Seznam 
Zápis
PDF 195kWORD 109k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Barcelonský proces: Unie pro Středomoří (rozprava)
 3.Hygiena potravin ***I (rozprava)
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 5.Žádost o zbavení parlamentní imunity
 6.Hlasování
  
6.1.Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch malých ostrovů v Egejském moři * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Návrh opravného rozpočtu 3/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Návrh opravného rozpočtu 4/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Síť kontaktních míst boje proti korupci * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Systém Společenství proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Ochrana citlivých mořských ekosystémů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (hlasování)
  
6.9.Mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy (přepracování) ***I (hlasování)
  
6.10.Hygiena potravin ***I (hlasování)
  
6.11.Zákaz používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat ***I (hlasování)
  
6.12.Všeobecné celní preference pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 * (hlasování)
  
6.13.Zhoršení situace v Gruzii (hlasování)
  
6.14.Výroční zpráva o SZBP za rok 2006 (hlasování)
  
6.15.Evropská bezpečnostní strategie a Evropská bezpečnostní a obranná politika (hlasování)
  
6.16.Schůzka na nejvyšší úrovni EU-USA (hlasování)
  
6.17.Barcelonský proces: Unie pro Středomoří (hlasování)
  
6.18.Jaká budoucnost čeká mladé zemědělce v rámci probíhající reformy SZP? (hlasování)
  
6.19.Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2007) (hlasování)
  
6.20.Hospodářská soutěž – odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví (hlasování)
  
6.21.Zelená kniha o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu (hlasování)
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Členství v politických skupinách
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Předložení dokumentů
 12.Předání textů přijatých během zasedání
 13.Termíny příštích zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.

°
° ° °

Vystoupila Monica Frassoni, která oznámila, že Komise spustila evropský systém včasného varování o radioaktivním nebezpečí v souvislosti s poruchou ve slovinské jaderné elektrárně Krško, ke které došlo včera, a navrhla, aby se Komise a slovinské předsednictví Rady k této události dnes dopoledne vyjádřily (předsedkyně odpověděla, že úřadující předsednictví Rady se k této situaci vyjádří) (bod 4 zápisu ze dne 05.06.2008).


2. Barcelonský proces: Unie pro Středomoří (rozprava)

Prohlášení Komise: Barcelonský proces: Unie pro Středomoří

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Graham Booth za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezařazený, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pasqualina Napoletano, Thierry Cornillet, Rebecca Harms, Salvatore Tatarella, Patrick Louis, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Nicholson of Winterbourne, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kader Arif a Ioannis Kasoulides.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Vural Öger, Simon Busuttil a Luís Queiró.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu UEN o Unii pro Středomoří (B6-0281/2008)

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o barcelonském procesu: Středomořská unie (B6-0285/2008)

- Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González a Véronique De Keyser za skupinu PSE o barcelonském procesu: Unii pro Středomoří (B6-0288/2008)

- Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Edward McMillan-Scott za skupinu PPE-DE o barcelonském procesu: Unii pro Středomoří (B6-0291/2008)

- Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o barcelonském procesu: Unie pro Středomoří (B6-0295/2008)

- Adamos Adamou a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o barcelonském procesu: Unii pro Středomoří (B6-0296/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.17 zápisu ze dne 05.06.2008.


3. Hygiena potravin ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin [KOM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Horst Schnellhardt uvedl zprávu.

Vystoupili: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (navrhovatelka výboru JURI), Péter Olajos za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezařazená, Frieda Brepoels, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer a Andreas Mölzer.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Ewa Tomaszewska, Christa Klaß a Pierre Pribetich.

Vystoupili: Günter Verheugen a Horst Schnellhardt.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 05.06.2008.

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda


4. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Vystoupili: Monica Frassoni, která znovu upozornila na skutečnost, že Komise spustila evropský systém včasného varování o radioaktivním nebezpečí v souvislosti s poruchou ve slovinské jaderné elektrárně Krško (bod 1 zápisu ze dne 05.06.2008), a požádala slovinské předsednictví Rady a Komisi, aby jednaly transparentně a situaci objasnily, Roberto Musacchio, který podpořil výroky poslankyně, Günter Verheugen (místopředseda Komise), který upřesnil průběh událostí a postup Komise, a Rebecca Harms.

°
° ° °

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


5. Žádost o zbavení parlamentní imunity

Příslušné italské orgány předložily žádost o zbavení parlamentní imunity, které požívá Antonio Di Pietro, v rámci soudního řízení probíhajícího před civilním soudem v Římě týkajícího se událostí, ke kterým došlo v době, kdy byl Antonio Di Pietro poslancem Evropského parlamentu.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch malých ostrovů v Egejském moři * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [KOM(2008)0168 - C6-0175/2008 - 2008/0065(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0170/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0241)


6.2. Návrh opravného rozpočtu 3/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 – oddíl III – Komise a oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [9903/2008 – C6 0206/2008 – 2008/2095(BUD)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Kyösti Virrankoski a Ville Itälä (A6-0204/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0242)


6.3. Návrh opravného rozpočtu 4/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 - Oddíl III - Komise [9904/2008 – C6 0207/2008 – 2008/2094(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0243)


6.4. Síť kontaktních míst boje proti korupci * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podnětu Spolkové republiky Německo k přijetí rozhodnutí Rady o síti kontaktních míst pro boj proti korupci [11231/2007 - C6-0240/2007 - 2007/0809(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

PODNĚT, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Hubert Pirker (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0244)


6.5. Systém Společenství proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu [KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Marie-Hélène Aubert (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0245)


6.6. Ochrana citlivých mořských ekosystémů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem užívání lovných zařízení pro rybolov při dně [KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0246)


6.7. Provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz [2007/2256(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0247)


6.8. Využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [(KOM(2008/0200 - C6-0164/2008 - 2008/2091(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0205/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0248)


6.9. Mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy (přepracování) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracování) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Rozprava se konala dne 20.5.2008 (bod 13 zápisu ze dne 20.05.2008).

Podle článku 170 jednacího řádu bylo hlasování o zprávě odloženo na 21. 5. 2008 (bod 5.6 zápisu ze dne 21.05.2008).

Vystoupil Hannes Swoboda za skupinu PSE k odložení hlasování.

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0249)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0249)

K hlasování vystoupili:

Mathieu Grosch (zpravodaj) oznámil, že je závazné anglické znění pozměňovacího návrhu 31.


6.10. Hygiena potravin ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin [KOM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0250)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0250)


6.11. Zákaz používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat [KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Karin Scheele (A6-0067/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0251)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0251)


6.12. Všeobecné celní preference pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 a č. 1100/2006 [KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0252)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0252)


6.13. Zhoršení situace v Gruzii (hlasování)

Rozprava se konala dne 7.5.2008 (bod 12 zápisu ze dne 07.05.2008).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 4.6.2008 (bod 14 zápisu ze dne 04.06.2008).

Návrhy usnesení B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008, B6-0293/2008 a B6-0294/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0278/2008

(nahrazující B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008 a B6-0293/2008):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Ria Oomen-Ruijten, Corien Wortmann-Kool a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Georgs Andrejevs a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Marie Anne Isler Béguin a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE,

Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2008)0253)

(Návrh usnesení B6-0294/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Marie Anne Isler Béguin předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz.


6.14. Výroční zpráva o SZBP za rok 2006 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o základních aspektech a směrech společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) za rok 2006, předložené Evropskému parlamentu podle písmene G bodu 43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 [2007/2219(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0254)


6.15. Evropská bezpečnostní strategie a Evropská bezpečnostní a obranná politika (hlasování)

Zpráva o provádění evropské bezpečností strategie a evropské bezpečnostní a obranné politiky [2008/2003(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0255)


6.16. Schůzka na nejvyšší úrovni EU-USA (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008, B6-0284/2008 a B6-0292/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0277/2008

(nahrazující B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008 a B6-0284/2008):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Jacek Saryusz-Wolski, Karl von Wogau, Elmar Brok a James Elles za skupinu PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Anneli Jäätteenmäki a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE,

Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2008)0256)

(Návrh usnesení B6-0292/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který byl vzat v potaz.


6.17. Barcelonský proces: Unie pro Středomoří (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008, B6-0295/2008 a B6-0296/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0281/2008

(nahrazující B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008 a B6-0295/2008):

předložen těmito poslanci:

Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Edward McMillan-Scott za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González a Véronique De Keyser za skupinu PSE,

Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Daniel Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel a Adam Bielan za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2008)0257)

(Návrh usnesení B6-0296/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Michael Gahler předložil ústní pozměňovací návrhy k bodům 8 a 10, které byly vzaty v potaz;

Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE podle čl. 150 odst. 5 jednacího řádu převzala pozměňovací návrh 2, který byl původně stažen.


6.18. Jaká budoucnost čeká mladé zemědělce v rámci probíhající reformy SZP? (hlasování)

Zpráva o tom, jaká budoucnost čeká mladé zemědělce v rámci probíhající reformy SZP [2007/2194(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0258)


6.19. Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2007) (hlasování)

Zpráva o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2007 [2007/2180(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0259)


6.20. Hospodářská soutěž – odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví (hlasování)

Zpráva o hospodářské soutěži: odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví [2007/2201(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0260)


6.21. Zelená kniha o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu (hlasování)

Zpráva o Zelené knize o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu [2007/2287(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Othmar Karas (A6-0187/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0261)

°
° ° °

Vystoupil Romana Jordan Cizelj s upřesněním týkajícím se poruchy v jaderné elektrárně Krško.


7. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost sekretariátu nezařazených poslanců Parlament schválil jmenování Roberta Fioreho stálým členem následujících výborů a delegací:

výbor LIBE, Delegace pro vztahy s Běloruskem a delegace v Evropsko-středomořském parlamentním shromáždění.


8. Členství v politických skupinách

Roger Knapman již není členem skupiny IND/DEM s účinností od 5.6.2008.

Počínaje tímto datem patří Roger Knapman mezi nezařazené poslance.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zhoršení situace v Gruzii - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Schůzka na nejvyšší úrovni EU-USA - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Zpráva Donato Tommaso Veraldi - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Zpráva Jacek Saryusz-Wolski - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Zpráva Reimer Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (KOM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Předloha rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (08707/2008 - C6-0211/2008 - 2007/0236(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI


12. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


13. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 16.6.2008 do 19.6.2008.


14. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 12:20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí