/2008, B6-0274/2008, B6-0275/2008 και B6-0276/2008

Η συζήτηση έγινε στις 09.04.2008 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.04.2008).

Οι προτάσεις ψηφίσματος έχουν αναγγελθεί (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0271/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0271/2008, B6-0272/2008, B6-0273/2008, B6-0274/2008, B6-0275/2008 και B6-0276/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Jana Hybášková, Ιωάννης Κασουλίδης και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Béatrice Patrie και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Philippe Morillon, Elizabeth Lynne και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Hélène Flautre, Pierre Jonckheer και David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Roberta Angelilli και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0228)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Jana Hybášková σχετικά με τη γαλλική απόδοση του κειμένου.

Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, που παρουσιάζει προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο1, η οποία κρατείται.


9.5. Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0217/2008, B6-0221/2008, B6-0222/2008, B6-0225/2008, B6-0229/2008 και B6-0232/2008

Η συζήτηση έγινε στις 22.04.2008 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.04.2008).

Οι προτάσεις ψηφίσματος έχουν αναγγελθεί (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0217/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0217/2008, B6-0221/2008, B6-0222/2008, B6-0225/2008, B6-0229/2008 και B6-0232/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

John Bowis, Mairead McGuinness και Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Hannes Swoboda και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė και Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan και Sergio Berlato, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Οι Pervenche Berès, Elisa Ferreira, Thomas Mann και Riitta Myller, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, έχουν επίσης υπογράψει το κείμενο της RC-B6-0217/2008.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0229)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, που παρουσιάζει προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο 6, η οποία κρατείται.

Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, που παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 31, η οποία κρατείται (η τροπολογία 31 απορρίφθηκε κατόπιν στην τροποποιημένη της μορφή).


9.6. Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0233/2008

Η συζήτηση έγινε στις 23.04.2008 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.04.2008).

Η πρόταση ψηφίσματος έχει αναγγελθεί (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0230)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, που παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 1, η οποία κρατείται·


Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, που παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 8, η οποία κρατείται.


9.7. H τραγική κατάσταση στη Bιρμανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 και B6-0249/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0244/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 και B6-0249/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki και Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ο Konrad Szymański έχει επίσης υπογράψει το κείμενο της RC-B6-0244/2008, εξ ονόματος της ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0231)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ignasi Guardans Cambó που παρουσιάζει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος πριν από την παράγραφο1, η οποία κρατείται·

Hartmut Nassauer επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας.


9.8. Φυσικές καταστροφές στην Kίνα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 και B6-0270/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0242/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 και B6-0270/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Georg Jarzembowski, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser και Jas Gawronski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano και Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Dirk Sterckx, Thierry Cornillet και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Helga Trüpel, Claude Turmes και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Jiří Maštálka και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ο Konrad Szymański έχει επίσης υπογράψει την RC-B6-0242/2008, εξ ονόματος της ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0232)


9.9. Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 και B6-0230/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0219/2008

(αντικαθιστά τις B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 και B6-0230/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Αδάμος Αδάμου και Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Adam Bielan, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, έχουν επίσης υπογράψει την RC-B6-0219/2008.

Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek και Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Παρεμβαίνει ο Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, για να επισημάνει ότι η ομάδα του έχει επίσης υπογράψει την RC-B6-0219/2008.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0233)


9.10. REACH (Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0237/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0234)


9.11. Μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) [2007/2260(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0235)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Lutz Goepel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, που παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 12, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

Zbigniew Zaleski σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


9.12. Η στρατηγική για την τρίτη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως απόφασης και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σε συνέχεια της προφορικής ερώτησης B6-0157/2008, σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού,από τον Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την τρίτη Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης του Aarhus, στη Ρίγα (Λετονία) (B6-0238/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0236)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Miroslav Ouzký (Πρόεδρος της επιτροπής ENVI) και Inés Ayala Sender σχετικά με την απουσία συζήτησης κατά τη χθεσινή νυκτερινή συνεδρίαση (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008).


9.13. Παρακολούθηση της Διακήρυξης των Παρισίων του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας [2008/2048(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0237)


10. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 127, παράγραφος 3, του Κανονισμού, να πραγματοποιήσει μια έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008, από τις 9 π.μ. έως τις 11 π.μ., στις Βρυξέλλες, σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του εξάμηνου της Σλοβενικής Προεδρείας.


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες - RC-B6-0217/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski και Ewa Tomaszewska

Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις - B6-0233/2008: Zita Pleštinská και Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Janusz Wojciechowski - A6-0147/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Bogdan Golik και Ewa Tomaszewska

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Eija-Riitta Korhola.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008)


14.1.  Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 και B6-0258/2008

Οι Jean Lambert, Erik Meijer, Filip Kaczmarek, Leopold Józef Rutowicz και Μάριος Ματσάκης παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jana Hybášková, Marianne Mikko, Marcin Libicki και Kathy Sinnott.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.


14.2.  Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 και B6-0264/2008

Οι Marcin Libicki, Věra Flasarová, Jacek Protasiewicz, Μάριος Ματσάκης και Milan Horáček παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marianne Mikko, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Urszula Gacek, Józef Pinior, Eugenijus Gentvilas, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kathy Sinnott, Bernd Posselt και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Zaleski και Tadeusz Zwiefka.

Παρεμβαίνει Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.


14.3.  Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 και B6-0269/2008

Οι Alain Hutchinson, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Filip Kaczmarek, Marcin Libicki και Μάριος Ματσάκης παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Eija-Riitta Korhola και Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2008.


15. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Raffaele Lombardo σε αξίωμα ασυμβίβαστο με αυτό του Ευρωπαίου βουλευτή σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Το Σώμα λαμβάνει γνώση και, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 του κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από 22.05.2008.

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Sebastiano Sanzarello ορίστηκε στη θέση του Raffaele Lombardo ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 22.05.2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Sebastiano Sanzarello καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


16. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


16.1.  Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 και B6-0258/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0240/2008

(αντικαθιστά τις B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 και B6-0258/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Josep Borrell Fontelles και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez, Johan Van Hecke και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga, Raül Romeva i Rueda και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0238)


16.2.  Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 και B6-0264/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0239/2008

(αντικαθιστά τις B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 και B6-0264/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma και Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas, Anne E. Jensen και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Elisabeth Schroedter και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0239)


16.3.  Αυξανόμενη ένταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 και B6-0269/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0241/2008

(αντικαθιστά τις B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 και B6-0269/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Johan Van Hecke και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda και Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ο Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, έχει επίσης υπογράψει την RC-B6-0241/2008.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0240)


17. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Fabio Ciani


19. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Χρηματοδότηση δράσεων πλην της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σε χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) 1905/2006 (2008/2117(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, AFET)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή ECON

- Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης (2008/2122(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή JURI

- Νομική προστασία ενηλίκων : διασυνοριακές επιπτώσεις (2008/2123(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Ευρωπαϊκή επίσημη πράξη (2008/2124(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (2008/2125(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2120(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή CULT

- Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (2008/2129(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή DEVE

- Δημοκρατικός έλεγχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας: διαδάγματα και συστάσεις για το μέλλον (2008/2127(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (2008/2131(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CLIM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Συμβάσεις στον τομέα των ΑΣΧ (2008/2128(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή ECON

- Έκθεση για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (2008/2107(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή EMPL

- Η κοινωνική κατάσταση των Ρομά και η βελτιωμένη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στην ΕΕ (2008/2137(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή ENVI

- Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013 (2008/2115(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή FEMM

- Η αμεροληψία με βάση το φύλο και η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών (2008/2118(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή IMCO

- Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και τήρηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση, όπως αναθεωρήθηκε απί την οδηγία 97/55/ΕΚ και την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2008/2114(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη (2008/2139(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, JURI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή INTA

- Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας (2008/2135(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο (2008/2133(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, JURI, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή ITRE

- Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (2008/2140(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή JURI

- Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ1 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (2008/2121(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή REGI

- Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (2008/2132(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο (2008/2130(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή TRAN

- Δημιουργία Κοινού Αεροπορικού Χώρου με το Ισραήλ (2008/2136(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

- Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία (2008/2134(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 114, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. (2008/2111(INI))

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 192, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

επιτροπή PETI

- Έκθεση "European City Guide": Αναφορά 45/2006 (2008/2126(INI))
(γνωμοδότηση: IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή DEVE

- Χρηματοδότηση δράσεων πλην της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σε χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) 1905/2006 (2008/2117(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)
Συνδεδεμένες επιτροπές DEVE, AFET
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

επιτροπή ITRE

- Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (2008/2140(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές ITRE, ENVI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.05.2008)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπές ITRE, INTA

- Σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (2008/2104(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: ITRE, INTA


20. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Αδάμος Αδάμου

410

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

315

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

110

16/2008

Vladimír Železný

37

17/2008

Cristiana Muscardini, Gerardo Galeote, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Daniel Dăianu

176

18/2008

Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco

150

19/2008

Vural Öger, Kader Arif, Marco Cappato, Jelko Kacin

76

20/2008

Patrick Gaubert, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti

169

21/2008

Herbert Bösch, Harald Ettl, Stephen Hughes, André Brie, Othmar Karas

68

22/2008

Guido Podestà

25

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

127

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Richard Howitt

146

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Μανώλης Μαυρομμάτης

87

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

16

27/2008

Mario Borghezio

24

28/2008

Patrick Gaubert

34

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

96

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

206

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

29

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

31

33/2008

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

188

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

82

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

223

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

192

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

9

38/2008

Άννυ Ποδηματά, Δημήτριος Παπαδημούλης, Rebecca Harms

30

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

17

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

34

41/2008

Bogusław Rogalski

6

42/2008

Andreas Mölzer

9

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

13

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

150

45/2008

Yannick Vaugrenard, Μαρία Ματσούκα, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

44

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

41

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

31

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

34


21. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


22. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 04.06.2008 έως τις 05.06.2008.


23. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.25 μ.μ.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berlato, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Böge, Bösch, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, De Blasio, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello , Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Σχοινάς, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tarand, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου