Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. június 16., Hétfő - Strasbourg

8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Bizottság

- A Bizottság véleménye az Európai Parlament 2008. április 22-én elfogadott, az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító határozattervezetéről (SEC(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

utalva:

illetékes :

AFCO

vélemény :

PETI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

- ***I Jelentés a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez való igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

- ***I Jelentés a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítésük céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

- ***I Jelentés a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Henrik Lax (A6-0161/2008)

- Jelentés az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, „Európa biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb mobilitása felé: Az első „Intelligens autó” jelentés” című bizottsági közleményről (2007/2259(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

- ***I Jelentés: az Európai Parlament és a Tanács határozata a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének (2010) kijelöléséről szóló határozati javaslatáról (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

- ***I Jelentés a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott szöveg) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

- ***I Jelentés az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról és a 2377/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Avril Doyle (A6-0190/2008)

- ***I Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

- * Jelentés Bulgáriának és Romániának a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

- Jelentés az európai juh-/bárány- és kecskeágazat jövőjéről (2007/2192(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Liam Aylward (A6-0196/2008)

- Jelentés a marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt hatásáról (2008/2038(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

- Jelentés az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé című közleményről (2008/2006(INI) - IMCO bizottság - Előadó: Mia De Vits (A6-0202/2008)

- Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának a képviselőcsoportok megalakításáról szóló 29. cikke módosításáról (2006/2201(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Richard Corbett (A6-0206/2008)

- * Jelentés a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

- ***I Jelentés az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

- * Jelentés az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008)

- Jelentés a kohéziós politika kiszolgáltatott közösségek és csoportok integrációjára gyakorolt hatásáról (2007/2191(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

- * Jelentés az egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozott szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0214/2008)

- ***I Jelentés a textiltermékek elnevezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0215/2008)

- ***I Jelentés az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0216/2008)

- ***I Jelentés az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0217/2008)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0218/2008)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0219/2008)

- ***I Jelentés az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Giles Chichester (A6-0226/2008)

- ***I Jelentés a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

- * Jelentés az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

- * Jelentés a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-én történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról összhangban a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: David Casa (A6-0231/2008)

- ***I Jelentés a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek beépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008)

- ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (statikus vizsgálat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikált szöveg) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008)

- ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008)

- ***I Jelentés a részvénytársaságok egyesüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008)

- ***I Jelentés a számítógépi programok jogi védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008)

- ***I Jelentés a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008)

- ***I Jelentés az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második albekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008)

- * Jelentés a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008)

- * Jelentés a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008)

- ***I Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek a szerv megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a hulladékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása és egyes irányelvek hatályon kívül helyezése tekintetében (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

- ***II Ajánlás második olvasatra a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról és a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK, 86/280/EGK és 2000/60/EK irányelvek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására vonatkozó tanácsi közös álláspontról (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) a képviselők

3.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 109. cikke) (B6-0161/2008)
- a Tanácshoz

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija

- a Bizottsághoz

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, , Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa

3.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 114. cikke)

- Stavros Lambrinidis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat a biztonság és az alapvető szabadságjogok Interneten történő megerősítéséről (B6-0302/2008)

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT, ITRE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat