Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. júna 2008 - Brusel

19. Výročná správa za rok 2006 o SZBP - Európska bezpečnostná stratégia a Európska bezpečnostná a obranná politika (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Správa Výročná správa Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2006, ktorá bola predložená Európskemu parlamentu podľa bodu G ods. 43 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 [2007/2219(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Správa Vykonávanie Európskej bezpečnostnej stratégie a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky [2008/2003(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Vystúpili títo poslanci: Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki a Miroslav Mikolášik.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ioan Mircea Paşcu a Colm Burke.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski a Csaba Sógor.

Vystúpili: Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski a Helmut Kuhne.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 05.06.2008 a bod 6.15 zápisnice zo dňa 05.06.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia