Index 
Jegyzőkönyv
PDF 243kWORD 165k
2008. június 16., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A képviselőcsoportok tagjai
 5.Parlamenti mentelmi jog
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 11.Előirányzatok átcsoportosítása
 12.Petíciók
 13.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 14.Bizottságok felkérése
 15.Az intézményközi jelzet megváltozása
 16.Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem
 17.Ügyrend
 18.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 19.A hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata ***II (vita)
 20.A vízre vonatkozó környezetminőségi normák ***II (vita)
 21.Az Európai Unió reagálóképességének erősítése katasztrófák esetén (vita)
 22.2008. július 1., negyven éve vámunióban
 23.A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve ***I (vita)
 24.A napirend módosítása
 25.A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve ***I (a vita folytatása)
 26.A kohéziós politika hatása a sebezhető közösségek és csoportok integrációjára (vita)
 27.A fejlesztést célzó politika koherenciája és egyes biológiai természeti erőforrások EU általi kiaknázásának hatása a fejlesztésre Nyugat-Afrikában (vita)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2008 - 2009

2008. június 16-19-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00 órakor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Népszavazás Írországban a Reformszerződésről

Az elnök a következő nyilatkozatot teszi:

«A 2008. június 12-én Írországban tartott népszavazás eredménye az Európai Uniót történelme egyik legnehezebb kihívása elé állítja. A Lisszabonban aláírt Reformszerződés – amelynek alapja a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament küldötteiből álló és nyilvánosan ülésező Konvent által kidolgozott Alkotmányos Szerződés volt – az Európai Unió számára nagyobb demokráciát, cselekvési teret és átláthatóságot biztosít. Megerősíti az Európai Parlamentet, nagyobb felelősséget ruház a nemzeti parlamentekre az európai politikák meghatározásában, kezdeményezési jogot ad az Európai Unió polgárainak az európai intézményekkel kapcsolatban és garantálja a helyi közösségek önállóságát. A Lisszaboni Szerződés a válasz azokra a kritikákra, amelyekkel a polgárok az Európai Unió hiányosságait illették. Ez a Szerződés közelebb hozza az Európai Uniót a polgáraihoz. Egyértelműen világossá kell tennünk, hogy a Reformszerződés végrehajtása abszolút szükségszerűség ahhoz, hogy az Európai Unió megvédhesse értékeit és érdekeit a XXI: században. A Lisszaboni Szerződés által előírt reformok nélkül további országok csatlakozása az Európai Unióhoz aligha képzelhető el. Felhívjuk a csütörtökön és pénteken Brüsszelben ülésező európai csúcstalálkozót, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Reformszerződés valóra váltásának érdekében.

A ratifikálási folyamatnak zökkenőmentesen folytatódnia kell. Felhívjuk az ír kormányt, hogy a maga részéről terjesszen elő javaslatokat arról, miként tudunk közösen továbblépni az európai politikának ezen a nehéz szakaszán. Az Európai Parlament eltökélt szándéka a kihívások leküzdése, és minden erőfeszítést megtesz majd ennek érdekében. Ugyanezt várjuk el az Európai Bizottságtól és az Európai Unió tagállamainak minden kormányától is. Ugyancsak reméljük, hogy az Európai Parlamentet szorosan bevonják majd ezekbe a munkákba. A célunk továbbra is az, hogy a Lisszaboni Szerződés még a 2009. júniusi európai parlamenti választások előtt hatályba lépjen. Ha ezzel egyetértenek, akkor ezeket az elveket fogom június 19-én és 20-án Brüsszelben az Európai Tanács elé terjeszteni.»

A közel-keleti helyzet

Az elnök ezt követően az Elnökök Értekezletének kérésére nyilatkozatot tesz a „Közel-Kelet” munkacsoport 2008. május 20-a és június 2-a között Izraelben és Palesztinában járt küldöttsége által készített jelentés következtetéseiről.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


4. A képviselőcsoportok tagjai

Marek Aleksander Czarnecki csatlakozott az ALDE képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2008.06.10.


5. Parlamenti mentelmi jog

Az olasz illetékes hatóságok kérelmet juttattak el az elnökhöz Massimo D'Alema képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozóan, a Milanói Bíróság előtt olyan tényekkel kapcsolatban folyó ügy keretében, amelyekre európai parlamenti képviselői mandátuma idején került sor.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.

°
° ° °

Witold Tomczak kérelmet juttatott el az elnökhöz képviselői mentelmi jogának és egyéb kiváltságainak fenntartására vonatkozóan, az Ostrów Wielkopolski megyei bíróság előtt folyó ügy keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az UEN képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Salvatore Tatarella


7. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy kedden a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (03695/2007/LEX - C6-0229/2008 - 2005/0211(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozott szöveg) (03701/2007/LEX - C6-0230/2008 - 2006/0273(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról (03617/2008/LEX - C6-0231/2008 - 2007/0184(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet módosításáról (03610/2008/LEX - C6-0232/2008 - 2007/0054(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (03691/2007/LEX - C6-0233/2008 - 2005/0261(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített, egyes dokumentumoknak Bulgária, Ciprus és Románia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló rendszerének bevezetéséről (03607/2008/LEX - C6-0234/2008 - 2007/0185(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a személyek külső határokon történő, Svájc és Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából kiadott egyes tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló 896/2006/EK határozat módosításáról (03608/2008/LEX - C6-0235/2008 - 2007/0186(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (03604/2008/LEX - C6-0236/2008 - 2006/0246(COD))


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Bizottság

- A Bizottság véleménye az Európai Parlament 2008. április 22-én elfogadott, az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító határozattervezetéről (SEC(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

utalva:

illetékes :

AFCO

vélemény :

PETI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

- ***I Jelentés a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez való igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

- ***I Jelentés a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítésük céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

- ***I Jelentés a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Henrik Lax (A6-0161/2008)

- Jelentés az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, „Európa biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb mobilitása felé: Az első „Intelligens autó” jelentés” című bizottsági közleményről (2007/2259(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

- ***I Jelentés: az Európai Parlament és a Tanács határozata a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének (2010) kijelöléséről szóló határozati javaslatáról (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

- ***I Jelentés a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott szöveg) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

- ***I Jelentés az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról és a 2377/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Avril Doyle (A6-0190/2008)

- ***I Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

- * Jelentés Bulgáriának és Romániának a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

- Jelentés az európai juh-/bárány- és kecskeágazat jövőjéről (2007/2192(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Liam Aylward (A6-0196/2008)

- Jelentés a marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt hatásáról (2008/2038(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

- Jelentés az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé című közleményről (2008/2006(INI) - IMCO bizottság - Előadó: Mia De Vits (A6-0202/2008)

- Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának a képviselőcsoportok megalakításáról szóló 29. cikke módosításáról (2006/2201(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Richard Corbett (A6-0206/2008)

- * Jelentés a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

- ***I Jelentés az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

- * Jelentés az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008)

- Jelentés a kohéziós politika kiszolgáltatott közösségek és csoportok integrációjára gyakorolt hatásáról (2007/2191(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

- * Jelentés az egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozott szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0214/2008)

- ***I Jelentés a textiltermékek elnevezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0215/2008)

- ***I Jelentés az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0216/2008)

- ***I Jelentés az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0217/2008)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0218/2008)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0219/2008)

- ***I Jelentés az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Giles Chichester (A6-0226/2008)

- ***I Jelentés a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

- * Jelentés az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

- * Jelentés a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-én történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról összhangban a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: David Casa (A6-0231/2008)

- ***I Jelentés a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek beépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008)

- ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (statikus vizsgálat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikált szöveg) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008)

- ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008)

- ***I Jelentés a részvénytársaságok egyesüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008)

- ***I Jelentés a számítógépi programok jogi védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008)

- ***I Jelentés a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008)

- ***I Jelentés az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második albekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008)

- * Jelentés a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008)

- * Jelentés a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008)

- ***I Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek a szerv megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a hulladékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása és egyes irányelvek hatályon kívül helyezése tekintetében (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

- ***II Ajánlás második olvasatra a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról és a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK, 86/280/EGK és 2000/60/EK irányelvek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására vonatkozó tanácsi közös álláspontról (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) a képviselők

3.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 109. cikke) (B6-0161/2008)
- a Tanácshoz

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija

- a Bizottsághoz

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, , Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa

3.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 114. cikke)

- Stavros Lambrinidis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat a biztonság és az alapvető szabadságjogok Interneten történő megerősítéséről (B6-0302/2008)

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT, ITRE


9. Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről

A következő képviselők még nem aktualizálták pénzügyi érdekeltségeikről szóló 2007. évi nyilatkozatukat az eljárási szabályzat I. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése alapján:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen és John Whittaker


10. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 108. cikke)

- (O-0063/2008) felteszi: Philippe Morillon, a PECH bizottság nevében, a Tanácshoz: A halászati ágazat a gázolajár növekedésének következményeként kialakult válsága (B6-0162/2008),

- (O-00642008) felteszi: Philippe Morillon, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A halászati ágazat a gázolajár növekedésének következményeként kialakult válsága (B6-0163/2008),

- (O-00672008) felteszi: Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Tanácshoz: Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihívásra (B6-0164/2008),

- (O-00682008) felteszi: Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihívásra (B6-0165/2008)

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

- Adrian Severin a rasszizmus és az idegengyűlölet megerősödésének megakadályozásáról az Európai Unióban (0052/2008),

- Daniel Strož a közlekedésrendészeti szabályok szabványosítására vonatkozó igényről az Európai Unióban (0053/2008),

- Ilda Figueiredo és Pedro Guerreiro az üzemanyagok árának meghatározásáról (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter és Johannes Blokland arról a lehetőségről, hogy a bioüzemanyagok 10%-os célzott részesedését átcsoportosítsák a fenntartható energiatechnológiákra (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête és Cristina Gutiérrez-Cortines az európai szellemi szabadfoglalkozásúak fontosságáról (0056/2008).


11. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 10/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0185/2008 - SEC(2008)0410 végleges).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 13/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0186/2008 - SEC(2008)0536 végleges).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.


12. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az eljárási szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2008.05.26

Josep Camps Esqueu (0527/2008);

Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (0528/2008);

Helmtrud Harnack (0529/2008);

Christos Kampitsis (0530/2008);

Karsten Rincke (0531/2008);

Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (0532/2008);

Michael Krätzig (0533/2008);

Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (0534/2008);

Leszek Czarnobaj (Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (0535/2008);

Vojtěch Pernica (0536/2008);

Dimitar Kolev (2 aláírás) (0537/2008);

Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (0538/2008);

(titkos név) (0539/2008);

Avril Ivory (0540/2008);

Toma-Dragos Savoiu (0541/2008);

Mihaela Voicu Dungan (0542/2008);

Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (0543/2008);

Gerhard Schulz (0544/2008);

Dumitru Constantin (0545/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (0546/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (0547/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (0548/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (0549/2008);

Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 aláírás) (0550/2008);

Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 aláírás) (0551/2008);

Gredo Förster (0552/2008);

Gredo Förster (0553/2008);

Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (0554/2008);

Nicolae Zlatin (0555/2008);

Ioannis Andriopoulos (0556/2008);

Fernando Monforte Escobar (0557/2008);

(titkos név) (0558/2008);

Jörg Thieme (0559/2008);

Roberto Spagnoli (0560/2008);

(titkos név) (2 aláírás) (0561/2008);

Deirdre Hayes ("Friends of Limerick Club") (0562/2008);

Jennifer Grossman (0563/2008);

(titkos név) (11 aláírás) (0564/2008);

Ion Chirita (0565/2008);

Tibor Kollár (0566/2008);

Heidrun Denis (0567/2008);

(titkos név) (0568/2008);

Daniele Rovai (0569/2008);

2008.06.03

Barbara Propato (0570/2008);

Massimo Casalegno (0571/2008);

Svend Aage Bek (0572/2008);

Michael Gare-Simmons (0573/2008);

Mihail-Rudolf Ungurean (0574/2008);

Boro Vrućan (0575/2008);

Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 aláírás) (0576/2008);

Alexander Kirilov Lazov (0577/2008);

Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 aláírás) (0578/2008);

Mihaela Mirela Şofineţi (0579/2008);

Jannette Van den Ende (0580/2008);

Galina Mitrea (0581/2008);

Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (0582/2008);

Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 aláírás) (0583/2008);

Pedro Cuevas Cueto (0584/2008);

Jiřina Hoffmannová (2 aláírás) (0585/2008);

Lisa Brown (0586/2008);

José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (0587/2008);

Enrique González Blanco (0588/2008);

Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical de Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (0589/2008);

(titkos név) (0590/2008);

Maria Donciu Ivanov (0591/2008);

Eduardo Ribeiro (0592/2008);

Giuseppe Babusci (0593/2008);

Reinhardt Huss (0594/2008);

Franco Londei (Secondo Protocollo) (0595/2008);

Alessandro Maresca (0596/2008);

Ryszard Dziedzic (0597/2008);

Ileana Topoleanu (0598/2008);

Ildikó-Margit Kosztin (0599/2008);

Viera Langschová (0600/2008);

Franc Majcen (0601/2008);

Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 aláírás) (0602/2008);

William Torres (0603/2008);

Andre` Spiewok (0604/2008);

Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 aláírás) (0605/2008);

Adam Abramowicz (2501 aláírás) (0606/2008);

Dionysios Kritikakos (0607/2008);

Mario Carassale (0608/2008);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (0609/2008);

Teodora Elena Ucenic (0610/2008);

Paul Vergeiner (0611/2008);

Célia Tuttle (0612/2008);

Saskia Tuttle (0613/2008);

(titkos név) (5 aláírás) (0614/2008);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (0615/2008);

Elizabeth Reidy (0616/2008);

Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (0617/2008);

Fotini Dermitzaki (0618/2008);

Jacques Hendrix (Bewonersgroep "De Lethe"-Kanaaldijken, Bellingwolde) (0619/2008);

Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (0620/2008);

Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 aláírás) (0621/2008);

(titkos név) (0622/2008);

Irene Askitis-Lensler (0623/2008);

Juana García Tomás (Asociación Familiares de Alzheimer de Valencia) (0624/2008);

2008.06.09

Wiktor Bakowski (0625/2008);

Asko Koivuaho (0626/2008);

Luigi Coda (0627/2008);

Aimo Remes (0628/2008);

Traian Iliescu (0629/2008);

Friedhelm Thissen (0630/2008);

Konrad Ringler (0631/2008);

Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (0632/2008);

Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (0633/2008);

Serguei Tchoubov (0635/2008);

Štefánia Lukačovičová (2 aláírás) (0636/2008);

Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 aláírás) (0637/2008);

Martin Romein (0638/2008);

Luigi Giovanni Solinas (0639/2008);

Giovanni Caruso (0640/2008);

Daniela Vinchi (0641/2008);

Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (0642/2008);

(titkos név) (0643/2008);

Alessandro Esposito (0644/2008);

(titkos név) (0645/2008);

(titkos név) (0646/2008);

(titkos név) (0647/2008);

Lorenzo Torto (0648/2008);

Robert de Vos (Europe China Foundation) (0649/2008);

Billy Leonard (0650/2008);

José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (0651/2008);

(titkos név) (0652/2008);

Jeremy Britton (0653/2008);

Antonio Tait (0654/2008);

Mariana Chelaru (0655/2008);

(titkos név) (0656/2008);

Tanja Monti-Hofer (0657/2008);

Manfred Habermann (0658/2008);

Ricardo Martínez Ruiz (0659/2008);

H. Mertens (VZW Working Party) (0660/2008);

Janina Małys-Kazimiera (0661/2008);

Van Hoa Nguyen (4 aláírás) (0662/2008);

(titkos név) (0663/2008);

Francesco Lattuada (0664/2008);

Hans-Klaus Hensen (0665/2008);

Gert Vercauteren (0666/2008);

Alannah Eames (0667/2008);

Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (0668/2008);

Dietmar Zimmermann (0669/2008);

2008.06.11

l'association Gent del Ter (0670/2008);

Stefan Bacila (0671/2008);

Janina Piatkowska (0672/2008);

Anton Lixandroui (0673/2008);

Neculai Donisa-Sorodor (0674/2008);

Ehrhardt Bekeschus (0675/2008);

Ludmil Markowski (0676/2008);

Oliver Bretz (0677/2008);

Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (0678/2008);

Roger Ingle (0679/2008);

Henk den Broeder (0680/2008);

Isidro Betancort Egea (0681/2008);

Cristina Irina Anghel (0682/2008);

Giorgio Muroni (0683/2008);

Santo Maltese (0684/2008);

(titkos név) (0685/2008);

(titkos név) (0686/2008);

(titkos név) (0687/2008);

Petre Deaconescu (0688/2008);

Ioana Beatris Stancoi (0689/2008);

Dierk Stelzer (0690/2008);

(titkos név) (0691/2008);

Zara Pinnock (0692/2008);

(titkos név) (0693/2008);

Luca Mori (0694/2008);

(titkos név) (0696/2008);

David Bradley (0697/2008);

Andrea Mennella (0698/2008);

Francis Germes (0699/2008);

Bernd Speth (0700/2008);

(titkos név) (0701/2008).


13. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2008. februári és márciusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


14. Bizottságok felkérése

A CARIFORUM partnerségi megállapodásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2008)0156):

Az Elnökök Értekezlete a 2008.05.22-i ülésén úgy határozott, hogy felkéri az INTA bizottságot mint illetékes bizottságot, valamint a DEVE bizottságot mint véleménynyilvánításra felkért bizottságot, az eljárási szabályzat 47. cikke alapján.


15. Az intézményközi jelzet megváltozása

A Bizottság a közös pénznem 2009. január 1-jén Szlovákiában történő elfogadására vonatkozó szerződés (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)) (A6-0231/2008) 122. cikke (2) bekezdésének megfelelően módosította a Tanács határozatára irányuló javaslat intézményközi jelzetét, ezen konzultációhoz a 2008/0092(CNS) számot rendelve.


16. Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az eljárási szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

Javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1-jétől 2012. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]

A sürgősség indokolása:

A jegyzőkönyv megkötése lehetővé teszi a pénzügyi ellentételezés első részletének folyósítását 2008 augusztusának vége előtt a tagállamok halászati tevékenységei megszakításának elkerülése érdekében.

A Parlament e sürgősségi kérelemről a holnapi, keddi ülés elején dönt majd.


17. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a júniusi I. és II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 408.289/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.06.16-2008.06.19

hétfő

- nincs javasolt változtatás

kedd

Annak érdekében, hogy a Tanáccsal az első olvasatban létrejöhessen a megállapodás, a Szájer József-jelentésről (A6-0216/2008) szóló szavazást (a végleges napirendtervezet 69. pontja) egy későbbi ülésre halasztják.

szerda

Az IND/DEM képviselőcsoport kérése arra vonatkozóan, hogy az Európai Tanács előkészítéséről folytatott vitának (a végleges napirendtervezet 44. pontja) „Az Európai Tanács előkészítése az írországi népszavazás után” címet adják.

Felszólal: Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatainak címét ennek megfelelően módosítják.

A PSE képviselőcsoport kérése arra vonatkozóan, hogy az olajárak emelkedése elleni intézkedésekről szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatokat (a végleges napirendtervezet 74. pontja) halasszák délutánra, és ezt a pontot kezeljék közösen a gázolajárak növekedése miatt a halászati ágazatot sújtó válságra vonatkozó, szóbeli válaszokat igénylő kérdések megvitatásával (a végleges napirendtervezet 81. pontja).

Felszólal: Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérelmet, Richard Corbett, Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki javasolja az elnöknek, hogy kérje ki a Parlament véleményét előbb az Európai Tanács előkészítéséről folytatott vitára előírt idő meghosszabbításáról, majd „az olajár emelkedése elleni intézkedések” és „a halászati ágazat válsága” közös vitára bocsátásáról.

Az elnök e javaslattal egyetértve szavazásra bocsátja „Az Európai Tanács előkészítése az írországi népszavazás után” vita meghosszabbítására irányuló javaslatot.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (122 mellette, 93 ellene, 1 tartózkodás).

Az elnök ezután szavazásra bocsátja azt a kérelmet, amely szerint bocsássák közös megvitatásra „az olajár emelkedése elleni intézkedéseket” és „a gázolajárak növekedése miatt a halászati ágazatot sújtó válságot”.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (38 mellette, 152 ellene, 16 tartózkodás).

csütörtök

- nincs javasolt változtatás

2008.06.24-i ülés

- nincs javasolt változtatás

°
° ° °

Az ügyrendet megállapították.


18. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis és Hélène Flautre

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Bairbre de Brún és Csaba Sándor Tabajdi.


19. A hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

Caroline Jackson előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Guido Sacconi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Mojca Drčar Murko, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jill Evans, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Jim Allister, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Umberto Guidoni, Péter Olajos és Horst Schnellhardt.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Frieda Brepoels, Csaba Sándor Tabajdi és Adam Gierek.

Felszólal: Stavros Dimas és Caroline Jackson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.17-i jegyzőkönyv 7.20. pont .


20. A vízre vonatkozó környezetminőségi normák ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, valamint a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK, 86/280/EGK és a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

Anne Laperrouze előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Robert Sturdy, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Marie-Noëlle Lienemann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Wiesław Stefan Kuc, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jens Holm, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Richard Seeber, Dorette Corbey, Hiltrud Breyer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Justas Vincas Paleckis és Christa Klaß.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Péter Olajos, Gyula Hegyi és Marios Matsakis.

Felszólal: Stavros Dimas és Anne Laperrouze.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.17-i jegyzőkönyv 7.21. pont .


21. Az Európai Unió reagálóképességének erősítése katasztrófák esetén (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Európai Unió reagálóképességének erősítése katasztrófák esetén

Stavros Dimas (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Antonios Trakatellis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

Felszólal: Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Rolf Berend.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Margaritis Schinas, Gyula Hegyi, Zuzana Roithová és Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Stavros Dimas.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Dimitrios Papadimoulis, az ENVI bizottság nevében, az Unió katasztrófa-elhárítási képességének megerősítéséről (B6-0303/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.19-i jegyzőkönyv 3.3. pont .


22. 2008. július 1., negyven éve vámunióban

A Bizottság nyilatkozata: 2008. július 1., negyven éve vámunióban

László Kovács (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Janelly Fourtou, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Arlene McCarthy és Małgorzata Handzlik.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Marios Matsakis és Jean-Pierre Audy.

Felszólal: László Kovács.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a vámunió negyvenedik évfordulójáról (B6-0297/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.19-i jegyzőkönyv 5.1. pont .


23. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (a FEMM bizottság véleményének előadója).


24. A napirend módosítása

Az olajárak növelése elleni intézkedésekről szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatokról folytatott vita (2008.06.16-i jegyzőkönyv 17. pont ) szerda délutánra való elhalasztását követően az elnök a képviselőcsoportok elnökeinek kérésére javasolja, hogy a nemzeti befektetési alapokkal kapcsolatos kihívásokra adandó uniós válasz tárgyában folytatott vitát (a végleges napirendtervezet 77. pontja) halasszák a 2008. július 8-i ülésre.

A Parlament jóváhagyását adja a javaslathoz.


25. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve ***I (a vita folytatása)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Felszólal: Thomas Mann, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Richard Falbr, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jan Tadeusz Masiel, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu és Zdzisław Zbigniew Podkański.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo és Juan Andrés Naranjo Escobar.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) és Marie Panayotopoulos-Cassiotou (előadó).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.17-i jegyzőkönyv 7.24. pont .


26. A kohéziós politika hatása a sebezhető közösségek és csoportok integrációjára (vita)

Jelentés a kohéziós politika hatásáról a sebezhető közösségek és csoportok integrációjára [2007/2191(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Gábor Harangozó előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Danuta Hübner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ilda Figueiredo (az AGRI bizottság véleményének előadója), Maria Petre, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ramona Nicole Mănescu, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai és Miloš Koterec.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski és Ewa Tomaszewska.

Felszólal: Danuta Hübner és Gábor Harangozó.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.17-i jegyzőkönyv 7.26. pont .


27. A fejlesztést célzó politika koherenciája és egyes biológiai természeti erőforrások EU általi kiaknázásának hatása a fejlesztésre Nyugat-Afrikában (vita)

Jelentés a fejlesztést célzó politika koherenciájáról és egyes biológiai természeti erőforrások EU általi kiaknázásának hatásáról a fejlesztésre Nyugat-Afrikában [2007/2183(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

Frithjof Schmidt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Danuta Hübner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carmen Fraga Estévez (a PECH bizottság véleményének előadója), Filip Kaczmarek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Thijs Berman, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Hélène Goudin, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bogdan Golik, Kathy Sinnott, Danuta Hübner és Frithjof Schmidt

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.17-i jegyzőkönyv 7.27. pont .


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 408.289/OJMA).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Adam Bielan

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat