Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

8. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από την Επιτροπή

- Γνώμη της Επιτροπής για το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκδόθηκε στις 22 Απριλίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασής του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή

(SEC(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

παραπομπή επί της ουσίας: AFCO

γνωμοδότηση: PETI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Henrik Lax (A6-0161/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα 2007/2259(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0173/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (αναδιατύπωση) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A6-0178/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0190/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη (2007/2192(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Liam Aylward (A6-0196/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2008/2038(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την πορεία προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας 2008/2006(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Mia De Vits (A6-0202/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 29 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (2006/2201(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0206/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ανταλλαγών, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων (2007/2191(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0214/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ονομασίες των υφανσίμων (αναδιατύπωση) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0215/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους γενικούς κανόνες σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (αναδιατύπωση) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0216/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (αναδιατύπωση) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0217/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (αναδιατύπωση) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0218/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0219/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0226/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009 (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: David Casa (A6-0231/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών η δασικών ελκυστήρων με τροχούς (στατικές δοκιμές) (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το συντονισμό των εγγυήσεων που απαιτείται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ως προς τη διάρκειά του (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ, 86/280/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) από τους βουλευτές

3.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0161/2008)

- στο Συμβούλιο

- Evans Robert, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Harkin Marian, Posselt Bernd, Παπαδημούλης Δημήτριος, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Παφίλης Αθανάσιος, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Τούσσας Γεώργιος, Andrikienė Laima Liucija

- στην Επιτροπή

van Nistelrooij Lambert, Μπατζελή Κατερίνα, Rutowicz Leopold Józef, Γκλαβάκης Ιωάννης, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Παπαστάμκος Γεώργιος, Παπαδημούλης Δημήτριος, Τζαμπάζη Ευαγγελία, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Αγγελάκας Εμμανουήλ, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, Higgins Jim, Αρναουτάκης Σταύρος, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Τούσσας Γεώργιος, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Μαυρομμάτης Μανώλης, Παφίλης Αθανάσιος, Brepoels Frieda, Βακάλης Νικόλαος, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa

3.2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 114 του Κανονισμού)

- Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο (B6-0302/2008)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου