Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

10. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- (O-0063/2008) που κατέθεσε Philippe Morillon, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς το Συμβούλιο: Η κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (B6-0162/2008),

- (O-00642008) που κατέθεσε Philippe Morillon, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Η κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (B6-0163/2008),

- (O-00672008) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς το Συμβούλιο: Η απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (B6-0164/2008),

- (O-00682008) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (B6-0165/2008)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Adrian Severin σχετικά με την πρόληψη της έξαρσης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0052/2008),

- Daniel Strož σχετικά με την ανάγκη να εναρμονιστούν οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας στα κράτη μέλη της ΕΕ (0053/2008),

- Ilda Figueiredo και Pedro Guerreiro σχετικά με τον καθορισμό της τιμής των καυσίμων (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter και Johannes Blokland σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς στη βιώσιμη ενέργεια του στόχου του 10% για τα βιοκαύσιμα (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête και Cristina Gutiérrez-Cortines σχετικά με τη σημασία των ελεύθερων επαγγελμάτων για την Ευρώπη (0056/2008).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου