Indeks 
Protokół
PDF 197kWORD 113k
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Proces z Barcelony: Unia na rzecz krajów regionu Morza Śródziemnego (debata)
 3.Higiena środków spożywczych ***I (debata)
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Głosowanie
  
6.1.Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Projekt budżetu korygującego nr 3/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Projekt budżetu korygującego nr 4/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Sieć punktów kontaktowych służących zwalczaniu korupcji * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Wspólnotowy system zwalczania nielegalnych, nieregulowanych i nieraportowanych połowów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Ochrona narażonych ekosystemów morkich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Wdrażanie polityki handlowej poprzez skuteczne przepisy i procedury w zakresie przywozu i wywozu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (głosowanie)
  
6.9.Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
6.10.Higiena środków spożywczych ***I (głosowanie)
  
6.11.Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym ***I (głosowanie)
  
6.12.Ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. * (głosowanie)
  
6.13.Pogorszenie się sytuacji w Gruzji (głosowanie)
  
6.14.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2006 (głosowanie)
  
6.15.Europejska strategia bezpieczeństwa i ESDP (głosowanie)
  
6.16.Szczyt UE - Stany Zjednoczone Ameryki (głosowanie)
  
6.17.Proces z Barcelony: Unia na rzecz krajów regionu Morza Śródziemnego (głosowanie)
  
6.18.Przyszłość młodych rolników w ramach trwającej obecnie reformy WPR (głosowanie)
  
6.19.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2007 r. (głosowanie)
  
6.20.Konkurencja - Badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej (głosowanie)
  
6.21.Zielona Księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku (głosowanie)
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Skład grup politycznych
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.

°
° ° °

Głos zabrała Monica Frassoni, która przypomniała, że Komisja ogłosiła alarm na terenie Unii w związku z ryzykiem skażenia radiologicznego w wyniku awarii w elektrowni jądrowej Krszko na Słowenii, i zwróciła się do Komisji i prezydencji słoweńskiej w Radzie o przedstawienie dziś rano dodatkowych informacji na ten temat (Przewodnicząca odpowiedziała, że urzędująca prezydencja Rady powróci do tej kwestii) (pkt 4 protokołu z dnia 05.06.2008).


2. Proces z Barcelony: Unia na rzecz krajów regionu Morza Śródziemnego (debata)

Oświadczenie Komisji: Proces z Barcelony: Unia na rzecz krajów regionu Morza Śródziemnego

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Vito Bonsignore w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Graham Booth w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pasqualina Napoletano, Thierry Cornillet, Rebecca Harms, Salvatore Tatarella, Patrick Louis, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Nicholson of Winterbourne, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kader Arif i Ioannis Kasoulides.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vural Öger, Simon Busuttil i Luís Queiró.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego (B6-0281/2008)

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie procesu barcelońskiego – Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (B6-0285/2008)

- Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González i Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, w sprawie procesu barcelońskiego: Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego (B6-0288/2008)

- Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie procesu barcelońskiego: Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego (B6-0291/2008)

- Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie procesu barcelońskiego: Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego (B6-0295/2008)

- Adamos Adamou i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie procesu barcelońskiego: Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego (B6-0296/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.17 protokołu z dnia 05.06.2008.


3. Higiena środków spożywczych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych [COM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Horst Schnellhardt przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Péter Olajos w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Frieda Brepoels, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer i Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Ewa Tomaszewska, Christa Klaß i Pierre Pribetich.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Horst Schnellhardt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 05.06.2008.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący


4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głos zabrali: Monica Frassoni, która powróciła do sprawy ogłoszenia przez Komisję Europejską alarmu na terenie Unii w związku z ryzykiem skażenia radiologicznego w wyniku awarii elektrowni jądrowej Krszko (pkt 1 protokołu z dnia 05.06.2008) i zwróciła się do urzędującej prezydencji Rady oraz do Komisji o utrzymanie dotychczasowego poziomu przejrzystości i o wyjaśnienie sytuacji; Roberto Musacchio, który zgodził się z wypowiedzią posłanki, Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji), który przybliżył szczegóły wydarzeń i procedury zastosowanej przez Komisję oraz Rebecca Harms.

°
° ° °

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe władze włoskie przekazały wniosek mający na celu uchylenie immunitetu parlamentarnego Antonia Di Pietro w świetle postępowania sądowego przed sądem w Rzymie w związku z wydarzeniami, które miały miejsce, gdy był on posłem do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 [COM(2008)0168 - C6-0175/2008 - 2008/0065(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0170/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0241)


6.2. Projekt budżetu korygującego nr 3/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja 3 - Komisja [9903/2008 – C6 0206/2008 – 2008/2095(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Kyösti Virrankoski i Ville Itälä (A6-0204/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0242)


6.3. Projekt budżetu korygującego nr 4/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2008 Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008 - Sekcja 3 - Komisja [9904/2008 – C6 0207/2008 – 2008/2094(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0243)


6.4. Sieć punktów kontaktowych służących zwalczaniu korupcji * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji [11231/2007 - C6-0240/2007 - 2007/0809(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

INICJATYWA, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Hubert Pirker (sprawozdawca) złożył oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0244)


6.5. Wspólnotowy system zwalczania nielegalnych, nieregulowanych i nieraportowanych połowów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania [COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Marie-Hélène Aubert (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0245)


6.6. Ochrona narażonych ekosystemów morkich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych [COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0246)


6.7. Wdrażanie polityki handlowej poprzez skuteczne przepisy i procedury w zakresie przywozu i wywozu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania polityki handlowej poprzez skuteczne przepisy i procedury w zakresie przywozu i wywozu [2007/2256(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0247)


6.8. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [(COM(2008/0200 - C6-0164/2008 - 2008/2091(ACI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0205/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0248)


6.9. Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Debata odbyła się dnia 20.05.2008 (pkt 13 protokołu z dnia 20.05.2008).

Głosowanie nad sprawozdaniem zostało przesunięte na dzień 21.05.2008 r. zgodnie z art. 170 Regulaminu (pkt 5.6 protokołu z dnia 21.05.2008).

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w nawiązaniu do tego sprawozdania.

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0249)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0249)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Mathieu Grosch (sprawozdawca) poinformował, że wersja angielska poprawki nr 31 jest wiążąca.


6.10. Higiena środków spożywczych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych [COM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0250)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0250)


6.11. Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym [COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Karin Scheele (A6-0067/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0251)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0251)


6.12. Ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczacego rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i nr 1100/2006 [COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0252)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0252)


6.13. Pogorszenie się sytuacji w Gruzji (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 07.05.2008 (pkt 12 protokołu z dnia 07.05.2008).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 04.06.2008 (pkt 14 protokołu z dnia 04.06.2008).

Projekty rezolucji B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008, B6-0293/2008 i B6-0294/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0278/2008

(zastępujący B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008 i B6-0293/2008):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Ria Oomen-Ruijten, Corien Wortmann-Kool i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE,

Georgs Andrejevs i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Marie Anne Isler Béguin i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE,

Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2008)0253)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0294/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Marie Anne Isler Béguin przedstawiła poprawkę ustną do ust. 2, która została przyjęta.


6.14. Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2006 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego w sprawie głównych aspektów i podstawowych wyborów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) za rok 2006, przedstawione przez Parlament Europejski na podstawie pkt. 43 lit. G porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. [2007/2219(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0254)


6.15. Europejska strategia bezpieczeństwa i ESDP (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wprowadzania w życie europejskiej strategii bezpieczeństwa i ESDP [2008/2003(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0255)


6.16. Szczyt UE - Stany Zjednoczone Ameryki (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008, B6-0284/2008 i B6-0292/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0277/2008

(zastępujący B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008 i B6-0284/2008):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Jacek Saryusz-Wolski, Karl von Wogau, Elmar Brok i James Elles w imieniu grupy PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Anneli Jäätteenmäki i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE,

Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2008)0256)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0292/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Jan Marinus Wiersma przedstawił, w imieniu grupy PSE, poprawkę ustną do poprawki nr 5, która została przyjęta.


6.17. Proces z Barcelony: Unia na rzecz krajów regionu Morza Śródziemnego (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008, B6-0295/2008 i B6-0296/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0281/2008

(zastępujący B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008 i B6-0295/2008):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González i Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE,

Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE,

Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Daniel Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel i Adam Bielan w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2008)0257)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0296/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Michael Gahler przedstawił poprawki ustne do ust. 8 i 10, które zostały przyjęte;

Hélène Flautre podjęła, w imieniu grupy Verts/ALE i w oparciu o art. 150 ust. 5 Regulaminu, poprawkę nr 2, którą wcześniej wycofano.


6.18. Przyszłość młodych rolników w ramach trwającej obecnie reformy WPR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości młodych rolników w ramach trwającej obecnie reformy WPR [2007/2194(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0258)


6.19. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2007 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2007 r. [2007/2180(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0259)


6.20. Konkurencja - Badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie konkurencji - Badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej [2007/2201(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0260)


6.21. Zielona Księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku [2007/2287(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Othmar Karas (A6-0187/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0261)

°
° ° °

Głos zabrała Romana Jordan Cizelj, aby przekazać dodatkowe informacje na temat awarii w elektrowni jądrowej Krszko.


7. Skład komisji i delegacji

Na wniosek sekretariatu posłów niezrzeszonych Parlament zatwierdził nominację Roberta Fiore na członka tytularnego następujących komisji i delegacji:

komisja LIBE, Delegacja do spraw stosunków z Białorusią i Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.


8. Skład grup politycznych

Roger Knapman nie jest członkiem grupy IND/DEM od dnia 05.06.2008.

Z dniem 5 czerwca 2008 r. Roger Knapman należy do posłów niezrzeszonych.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pogorszenie się sytuacji w Gruzji - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Szczyt UE/Stany Zjednoczone - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Sprawozdanie Donato Tommaso Veraldiego - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Jacka Saryusza-Wolskiego - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Reimera Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego (COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (08707/2008 - C6-0211/2008 - 2007/0236(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, JURI


12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


13. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 16.06.2008 do 19.06.2008.


14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12:20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności