Seznam 
Zápis
PDF 235kWORD 157k
Pondělí, 16. června 2008 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 4.Členství v politických skupinách
 5.Poslanecké imunity
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
 8.Předložení dokumentů
 9.Prohlášení o finančních zájmech
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 11.Převody prostředků
 12.Petice
 13.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 14.Postoupeno výboru
 15.Změna interinstitucionálního kódu
 16.Žádost o naléhavý postup
 17.Plán práce
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Revize rámcové směrnice o odpadech ***II (rozprava)
 20.Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky ***II (rozprava)
 21.Posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy (rozprava)
 22.1. července 2008, čtyřicet let celní unie
 23.Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I (rozprava)
 24.Změna pořadu jednání
 25.Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I (pokračování rozpravy)
 26.Dopad politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny (rozprava)
 27.Soudržnost politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího zasedání
 29.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Referendum o Lisabonské smlouvě v Irsku

Předseda učinil následující prohlášení:

„Výsledek referenda, které se v Irsku konalo dne 12. června 2008, staví Evropskou unii před jeden z nejobtížnějších úkolů v její historii. Lisabonská reformní smlouva vychází z Ústavní smlouvy, kterou vypracoval Konvent během svých veřejných schůzí, na kterých se setkávali poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu, a zaručuje Evropské unii více demokracie, větší schopnost jednat a více transparentnosti. Posiluje úlohu Evropského parlamentu, dává národním parlamentům větší odpovědnost za směřování evropské politiky, dává občanům Evropské unie právo podnětu ve vztahu k orgánům a institucím Evropské unie a zaručuje místní samosprávu. Lisabonská smlouva je odpovědí na kritiku, již vznesli evropští občané vůči nedostatkům Evropské unie. Tato smlouva přibližuje Evropskou unii jejím občanům. Musíme dostatečně vysvětlit, že přijetí Lisabonské smlouvy je naprosto nezbytné, aby mohla Evropská unie chránit své hodnoty a zájmy v 21. století. Bez reforem, jež umožňuje Lisabonská smlouva, je přistoupení dalších zemí k Evropské unii těžko představitelné. Vyzýváme proto vrcholnou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek a v pátek v Bruselu, aby podnikla nezbytné kroky pro uskutečnění reformní smlouvy.

Proces ratifikace musí bezpodmínečně pokračovat. Vyzýváme rovněž irskou vládu, aby předložila návrhy, jak lze společně překonat tuto obtížnou etapu evropské politiky. Evropský parlament věnuje tomuto problému veškerou svou energii a je připraven učinit vše nezbytné proto, aby jej vyřešil. Stejný přístup očekáváme od Evropské komise a vlád všech členských států Evropské unie. Rovněž očekáváme, že Evropský parlament bude plně zapojen do činností v této oblasti. Naším cílem je i nadále to, aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009. Pokud s tímto souhlasíte, předložím tyto zásady k úvaze na zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 19.–20. června v Bruselu.“

Situace na Blízkém východě

Předseda na žádost Konference předsedů učinil prohlášení o závěrech zprávy, kterou vypracovala delegace pracovní skupiny pro Blízký východ, jež navštívila Izrael a Palestinu ve dnech 30. května až 2. června 2008.


3. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


4. Členství v politických skupinách

Marek Aleksander Czarnecki je členem skupiny ALDE s účinností od 10.6.2008.


5. Poslanecké imunity

Příslušné italské orgány zaslaly předsedovi Parlamentu žádost týkající se poslanecké imunity, které požívá Massimo D'Alema, v rámci soudního řízení, jež probíhá před soudem v Miláně a jež se týká událostí, ke kterým došlo během jeho funčního období poslance Evropského parlamentu.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.

°
° ° °

Witold Tomczak zaslal předsedovi Parlamentu žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení probíhajícího před soudem okrsku Ostrów Wielkopolski.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


6. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny UEN schválil Parlament toto jmenování:

delegace v Evropsko-středomořském parlamentním shromáždění: Salvatore Tatarella


7. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu v úterý podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (03695/2007/LEX - C6-0229/2008 - 2005/0211(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (03701/2007/LEX - C6-0230/2008 - 2006/0273(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (03617/2008/LEX - C6-0231/2008 - 2007/0184(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (03610/2008/LEX - C6-0232/2008 - 2007/0054(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (03691/2007/LEX - C6-0233/2008 - 2005/0261(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území (03607/2008/LEX - C6-0234/2008 - 2007/0185(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 896/2006/ES, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes jejich území (03608/2008/LEX - C6-0235/2008 - 2007/0186(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (03604/2008/LEX - C6-0236/2008 - 2006/0246(COD))


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Komise

- Stanovisko Komise k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění jeho rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv

(SEK(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

PETI

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o vízech (KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Henrik Lax (A6-0161/2008)

- Zpráva o sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: K celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: První zpráva o iniciativě Inteligentní automobil (2007/2259(INI)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) (KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) (KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90 (KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0190/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

- * Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

- Zpráva o budoucnosti chovu ovcí a koz v Evropě (2007/2192(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Liam Aylward (A6-0196/2008)

- Zpráva o vlivu marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen (2008/2038(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

- Zpráva na téma „Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie“ (2008/2006(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Mia De Vits (A6-0202/2008)

- Zpráva o změně článku 29 jednacího řádu Evropského parlamentu – Vytváření politických skupin (2006/2201(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Richard Corbett (A6-0206/2008)

- * Zpráva o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříků trestů mezi členskými státy (opětovná konzultace) (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu (KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

- * Zpráva k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění jednací řád Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008)

- Zpráva o vlivu politiky soudržnosti na začleňování ohrožených společenství a skupin (2007/2191(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy (KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) - výbor REGI - Zpravodaj: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0214/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (přepracované znění) (KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0215/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (přepracované znění) (KOM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0216/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0217/2008)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0218/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění) (KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0219/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0226/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 (KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: David Casa (A6-0231/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) (KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění) (KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008)

- ***I Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) (KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) (KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) (KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství (kodifikované znění) (KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti (KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých směrnic (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

- ***II Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

- ***II Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) od poslanců

3.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 109 jednacího řádu) (B6-0161/2008)

- Radě

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija

- Komisi

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa

3.2) návrh doporučení (článek 114 jednacího řádu)

- Stavros Lambrinidis za skupinu PSE: Návrh doporučení Radě o posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu (B6-0302/2008)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT, ITRE


9. Prohlášení o finančních zájmech

Tito poslanci dosud neaktualizovali svá prohlášení o finančních zájmech za rok 2007 podle přílohy I čl. 2 odst. 5 jednacího řádu:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen a John Whittaker


10. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0063/2008), kterou pokládá Philippe Morillon za výbor PECH Radě: Krize odvětví rybolovu způsobená nárůstem cen nafty (B6-0162/2008),

- (O-00642008), kterou pokládá Philippe Morillon za výbor PECH Komisi: Krize odvětví rybolovu způsobená nárůstem cen nafty (B6-0163/2008),

- (O-00672008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Radě: Reakce EU na problematiku státních investičních fondů (B6-0164/2008),

- (O-00682008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Reakce EU na problematiku státních investičních fondů (B6-0165/2008)

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Adrian Severin o prevenci nárůstu rasismu a xenofobie v Evropské unii (0052/2008),

- Daniel Strož o potřebě harmonizace pravidel silničního provozu v členských státech EU (0053/2008),

- Ilda Figueiredo a Pedro Guerreiro o stanovení cen pohonných hmot (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter a Johannes Blokland o možnosti převést plnění 10% cíle z oblasti biopaliv do oblasti udržitelné energie (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête a Cristina Gutiérrez-Cortines o významu svobodných povolání pro Evropu (0056/2008).


11. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 10/2008 Evropské komise (C6-0185/2008 - SEK(2008)0410 v konečném znění).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění nařízení ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 13/2008 Evropské komise (C6-0186/2008 - SEK(2008)0536 v konečném znění).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění nařízení ze dne 13. prosince 2006.


12. Petice

Tyto petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle článku 191 odst. 5 jednacího řádu:

Dne 26.5.2008

Josep Camps Esqueu (č. 0527/2008);

Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (č. 0528/2008);

Helmtrud Harnack (č. 0529/2008);

Christos Kampitsis (č. 0530/2008);

Karsten Rincke (č. 0531/2008);

Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (č. 0532/2008);

Michael Krätzig (č. 0533/2008);

Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (č. 0534/2008);

Leszek Czarnobaj (Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (č. 0535/2008);

Vojtěch Pernica (č. 0536/2008);

Dimitar Kolev (2 podpisy) (č. 0537/2008);

Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (č. 0538/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0539/2008);

Avril Ivory (č. 0540/2008);

Toma-Dragos Savoiu (č. 0541/2008);

Mihaela Voicu Dungan (č. 0542/2008);

Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (č. 0543/2008);

Gerhard Schulz (č. 0544/2008);

Dumitru Constantin (č. 0545/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0546/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0547/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0548/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0549/2008);

Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 podpisů) (č. 0550/2008);

Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 podpisy) (č. 0551/2008);

Gredo Förster (č. 0552/2008);

Gredo Förster (č. 0553/2008);

Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (č. 0554/2008);

Nicolae Zlatin (č. 0555/2008);

Ioannis Andriopoulos (č. 0556/2008);

Fernando Monforte Escobar (č. 0557/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0558/2008);

Jörg Thieme (č. 0559/2008);

Roberto Spagnoli (č. 0560/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (2 podpisy) (č. 0561/2008);

Deirdre Hayes („Friends of Limerick Club“) (č. 0562/2008);

Jennifer Grossman (č. 0563/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (11 podpisů) (č. 0564/2008);

Ion Chirita (č. 0565/2008);

Tibor Kollár (č. 0566/2008);

Heidrun Denis (č. 0567/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0568/2008);

Daniele Rovai (č. 0569/2008);

Dne 3.6.2008

Barbara Propato (č. 0570/2008);

Massimo Casalegno (č. 0571/2008);

Svend Aage Bek (č. 0572/2008);

Michael Gare-Simmons (č. 0573/2008);

Mihail-Rudolf Ungurean (č. 0574/2008);

Boro Vrućan (č. 0575/2008);

Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 podpisy) (č. 0576/2008);

Alexander Kirilov Lazov (č. 0577/2008);

Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 podpisy) (č. 0578/2008);

Mihaela Mirela Şofineţi (č. 0579/2008);

Jannette Van den Ende (č. 0580/2008);

Galina Mitrea (č. 0581/2008);

Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (č. 0582/2008);

Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 podpisů) (č. 0583/2008);

Pedro Cuevas Cueto (č. 0584/2008);

Jiřina Hoffmannová (2 podpisy) (č. 0585/2008);

Lisa Brown (č. 0586/2008);

José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (č. 0587/2008);

Enrique González Blanco (č. 0588/2008);

Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical de Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (č. 0589/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0590/2008);

Maria Donciu Ivanov (č. 0591/2008);

Eduardo Ribeiro (č. 0592/2008);

Giuseppe Babusci (č. 0593/2008);

Reinhardt Huss (č. 0594/2008);

Franco Londei (Secondo Protocollo) (č. 0595/2008);

Alessandro Maresca (č. 0596/2008);

Ryszard Dziedzic (č. 0597/2008);

Ileana Topoleanu (č. 0598/2008);

Ildikó-Margit Kosztin (č. 0599/2008);

Viera Langschová (č. 0600/2008);

Franc Majcen (č. 0601/2008);

Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 podpisů) (č. 0602/2008);

William Torres (č. 0603/2008);

Andre` Spiewok (č. 0604/2008);

Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 podpisy) (č. 0605/2008);

Adam Abramowicz (2501 podpisů) (č. 0606/2008);

Dionysios Kritikakos (č. 0607/2008);

Mario Carassale (č. 0608/2008);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (č. 0609/2008);

Teodora Elena Ucenic (č. 0610/2008);

Paul Vergeiner (č. 0611/2008);

Célia Tuttle (č. 0612/2008);

Saskia Tuttle (č. 0613/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (5 podpisů) (č. 0614/2008);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (č. 0615/2008);

Elizabeth Reidy (č. 0616/2008);

Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (č. 0617/2008);

Fotini Dermitzaki (č. 0618/2008);

Jacques Hendrix (Bewonersgroep „De Lethe“–Kanaaldijken, Bellingwolde) (č. 0619/2008);

Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (č. 0620/2008);

Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 podpisů) (č. 0621/2008);

(nom confidentiel) (č. 0622/2008);

Irene Askitis-Lensler (č. 0623/2008);

Juana García Tomás (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) (č. 0624/2008);

Dne 9.6.2008

Wiktor Bakowski (č. 0625/2008);

Asko Koivuaho (č. 0626/2008);

Luigi Coda (č. 0627/2008);

Aimo Remes (č. 0628/2008);

Traian Iliescu (č. 0629/2008);

Friedhelm Thissen (č. 0630/2008);

Konrad Ringler (č. 0631/2008);

Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (č. 0632/2008);

Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (č. 0633/2008);

Serguei Tchoubov (č. 0635/2008);

Štefánia Lukačovičová (2 podpisy) (č. 0636/2008);

Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 podpisy) (č. 0637/2008);

Martin Romein (č. 0638/2008);

Luigi Giovanni Solinas (č. 0639/2008);

Giovanni Caruso (č. 0640/2008);

Daniela Vinchi (č. 0641/2008);

Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (č. 0642/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0643/2008);

Alessandro Esposito (č. 0644/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0645/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0646/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0647/2008);

Lorenzo Torto (č. 0648/2008);

Robert de Vos (Europe China Foundation) (č. 0649/2008);

Billy Leonard (č. 0650/2008);

José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (č. 0651/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0652/2008);

Jeremy Britton (č. 0653/2008);

Antonio Tait (č. 0654/2008);

Mariana Chelaru (č. 0655/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0656/2008);

Tanja Monti-Hofer (č. 0657/2008);

Manfred Habermann (č. 0658/2008);

Ricardo Martínez Ruiz (č. 0659/2008);

H. Mertens (VZW Working Party) (č. 0660/2008);

Janina Małys-Kazimiera (č. 0661/2008);

Van Hoa Nguyen (4 podpisy) (č. 0662/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0663/2008);

Francesco Lattuada (č. 0664/2008);

Hans-Klaus Hensen (č. 0665/2008);

Gert Vercauteren (č. 0666/2008);

Alannah Eames (č. 0667/2008);

Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (č. 0668/2008);

Dietmar Zimmermann (č. 0669/2008);

Dne 11.6.2008

l´association Gent del Ter (č. 0670/2008);

Stefan Bacila (č. 0671/2008);

Janina Piatkowska (č. 0672/2008);

Anton Lixandroui (č. 0673/2008);

Neculai Donisa-Sorodor (č. 0674/2008);

Ehrhardt Bekeschus (č. 0675/2008);

Ludmil Markowski (č. 0676/2008);

Oliver Bretz (č. 0677/2008);

Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (č. 0678/2008);

Roger Ingle (č. 0679/2008);

Henk den Broeder (č. 0680/2008);

Isidro Betancort Egea (č. 0681/2008);

Cristina Irina Anghel (č. 0682/2008);

Giorgio Muroni (č. 0683/2008);

Santo Maltese (č. 0684/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0685/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0686/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0687/2008);

Petre Deaconescu (č. 0688/2008);

Ioana Beatris Stancoi (č. 0689/2008);

Dierk Stelzer (č. 0690/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0691/2008);

Zara Pinnock (č. 0692/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0693/2008);

Luca Mori (č. 0694/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0696/2008);

David Bradley (č. 0697/2008);

Andrea Mennella (č. 0698/2008);

Francis Germes (č. 0699/2008);

Bernd Speth (č. 0700/2008);

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0701/2008).


13. Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na únorovém a březnovém dílčím zasedání t. r. jsou k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


14. Postoupeno výboru

Návrh rozhodnutí Rady o dohodě o hospodářském partnerství se státy CARIFORUM (KOM(2008)0156):

Konference předsedů na své schůzi dne 22. 5. 2008 rozhodla, že návrh bude postoupenu výboru INTA jako příslušnému výboru a že výbor DEVE vypracuje stanovisko podle článku 47 jednacího řádu.


15. Změna interinstitucionálního kódu

Komise změnila interinstitucionální kód návrhu rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 (KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)) (A6-0231/2008) a přidělila mu číslo postupu konzultace 2008/0092(CNS).


16. Žádost o naléhavý postup

Žádost Rady o použití naléhavého postupu (článek 134 jednacího řádu):

Návrh nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července 2012 [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Uzavření tohoto protokolu umožní, aby byla první platba finančního příspěvku provedena před koncem srpna 2008 s cílem zabránit přerušení rybolovných činností členských států.

Parlament se k žádosti o naléhavý postup vyjádří na začátku úterního dílčího zasedání.


17. Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního a druhého červnového dílčího zasedání (PE 408.289/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 16.6.2008 19.6.2008

v pondělí

- beze změn

v úterý

Hlasování o zprávě József Szájer (A6-0216/2008) (bod 69 PDOJ) bylo odloženo na jedno z nadcházejících dílčích zasedání s cílem dosáhnout dohody s Radou v prvním čtení.

ve středu

Žádost skupiny IND/DEM, aby název rozpravy o přípravě Evropské rady (bod 44 PDOJ) zněl „Příprava Evropské rady po irském referendu“.

Vystoupil Gerard Batten za skupinu IND/DEM s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Název prohlášení Rady a Komise byl změněn v souladu s tímto rozhodnutím.

Žádost skupiny PSE, aby byla prohlášení Rady a Komise o opatřeních proti zvyšování cen ropy (bod 74 PDOJ) přeložena na pořad jednání odpolední rozpravy a aby se tato prohlášení projednávala ve společné rozpravě spolu s otázkami k ústnímu zodpovězení o krizi v odvětví rybolovu v důsledku zvýšení ceny ropy (bod 81 PDOJ).

Vystoupili: Hannes Swoboda za skupinu PSE s odůvodněním žádosti, Richard Corbett, Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, který předsedovi Parlamentu navrhl, aby se shromážděním nejdříve konzultoval případné prodloužení řečnické doby vyhrazené pro rozpravu o přípravě Evropské rady a poté projednávání „opatření proti zvyšování cen ropy“ a „krize v odvětví rybolovu v důsledku zvýšení ceny ropy“ ve společné rozpravě.

Předseda s tímto návrhem souhlasil a nechal hlasovat o žádosti o prodloužení řečnické doby vyhrazené pro rozpravu o „přípravě Evropské rady po irském referendu“.

Parlament žádost schválil EH (122 pro, 93 proti, 1 zdržení se).

Předseda dále nechal hlasovat o žádosti, aby byla „opatření proti zvyšování cen ropy“ a „krize v odvětví rybolovu v důsledku zvýšení ceny ropy“ projednávána ve společné rozpravě.

Parlament žádost zamítl EH (38 pro, 152 proti, 16 zdržení se).

ve čtvrtek

- beze změn

Zasedání dne 24.6.2008

- beze změn

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 144 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis a Hélène Flautre

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupili: Bairbre de Brún a Csaba Sándor Tabajdi.


19. Revize rámcové směrnice o odpadech ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých směrnic [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

Caroline Jackson uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: John Bowis za skupinu PPE-DE, Guido Sacconi za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Jim Allister, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Umberto Guidoni, Péter Olajos a Horst Schnellhardt.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Frieda Brepoels, Csaba Sándor Tabajdi a Adam Gierek.

Vystoupili: Stavros Dimas a Caroline Jackson.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.20 zápisu ze dne 17.06.2008.


20. Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

Anne Laperrouze uvedla doporučení pro druhé čtení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Richard Seeber, Dorette Corbey, Hiltrud Breyer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Justas Vincas Paleckis a Christa Klaß.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Péter Olajos, Gyula Hegyi a Marios Matsakis.

Vystoupili: Stavros Dimas a Anne Laperrouze.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.21 zápisu ze dne 17.06.2008.


21. Posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy (rozprava)

Prohlášení Komise: Posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy

Stavros Dimas (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Antonios Trakatellis za skupinu PPE-DE, Edite Estrela za skupinu PSE, a Marios Matsakis za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Vystoupili: Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Dimitar Stoyanov nezařazený, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Rolf Berend.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Margaritis Schinas, Gyula Hegyi, Zuzana Roithová a Zbigniew Zaleski.

Vystoupil Stavros Dimas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Dimitrios Papadimoulis za výbor ENVI o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy (B6-0303/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 3.3 zápisu ze dne 19.06.2008.


22. 1. července 2008, čtyřicet let celní unie

Prohlášení Komise: 1. července 2008, čtyřicet let celní unie

László Kovács (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Janelly Fourtou za skupinu ALDE, Andreas Schwab, Arlene McCarthy a Małgorzata Handzlik.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Marios Matsakis a Jean-Pierre Audy.

Vystoupil László Kovács.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Arlene McCarthy za výbor IMCO o čtyřicátém výročí celní unie (B6-0297/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 19.06.2008.


23. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) [KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (navrhovatelka výboru FEMM).


24. Změna pořadu jednání

Vzhledem k tomu, že se rozprava o prohlášeních Rady a Komise o opatřeních proti zvyšování cen ropy bude konat ve středu odpoledne (bod 17 zápisu ze dne 16.06.2008), předseda na žádost politických skupin navrhl, aby se rozprava o reakci Evropské unie na problematiku státních investičních fondů (bod 77 PDOJ) bude konat na dílčím zasedání dne 8. 7. 2008.

Parlament s tímto návrhem souhlasil.


25. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I (pokračování rozpravy)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) [KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Richard Falbr za skupinu PSE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu a Zdzisław Zbigniew Podkański.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo a Juan Andrés Naranjo Escobar.

Vystoupili: Vladimír Špidla (člen Komise) a Marie Panayotopoulos-Cassiotou (zpravodaj).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.24 zápisu ze dne 17.06.2008.


26. Dopad politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny (rozprava)

Zpráva o dopadu politiky soudržnosti na zranitelná společenství a skupiny [2007/2191(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Gábor Harangozó uvedl zprávu.

Vystoupila Danuta Hübner (členka Komise).

Vystoupili: Ilda Figueiredo (navrhovatelka výboru AGRI), Maria Petre za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Ramona Nicole Mănescu za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai a Miloš Koterec.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski a Ewa Tomaszewska.

Vystoupili: Danuta Hübner a Gábor Harangozó.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.26 zápisu ze dne 17.06.2008.


27. Soudržnost politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky (rozprava)

Zpráva o soudržnosti politik pro rozvoj a dopady využívání některých biologických přírodních zdrojů Evropskou unií na rozvoj západní Afriky [2007/2183(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

Frithjof Schmidt uvedl zprávu.

Vystoupila Danuta Hübner (členka Komise).

Vystoupili: Carmen Fraga Estévez (navrhovatelka výboru PECH), Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Thijs Berman za skupinu PSE, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Bogdan Golik, Kathy Sinnott, Danuta Hübner a Frithjof Schmidt

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.27 zápisu ze dne 17.06.2008.


28. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 408.289/OJMA)


29. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:05.

Harald Rømer

Adam Bielan

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí