Zoznam 
Zápisnica
PDF 234kWORD 161k
Štvrtok, 22. mája 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Libanon (predložené návrhy uznesení)
 4.Nárast spotrebiteľských cien v Európskej únii a v rozvojových krajinách (predložené návrhy uznesení)
 5.Rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o oslobodení od vízovej povinnosti (predložené návrhy uznesení)
 6.Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 7.Opatrenia v nadväznosti na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci z roku 2005 (rozprava)
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  
9.1.Predbežný návrh opravného rozpočtu č. 2/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Strednodobé hodnotenie priemyselnej politiky: príspevok k Stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
9.4.Libanon (hlasovanie)
  
9.5.Nárast spotrebiteľských cien v Európskej únii a v rozvojových krajinách (hlasovanie)
  
9.6.Rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o oslobodení od vízovej povinnosti (hlasovanie)
  
9.7.Tragická situácia v Barme (hlasovanie)
  
9.8.Prírodná katastrofa v Číne (hlasovanie)
  
9.9.Zmluva o celosvetovom zákaze uránových zbraní (hlasovanie)
  
9.10.REACH (návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú skúšobné metódy) (hlasovanie)
  
9.11.Nová stratégia Európskej únie týkajúca sa zdravia zvierat (2007 - 2013) (hlasovanie)
  
9.12.Stratégia Komisie vzhľadom na tretie zasadnutie strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (hlasovanie)
  
9.13.Opatrenia v nadväznosti na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci z roku 2005 (hlasovanie)
 10.Kalendár schôdzí
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
14.1. Sudán a Medzinárodný trestný súd
  
14.2. Zadržiavanie politických oponentov v Bielorusku
  
14.3. Rastúce napätie v Burundi
 15.Zloženie Parlamentu
 16.Hlasovanie
  
16.1. Sudán a Medzinárodný trestný súd(hlasovanie)
  
16.2. Zadržanie politických odporcov v Bielorusku (hlasovanie)
  
16.3. Rastúce napätie v Burundi (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 20.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.05 h.


2. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

AFCO, JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (KOM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

CONT

- Návrh rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0095(CNS))

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012 (KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG


3. Libanon (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 9.4.2008 (bod 18 zápisnice zo dňa 09.04.2008).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jana Hybášková, Tokia Saïfi a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE, o situácii v Libanone (B6-0271/2008),

- Philippe Morillon, Elizabeth Lynne a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, o situácii v Libanone (B6-0272/2008),

- Hélène Flautre, David Hammerstein a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, o situácii v Libanone (B6-0273/2008),

- Ryszard Czarnecki, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, o situácii v Libanone (B6-0274/2008),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Béatrice Patrie za skupinu PSE, o situácii v Libanone (B6-0275/2008),

- André Brie za skupinu GUE/NGL o situácii v Libanone (B6-0276/2008).

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


4. Nárast spotrebiteľských cien v Európskej únii a v rozvojových krajinách (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 22.4.2008 (bod 11 zápisnice zo dňa 22.04.2008).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Hannes Swoboda za skupinu PSE, o zvyšovaní cien potravín v Európskej únii a v rozvojových krajinách (B6-0217/2008),

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith, Milan Horáček, Marie-Hélène Aubert, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt, Rebecca Harms, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Bart Staes, Marie Anne Isler Béguin, Mikel Irujo Amezaga, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg a Jill Evans za skupinu Verts/ALE, o zvyšovaní cien potravín v EÚ a rozvojových krajinách (B6-0221/2008),

- Joseph Daul, Mairead McGuinness, Maria Martens, John Bowis, Gay Mitchell a Neil Parish za skupinu PPE-DE, o zvyšovaní cien potravín v EÚ a rozvojových krajinách (B6-0222/2008),

- Sergio Berlato, Eoin Ryan a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o zvyšovaní cien potravín v EÚ a v rozvojových krajinách (B6-0225/2008),

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Dimitrios Papadimoulis a Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, o zvyšovaní cien potravín v EÚ a rozvojových krajinách (B6-0229/2008),

- Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė a Niels Busk za skupinu ALDE o zvyšovaní cien potravín v EÚ a rozvojových krajinách (B6-0232/2008).

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


5. Rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o oslobodení od vízovej povinnosti (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 23.4.2008 (bod 3 zápisnice zo dňa 23.04.2008).

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Gérard Deprez za skupinu ALDE, o rokovaniach medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o zrušení vízovej povinnosti (B6-0233/2008).

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


6. Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) ***I (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) [COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Bernard Lehideux uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Stauner za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Renate Weber za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jan Andersson, Louis Michel a Bernard Lehideux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


7. Opatrenia v nadväznosti na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci z roku 2005 (rozprava)

Správa Opatrenia v nadväznosti na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci z roku 2005 [2008/2048(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

Johan Van Hecke uviedol správu.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Pierre Schapira za skupinu PSE, Toomas Savi za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Eoin Ryan za skupinu UEN, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL a Maria Martens.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alain Hutchinson, Olle Schmidt, Mikel Irujo Amezaga, Jerzy Buzek, Josep Borrell Fontelles, Renate Weber, Filip Kaczmarek, Ana Maria Gomes, Gay Mitchell, Anne Van Lancker a Gabriela Creţu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Marianne Mikko, Czesław Adam Siekierski a Christopher Beazley.

Vystúpili: Louis Michel a Johan Van Hecke.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

8. Vyhlásenie predsedníctva

Na žiadosť Konferencie predsedov a na návrh pracovnej skupiny pre Blízky východ predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, v ktorom vyjadril potešenie nad globálnou dohodou o riešení krízy v Libanone, ktorá bola uzavretá v Dauhe prostredníctvom Ligy arabských štátov a Kataru.

Predseda v mene Parlamentu vyzval všetky zúčastnené strany, aby túto dohodu uplatňovali, a vyjadril potešenie z toho, že sa budú môcť obnoviť vzťahy s libanonským parlamentom, ktorý si je vedomý svojich demokratických práv a povinností.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Predbežný návrh opravného rozpočtu č. 2/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Predbežný návrh opravného rozpočtu č. 2/2008 k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rok 2008
Oddiel III - Komisia [9190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080 (BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0225)


9.2. Strednodobé hodnotenie priemyselnej politiky: príspevok k Stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Strednodobé hodnotenie priemyselnej politiky: príspevok k Stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť [2007/2257(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0226)


9.3. Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) [COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0227)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0227)

Vystúpili títo poslanci:

Bernard Lehideux (spravodajca) sa vyjadril k dôsledkom prijatia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 10.


9.4. Libanon (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0271/2008, B6-0272/2008, B6-0273/2008, B6-0274/2008, B6-0275/2008 a B6-0276/2008

Rozprava sa konala 9.4.2008 (bod 18 zápisnice zo dňa 09.04.2008).

Návrhy uznesenia boli oznámené (bod 2 zápisnice zo dňa 22.05.2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0271/2008

(nahrádzajúci B6-0271/2008, B6-0272/2008, B6-0273/2008, B6-0274/2008, B6-0275/2008 a B6-0276/2008):

podaný týmito poslancami:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides a Bogusław Sonik za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Béatrice Patrie a Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Philippe Morillon, Elizabeth Lynne a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Pierre Jonckheer a David Hammerstein za skupinu Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Roberta Angelilli a Adam Bielan za skupinu UEN,

André Brie za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2008)0228)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Jana Hybášková k francúzskej verzii textu.

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh po odseku 1, ktorý bol prijatý.


9.5. Nárast spotrebiteľských cien v Európskej únii a v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0217/2008, B6-0221/2008, B6-0222/2008, B6-0225/2008, B6-0229/2008 a B6-0232/2008

Rozprava sa konala 22.4.2008 (bod 11 zápisnice zo dňa 22.04.2008).

Návrhy uznesenia boli oznámené (bod 3 zápisnice zo dňa 22.05.2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0217/2008

(nahrádzajúci B6-0217/2008, B6-0221/2008, B6-0222/2008, B6-0225/2008, B6-0229/2008 a B6-0232/2008):

podaný týmito poslancami:

John Bowis, Mairead McGuinness a Maria Martens za skupinu PPE-DE,

Hannes Swoboda a Alain Hutchinson za skupinu PSE

Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė a Niels Busk za skupinu ALDE,

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan a Sergio Berlato za skupinu UEN,

Luisa Morgantini a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL

Pervenche Berès, Elisa Ferreira, Thomas Mann a Riitta Myller za skupinu PSE, tiež podpísali RC-B6-0217/2008.

Prijatý (P6_TA(2008)0229)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh po odseku 6, ktorý bol prijatý;

Mairead McGuinness za skupinu PPE-DE predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 31, ktorý bol prijatý (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 bol následné zamietnutý v znení zmien a doplnení).


9.6. Rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o oslobodení od vízovej povinnosti (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0233/2008

Rozprava sa konala 23.4.2008 (bod 3 zápisnice zo dňa 23.04.2008).

Návrh uznesenia bol oznámený (bod 4 zápisnice zo dňa 22.05.2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0230)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Stavros Lambrinidis za skupinu PSE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 31, ktorý bol prijatý;


Urszula Gacek za skupinu PPE-DE, predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 8, ktorý bol prijatý.


9.7. Tragická situácia v Barme (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 a B6-0249/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0244/2008

(nahrádzajúci B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 a B6-0249/2008):

podaný týmito poslancami:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke a Thomas Mann za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman a Ana Maria Gomes za skupinu PSE,

Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki a Gintaras Didžiokas za skupinu UEN,

Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL

Konrad Szymański v mene skupiny UEN tiež podpísal RC-B6-0244/2008.

Prijatý (P6_TA(2008)0231)

Vystúpili títo poslanci:

Ignasi Guardans Cambó predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom vložiť nový odsek pred odsek 1, ktorý bol prijatý.

Hartmut Nassauer k postupu hlasovania.


9.8. Prírodná katastrofa v Číne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 a B6-0270/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0242/2008

(nahrádzajúci B6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 a B6-0270/2008):

podaný týmito poslancami:

Georg Jarzembowski, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser a Jas Gawronski za skupinu PPE-DE,

Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano a Alexandra Dobolyi za skupinu PSE,

Dirk Sterckx, Thierry Cornillet a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Helga Trüpel, Claude Turmes a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE,

Adam Bielan a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN,

Jiří Maštálka a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL

Konrad Szymański v mene skupiny UEN tiež podpísal RC-B6-0242/2008.

Prijatý (P6_TA(2008)0232)


9.9. Zmluva o celosvetovom zákaze uránových zbraní (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 a B6-0230/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0219/2008

(nahrádzajúci B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 a B6-0230/2008):

podaný týmito poslancami:

Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE,

Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN,

Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL,
Adam Bielan, Konrad Szymański za skupinu UEN a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, tiež podpísali RC-B6-0219/2008.

Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek a Jana Hybášková za skupinu PPE-DE.

V rozprave vystúpil Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE, aby oznámil, že jeho skupina podpísala RC-B6-0219/2008.

Prijatý (P6_TA(2008)0233)


9.10. REACH (návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú skúšobné metódy) (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0237/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0234)


9.11. Nová stratégia Európskej únie týkajúca sa zdravia zvierat (2007 - 2013) (hlasovanie)

Správa Nová stratégia Európskej únie týkajúca sa zdravia zvierat (2007 - 2013) [2007/2260(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0235)

Vystúpili títo poslanci:

Lutz Goepel za skupinu PPE-DE, predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 12, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov;

Zbigniew Zaleski k priebehu hlasovania.


9.12. Stratégia Komisie vzhľadom na tretie zasadnutie strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (hlasovanie)

návrh uznesenia, ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6-0157/2008, predložil v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku Miroslav Ouzký, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

o stratégii EÚ týkajúcej sa tretieho stretnutia zmluvných strán Aarhuského dohovoru v Rige (Lotyšsko) (B6-0238/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0236)

Vystúpili títo poslanci:

Miroslav Ouzký (predseda výboru ENVI) a Inés Ayala Sender k zrušeniu rozpravy o tejto otázke na ústne zodpovedanie, ktorá sa mala konať včera večer (bod 19 zápisnice zo dňa 21.05.2008).


9.13. Opatrenia v nadväznosti na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci z roku 2005 (hlasovanie)

Správa Opatrenia v nadväznosti na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci z roku 2005 [2008/2048(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0237)


10. Kalendár schôdzí

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 127 ods. 3 rokovacieho poriadku sa Konferencia predsedov rozhodla zvolať mimoriadnu plenárnu schôdzu o výsledkoch zasadania Európskej rady, ktoré sa uskutoční 19. a 20. júna 2008, a o výsledkoch polročnej činnosti slovinského predsedníctva. Schôdza sa bude konať v utorok 24. júna 2008 od 9.00 h do 11.00 h v Bruseli.


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Nárast spotrebiteľských cien v Európskej únii a v rozvojových krajinách - RC-B6-0217/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski a Ewa Tomaszewska

Rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o oslobodení od vízovej povinnosti - B6-0233/2008: Zita Pleštinská a Czesław Adam Siekierski

Správa: Janusz Wojciechowski - A6-0147/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Bogdan Golik a Ewa Tomaszewska

°
° ° °

V rozprave vystúpila Eija-Riitta Korhola.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 4 zápisnice zo dňa 20.05.2008 )


14.1.  Sudán a Medzinárodný trestný súd

Návrhy uznesenia B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 a B6-0258/2008

Jean Lambert, Erik Meijer, Filip Kaczmarek, Leopold Józef Rutowicz a Marios Matsakis uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jana Hybášková, Marianne Mikko, Marcin Libicki a Kathy Sinnott.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.1 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


14.2.  Zadržiavanie politických oponentov v Bielorusku

Návrhy uznesenia B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 a B6-0264/2008

Marcin Libicki, Věra Flasarová, Jacek Protasiewicz, Marios Matsakis a Milan Horáček uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, Marianne Mikko za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Urszula Gacek, Józef Pinior, Eugenijus Gentvilas, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kathy Sinnott, Bernd Posselt a Tunne Kelam.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Zaleski a Tadeusz Zwiefka.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.2 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


14.3.  Rastúce napätie v Burundi

Návrhy uznesenia B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 a B6-0269/2008

Alain Hutchinson, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Filip Kaczmarek, Marcin Libicki a Marios Matsakis uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE a Glyn Ford za skupinu PSE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola a Ewa Tomaszewska.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.3 zápisnice zo dňa 22.05.2008.


15. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili zvolenie Raffaela Lombarda do funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v súlade s článkom 7 ods. 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu. Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 22. 5. 2008.

Príslušné talianske úrady oznámili menovanie Sebastiano Sanzarello za poslanca namiesto Raffaele Lombardo s účinnosťou od 22.5.2008.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


16. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


16.1.  Sudán a Medzinárodný trestný súd(hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 a B6-0258/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0240/2008

(nahrádzajúci B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 a B6-0258/2008):

podaný týmito poslancami:

Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten a Michael Gahler za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Josep Borrell Fontelles a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez, Johan Van Hecke a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski a Eoin Ryan za skupinu UEN,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2008)0238)


16.2.  Zadržanie politických odporcov v Bielorusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 a B6-0264/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0239/2008

(nahrádzajúci B6-0239/2008, B6-0259/2008, B6-0260/2008, B6-0261/2008, B6-0263/2008 a B6-0264/2008):

podaný týmito poslancami:

Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma a Justas Vincas Paleckis za skupinu PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas, Anne E. Jensen a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka a Inese Vaidere za skupinu UEN,

Giusto Catania za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2008)0239)


16.3.  Rastúce napätie v Burundi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 a B6-0269/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0241/2008

(nahrádzajúci B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 a B6-0269/2008):

podaný týmito poslancami:

John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock a Ana Maria Gomes za skupinu PSE,

Johan Van Hecke a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda a Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN,

Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL

Konrad Szymański za skupinu UEN tiež podpísal RC-B6-0241/2008.

Prijatý (P6_TA(2008)0240)


17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


18. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny ALDE Parlament schválil menovanie:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Fabio Ciani


19. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Financovanie iných činností než oficiálnej rozvojovej pomoci v krajinách spadajúcich do pôsobnosti nariadenia (ES) 1905/2006 (2008/2117(INI))
(stanovisko: BUDG, AFET)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor ECON

- Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti (2008/2122(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor JURI

- Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné súvislosti (2008/2123(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Európska verejná listina (2008/2124(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Elektronická justícia (2008/2125(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v rámci Lisabonskej zmluvy (2008/2120(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor CULT

- Mediálna gramotnosť v digitálnom svete (2008/2129(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor DEVE

- Demokratická kontrola nariadenia (ES) 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce: získané skúsenosti a odporúčania na jeho revíziu (2008/2127(INI))
(stanovisko: AFET)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy medzi Európskou úniou a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy (2008/2131(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CLIM)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Zmluvy v rámci rozvojových cieľov tisícročia (2008/2128(INI))
(stanovisko: BUDG)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor ECON

- Správa o výročnej správe ECB za rok 2007 (2008/2107(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor EMPL

- Sociálna situácia Rómov a zlepšenie ich prístupu na pracovný trh v EÚ (2008/2137(INI))
(stanovisko: FEMM)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor ENVI

- Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013 (2008/2115(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor FEMM

- Nediskriminácia na základe pohlavia a medzigeneračná solidarita (2008/2118(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Situácia žien na Balkáne (2008/2119(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor IMCO

- Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 84/450/EHS o porovnávacej a klamlivej reklame, v znení revidovanom smernicou 97/55/ES, a smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (2008/2114(INI))
(stanovisko: PETI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím: Podpora inovácií s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality v Európe (2008/2139(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor INTA

- Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou (2008/2135(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Vplyv falšovania na medzinárodný obchod (2008/2133(INI))
(stanovisko: AFET, JURI, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor ITRE

- Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (2008/2140(INI))
(stanovisko: ENVI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor JURI

- Správa Komisie o uplatňovaní smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2008/2121(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor REGI

- Vplyv cestovného ruchu v pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja (2008/2132(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období (2008/2130(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

výbor TRAN

- Rozvíjanie spoločného leteckého priestoru s Izraelom (2008/2136(INI))
(stanovisko: AFET)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

- Program pre udržateľnú budúcnosť všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely (2008/2134(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

Rozhodnutie o vypracovaní správ z vlastnej iniciatívy (článok 114 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu týkajúce sa priorít EÚ pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (2008/2111(INI))

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 192 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Správa o European City Guide: petícia č. 45/2006 (2008/2126(INI))
(stanovisko: IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

Pridružené výbory

výbor DEVE

- Financovanie iných činností než oficiálnej rozvojovej pomoci v krajinách spadajúcich do pôsobnosti nariadenia (ES) 1905/2006 (2008/2117(INI))
(stanovisko: BUDG)
Pridružené výbory DEVE, AFET
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)výbor ITRE

- Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (2008/2140(INI))
Pridružené výbory ITRE, ENVI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 15.5.2008)

Pridelenie výborom

výbory ITRE, INTA

- Vzťahy medzi EÚ a Ruskom (2008/2104(INI))
pridelené gestorský: AFET
stanovisko: ITRE, INTA


20. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

410

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

315

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

110

16/2008

Vladimír Železný

37

17/2008

Cristiana Muscardini, Gerardo Galeote, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Daniel Dăianu

176

18/2008

Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco

150

19/2008

Vural Öger, Kader Arif, Marco Cappato, Jelko Kacin

76

20/2008

Patrick Gaubert, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti

169

21/2008

Herbert Bösch, Harald Ettl, Stephen Hughes, André Brie, Othmar Karas

68

22/2008

Guido Podestà

25

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

127

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

146

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

87

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

16

27/2008

Mario Borghezio

24

28/2008

Patrick Gaubert

34

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

96

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

206

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

29

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

31

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

188

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

82

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

223

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

192

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

9

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

30

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

17

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

34

41/2008

Bogusław Rogalski

6

42/2008

Andreas Mölzer

9

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

13

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

150

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

44

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

41

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

31

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

34


21. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


22. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce schôdze sa budú konať 4.6.2008 a 5.6.2008.


23. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.25 h.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berlato, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Böge, Bösch, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello , Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tarand, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia