Kazalo 
Zapisnik
PDF 186kWORD 109k
Četrtek, 5. junij 2008 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Barcelonski proces: Sredozemska unija (razprava)
 3.Higiena živil ***I (razprava)
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Posebni ukrepi za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Predlog spremembe proračuna št. 3/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Predlog spremembe proračuna št. 4/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Mreža kontaktnih točk za boj proti korupciji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Sistem Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Zaščita občutljivih morskih ekosistemov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Izvajanje trgovinske politike preko učinkovitih uvoznih in izvoznih pravil ter postopkov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Uporaba Solidarnostnega sklada EU (glasovanje)
  
6.9.Mednarodni avtobusni prevozi potnikov (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
6.10.Higiena živil ***I (glasovanje)
  
6.11.Prepoved uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ***I (glasovanje)
  
6.12.Splošni tarifni preferenciali v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 * (glasovanje)
  
6.13.Poslabšanje razmer v Gruziji (glasovanje)
  
6.14.Letno poročilo 2006 o SZVP (glasovanje)
  
6.15.Letno poročilo o izvajanju evropske varnostne strategije in evropske vernostne in obrambne politike (glasovanje)
  
6.16.Vrh EU-ZDA (glasovanje)
  
6.17.Barcelonski proces: Sredozemska unija (glasovanje)
  
6.18.Prihodnost mladih kmetovalcev po reformi SKP (glasovanje)
  
6.19.Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2007 (glasovanje)
  
6.20.Konkurenca: preiskava sektorja v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom (glasovanje)
  
6.21.Maloprodajne finančne storitve na enotnem trgu (glasovanje)
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Predložitev dokumentov
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.

°
° ° °

Govorila je Monica Frassoni, ki je opozorila, da je Komisija po včerajšnjem nepričakovanem dogodku v jedrski elektrarni Krško (Slovenija) sprožila evropski opozorilni sistem za radioaktivno nevarnost, in ki je predlagala, naj Komisija in slovensko predsedstvo Sveta danes dopoldne pojasnita nastalo situacijo (predsedujoča je odgovorila, da se bo predsedstvo Sveta vrnilo k tej točki) (točka 4 zapisnika z dne 05.06.2008).


2. Barcelonski proces: Sredozemska unija (razprava)

Izjava Komisije: Barcelonski proces: Sredozemska unija

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Vito Bonsignore v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Graham Booth v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez samostojni poslanec, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pasqualina Napoletano, Thierry Cornillet, Rebecca Harms, Salvatore Tatarella, Patrick Louis, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Nicholson of Winterbourne, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kader Arif in Ioannis Kasoulides.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Vural Öger, Simon Busuttil in Luís Queiró.

Po postopku "catch the eye" so govorili Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki in Adam Bielan v imenu skupine UEN o sredozemski uniji (B6-0281/2008)

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o barcelonskem procesu – sredozemski uniji (B6-0285/2008)

- Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González in Véronique De Keyser v imenu skupine PSE o barcelonskem procesu - sredozemski uniji (B6-0288/2008)

- Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Edward McMillan-Scott v imenu skupine PPE-DE o barcelonskem procesu - sredozemski uniji (B6-0291/2008)

- Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE o barcelonskem procesu – sredozemski uniji (B6-0295/2008)

- Adamos Adamou in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL o barcelonskem procesu: sredozemski uniji (B6-0296/2008)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.17 zapisnika z dne 05.06.2008.


3. Higiena živil ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil [COM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Horst Schnellhardt je predstavil poročilo.

Govorili so Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pripravljalka mnenja odbora JURI), Péter Olajos v imenu skupine PPE-DE, Dorette Corbey v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Irena Belohorská samostojna poslanka, Frieda Brepoels, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer in Andreas Mölzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Avril Doyle, Csaba Sándor Tabajdi, Ewa Tomaszewska, Christa Klaß in Pierre Pribetich.

Govorila sta Günter Verheugen in Horst Schnellhardt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 05.06.2008.

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Govorila je Monica Frassoni, ki se je vrnila k točki, da je Komisija po nepričakovanem dogodku v jedrski elektrarni Krško sprožila evropski opozorilni sistem za radioaktivno nevarnost (točka 1 zapisnika z dne 05.06.2008); zahtevala je, da predsedstvo Sveta in Komisija ohranita sprejeto raven preglednosti in pojasnita situacijo. Nato so govorili Roberto Musacchio, ki se je pridružil njenim besedam, Günter Verheugen (podpredsednik Komisije), ki je pojasnil potek dogodkov in postopek, po katerem je ravnala Komisija, in Rebecca Harms.

°
° ° °

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni italijanski organi so vložili zahtevo za odpravo poslanske imunitete Antonia Di Pietra v postopku, ki teče pred civilnim sodiščem v Rimu zaradi dogodkov, do katerih je prišlo, ko je bil poslanec Evropskega parlamenta.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(2) Poslovnika posredovana odboru JURI.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Posebni ukrepi za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov in o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 [COM(2008)0168 - C6-0175/2008 - 2008/0065(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Neil Parish (A6-0170/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0241)


6.2. Predlog spremembe proračuna št. 3/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 3/2008 Evropske unije za proračunsko leto 2008 Oddelek III - Komisija in Oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor [9903/2008 – C6 0206/2008 – 2008/2095(BUD)] - Odbor za proračun. soporočevalca: Kyösti Virrankoski in Ville Itälä (A6-0204/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0242)


6.3. Predlog spremembe proračuna št. 4/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 4/2008 Evropske unije za proračunsko leto 2008
Oddelek III - Komisija [9904/2008 – C6 0207/2008 – 2008/2094(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0243)


6.4. Mreža kontaktnih točk za boj proti korupciji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Zvezne republike Nemčije z namenom sprejetja Sklepa Sveta o mreži kontaktnih točk za boj proti korupciji [11231/2007 - C6-0240/2007 - 2007/0809(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

POBUDA, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Hubert Pirker (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0244)


6.5. Sistem Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje [COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Marie-Hélène Aubert (poročevalec) je podala izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0245)


6.6. Zaščita občutljivih morskih ekosistemov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o varstvu občutljivih morskih ekosistemov na odprtem morju pred škodljivimi vplivi orodja za pridneni ribolov [COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0246)


6.7. Izvajanje trgovinske politike preko učinkovitih uvoznih in izvoznih pravil ter postopkov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Izvajanje trgovinske politike preko učinkovitih uvoznih in izvoznih pravil ter postopkov [2007/2256(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0247)


6.8. Uporaba Solidarnostnega sklada EU (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [(COM(2008/0200 - C6-0164/2008 - 2008/2091(ACI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0205/2008)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0248)


6.9. Mednarodni avtobusni prevozi potnikov (prenovitev) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Razprava je potekala 20.5.2008 (točka 13 zapisnika z dne 20.05.2008).

Glasovanje o poročilu je bilo v skladu s členom 170 Poslovnika prestavljeno na 21.05.2008 (točka 5.6 zapisnika z dne 21.05.2008).

Govoril je Hannes Swoboda v imenu skupine PSE o tem poročilu.

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0249)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0249)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Mathieu Grosch (poročevalec) je sporočil, da je verodostojna angleška različica predloga spremembe 31.


6.10. Higiena živil ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil [COM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0250)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0250)


6.11. Prepoved uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov [COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Karin Scheele (A6-0067/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0251)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0251)


6.12. Splošni tarifni preferenciali v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in spremembi uredb (ES) št. 552/97, št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 964/2007 in (ES) št. 1100/2006 [COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0252)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0252)


6.13. Poslabšanje razmer v Gruziji (glasovanje)

Razprava je potekala 7.5.2008 (točka 12 zapisnika z dne 07.05.2008).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 4.6.2008 (točka 14 zapisnika z dne 04.06.2008).

Predlogi resolucij B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008, B6-0293/2008 in B6-0294/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0278/2008

(ki nadomešča B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008 in B6-0293/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Ria Oomen-Ruijten, Corien Wortmann-Kool in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE,

Georgs Andrejevs in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE,

Marie Anne Isler Béguin in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE,

Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2008)0253)

(Predlog resolucije B6-0294/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Marie Anne Isler Béguin je podala ustni predlog spremembe k odstavku 2, ki je bil upoštevan.


6.14. Letno poročilo 2006 o SZVP (glasovanje)

Poročilo: Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), predloženo Evropskemu parlamentu ob uporabi točke G odstavka 43 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 – 2006 [2007/2219(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0254)


6.15. Letno poročilo o izvajanju evropske varnostne strategije in evropske vernostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo: Izvajanje evropske varnostne strategije in evropske vernostne in obrambne politike [2008/2003(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0255)


6.16. Vrh EU-ZDA (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008, B6-0284/2008 in B6-0292/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0277/2008

(ki nadomešča B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008 in B6-0284/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Jacek Saryusz-Wolski, Karl von Wogau, Elmar Brok in James Elles v imenu skupine PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Anneli Jäätteenmäki in Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE,

Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, Adam Bielan in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2008)0256)

(Predlog resolucije B6-0292/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan.


6.17. Barcelonski proces: Sredozemska unija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008, B6-0295/2008 in B6-0296/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0281/2008

(ki nadomešča B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008 in B6-0295/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Edward McMillan-Scott v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González in Véronique De Keyser v imenu skupine PSE,

Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Nicholson of Winterbourne in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE,

Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Daniel Cohn-Bendit in Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel in Adam Bielan v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2008)0257)

(Predlog resolucije B6-0296/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Michael Gahler je podal ustna predloga sprememb k odstavkoma 8 in 10, ki sta bila upoštevana;

Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE je na podlagi člena 150(5) Poslovnika prevzela predlog spremembe 2, ki je bil predhodno umaknjen.


6.18. Prihodnost mladih kmetovalcev po reformi SKP (glasovanje)

Poročilo: Kakšno prihodnost prinaša mladim kmetovalcem tekoča reforma SKP? [2007/2194(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0258)


6.19. Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2007 (glasovanje)

Poročilo: Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2007 [2007/2180(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0259)


6.20. Konkurenca: preiskava sektorja v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom (glasovanje)

Poročilo: Konkurenca: preiskava sektorja v zvezi z bančnim poslovanjem s prebivalstvom [2007/2201(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0260)


6.21. Maloprodajne finančne storitve na enotnem trgu (glasovanje)

Poročilo: Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah na enotnem trgu [2007/2287(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Othmar Karas (A6-0187/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0261)

°
° ° °

Govorila je Romana Jordan Cizelj, ki je pojasnila nenačrtovani dogodek v jedrski elektrarni Krško.


7. Sestava odborov in delegacij

Parlament je na zahtevo sekretariata samostojnih poslancev potrdil imenovanje Roberta Fioreja za polnopravnega člana naslednjih odborov in delegacij:

odbor LIBE, Delegacija za odnose z Belorusijo in Delegacija pri Evro-mediteranski parlamentarni skupščini.


8. Članstvo v političnih skupinah

Roger Knapman je prenehal biti član skupine IND/DEM z veljavo od 5.6.2008.

Z veljavo od istega datuma se je skupini samostojnih poslancev priključil Roger Knapman.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poslabšanje razmer v Gruziji - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Vrh EU-ZDA - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Poročilo: Donato Tommaso Veraldi - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Poročilo: Jacek Saryusz-Wolski - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Poročilo: Reimer Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


11. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (KOM(2008)0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

REGI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil (KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD))

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Predlog Okvirnega sklepa Sveta o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (08707/2008 - C6-0211/2008 - 2007/0236(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 16.6.2008 do 19.6.2008.


14. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov