Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 196kWORD 122k
Kolmapäev, 4. juuni 2008 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parandused (kodukorra artikkel 204 a)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Esitatud dokumendid
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 12.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 13.Tööplaan
 14.Olukorra halvenemine Gruusias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 15.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu)
 16.Tervitus
 17.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)
 18.Tervitus
 19.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)
 20.ELi - USA tippkohtumine (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Üldised tariifsed soodustused ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 * (arutelu)
 23.AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2007) (arutelu)
 24.Konkurents: jaepangandussektori uurimine - Roheline raamat jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul (arutelu)
 25.Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastane ühenduse süsteem * (arutelu)
 26.Ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitse * (arutelu)
 27.Kaubanduspoliitika rakendamine tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega (arutelu)
 28.Sundprostitutsioon ja naistega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil (arutelu)
 29.Majanduslike huvide deklaratsioon
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse Leedu iseseisvuse taastamise aluseks olnud Leedu iseseisvusliikumise Sąjūdis 20. aastapäeva puhul.

Lisaks teatas president „roheliste nädalate“ korraldamisest Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis ning tuletas meelde parlamendi kohustusi süsinikdioksiidi heidete vähendamise osas.


3. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Bulgaaria ortodoksi kiriku vaimulikkonna delegatsiooni liikmeid ja selle juhti, metropoliit Galaktion de Stara Zagorat, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

°
° ° °

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Karl Suure Euroopa noorteauhinna laureaate, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

°
° ° °

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Navarra parlamendi delegatsiooni liikmeid ja selle juhti, riigikogu esimeest Elena Torres Mirandat, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Paul Rübig teemal Energy Globe Awards.


5. Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Renato Brunetta asemel Elisabetta Gardini ametisse nimetamisest ning Umberto Bossi asemel Giovanni Robusti ametisse nimetamisest, kes hakkavad täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30.5.2008.

Kreeka pädevad ametiasutused on teatanud Diamanto Manolakou asemel Kostantinos Droutsase ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3.6.2008.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Elisabetta Gardini, Giovanni Robusti ja Kostantinos Droutas vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Endine Euroopa Parlamendi liige Renato Brunetta on edastanud presidendile eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse Firenze kohtus käimasolevas kohtumenetluses.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 3 saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi presidendile esitati fraktsioonide PPE-DE, PSE, ALDE ja GUE-NGL taotlused järgmisteks ametissenimetamisteks:

- AGRI komisjon: Konstantinos Droutsas

- IMCO komisjon: Sirpa Pietikäinen

- Delegatsioon parlamendi EL-Armeenia, EL-Aserbaidžaani ja EL-Gruusia koostöökomisjonide juures: Konstantinos Droutsas

- Parlamendi ACP-ELi ühiskomisjon: María Sornosa Martínezi asemel Juan Fraile Cantón

- Delegatsioon Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees: Marian-Jean Marinescu, Metin Kazak, Konstantinos Droutsas

- Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks: Maria Badia i Cutcheti asemel María Sornosa Martínez

- Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Martí Grau i Segú

LIBE komisjon: Sebastiano Sanzarello

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Parandused (kodukorra artikkel 204 a)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 21. veebruaril 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ, millega sätestatakse toodete turustamise ühine raamistik – P6_TA-PROV(2008)0062 - (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD)) - IMCO

- Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 10. aprillil 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on teadus- ja arendustegevuses osalevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine – P6_TA-PROV(2008)0116 - (KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD)) - ITRE

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panekuks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct“.


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ja Austraalia Valitsuse vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping;

- Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga;

- Protokoll millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 16. juunist 2007 kuni 15. juunini 2011;

- Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping ajavahemikuks 16. juunist 2007 kuni 15. juunini 2011;

- Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli riigi vahelist raamlepingut Iisraeli riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta;

- Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Kiribati Vabariigi vaheline kalandusalane partnerluleping.


10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 12/2008 ettepanek - III eelarveosa –Komisjon (SEK(2008)0412 - C6-0201/2008 - 2008/2143(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahel kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb partnerlus- ja koostöölepingus sisalduvate teenuskaubandusega seotud kohustuste säilitamist (KOM(2008)0220 - C6-0202/2008 - 2008/0087(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (KOM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava (KOM(2008)0240 - C6-0204/2008 - 2008/0091(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- 2008. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 3, mis on kinnitatud nõukogus 26. mail 2008 (09903/2008 - C6-0206/2008 - 2008/2095(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2008. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 4, mis on kinnitatud nõukogus 26. mail 2008 (09904/2008 - C6-0207/2008 - 2008/2094(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09116/2008 - C6-0209/2008 - 2008/0080(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitset (KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1405/2006, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (KOM(2008)0168 - C6-0175/2008 - 2008/0065(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Neil Parish (A6-0170/2008)

- * Raport Saksamaa Liitvabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku kohta (11231/2007 - C6-0240/2007 - 2007/0809(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

- Raport AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta aastal 2007 (2007/2180(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

- Raport noorte põllumajandustootjate tuleviku kohta käimasoleva ühise põllumajanduspoliitika reformi raames (2007/2194(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitset põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest (KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

- Raport kaubanduspoliitika rakendamise kohta tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega (2007/2256(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

- Raport konkurentsi kohta: jaepangandussektori uurimine (KOM(2007)0033 - 2007/2201(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

- Raport Euroopa julgeolekustrateegia ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (2008/2003(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

- Raport rohelise raamatu „jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul” kohta (KOM(2007)0226 - 2007/2287(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A6-0187/2008)

- Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta, mis on Euroopa Parlamendile esitatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti G lõike 43 kohaldamisel – 2006 (2007/2219(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, nr 1933/2006 ja komisjoni määrusi (EÜ) nr 964/2007 ja nr 1100/2006 (KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

- Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 4/2008 projekti kohta - III jagu - Komisjon (2008/2094(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

- Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 3/2008 projekti kohta - III jagu - Komisjon (2008/2095(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0204/2008)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 (KOM(2008)0200 - C6-0164/2008 - 2008/2091(ACI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A6-0205/2008)

3) parlamendiliikmed:

3.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek Euroopa virtuaalse raamatukogu kohta (B6-0282/2008)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT


11. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

- (O-0060/2008), mille esitas(id) Giles Chichester ja Angelika Niebler fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: ENISA (B6-0159/2008)

- (O-0062/2008), mille esitas(id) Anna Záborská FEMM komisjoni nimel komisjonile: Sundprostitutsioon ja naistega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil (B6-0160/2008).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Jana Bobošíková: Kütuste biokütustega asendamise poliitika mõju toiduainete hinnatõusule arengumaades (0049/2008);

- Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson ja Anna Záborská: Lastega kaubitsemise vastane võitlus (0050/2008);

- Riccardo Ventre: Romi kogukondade integratsioonipoliitika edendamine Euroopa Liidus (0051/2008).


12. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 11, 14, 16/2008 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


13. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati laiali juuni I osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 407.428/PDOJ), mille kohta esitati järgmine muudatusettepanek (kodukorra artikkel 132):

04.06.2008 ja 05.06.2008 istungid

kolmapäev

Kooskõlas kõikide fraktsioonidega ja selleks, et tagada pädeva voliniku kohalviibimine, viidi Aubert'i raporti (päevakorra projekti punkt 15) ja Freitase raporti (päevakorra projekti punkt 16) teemalised arutelud konkurentsi ning jaefinantsteenuste (päevakorra projekti punktid 10 ja 11) teemalise ühendatud arutelu järele.

neljapäev

- muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.


14. Olukorra halvenemine Gruusias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 07.05.2008 (07.05.2008protokoll punkt 12).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Marie Anne Isler Béguin ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel: Gruusia (B6-0278/2008)

- Georgs Andrejevs ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Gruusias (B6-0287/2008)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten ja Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE-DE nimel: Olukord Gruusias (B6-0289/2008)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Adrian Severin fraktsiooni PSE nimel: Olukord Gruusias (B6-0290/2008)

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere ja Gintaras Didžiokas fraktsiooni UEN nimel: Olukord Gruusias (B6-0293/2008)

- André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel: Gruusia (B6-0294/2008)

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.13.


15. ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu)

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta, mis on Euroopa Parlamendile esitatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti G
lõike 43 kohaldamisel – 2006
(2007/2219(INI)) [2007/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Raport Euroopa julgeolekustrateegia ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta [2008/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Jacek Saryusz-Wolski ja Helmut Kuhne tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Javier Solana (ÜVJP kõrge esindaja) ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Javier Solana, Karl von Wogau, Jan Marinus Wiersma ja István Szent-Iványi


16. Tervitus

Euroopa naabruspoliitika raames tervitas asepresident parlamendi nimel Armeenia, Aserbaidžaani, Moldova ja Ukraina parlamentide delegatsioone, Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajaid ning Gruusia delegatsiooni ja selle juhti, Gruusia parlamendi esimeest Nino Burjanadzet, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


17. ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta, mis on Euroopa Parlamendile esitatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti G
lõike 43 kohaldamisel – 2006
(2007/2219(INI)) [2007/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Raport Euroopa julgeolekustrateegia ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta [2008/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Sõna võtsid Marie Anne Isler Béguin, Hanna Foltyn-Kubicka, Willy Meyer Pleite, Hélène Goudin, Roger Helmer ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra


18. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Jaapani parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Nakayama Tarôt, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


19. ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta, mis on Euroopa Parlamendile esitatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti G – lõike 43 kohaldamisel (2006) (2007/2219(INI)) [2007/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Raport Euroopa julgeolekustrateegia ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta [2008/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Sõna võtsid Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki ja Miroslav Mikolášik.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Ioan Mircea Paşcu ja Colm Burke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski ja Helmut Kuhne.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.14 ja 05.06.2008protokoll punkt 6.15.


20. ELi - USA tippkohtumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi - USA tippkohtumine

Dimitrij Rupel (nõukogu eesistuja) ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid James Elles fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Elmar Brok.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Libor Rouček, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jana Bobošíková, Jerzy Buzek, Ana Maria Gomes, Dariusz Maciej Grabowski, Dushana Zdravkova, Helmut Kuhne, Atanas Paparizov, Peter Skinner ja Corina Creţu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská ja Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Dimitrij Rupel ja Günter Verheugen.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser ja Benoît Hamon fraktsiooni PSE nimel: ELi–USA tippkohtumine (B6-0277/2008)

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer ja Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi-USA tippkohtumine (B6-0279/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel: Atlandi-ülesed suhted (B6-0280/2008)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Jacek Saryusz-Wolski, Karl von Wogau, Elmar Brok ja Jonathan Evans fraktsiooni PPE-DE nimel: ELi–USA tippkohtumine (B6-0283/2008)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel: ELi ja USA suhted (B6-0284/2008)

- André Brie, Tobias Pflüger ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi ja USA tippkohtumine (B6-0292/2008)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.16.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Emmanouil Angelakas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Cristian Silviu Buşoi, Milan Horáček, Dariusz Maciej Grabowski, Věra Flasarová, Urszula Krupa, Irena Belohorská, Petya Stavreva, Iliana Malinova Iotova, Marios Matsakis, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Jim Allister, Jim Higgins, Cătălin-Ioan Nechifor, Marco Cappato ja Georgios Toussas.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Péter Olajos, Neena Gill, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová, Rovana Plumb, Ilda Figueiredo, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi ja Silvia-Adriana Ţicău.


22. Üldised tariifsed soodustused ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, nr 1933/2006 ja komisjoni määrusi (EÜ) nr 964/2007 ja nr 1100/2006 [KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni liige)

Helmuth Markov tutvustas raportit.

Sõna võtsid Filip Kaczmarek (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE-DE nimel, Kader Arif fraktsiooni PSE nimel, Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Erika Mann, Christofer Fjellner, Francisco Assis ja Syed Kamall.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová ja Ewa Tomaszewska.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Helmuth Markov.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.12.


23. AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2007) (arutelu)

Raport AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta 2007. aastal [2007/2180(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

Alain Hutchinson tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE-DE nimel, Marie-Arlette Carlotti fraktsiooni PSE nimel, Juan Fraile Cantón ja Alessandro Battilocchio.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Ewa Tomaszewska

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Alain Hutchinson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.19.


24. Konkurents: jaepangandussektori uurimine - Roheline raamat jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul (arutelu)

Raport konkurentsi kohta: jaepangandussektori uurimine [2007/2201(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

Raport rohelise raamatu "Jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul" kohta [2007/2287(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A6-0187/2008)

Gianni Pittella ja Othmar Karas tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Charlie McCreevy (komisjoni liikmed).

Sõna võtsid Zuzana Roithová fraktsiooni PPE-DE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni PSE nimel, Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel, Roberto Fiore, Harald Ettl ja Wolf Klinz.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Neelie Kroes, Charlie McCreevy, Gianni Pittella ja Othmar Karas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.20 ja 05.06.2008protokoll punkt 6.21.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident


25. Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastane ühenduse süsteem * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks [KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige)

Marie-Hélène Aubert tutvustas raportit.

Sõna võtsid Daniel Varela Suanzes-Carpegna (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis Gklavakis fraktsiooni PPE-DE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni PSE nimel, Elspeth Attwooll fraktsiooni ALDE nimel, Ian Hudghton fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hélène Goudin fraktsiooni IND/DEM nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Iles Braghetto ja Petya Stavreva.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Paulo Casaca ja Avril Doyle

Sõna võtsid Joe Borg ja Marie-Hélène Aubert.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.5.


26. Ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitse * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitset põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest [KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Duarte Freitas tutvustas raportit.

Sõna võtsid Marios Matsakis (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE-DE nimel, Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel, Josu Ortuondo Larrea fraktsiooni ALDE nimel, Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, ja Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Avril Doyle, Marios Matsakis ja Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Sõna võtsid Joe Borg ja Duarte Freitas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.6.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident


27. Kaubanduspoliitika rakendamine tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega (arutelu)

Raport kaubanduspoliitika rakendamise kohta tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega [2007/2256(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

Jean-Pierre Audy tutvustas raportit.

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige).

Sõna võtsid Zuzana Roithová fraktsiooni PPE-DE nimel, Francisco Assis fraktsiooni PSE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Marusya Ivanova Lyubcheva.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Zuzana Roithová.

Sõna võtsid László Kovács ja Jean-Pierre Audy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.7.


28. Sundprostitutsioon ja naistega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0062/2008), mille esitas(id) Anna Záborská FEMM komisjoni nimel komisjonile: Sundprostitutsioon ja naistega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil (B6-0160/2008)

Corien Wortmann-Kool (autori asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse.

László Kovács (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Manolis Mavrommatis fraktsiooni PPE-DE nimel, Lissy Gröner fraktsiooni PSE nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ivo Belet, Christa Prets, Milan Horáček, Ilda Figueiredo, Emine Bozkurt, Anna Hedh ja Gabriela Creţu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská ja Britta Thomsen.

Sõna võttis László Kovács.

Arutelu lõpetati.


29. Majanduslike huvide deklaratsioon

Järgmised parlamendiliikmed ei ole kodukorra I lisa artikli 2 lõike 5 nõuete kohaselt uuendanud oma 2007. aasta majanduslike huvide deklaratsiooni:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Britta Thomsen ja John Whittaker.


30. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 407.428/OJ).


31. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moraes, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika