Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0173/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0173/2008

Συζήτηση :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

25. Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ***I (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0173/2008)

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Richard Falbr, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu και Zdzisław Zbigniew Podkański.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo και Juan Andrés Naranjo Escobar.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου