Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. júna 2008 - Brusel

9. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb;

- Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii;

- Protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011;

- Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011;

- Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva;

- Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia