Показалец 
Протокол
PDF 257kWORD 170k
Понеделник, 16 юни 2008 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Декларации на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на политическите групи
 5.Immunités parlementaires
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 8.Внесени документи
 9.Декларация за финансови интереси
 10.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Петиции
 13.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 14.Сезиране на комисии
 15.Промяна на интеринституционален референтен номер
 16.Искане за неотложна процедура
 17.Ред на работа
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Oтпадъци ***II (разискване)
 20.Определяне на стандарти за качество на околната среда ***II (разискване)
 21.Укрепване на способността на Съюза за реагиране при бедствия (разискване)
 22.1-ви юли 2008 г. - 40 години митнически съюз
 23.Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване ***I (разискване)
 24.Промяна в дневния ред
 25.Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване ***I (продължeние на разискването)
 26.Въздействието на политиката за сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи (разискване)
 27.Развитие на Западна Африка и експлоатацията на някои биологични природни ресурси (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Декларации на председателството

Référendum en Irlande sur le traité de réforme

Председателят направи следната декларация:

«Резултатът от референдума от 12 юни 2008 г. в Ирландия поставя Европейския съюз пред едно от най-трудните предизвикателства в неговата история. Подписаният в Лисабон Договор за реформа се основава се на Конституционния договор, изготвен от една открито заседаваща конвенция, в която участваха членове на националните парламент и на ЕП, и дава на Европейския съюз повече демокрация, по-голяма способност за действие и повече прозрачност. Той засилва ролята на Парламента, дава повече отговорности на националните парламенти в определянето на европейските политики, предоставя на европейските граждани правото на инициатива по отношение на европейските институции и гарантира автономията на местното самоуправление. Договорът от Лисабон е отговор на критиките, изразени от гражданите, по повод пропуските на Европейския съюз. Този договор приближава Европейския съюз до неговите граждани. Ние трябва да заявим недвусмислено, че прилагането на Договора за реформа е абсолютно необходимо, за да може Европейският съюз да защитава своите ценности и интереси в XXI-ви век. Без реформите, предвидени от Договора от Лисабон, присъединяването на нови държави към Европейския съюз е немислимо. Ние призоваваме срещата на върха на ЕС в четвъртък и петък в Брюксел да предприеме всички необходими мерки, за да направи Договора за реформа действителност.

Процесът на ратифициране трябва да продължи безпрепятствено. Ние приканваме ирландското правителство да представи предложения, които да ни позволят да преодолеем заедно този труден момент за европейската политика. Европейският парламент има твърдата воля да се изправи срещу тези предизвикателства и ще положи всички усилия в тази посока. Ние очакваме същото и от Европейската комисия, както и от всички правителства на държавите-членки на Европейския съюз. Ние очакваме също така Европейският парламент да участва тясно в работата по този въпрос. Нашата цел остава влизането в сила на Договора от Лисабон преди изборите за Европейски парламент през юни 2009 г. Доколкото имам вашето съгласие, това ще бъдат принципите, които възнамерявам да представя решително пред Европейския съвет на 19 и 20 юни в Брюксел.»

Положението в Близкия изток

Председателят, по искане на Председателския съвет, направи след това декларация по повод приключването на доклада, изготвен от делегацията на работната група за Близкия изток, която посети Израел и Палестина от 30 май до 2 юни 2008 г.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


4. Състав на политическите групи

Marek Aleksander Czarnecki е член на групата ALDE, считано от 10.06.2008.


5. Immunités parlementaires

Компетентните италиански органи отправиха към председателя на Парламента запитване, свързано с парламентарния имунитет на Massimo D'Alema в контекста на висящо дело пред Миланския съд, относно събития, случили се по време на неговия мандат като член на ЕП.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.

Witold Tomczak се обърна към председателя с искане за защита на своя имунитет и привилегии в контекста на висящо дело пред районния съд в Ostrów Wielkopolski.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.


6. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата UEN Парламентът утвърди следното назначение:

Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея : Salvatore Tatarella


7. Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише във вторник следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (03695/2007/LEX - C6-0229/2008 - 2005/0211(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (преработена версия) (03701/2007/LEX - C6-0230/2008 - 2006/0273(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 95/50/ЕО на Съвета относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (03617/2008/LEX - C6-0231/2008 - 2007/0184(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (03610/2008/LEX - C6-0232/2008 - 2007/0054(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения (Рим І) (03691/2007/LEX - C6-0233/2008 - 2005/0261(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Кипър и Румъния на определени документи като равностойни на националните им визи за целите на транзитно преминаване през техните територии (03607/2008/LEX - C6-0234/2008 - 2007/0185(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия (03608/2008/LEX - C6-0235/2008 - 2007/0186(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (03604/2008/LEX - C6-0236/2008 - 2006/0246(COD))


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Комисията

- Становище на Комисията относно проекта на решение на Европейския парламент, прието на 22 април 2008 г., за изменение на неговото Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана

(SEC(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

разглеждане в комисия водеща: AFCO

подпомагаща: PETI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с цел да се адаптира към Регламент (ЕО) № …относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) №1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО и Директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Съвета с цел адаптирането им към Регламент (ЕО) № ... относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Визов кодекс на Общността (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) – комисия LIBE - докладчик: Henrik Lax (A6-0161/2008)

- Доклад относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Към общоевропейска транспортна мобилност с повишена безопасност, чистота и ефективност: Първи доклад за интелигентните автомобили (2007/2259(INI)) – комисия TRAN - докладчик: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) – комисия EMPL - докладчик: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималната степен на обучение на морските лица (преработен текст) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) – комисия TRAN - докладчик: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Avril Doyle (A6-0190/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) – комисия ITRE - докладчик: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) – комисия ECON - докладчик: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

- Доклад относно бъдещето на сектор овцевъдство и козевъдство в Европа (2007/2192(INI)) – комисия AGRI - докладчик: Liam Aylward (A6-0196/2008)

- Доклад относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете (2008/2038(INI)) – комисия FEMM - докладчик: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

- Доклад относно „Към Европейска харта за правата на потребителите на енергия” (2008/2006(INI)) – комисия IMCO - докладчик: Mia De Vits (A6-0202/2008)

- Доклад относно изменение на член 29 от Правилника за дейността на Европейския парламент - Образуване на политически групи (2006/2201(REG)) – комисия AFCO - докладчик: Richard Corbett (A6-0206/2008)

- * Доклад относно предложението за рамково решение на Съвета относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) – комисия LIBE - докладчик: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) – комисия LIBE - докладчик: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Процедурния правилник на Съда на Европейските общности относно езиковия режим, приложим към производството за преразглеждане (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008)

- Доклад относно въздействието на политиката на сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи (2007/2191(INI)) – комисия REGI - докладчик: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за откриване и определяне начина на администриране на автономни тарифни квоти на Общността при внос на някои рибни продукти в Канарските острови (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) – комисия REGI - докладчик: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предаването на статистика за номиналния улов от държавите-членки, които осъществяват риболовна дейност в североизточната част на Атлантическия океан (преработен текст) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) – комисия JURI - докладчик: József Szájer (A6-0214/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните продукти (преработен текст) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) – комисия JURI - докладчик: József Szájer (A6-0215/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (преработка) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) – комисия JURI - доклад: József Szájer (A6-0216/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители (преработена версия) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) – комисия JURI - докладчик: József Szájer (A6-0217/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (преработен текст) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) – комисия JURI - докладчик: József Szájer (A6-0218/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (преработен текст) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) – комисия JURI - докладчик: József Szájer (A6-0219/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) – комисия ITRE - докладчик: Giles Chichester (A6-0226/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) – комисия ITRE - докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) – комисия LIBE - докладчик: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора за приемане от страна на Словакия на единната валута на 1 януари 2009 г. (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) – комисия ECON - докладчик: David Casa (A6-0231/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори (статични изпитвания) (кодифицирана версия) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение за компонент на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (кодифицирана версия) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната защита на компютърните програми (кодифицирана версия) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (кодифицирана версия) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (кодифицирана версия) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността (кодифицирана версия) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, по отношение на срока й на съществуване (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - комисия ITRE - докладчик: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите и за изменение на Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 84/491/EИО, 86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) – комисия TRAN - докладчик: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) от членове на Парламента

3.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 109 от Правилника за дейността) (B6-0161/2008)

- към Съвета

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija

- към Комисията

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa

3.2) предложения за препоръка (член 114 от Правилника за дейността)

- Stavros Lambrinidis, PSE. Предложение за препоръка до Съвета за укрепване на сигурността и основните свободи в интернет (B6-0302/2008)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT, ITRE


9. Декларация за финансови интереси

Следните членове на ЕП не са предоставили осъвременена информация относно своите декларации за финансови интереси за 2007 г., в съответствие с Приложениe I, член 2, параграф 5 от Правилника за дейността:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen и John Whittaker


10. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0063/2008) зададен от Philippe Morillon, от името на комисията PECH, към Съвета: Кризата в сектора на рибарството вследствие на покачването на цените на бензина (B6-0162/2008),

- (O-00642008) зададен от Philippe Morillon, от името на комисията PECH, към Комисията: Кризата в сектора на рибарството вследствие на покачването на цените на бензина (B6-0163/2008),

- (O-00672008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Отговор на ЕС на предизвикателството "държавни инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (B6-0164/2008),

- (O-00682008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Отговор на ЕС на предизвикателството "държавни инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (B6-0165/2008)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Adrian Severin за предотвратяването на засилването на расизма и ксенофобията в Европейския съюз (0052/2008),

- Daniel Strož за необходимостта от хармонизиране на правилата за движение по пътищата в държавите-членки на ЕС (0053/2008),

- Ilda Figueiredo и Pedro Guerreiro за определяне на цените на горивата (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter и Johannes Blokland за възможността за прехвърляне на целта от 10% относно биогоривата към устойчива енергия (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête и Cristina Gutiérrez-Cortines за значимостта на свободните професии в Европа (0056/2008).


11. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2008 (C6-0185/2008 - SEC(2008)0410 окончателен) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25.06.2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2008 (C6-0186/2008 - SEC(2008)0536 окончателен) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25.06.2002 г., изменен на 13.12.2006 г.


12. Петиции

Изброените по-долу петиции, които са вписани в регистъра на долупосочените дати, са изпратени на компетентата комисия за разглеждане, в съответствие с член 191, параграф 5 от Правилника за дейността:

26.05.2008 г.

от Josep Camps Esqueu (n° 0527/2008);

от Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (n° 0528/2008);

от Helmtrud Harnack (n° 0529/2008);

от Christos Kampitsis (n° 0530/2008);

от Karsten Rincke (n° 0531/2008);

от Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (n° 0532/2008);

от Michael Krätzig (n° 0533/2008);

от Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (n° 0534/2008);

от Leszek Czarnobaj (Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (n° 0535/2008);

от Vojtěch Pernica (n° 0536/2008);

от Dimitar Kolev (2 подписа) (n° 0537/2008);

от Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (n° 0538/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0539/2008);

от Avril Ivory (n° 0540/2008);

от Toma-Dragos Savoiu (n° 0541/2008);

от Mihaela Voicu Dungan (n° 0542/2008);

от Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (n° 0543/2008);

от Gerhard Schulz (n° 0544/2008);

от Dumitru Constantin (n° 0545/2008);

от S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0546/2008);

от S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0547/2008);

от S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0548/2008);

от S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0549/2008);

от Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 подписа) (n° 0550/2008);

от Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 подписа) (n° 0551/2008);

от Gredo Förster (n° 0552/2008);

от Gredo Förster (n° 0553/2008);

от Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (n° 0554/2008);

от Nicolae Zlatin (n° 0555/2008);

от Ioannis Andriopoulos (n° 0556/2008);

от Fernando Monforte Escobar (n° 0557/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0558/2008);

от Jörg Thieme (n° 0559/2008);

от Roberto Spagnoli (n° 0560/2008);

от (името е с поверителен характер) (2 подписа) (n° 0561/2008);

от Deirdre Hayes ("Friends of Limerick Club") (n° 0562/2008);

от Jennifer Grossman (n° 0563/2008);

от (името е с поверителен характер) (11 подписа) (n° 0564/2008);

от Ion Chirita (n° 0565/2008);

от Tibor Kollár (n° 0566/2008);

от Heidrun Denis (n° 0567/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0568/2008);

от Daniele Rovai (n° 0569/2008);

03.06.2008 г.

от Barbara Propato (n° 0570/2008);

от Massimo Casalegno (n° 0571/2008);

от Svend Aage Bek (n° 0572/2008);

от Michael Gare-Simmons (n° 0573/2008);

от Mihail-Rudolf Ungurean (n° 0574/2008);

от Boro Vrućan (n° 0575/2008);

от Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 подписа) (n° 0576/2008);

от Alexander Kirilov Lazov (n° 0577/2008);

от Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 подписа) (n° 0578/2008);

от Mihaela Mirela Şofineţi (n° 0579/2008);

от Jannette Van den Ende (n° 0580/2008);

от Galina Mitrea (n° 0581/2008);

от Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (n° 0582/2008);

от Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 подписа) (n° 0583/2008);

от Pedro Cuevas Cueto (n° 0584/2008);

от Jiřina Hoffmannová (2 подписа) (n° 0585/2008);

от Lisa Brown (n° 0586/2008);

от José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (n° 0587/2008);

от Enrique González Blanco (n° 0588/2008);

от Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical de Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (n° 0589/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0590/2008);

от Maria Donciu Ivanov (n° 0591/2008);

от Eduardo Ribeiro (n° 0592/2008);

от Giuseppe Babusci (n° 0593/2008);

от Reinhardt Huss (n° 0594/2008);

от Franco Londei (Secondo Protocollo) (n° 0595/2008);

от Alessandro Maresca (n° 0596/2008);

от Ryszard Dziedzic (n° 0597/2008);

от Ileana Topoleanu (n° 0598/2008);

от Ildikó-Margit Kosztin (n° 0599/2008);

от Viera Langschová (n° 0600/2008);

от Franc Majcen (n° 0601/2008);

от Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 подписа) (n° 0602/2008);

от William Torres (n° 0603/2008);

от Andre` Spiewok (n° 0604/2008);

от Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 подписа) (n° 0605/2008);

от Adam Abramowicz (2501 подписа) (n° 0606/2008);

от Dionysios Kritikakos (n° 0607/2008);

от Mario Carassale (n° 0608/2008);

от Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (n° 0609/2008);

от Teodora Elena Ucenic (n° 0610/2008);

от Paul Vergeiner (n° 0611/2008);

от Célia Tuttle (n° 0612/2008);

от Saskia Tuttle (n° 0613/2008);

от (името е с поверителен характер) (5 подписа) (n° 0614/2008);

от Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (n° 0615/2008);

от Elizabeth Reidy (n° 0616/2008);

от Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (n° 0617/2008);

от Fotini Dermitzaki (n° 0618/2008);

от Jacques Hendrix (Bewonersgroep "De Lethe"-Kanaaldijken, Bellingwolde) (n° 0619/2008);

от Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (n° 0620/2008);

от Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 подписа) (n° 0621/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0622/2008);

от Irene Askitis-Lensler (n° 0623/2008);

от Juana García Tomás (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) (n° 0624/2008);

09.06.2008 г.

от Wiktor Bakowski (n° 0625/2008);

от Asko Koivuaho (n° 0626/2008);

от Luigi Coda (n° 0627/2008);

от Aimo Remes (n° 0628/2008);

от Traian Iliescu (n° 0629/2008);

от Friedhelm Thissen (n° 0630/2008);

от Konrad Ringler (n° 0631/2008);

от Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (n° 0632/2008);

от Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (n° 0633/2008);

от Serguei Tchoubov (n° 0635/2008);

от Štefánia Lukačovičová (2 подписа) (n° 0636/2008);

от Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 подписа) (n° 0637/2008);

от Martin Romein (n° 0638/2008);

от Luigi Giovanni Solinas (n° 0639/2008);

от Giovanni Caruso (n° 0640/2008);

от Daniela Vinchi (n° 0641/2008);

от Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (n° 0642/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0643/2008);

от Alessandro Esposito (n° 0644/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0645/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0646/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0647/2008);

от Lorenzo Torto (n° 0648/2008);

от Robert de Vos (Europe China Foundation) (n° 0649/2008);

от Billy Leonard (n° 0650/2008);

от José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (n° 0651/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0652/2008);

от Jeremy Britton (n° 0653/2008);

от Antonio Tait (n° 0654/2008);

от Mariana Chelaru (n° 0655/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0656/2008);

от Tanja Monti-Hofer (n° 0657/2008);

от Manfred Habermann (n° 0658/2008);

от Ricardo Martínez Ruiz (n° 0659/2008);

от H. Mertens (VZW Working Party) (n° 0660/2008);

от Janina Małys-Kazimiera (n° 0661/2008);

от Van Hoa Nguyen (4 подписа) (n° 0662/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0663/2008);

от Francesco Lattuada (n° 0664/2008);

от Hans-Klaus Hensen (n° 0665/2008);

от Gert Vercauteren (n° 0666/2008);

от Alannah Eames (n° 0667/2008);

от Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (n° 0668/2008);

от Dietmar Zimmermann (n° 0669/2008);

11.06.2008 г.

от l'association Gent del Ter (n° 0670/2008);

от Stefan Bacila (n° 0671/2008);

от Janina Piatkowska (n° 0672/2008);

от Anton Lixandroui (n° 0673/2008);

от Neculai Donisa-Sorodor (n° 0674/2008);

от Ehrhardt Bekeschus (n° 0675/2008);

от Ludmil Markowski (n° 0676/2008);

от Oliver Bretz (n° 0677/2008);

от Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (n° 0678/2008);

от Roger Ingle (n° 0679/2008);

от Henk den Broeder (n° 0680/2008);

от Isidro Betancort Egea (n° 0681/2008);

от Cristina Irina Anghel (n° 0682/2008);

от Giorgio Muroni (n° 0683/2008);

от Santo Maltese (n° 0684/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0685/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0686/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0687/2008);

от Petre Deaconescu (n° 0688/2008);

от Ioana Beatris Stancoi (n° 0689/2008);

от Dierk Stelzer (n° 0690/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0691/2008);

от Zara Pinnock (n° 0692/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0693/2008);

от Luca Mori (n° 0694/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0696/2008);

от David Bradley (n° 0697/2008);

от Andrea Mennella (n° 0698/2008);

от Francis Germes (n° 0699/2008);

от Bernd Speth (n° 0700/2008);

от (името е с поверителен характер) (n° 0701/2008).


13. Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през февруари и март 2008 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


14. Сезиране на комисии

Предложение за решение на Съвета относно споразумението за икономическо партньорство с държавите от Карибския форум (CARIFORUM) (COM(2008)0156:

Председателският съвет, на своето заседание от 22.05.2008 г., взе решение да сезира комисия INTA като водеща комисия, след като комисия DEVE бе сезирана като подпомагаща комисия въз основа на член 47 от Правилника за дейността.


15. Промяна на интеринституционален референтен номер

Комисията промени референтния номер на предложението за решение на Съвета съгласно член 122, параграф 2 от Договора за приемане от страна на Словакия на единната валута на 1 януари 2009 г. (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)) – ( A6-0231/2008), като даде на горецитираната консултация номер: 2008/0092(CNS).


16. Искане за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

Предложение за регламент на Съвета за сключването на протокол, определящ риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г. [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]

Мотиви за неотложната процедура:

Сключването на протокола ще направи възможно първото изплащане на финансова помощ преди края на август 2008 г. с цел да се избегне прекъсването на риболовната дейност на държавите-членки.

Парламентът ще бъде приканен да се произнесе по това искане за неотложна процедура в началото на заседанието утре, вторник.


17. Ред на работа

Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през юни I и II (PE 408.289/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания от 16.06.2008 до 19.06.2008

понеделник

- не се предлага промяна

вторник

С цел да се постигне съгласие със Съвета на първо четене, гласуването по доклада Szajer (A6-0216/2008)(точка 69 от Проекта на дневен ред) се отлага за следваща месечна сесия.

сряда

Искане на групата IND/DEM разискването относно подготовката на Европейския съвет да бъде озаглавено „Подготовка на Европейския съвет след референдума в Ирландия“. (точка 44 от Проекта на дневен ред)

Изказа се Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Вследствие на това се променят заглавията на декларациите на Съвета и на Комисията.

Искане от страна на групата PSE декларациите на Съвета и на Комисията относно мерките срещу повишаването цените на петрола да бъдат отложени за следобяд (точка 74 от Проекта на дневен ред) и този въпрос да се разгледа в общо разискване заедно с въпросите, изискващи устен отговор, относно кризата в сектора на рибарството вследствие повишаването на цените на бензина (точка 81 от Проекта на дневен ред).

Изказаха се: Hannes Swoboda, от името на групата PSE, който обоснова искането, Richard Corbett, Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE-DE, и Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, който предложи най-напред Председателят да се допита до Събранието относно евентуалното удължаване на времето за изказване, посветено на разискванията относно подготовката на Европейския съвет и след това да се поставят на обсъждане «мерките срещу повишаването цените на петрола» и «кризата в сектора на рибарството».

Откликвайки на това предложение, Председателят поставя на гласуване искането за удължаване на разискванията относно «подготовката на Европейския съвет след референдума в Ирландия».

С електронно гласуване (122 - гласа „за“ 93- гласа „против“, 1 въздържал се), Парламентът одобрява искането.

Председателят постави след това на гласуване искането да се разгледат в общо обсъждане «мерките срещу повишаването цените на петрола» и «кризата в сектора на рибарството в резултат от повишаването на цените на бензина».

С електронно гласуване (38 гласа „за“, 152 гласа „против“, 16 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

четвъртък

- не се предлага промяна

Заседание от 24.06.2008 г.

- не се предлага промяна

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Метин Казак, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Димитър Стоянов, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis и Hélène Flautre

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Bairbre de Brún и Csaba Sándor Tabajdi.


19. Oтпадъци ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

Caroline Jackson представи препоръката за второ четене.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: John Bowis, от името на групата PPE-DE, Guido Sacconi, от името на групата PSE, Mojca Drčar Murko, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, независим член на ЕП, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Jim Allister, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Umberto Guidoni, Péter Olajos и Horst Schnellhardt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Frieda Brepoels, Csaba Sándor Tabajdi и Adam Gierek.

Изказаха се: Stavros Dimas и Caroline Jackson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.20 от протокола от 17.06.2008.


20. Определяне на стандарти за качество на околната среда ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите и за изменение на Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 84/491/EИО 86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

Anne Laperrouze представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Robert Sturdy, от името на групата PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann, от името на групата PSE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Richard Seeber, Dorette Corbey, Hiltrud Breyer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Justas Vincas Paleckis и Christa Klaß.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Péter Olajos, Gyula Hegyi и Marios Matsakis.

Изказаха се: Stavros Dimas и Anne Laperrouze.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.21 от протокола от 17.06.2008.


21. Укрепване на способността на Съюза за реагиране при бедствия (разискване)

Изявление на Комисията: Укрепване на способността на Съюза за реагиране при бедствия

Stavros Dimas (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Antonios Trakatellis, от името на групата PPE-DE, Edite Estrela, от името на групата PSE, и Marios Matsakis, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Rolf Berend.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Margaritis Schinas, Gyula Hegyi, Zuzana Roithová и Zbigniew Zaleski.

Изказа се Stavros Dimas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Dimitrios Papadimoulis, от името на комисията ENVI, относно повишаване капацитета на Съюза за реагиране при бедствия (B6-0303/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.3 от протокола от 19.06.2008.


22. 1-ви юли 2008 г. - 40 години митнически съюз

Изявление на Комисията: 1-ви юли 2008 г. - 40 години митнически съюз

László Kovács (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Malcolm Harbour, от името на групата PPE-DE, Evelyne Gebhardt, от името на групата PSE, Janelly Fourtou, от името на групата ALDE, Andreas Schwab, Arlene McCarthy и Małgorzata Handzlik.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Marios Matsakis и Jean-Pierre Audy.

Изказа се László Kovács.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Arlene McCarthy, от името на комисията IMCO, относно четиридесетата годишнина от създаването на митническия съюз (B6-0297/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 19.06.2008.


23. Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказа се Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията FEMM).


24. Промяна в дневния ред

В резултат на отлагането на сряда следобяд на разискването по декларациите на Съвета и на Комисията относно мерките срещу повишаването цените на петрола (точка 17 от протокола от 16.06.2008), председателят предложи, по искане на председателите на политическите групи, разискването на отговора на ЕС пред предизвикателството на държавните инвестиционни фондове да бъде отложено за заседанието на 8.07.2008 г. (точка 77 от Проекта на дневен ред).

Парламентът даде съгласието си по това предложение.


25. Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване ***I (продължeние на разискването)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE-DE, Richard Falbr, от името на групата PSE, Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu и Zdzisław Zbigniew Podkański.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo и Juan Andrés Naranjo Escobar.

Изказаха се: Vladimír Špidla (член на Комисията) и Marie Panayotopoulos-Cassiotou (докладчик).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.24 от протокола от 17.06.2008.


26. Въздействието на политиката за сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи (разискване)

Доклад относно въздействието на политиката на сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи [2007/2191(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Gábor Harangozó представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Ilda Figueiredo (докладчик по становището на комисията AGRI), Maria Petre, от името на групата PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE, Ramona Nicole Mănescu, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Евгени Кирилов, Bernadette Bourzai и Miloš Koterec.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski и Ewa Tomaszewska.

Изказаха се: Danuta Hübner и Gábor Harangozó.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.26 от протокола от 17.06.2008.


27. Развитие на Западна Африка и експлоатацията на някои биологични природни ресурси (разискване)

Доклад относно последователността на политиките за развитие и въздействието върху развитието на Западна Африка на експлоатацията на някои биологични природни ресурси от страна на ЕС [2007/2183(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

Frithjof Schmidt представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Carmen Fraga Estévez (докладчик по становището на комисията РECH), Filip Kaczmarek, от името на групата PPE-DE, Thijs Berman, от името на групата PSE, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Bogdan Golik, Kathy Sinnott, Danuta Hübner и Frithjof Schmidt

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.27 от протокола от 17.06.2008.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 408.289/OJMA).


29. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.05 ч.

Harald Rømer

Adam Bielan

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Уручев, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност