Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

9. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Οι ακόλουθοι βουλευτές δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους για το έτος 2007, σύμφωνα με το Παράρτημα I, άρθρο 2, παράγραφος 5, του Κανονισμού:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen και John Whittaker

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου