Rodyklė 
Protokolas
PDF 235kWORD 162k
Pirmadienis, 2008 m. birželio 16 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Frakcijų sudėtis
 5.Parlamento narių imunitetai
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas
 8.Gauti dokumentai
 9.Finansinių interesų deklaracija
 10.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 11.Asignavimų perkėlimas
 12.Peticijos
 13.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 14.Perdavimas komitetams
 15.Tarpinstitucinio žymėjimo pakeitimas
 16.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 17.Darbų programa
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas ***II (diskusijos)
 20.Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje ***II (diskusijos)
 21.Europos Sąjungos pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimas (diskusijos)
 22.2008 m. liepos 1 d. - keturiasdešimt metų muitų sąjungai
 23.Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai ***I (diskusijos)
 24.Darbotvarkės keitimas
 25.Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai ***I (diskusijų tęsinys)
 26.Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai (diskusijos)
 27.Vystymosi politikos darna ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Referendumas Airijoje dėl reformų sutarties

Pirmininkas padarė šį pareiškimą:

„Po 2008 m. birželio 12 d. Airijoje įvykusio referendumo Europos Sąjunga susidūrė su viena didžiausių problemų savo istorijoje. Lisabonos reformų sutartis, kildinama iš Sutarties dėl Konstitucijos, kurią parengė Konventas, veikęs viešai ir apėmęs nacionalinių parlamentų bei Europos Parlamento narius, Europos Sąjungai suteikia daugiau demokratijos ir galimybių veikti bei užtikrina didesnį skaidrumą. Ji sustiprina Europos Parlamentą, nacionaliniams parlamentams suteikia daugiau atsakomybės nustatant Europos politikos kursą, Europos Sąjungos piliečiams duoda iniciatyvos teisę Europos institucijų atžvilgiu ir užtikrina vietos savivaldą. Lisabonos sutartis yra atsakas į kritiką, kurią piliečiai skyrė Europos Sąjungos trūkumams. Ši sutartis priartina Europos Sąjungą prie piliečių. Turime aiškiai pabrėžti, kad, siekiant suteikti Europos Sąjungai galių XXI amžiuje apginti savo vertybes ir interesus, absoliučiai būtina priimti reformų sutartį. Kitų šalių priėmimas į Europos Sąjungą yra sunkiai įsivaizduojamas, jeigu nebus įvykdytos Lisabonos sutartimi numatytos reformos. Raginame ES aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris ketvirtadienį ir penktadienį vyks Briuselyje, imtis visų būtinų žingsnių siekiant reformų sutartį paversti realybe.

Būtina be jokių išlygų tęsti ratifikavimo procesą. Raginame ir Airijos vyriausybę pateikti pasiūlymų, kaip galėtume kartu įveikti šį sunkų Europos politikos etapą. Europos Parlamentas skirs visas savo jėgas ir parodys didžiausią atsidavimą sprendžiant šias problemas. To paties tikimės iš Europos Komisijos ir visų Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių. Taip pat tikimės, kad Europos Parlamentas bus visapusiškai įtrauktas į susijusią veiklą. Mes toliau sieksime tikslo, kad Lisabonos sutartis įsigaliotų prieš 2009 m. birželio mėn. vyksiančius rinkimus į Europos Parlamentą. Jeigu sutinkate, ryžtingai pateiksiu šiuos principus svarstyti Europos Vadovų Tarybai, kuri birželio 19 ir 20 d. susitiks Briuselyje.“

Padėtis Artimuosiuose Rytuose

Po to Pirmininkų sueigos prašymu Pirmininkas padarė pareiškimą dėl Artimųjų Rytų darbo grupės delegacijos, kuri 2008 m. gegužės 30 d. – birželio 2 d. lankėsi Izraelyje ir Palestinoje, parengto pranešimo išvadų.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Frakcijų sudėtis

Marek Aleksander Czarnecki nuo 2008 06 10 prisijungė prie ALDE frakcijos.


5. Parlamento narių imunitetai

Kompetentingos Italijos valdžios institucijos kreipėsi į Pirmininką su prašymu dėl Massimo D'Alema Parlamento nario imuniteto Milano miesto teismo nagrinėjamoje byloje, susijusioje su įvykiais, kurie vyko jam būnant Europos Parlamento nariu.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.

Witold Tomczak kreipėsi į Pirmininką su prašymu ginti jo imunitetą ir privilegijas Ostrów Wielkopolski apygardos teismo nagrinėjamoje byloje.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

UEN frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje: Salvatore Tatarella.


7. Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 68 straipsnį kartu su Tarybos Pirmininku antradienį pasirašys šiuos bendro sprendimo procedūros metu priimtus teisės aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (03695/2007/LEX - C6-0229/2008 – 2005/0211(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (03701/2007/LEX - C6-0230/2008 - 2006/0273(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvos 95/50/EB EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (03617/2008/LEX - C6-0231/2008 - 2007/0184(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (03610/2008/LEX - C6-0232/2008 - 2007/0054(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma I“) (03691/2007/LEX - C6-0233/2008 - 2005/0261(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, nustatantis supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą tam tikrų dokumentų Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos vienašališku pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją tikslu (03607/2008/LEX - C6-0234/2008 - 2007/0185(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 896/2006/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu (03608/2008/LEX - C6-0235/2008 - 2007/0186(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (03604/2008/LEX - C6-0236/2008 - 2006/0246(COD)).


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Komisijos:

- Komisijos nuomonė dėl 2008 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento sprendimo, iš dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų, projekto.

(SEC(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

PETI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)). ENVI komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0140/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 siekiant suderinti jį su Reglamentu (EB) Nr. ... dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 – 2007/0213(COD)). ENVI komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0141/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. ... dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)). ENVI komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0142/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Henrik Lax (A6-0161/2008);

- Pranešimas dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Siekiant saugesnio, švaresnio ir efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirma Pažangiojo automobilio iniciatyvos ataskaita“ (2007/2259(INI)). TRAN komitetas. Pranešėja: Zita Gurmai (A6-0169/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)). EMPL komitetas. Pranešėja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl minimalaus jūrininkų parengimo (nauja redakcija) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 – 2007/0219(COD)). TRAN komitetas. Pranešėja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 – 2007/0064(COD)). ENVI komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0190/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)). ITRE komitetas. Pranešėja: Eluned Morgan (A6-0191/2008);

- * Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1990 m. liepos 23 d. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS)). ECON komitetas. Pranešėja: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008);

- Pranešimas dėl avienos / ėrienos ir ožkienos sektoriaus ateities Europoje (2007/2192(INI)). AGRI komitetas. Pranešėjas: Liam Aylward (A6-0196/2008);

- Pranešimas dėl rinkodaros ir reklamos įtakos moterų ir vyrų lygybei (2008/2038(INI)). FEMM komitetas. Pranešėja: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008);

- Pranešimas rengiant Europos energijos vartotojų teisių chartiją (2008/2006(INI)). IMCO komitetas. Pranešėja: Mia De Vits (A6-0202/2008);

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio „Frakcijų kūrimas“ pakeitimo (2006/2201(REG)). AFCO komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A6-0206/2008);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (05968/2008 - C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Mihael Brejc (A6-0208/2008);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūros reglamentą, kiek tai susiję su kalbų vartojimu per peržiūrėjimo procedūrą (05953/2008 - C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008);

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos vaidmens integruojant pažeidžiamas bendruomenes ir grupes (2007/2191(INI)). REGI komitetas. Pranešėjas: Gábor Harangozó (A6-0212/2008);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)). REGI komitetas. Pranešėjas: Gerardo Galeote (A6-0213/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (nauja redakcija) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 – 2007/0268(COD)). JURI komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0214/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 – 2008/0005(COD)). JURI komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0215/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisyklių (nauja redakcija) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 – 2007/0287(COD)). JURI komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0216/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (nauja redakcija) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 – 2007/0253(COD)). JURI komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0217/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų apie nominalius sugavimus pateikimo (nauja redakcija) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 – 2007/0260(COD)). JURI komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0218/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugautų žuvų kiekį ir žvejybą pateikimo (nauja redakcija) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 – 2007/0264(COD)). JURI komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0219/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)). ITRE komitetas. Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0226/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)). ITRE komitetas. Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS)). ECON komitetas. Pranešėjas: David Casa (A6-0231/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipo patvirtinimo (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 – 2007/0284(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl akcinių bendrovių jungimo (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 – 2008/0019(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 – 2008/0021(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 – 2008/0022(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 – 2008/0039(CNS)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 – 2008/0037(CNS)). JURI komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, jos veiklos trukmės atžvilgiu (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 – 2007/0291(COD)). ITRE komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A6-0245/2008).

2.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas (11406/4/2007 - C6-0056/2008 – 2005/0281(COD)). ENVI komitetas. Pranešėja: Caroline Jackson (A6-0162/2008);

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir 2000/60/EB (11486/3/2007 - C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)). ENVI komitetas. Pranešėja: Anne Laperrouze (A6-0192/2008);

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (06920/3/2008 - C6-0160/2008 – 2006/0278(COD)). TRAN komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) Parlamento narių:

3.1) klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (109 straipsnis) (B6-0161/2008)

- Tarybai:

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija.

- Komisijai:

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa.

3.2) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis)

- Stavros Lambrinidis, PSE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimo (B6-0302/2008).

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT, ITRE


9. Finansinių interesų deklaracija

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio 5 pastraipoje, šie nariai dar nepateikė savo finansinių interesų deklaracijos už 2007 metus:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen ir John Whittaker.


10. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių:

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- (O-0063/2008), kurį uždavė Philippe Morillon, PECH komiteto vardu, Tarybai: Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas (B6-0162/2008),

- (O-00642008), kurį uždavė Philippe Morillon, PECH komiteto vardu, Komisijai: Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas (B6-0163/2008),

- (O-00672008), kurį uždavė Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, Tarybai: ES atsakas į nepriklausomų turto fondų problemą (B6-0164/2008),

- (O-00682008), kurį uždavė Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, Komisijai: ES atsakas į nepriklausomų turto fondų problemą (B6-0165/2008).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Adrian Severin – dėl kelio užkirtimo Europos Sąjungoje stiprėjančiam rasizmui ir ksenofobijai (0052/2008),

- Daniel Strož – dėl būtinybės standartizuoti ES valstybių narių kelių eismo taisykles (0053/2008),

- Ilda Figueiredo ir Pedro Guerreiro – dėl kuro kainų nustatymo (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter ir Johannes Blokland – dėl galimybės biokurui nustatytą 10 proc. tikslą perkelti į tvarios energetikos sritį (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête ir Cristina Gutiérrez-Cortines – dėl laisvųjų profesijų svarbos Europai (0056/2008).


11. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0185/2008 - SEC(2008)0410 final) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 10/2008.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 3 dalį.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0186/2008 - SEC(2008)0536 final) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 13/2008.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 3 dalį.


12. Peticijos

Šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 5 dalimi, buvo perduotos atsakingam komitetui:

2008 05 26

Josep Camps Esqueu (Nr. 0527/2008);

Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (Nr. 0528/2008);

Helmtrud Harnack (Nr. 0529/2008);

Christos Kampitsis (Nr. 0530/2008);

Karsten Rincke (Nr. 0531/2008);

Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (Nr. 0532/2008);

Michael Krätzig (Nr. 0533/2008);

Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (Nr. 0534/2008);

Leszek Czarnobaj (Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (Nr. 0535/2008);

Vojtěch Pernica (Nr. 0536/2008);

Dimitar Kolev (2 parašai) (Nr. 0537/2008);

Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (Nr. 0538/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0539/2008);

Avril Ivory (Nr. 0540/2008);

Toma-Dragos Savoiu (Nr. 0541/2008);

Mihaela Voicu Dungan (Nr. 0542/2008);

Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (Nr. 0543/2008);

Gerhard Schulz (Nr. 0544/2008);

Dumitru Constantin (Nr. 0545/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0546/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0547/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0548/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0549/2008);

Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 parašai) (Nr. 0550/2008);

Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 parašai) (Nr. 0551/2008);

Gredo Förster (Nr. 0552/2008);

Gredo Förster (Nr. 0553/2008);

Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (Nr. 0554/2008);

Nicolae Zlatin (Nr. 0555/2008);

Ioannis Andriopoulos (Nr. 0556/2008);

Fernando Monforte Escobar (Nr. 0557/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0558/2008);

Jörg Thieme (Nr. 0559/2008);

Roberto Spagnoli (Nr. 0560/2008);

(pavardė neskelbiama) (2 parašai) (Nr. 0561/2008);

Deirdre Hayes ("Friends of Limerick Club") (Nr. 0562/2008);

Jennifer Grossman (Nr. 0563/2008);

(pavardė neskelbiama) (11 parašai) (Nr. 0564/2008);

Ion Chirita (Nr. 0565/2008);

Tibor Kollár (Nr. 0566/2008);

Heidrun Denis (Nr. 0567/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0568/2008);

Daniele Rovai (Nr. 0569/2008);

2008 06 03

Barbara Propato (Nr. 0570/2008);

Massimo Casalegno (Nr. 0571/2008);

Svend Aage Bek (Nr. 0572/2008);

Michael Gare-Simmons (Nr. 0573/2008);

Mihail-Rudolf Ungurean (Nr. 0574/2008);

Boro Vrućan (Nr. 0575/2008);

Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 parašai) (Nr. 0576/2008);

Alexander Kirilov Lazov (Nr. 0577/2008);

Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 parašai) (Nr. 0578/2008);

Mihaela Mirela Şofineţi (Nr. 0579/2008);

Jannette Van den Ende (Nr. 0580/2008);

Galina Mitrea (Nr. 0581/2008);

Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (Nr. 0582/2008);

Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 parašai) (Nr. 0583/2008);

Pedro Cuevas Cueto (Nr. 0584/2008);

Jiřina Hoffmannová (2 parašai) (Nr. 0585/2008);

Lisa Brown (Nr. 0586/2008);

José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (Nr. 0587/2008);

Enrique González Blanco (Nr. 0588/2008);

Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical de Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (Nr. 0589/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0590/2008);

Maria Donciu Ivanov (Nr. 0591/2008);

Eduardo Ribeiro (Nr. 0592/2008);

Giuseppe Babusci (Nr. 0593/2008);

Reinhardt Huss (Nr. 0594/2008);

Franco Londei (Secondo Protocollo) (Nr. 0595/2008);

Alessandro Maresca (Nr. 0596/2008);

Ryszard Dziedzic (Nr. 0597/2008);

Ileana Topoleanu (Nr. 0598/2008);

Ildikó-Margit Kosztin (Nr. 0599/2008);

Viera Langschová (Nr. 0600/2008);

Franc Majcen (Nr. 0601/2008);

Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 parašai) (Nr. 0602/2008);

William Torres (Nr. 0603/2008);

Andre` Spiewok (Nr. 0604/2008);

Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 parašai) (Nr. 0605/2008);

Adam Abramowicz (2501 parašai) (Nr. 0606/2008);

Dionysios Kritikakos (Nr. 0607/2008);

Mario Carassale (Nr. 0608/2008);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (Nr. 0609/2008);

Teodora Elena Ucenic (Nr. 0610/2008);

Paul Vergeiner (Nr. 0611/2008);

Célia Tuttle (Nr. 0612/2008);

Saskia Tuttle (Nr. 0613/2008);

(pavardė neskelbiama) (5 parašai) (Nr. 0614/2008);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (Nr. 0615/2008);

Elizabeth Reidy (Nr. 0616/2008);

Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (Nr. 0617/2008);

Fotini Dermitzaki (Nr. 0618/2008);

Jacques Hendrix (Bewonersgroep "De Lethe"-Kanaaldijken, Bellingwolde) (Nr. 0619/2008);

Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (Nr. 0620/2008);

Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 parašai) (Nr. 0621/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0622/2008);

Irene Askitis-Lensler (Nr. 0623/2008);

Juana García Tomás (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) (Nr. 0624/2008);

2008 06 09

Wiktor Bakowski (Nr. 0625/2008);

Asko Koivuaho (Nr. 0626/2008);

Luigi Coda (Nr. 0627/2008);

Aimo Remes (Nr. 0628/2008);

Traian Iliescu (Nr. 0629/2008);

Friedhelm Thissen (Nr. 0630/2008);

Konrad Ringler (Nr. 0631/2008);

Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (Nr. 0632/2008);

Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (Nr. 0633/2008);

Serguei Tchoubov (Nr. 0635/2008);

Štefánia Lukačovičová (2 parašai) (Nr. 0636/2008);

Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 parašai) (Nr. 0637/2008);

Martin Romein (Nr. 0638/2008);

Luigi Giovanni Solinas (Nr. 0639/2008);

Giovanni Caruso (Nr. 0640/2008);

Daniela Vinchi (Nr. 0641/2008);

Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (Nr. 0642/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0643/2008);

Alessandro Esposito (Nr. 0644/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0645/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0646/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0647/2008);

Lorenzo Torto (Nr. 0648/2008);

Robert de Vos (Europe China Foundation) (Nr. 0649/2008);

Billy Leonard (Nr. 0650/2008);

José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (Nr. 0651/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0652/2008);

Jeremy Britton (Nr. 0653/2008);

Antonio Tait (Nr. 0654/2008);

Mariana Chelaru (Nr. 0655/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0656/2008);

Tanja Monti-Hofer (Nr. 0657/2008);

Manfred Habermann (Nr. 0658/2008);

Ricardo Martínez Ruiz (Nr. 0659/2008);

H. Mertens (VZW Working Party) (Nr. 0660/2008);

Janina Małys-Kazimiera (Nr. 0661/2008);

Van Hoa Nguyen (4 parašai) (Nr. 0662/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0663/2008);

Francesco Lattuada (Nr. 0664/2008);

Hans-Klaus Hensen (Nr. 0665/2008);

Gert Vercauteren (Nr. 0666/2008);

Alannah Eames (Nr. 0667/2008);

Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (Nr. 0668/2008);

Dietmar Zimmermann (Nr. 0669/2008);

2008 06 11

l'association Gent del Ter (Nr. 0670/2008);

Stefan Bacila (Nr. 0671/2008);

Janina Piatkowska (Nr. 0672/2008);

Anton Lixandroui (Nr. 0673/2008);

Neculai Donisa-Sorodor (Nr. 0674/2008);

Ehrhardt Bekeschus (Nr. 0675/2008);

Ludmil Markowski (Nr. 0676/2008);

Oliver Bretz (Nr. 0677/2008);

Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (Nr. 0678/2008);

Roger Ingle (Nr. 0679/2008);

Henk den Broeder (Nr. 0680/2008);

Isidro Betancort Egea (Nr. 0681/2008);

Cristina Irina Anghel (Nr. 0682/2008);

Giorgio Muroni (Nr. 0683/2008);

Santo Maltese (Nr. 0684/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0685/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0686/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0687/2008);

Petre Deaconescu (Nr. 0688/2008);

Ioana Beatris Stancoi (Nr. 0689/2008);

Dierk Stelzer (Nr. 0690/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0691/2008);

Zara Pinnock (Nr. 0692/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0693/2008);

Luca Mori (Nr. 0694/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0696/2008);

David Bradley (Nr. 0697/2008);

Andrea Mennella (Nr. 0698/2008);

Francis Germes (Nr. 0699/2008);

Bernd Speth (Nr. 0700/2008);

(pavardė neskelbiama) (Nr. 0701/2008).


13. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2008 m. vasario ir kovo mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


14. Perdavimas komitetams

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir CARIFORUM valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2008)0156:

Per savo 2008 m. gegužės 22 d. posėdį Pirmininkų sueiga, vadovaudamasi Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsniu, nusprendė, kad INTA komitetas bus atsakingas komitetas, o DEVE komitetas – nuomonę teikiantis komitetas.


15. Tarpinstitucinio žymėjimo pakeitimas

Komisija pakeitė tarpinstitucinį žymėjimą, kuris buvo skirtas pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. (COM (2008)0249 - C6 – 0198/2008 – 2008/0095(CNS)) – (A6-0231/2008) ir šiai konsultacijos procedūrai skyrė numerį 2008/0092(CNS).


16. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnis):

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, taikomo nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d., sudarymo [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)].

Prašymo motyvai:

Sudarius šį protokolą bus galima iki 2008 m. pabaigos padaryti pirmuosius finansinių kompensacijų mokėjimus siekiant išvengti valstybių narių žvejybinės veiklos nutraukimo.

Rytdienos (antradienio) posėdžio pradžioje Parlamento bus paprašyta pareikšti savo nuomonę dėl šio prašymo taikyti skubos tvarką.


17. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis birželio mėn. I ir II (PE 408.289/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2008 06 16 – 2008 06 19 posėdžiai

pirmadienis

- pakeitimų nėra

antradienis

Siekiant sutarimo su Taryba per pirmąjį svarstymą, balsavimas dėl J. Szajer pranešimo (A6-0216/2008) (darbotvarkės projekto 69 punktas) nukeliamas į vėlesnį posėdį.

trečiadienis

IND/DEM frakcijos prašymas diskusijas dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (darbotvarkės projekto 44 punktas) pavadinti „Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui po Airijos referendumo“.

Kalbėjo Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, kuris pagrindė prašymą.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Atitinkamai pakeistas Tarybos ir Komisijos pareiškimų pavadinimas.

PSE frakcijos prašymas į popietę nukelti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl priemonių siekiant užkirsti kelią naftos kainų augimui (darbotvarkės projekto 74 punktas) ir apsvarstyti šį klausimą per bendrąją diskusiją kartu su žodiniais klausimais dėl žuvininkystės sektoriaus krizės, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas (darbotvarkės projekto 81 punktas).

Kalbėjo: Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, kuris pagrindė prašymą, Richard Corbett, Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu irFrancis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, kuris pasiūlė Pirmininkui pirmiausia pasikonsultuoti su Parlamentu dėl diskusijoms dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybai skirto laiko pailginimo, o po to – dėl diskusijų dėl „priemonių siekiant užkirsti kelią naftos kainų augimui“ ir „ žuvininkystės sektoriaus krizės, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas“ įtraukimo į bendrąją diskusiją.

Atsižvelgdamas į šį pasiūlymą Pirmininkas pateikė balsavimui prašymą pailginti diskusijas dėl „pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui po Airijos referendumo“.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (122 balsavo už, 93 – prieš, 1 susilaikė) patenkino prašymą.

Po to Pirmininkas pateikė balsavimui prašymą į bendrąją diskusiją įtraukti diskusijas dėl „priemonių siekiant užkirsti kelią naftos kainų augimui“ ir „ žuvininkystės sektoriaus krizės, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas“.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (38 balsavo už, 152 – prieš,16 susilaikė) atmetė prašymą.

ketvirtadienis

- pakeitimų nėra

posėdis 24.06.2008

- pakeitimų nėra

°
° ° °

Darbų programa buvo patvirtinta.


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis ir Hélène Flautre.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bairbre de Brún ir Csaba Sándor Tabajdi.


19. Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Caroline Jackson (A6-0162/2008).

Caroline Jackson pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Guido Sacconi PSE frakcijos vardu, Mojca Drčar Murko ALDE frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Jim Allister, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Umberto Guidoni, Péter Olajos ir Horst Schnellhardt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Frieda Brepoels, Csaba Sándor Tabajdi ir Adam Gierek.

Kalbėjo: Stavros Dimas ir Caroline Jackson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.20 protokolo 17.06.2008.


20. Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir 2000/60/EB [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Anne Laperrouze (A6-0192/2008).

Anne Laperrouze pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Robert Sturdy PPE-DE frakcijos vardu, Marie-Noëlle Lienemann PSE frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Wiesław Stefan Kuc UEN frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Richard Seeber, Dorette Corbey, Hiltrud Breyer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Justas Vincas Paleckis ir Christa Klaß.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Péter Olajos, Gyula Hegyi ir Marios Matsakis.

Kalbėjo: Stavros Dimas ir Anne Laperrouze.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.21 protokolo 17.06.2008.


21. Europos Sąjungos pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos Sąjungos pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimas.

Stavros Dimas (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Antonios Trakatellis PPE-DE frakcijos vardu, Edite Estrela PSE frakcijos vardu, ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Rolf Berend.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Margaritis Schinas, Gyula Hegyi, Zuzana Roithová ir Zbigniew Zaleski.

Kalbėjo Stavros Dimas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Dimitrios Papadimoulis ENVI komiteto vardu – dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimo (B6-0303/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.3 protokolo 19.06.2008.


22. 2008 m. liepos 1 d. - keturiasdešimt metų muitų sąjungai

Komisijos pareiškimas: 2008 m. liepos 1 d. - keturiasdešimt metų muitų sąjungai.

László Kovács (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt PSE frakcijos vardu, Janelly Fourtou ALDE frakcijos vardu, Andreas Schwab, Arlene McCarthy ir Małgorzata Handzlik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Marios Matsakis ir Jean-Pierre Audy.

Kalbėjo László Kovács.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Arlene McCarthy IMCO komiteto vardu – dėl muitų sąjungos 40-ųjų metinių (B6-0297/2008)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.1 protokolo 19.06.2008.


23. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008).

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komiteto nuomonės referentas).


24. Darbotvarkės keitimas

Kadangi diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl priemonių siekiant užkirsti kelią naftos kainų augimui nukeltos į trečiadienio popietę (punktas 17 protokolo 16.06.2008), frakcijų pirmininkų prašymu Pirmininkas pasiūlė į 2008 m. liepos 8 d. posėdį nukelti diskusijas dėl ES atsako į nepriklausomų turto fondų problemą (darbotvarkės projekto 77 punktas).

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.


25. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai ***I (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008).

Kalbėjo: Thomas Mann PPE-DE frakcijos vardu, Richard Falbr PSE frakcijos vardu, Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Tadeusz Masiel UEN frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu ir Zdzisław Zbigniew Podkański.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo ir Juan Andrés Naranjo Escobar.

Kalbėjo: Vladimír Špidla (Komisijos narys) ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pranešėjas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.24 protokolo 17.06.2008.


26. Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai (diskusijos)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos vaidmens integruojant pažeidžiamas bendruomenes ir grupes [2007/2191(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Gábor Harangozó (A6-0212/2008).

Gábor Harangozó pristatė pranešimą.

Kalbėjo Danuta Hübner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ilda Figueiredo (AGRI komiteto nuomonės referentas), Maria Petre PPE-DE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE frakcijos vardu, Ramona Nicole Mănescu ALDE frakcijos vardu, Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai ir Miloš Koterec.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski ir Ewa Tomaszewska.

Kalbėjo: Danuta Hübner ir Gábor Harangozó.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.26 protokolo 17.06.2008.


27. Vystymosi politikos darna ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi (diskusijos)

Pranešimas dėl vystymosi politikos darnos ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikio Vakarų Afrikos vystymuisi [2007/2183(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008).

Frithjof Schmidt pristatė pranešimą.

Kalbėjo Danuta Hübner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez (PECH komiteto nuomonės referentas), Filip Kaczmarek PPE-DE frakcijos vardu, Thijs Berman PSE frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, Bogdan Golik, Kathy Sinnott, Danuta Hübner ir Frithjof Schmidt

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.27 protokolo 17.06.2008.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 408.289/OJMA).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Harald Rømer

Adam Bielan

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika