Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0289(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0200/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0200/2008

Συζήτηση :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0252

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

22. Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής [COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Helmuth Markov παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Erika Mann, Christofer Fjellner, Francisco Assis και Syed Kamall.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová και Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Helmuth Markov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου