Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

19. Ετήσια έκθεση 2006 για την ΚΕΠΠΑ - Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια και ΕΠΑΑ (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) που υπεβλήθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ εφαρμογή του σημείου Ζ, παράγραφος 43 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 (2006) [2007/2219(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της ΕΠΑΑ [2008/2003(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Παρεμβαίνουν οι Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Αθανάσιος Παφίλης, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki και Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ioan Mircea Paşcu και Colm Burke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski και Helmut Kuhne.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.06.2008 και σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου