Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 189kWORD 114k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (keskustelu)
 3.Elintarvikehygienia ***I (keskustelu)
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Äänestykset
  
6.1.Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.2.Lisätalousarvio nro 3/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.Lisätalousarvio nro 4/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.6.Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.7.Tehokkaat tuonti- ja vientisäännöt ja -menettelyt kauppapolitiikan palveluksessa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.8.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (äänestys)
  
6.9.Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) ***I (äänestys)
  
6.10.Elintarvikehygienia ***I (äänestys)
  
6.11.Tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltäminen kotieläintuotannossa ***I (äänestys)
  
6.12.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 * (äänestys)
  
6.13.Georgian tilanne (äänestys)
  
6.14.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 (äänestys)
  
6.15.Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  
6.16.EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous (äänestys)
  
6.17.Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (äänestys)
  
6.18.Nuorten viljelijöiden tulevaisuus meneillään olevan yhteisenmaatalouspolitiikan uudistuksen jälkeen (äänestys)
  
6.19.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2007 (äänestys)
  
6.20.Kilpailu: vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta (äänestys)
  
6.21.Vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskeva vihreä kirja (äänestys)
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

°
° ° °

Monica Frassoni käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että komissio oli antanut hälytyksen säteilyhätätilanteita koskevan tietojenvaihdon järjestelmän kautta Krskon ydinvoimalassa Sloveniassa eilen sattuneesta vaaratilanteesta. Hän esitti, että komissio ja neuvoston puheenjohtajavaltio Slovenia antaisivat lisätietoja asiasta tänä aamuna (puhemies vastasi, että neuvoston puheenjohtajavaltio aikoi puhua asiasta) (istunnon pöytäkirja 5.6.2008, kohta 4).


2. Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (keskustelu)

Komission julkilausuma: Barcelonan prosessi: Välimeren unioni

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Vito Bonsignore PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Graham Booth IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Claude Martinez, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pasqualina Napoletano, Thierry Cornillet, Rebecca Harms, Salvatore Tatarella, Patrick Louis, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Nicholson of Winterbourne, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kader Arif ja Ioannis Kasoulides.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Vural Öger, Simon Busuttil ja Luís Queiró.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta Välimeren unionista (B6-0281/2008)

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Barcelonan prosessista ja Välimeren unionista (B6-0285/2008)

- Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González ja Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta Barcelonan prosessin Välimeren unionista (B6-0288/2008)

- Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Edward McMillan-Scott PPE-DE-ryhmän puolesta Barcelonan prosessin Välimeren unionista (B6-0291/2008)

- Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Barcelonan prosessin Välimeren unionista (B6-0295/2008)

- Adamos Adamou ja Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta Barcelonan prosessista: Välimeren unioni (B6-0296/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.6.2008, kohta 6.17.


3. Elintarvikehygienia ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta [KOM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Horst Schnellhardt esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Péter Olajos PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Frieda Brepoels, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer ja Andreas Mölzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Ewa Tomaszewska, Christa Klaß ja Pierre Pribetich.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Horst Schnellhardt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.6.2008, kohta 6.10.

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenvuorot: Monica Frassoni, joka palasi komission säteilyhätäjärjestelmän kautta antamaan hälytykseen radioaktiivisen vuodon riskistä Krskon ydinvoimalassa sattuneen vaaratilanteen johdosta (istunnon pöytäkirja 5.6.2008, kohta 1) ja pyysi neuvoston puheenjohtajavaltiota ja komissiota toimimaan edelleen avoimesti ja antamaan lisäselvityksiä tilanteesta, Roberto Musacchio, joka antoi tukensa edelliselle puhujalle, ja Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja), joka täsmensi tapahtumien kulkua ja komission menettelyä, ja Rebecca Harms.

°
° ° °

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Italian toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Antonio Di Pietron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi Rooman siviilioikeudessa käynnissä olevaan oikeuskäsittelyyn liittyen, joka koskee tapahtumia ajalta, jolloin hän oli Euroopan parlamentin jäsen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1405/2006 muuttamisesta [KOM(2008)0168 - C6-0175/2008 - 2008/0065(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0170/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0241)


6.2. Lisätalousarvio nro 3/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2008 varainhoitovuodeksi 2008
Pääluokka III – Komissio
Pääluokka IV – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [9903/2008 – C6 0206/2008 – 2008/2095(BUD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Kyösti Virrankoski ja Ville Itälä (A6-0204/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0242)


6.3. Lisätalousarvio nro 4/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2008 varainhoitovuodeksi 2008
Pääluokka III – Komissio [9904/2008 – C6 0207/2008 – 2008/2094(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0243)


6.4. Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Saksan liittotasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta [11231/2007 - C6-0240/2007 - 2007/0809(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ALOITE, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hubert Pirker (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0244)


6.5. Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi [KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Marie-Hélène Aubert (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0245)


6.6. Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta [KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0246)


6.7. Tehokkaat tuonti- ja vientisäännöt ja -menettelyt kauppapolitiikan palveluksessa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Tehokkaat tuonti- ja vientisäännöt ja -menettelyt kauppapolitiikan palveluksessa [2007/2256(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0247)


6.8. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla [(KOM(2008/0200 - C6-0164/2008 - 2008/2091(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0205/2008)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0248)


6.9. Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Keskustelu käytiin 20.5.2008 (istunnon pöytäkirja 20.5.2008, kohta 13).

Äänestystä lykättiin 21.5.2008 työjärjestyksen 170 artiklan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 21.5.2008, kohta 5.6).

Hannes Swoboda käytti puheenvuoron PSE-ryhmän puolesta tästä mietinnöstä.

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0249)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0249)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Mathieu Grosch (esittelijä) ilmoitti, että tarkistuksen 31 englanninkielinen versio oli oikea.


6.10. Elintarvikehygienia ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta [KOM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0250)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0250)


6.11. Tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltäminen kotieläintuotannossa ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta [KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karin Scheele (A6-0067/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0251)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0251)


6.12. Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 964/2007 ja (EY) N:o 1100/2006 muuttamisesta [KOM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0252)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0252)


6.13. Georgian tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 7.5.2008 (istunnon pöytäkirja 7.5.2008, kohta 12).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 4.6.2008 (istunnon pöytäkirja 4.6.2008, kohta 14).

Päätöslauselmaesitykset B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008, B6-0293/2008 ja B6-0294/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0278/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008 ja B6-0293/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Ria Oomen-Ruijten, Corien Wortmann-Kool ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta

Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta

Georgs Andrejevs ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

Marie Anne Isler Béguin ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta

Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0253)

(Päätöslauselmaesitys B6-0294/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Marie Anne Isler Béguin esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.14. YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 (äänestys)

Mietintö: Toukokuun 17. päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen G jakson 43 kohdan mukainen Euroopan parlamentille esitetty neuvoston
vuosittainen selvitys yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista – 2006 [2007/2219(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0254)


6.15. Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (äänestys)

Mietintö: Euroopan turvallisuusstrategia ja ETPP:n täytäntöönpano [2008/2003(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0255)


6.16. EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008, B6-0284/2008 ja B6-0292/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0277/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008 ja B6-0284/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Jacek Saryusz-Wolski, Karl von Wogau, Elmar Brok ja James Elles PPE-DE-ryhmän puolesta

Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Anneli Jäätteenmäki ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta

Cristiana Muscardini, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0256)

(Päätöslauselmaesitys B6-0292/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Jan Marinus Wiersma esitti PSE-ryhmän puolesta tarkistukseen 5 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.17. Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008, B6-0295/2008 ja B6-0296/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0281/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008 ja B6-0295/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Edward McMillan-Scott PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González ja Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta

Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Daniel Cohn-Bendit ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta

Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0257)

(Päätöslauselmaesitys B6-0296/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Michael Gahler esitti 8 ja 10 kohtiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin;

Hélène Flautre otti Verts/ALE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 150 artiklan 5 kohdan perusteella nimiinsä tarkistuksen 2, joka sitä ennen peruutettiin.


6.18. Nuorten viljelijöiden tulevaisuus meneillään olevan yhteisen
maatalouspolitiikan uudistuksen jälkeen (äänestys)

Mietintö: Nuorten viljelijöiden tulevaisuus meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen jälkeen [2007/2194(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0258)


6.19. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2007 (äänestys)

Mietintö: AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2007 [2007/2180(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0259)


6.20. Kilpailu: vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta (äänestys)

Mietintö: Kilpailu: vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta [2007/2201(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0260)


6.21. Vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskeva vihreä kirja (äänestys)

Mietintö: Vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskeva vihreä kirja [2007/2287(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A6-0187/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0261)

°
° ° °

Romana Jordan Cizelj käytti puheenvuoron antaakseen lisäselvityksiä Krskon ydinvoimalassa sattuneen vaaratilanteen johdosta.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti sitoutumattomien jäsenten sihteeristön pyynnöstä Roberto Fioren nimityksen seuraaviin valiokuntiin ja valtuuskuntiin:

LIBE-valiokunta, suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta ja valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa.


8. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Roger Knapman ei enää ole IND/DEM-ryhmän jäsen 5.6.2008 alkaen.

Kyseisestä päivästä alkaen Roger Knapman on sitoutumaton jäsen.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Georgian tilanne - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Mietintö: Donato Tommaso Veraldi - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Jacek Saryusz-Wolski - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Reimer Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta (KOM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

lausuntoa varten :

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

IMCO

lausuntoa varten :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta (08707/2008 - C6-0211/2008 - 2007/0236(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

AFET, JURI


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 16.6.2008 - 19.6.2008.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö