Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2091(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0205/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0205/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0248

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

6.8. Kινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εφαρμογή του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [(COM(2008/0200 - C6-0164/2008 - 2008/2091(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0205/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0248)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου