Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0097(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0037/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0037/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0249

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

6.9. Πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Η συζήτηση έγινε στις 20.05.2008 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008).

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης αναβλήθηκε για τις 21.05.2008 σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού (σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008).

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, επί της έκθεσης.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0249)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0249)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Mathieu Grosch (εισηγητής) ζητεί όπως κατά την ψηφοφορία ληφθεί ως βάση το αγγλικό κείμενο της τροπολογίας 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου