Indekss 
Protokols
PDF 235kWORD 161k
Pirmdiena, 2008. gada 16. jūnijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Politisko grupu sastāvs
 5.Deputātu imunitāte
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Finansiālo interešu deklarācija
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 11.Apropriāciju pārvietojumi
 12.Lūgumraksti
 13.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 14.Nodošana komitejām
 15.Iestāžu koda maiņa
 16.Pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 17.Darba kārtība
 18.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***II (debates)
 20.Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā ***II (debates)
 21.Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos (debates)
 22.2008. gada 1. jūlijs, Muitas savienības četrdesmit gadi
 23.Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I (debates)
 24.Grozījumi darba kārtībā
 25.Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I (debašu turpināšana)
 26.Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju (debates)
 27.Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Referendums Īrijā par Reformu līgumu

Priekšsēdētājs sniedza šādu paziņojumu:

”2008. gada 12. jūnijā Īrijā notikušās balsošanas rezultāti Eiropas Savienībai rada vienu no visgrūtākajām problēmām tās pastāvēšanas vēsturē. Lisabonas Reformu līgums, kura pamatu veido Konstitucionālais līgums, ko atklātās sanāksmēs izstrādāja Konvents ar dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta deputātu līdzdalību, sniedz Eiropas Savienībai lielākas demokrātijas, rīcības un pārredzamības iespējas. Tas piešķir Eiropas Parlamentam lielāku nozīmi un pastiprina dalībvalstu parlamentu atbildību Eiropas politikas veidošanā, kā arī sniedz Eiropas Savienības pilsoņiem iniciatīvas iespējas saistībā ar Eiropas Savienības iestāžu darbu un nodrošina vietējo pašvaldību darbību. Lisabonas līgums ir atbilde uz pilsoņu kritisko vērtējumu par trūkumiem Eiropas Savienības darbībā. Šis līgums satuvina Eiropas Savienību un tās pilsoņus. Mēs nedrīkstam šaubīties, ka Reformu līgumu pilnīgi noteikti ir nepieciešams pieņemt, lai Eiropas Savienība var aizstāvēt savas vērtības un intereses 21. gadsimtā. Jaunu valstu uzņemšana Eiropas Savienībā ir gandrīz neiedomājama bez Lisabonas līgumā noteikto reformu īstenošanas. Mēs aicinām ES augstākās sanāksmes dalībniekus nākamo ceturtdien un piektdien Briselē darīt visu iespējamo, lai Reformu līgums tiktu pieņemts.

Ratifikācijas process ir jāturpina bez kavēšanās. Mēs aicinām Īrijas valdību iesniegt priekšlikumus, kā mēs kopīgi varam pārvarēt šīs grūtības Eiropas Savienības politikā. Eiropas Parlaments veltīs visas pūles un centienus, lai atrisinātu šo problēmu. To pašu mēs gaidām arī no Eiropas Komisijas un jo īpaši no Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām. Mēs gaidām arī, ka Eiropas Parlaments tiks visaptveroši iesaistīts šajā darbā. Mūsu mērķis joprojām ir panākt, ka Lisabonas līgums stājas spēkā līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā. Ja jūs piekrītat, es apņemos izklāstīt šos principus Eiropadomes 19. un 20. jūnija sanāksmē Briselē.”

Situācija Tuvajos Austrumos

Pēc tam priekšsēdētājs saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lūgumu sniedza paziņojumu par secinājumiem, kas izteikti ziņojumā, kuru sagatavoja Tuvo Austrumu jautājumu darba grupas delegācija, kas devās uz Izraēlu un palestīniešu teritorijām laikā no 2008. gada 30. maija līdz 2. jūnijam.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Politisko grupu sastāvs

Marek Aleksander Czarnecki ir pievienojies ALDE grupai, sākot ar 10.06.2008.


5. Deputātu imunitāte

Itālijas kompetentās iestādes ir nosūtījušas priekšsēdētājam pieprasījumu par Massimo D'Alema deputāta imunitāti saistībā ar lietu, ko Milānas tiesa izskata attiecībā uz faktiem, kas notikuši laikā, kad viņš bija Eiropas Parlamenta deputāts.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

°
° ° °

Witold Tomczak ir nosūtījis priekšsēdētājam pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar lietu, ko izskata Ostrovas Velkopolskas apgabala tiesa.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc UEN grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

Delegācija Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajā asamblejā: Salvatore Tatarella.


7. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs ir paziņojis, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu kopā ar Padomes priekšsēdētāju otrdien parakstīs šādus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (03695/2007/LEX - C6-0229/2008 - 2005/0211(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (pārstrādāts) (03701/2007/LEX - C6-0230/2008 - 2006/0273(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (03617/2008/LEX - C6-0231/2008 - 2007/0184(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (03610/2008/LEX - C6-0232/2008 - 2007/0054(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (03691/2007/LEX - C6-0233/2008 - 2005/0261(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Bulgārija, Kipra un Rumānija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām (03607/2008/LEX - C6-0234/2008 - 2007/0185(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar kuru groza Lēmumu Nr. 896/2006/EK, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei uz ārējām robežām, kas balstīts uz dažu Šveices un Lihtenšteinas izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā (03608/2008/LEX - C6-0235/2008 - 2007/0186(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (03604/2008/LEX - C6-0236/2008 - 2006/0246(COD)).


8. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Komisija

- Komisijas atzinums par 2008. gada 22. aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta lēmuma projektu, ar kuru groza 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi

(SEC(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

PETI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Amalia Sartori (A6-0140/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr. .. par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Amalia Sartori (A6-0141/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Direktīvu 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) ... par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Amalia Sartori (A6-0142/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido Kopienas Vīzu kodeksu (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Henrik Lax (A6-0161/2008).

- Ziņojums par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Ceļā uz drošāku, tīrāku un efektīvāku mobilitāti Eiropas mērogā: pirmais ziņojums par viedajiem automobiļiem” (2007/2259(INI)) - TRAN komiteja - Referente: Zita Gurmai (A6-0169/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (pārstrādāta versija) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Avril Doyle (A6-0190/2008).

- ***I Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Eluned Morgan (A6-0191/2008).

- * Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1990. gada 23. jūlija Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008).

- Ziņojums par aitkopības un kazkopības nozares nākotni Eiropā (2007/2192(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Liam Aylward (A6-0196/2008).

- Ziņojums par to, kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību (2008/2038(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008).

- Ziņojums par virzību uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu (2008/2006(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Mia De Vits (A6-0202/2008).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 29. panta grozīšanu - Politisko grupu izveidošana (2006/2201(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Richard Corbett (A6-0206/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par to, kā organizēt un īstenot no sodāmības reģistra gūtas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Mihael Brejc (A6-0208/2008).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008).

- Ziņojums par kohēzijas politikas ietekmi uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju (2007/2191(INI)) - REGI komiteja - Referents: Gábor Harangozó (A6-0212/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atver autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) - REGI komiteja - Referents: Gerardo Galeote (A6-0213/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0214/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tekstilmateriālu nosaukumiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0215/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vispārīgiem noteikumiem attiecībā uz aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu (pārstrādāta versija) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0216/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāta versija) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0217/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0218/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0219/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Giles Chichester (A6-0226/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam atbilstīgi EK līguma 122. panta 2. punktam par vienotās valūtas pieņemšanu Slovākijā 2009. gada 1. janvārī (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) - ECON komiteja - Referents: David Casa (A6-0231/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (kodificēta versija) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana) (kodificēta versija) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos (kodificēta versija) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (kodificēta versija) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēju atzīšanu (kodificēta versija) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (kodificēta versija) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā (kodificēta versija) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulā (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, izdara grozījumus attiecībā uz aģentūras darbības termiņu (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Angelika Niebler (A6-0245/2008).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Caroline Jackson (A6-0162/2008).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un par grozījumiem Direktīvās 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK un 2000/60/EK (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Anne Laperrouze (A6-0192/2008).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008).

3. Deputāti

3.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 109. pants) (B6-0161/2008)

- Padomei

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija.

- Komisijai

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa.

3.2. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 114. pants)

- Stavros Lambrinidis PSE grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par drošības un pamatbrīvību nodrošināšanu internetā (B6-0302/2008).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT, ITRE


9. Finansiālo interešu deklarācija

Deputāti, kas vēl nav iesnieguši finansiālo interešu deklarāciju par 2007. gadu saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 2. panta piekto daļu:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen un John Whittaker.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

- (O-0063/2008), kuru uzdevaPhilippe Morillon PECH komitejas vārdā Padomei: Krīze zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos (B6-0162/2008).

- (O-00642008), kuru uzdevaPhilippe Morillon, PECH komitejas vārdā Komisijai: Krīze zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos (B6-0163/2008).

- (O-00672008), kuru uzdevaPervenche Berès, ECON komitejas vārdā Padomei: ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (B6-0164/2008).

- (O-00682008), kuru uzdevaPervenche Berès, ECON komitejas vārdā Komisijai: ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (B6-0165/2008).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Adrian Severin - par rasisma un ksenofobijas pastiprināšanās novēršanu Eiropas Savienībā (0052/2008).

- Daniel Strož - par nepieciešamību standartizēt ceļu satiksmes noteikumus ES dalībvalstīs (0053/2008).

- Ilda Figueiredo un Pedro Guerreiro - par degvielas cenu kāpuma apturēšanu (0054/2008).

- Hanne Dahl, Carl Schlyter un Johannes Blokland - par iespēju iekļaut ilgtspējīgas enerģētikas jomā mērķi attiecībā uz biodegvielas izmantošanu 10% apjomā (0055/2008).

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête un Cristina Gutiérrez-Cortines - par brīvo profesiju nozīmi Eiropā (0056/2008).


11. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0185/2008 - SEC(2008)0410 final) par apropriāciju pārvietojumu DEC 10/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0186/2008 - SEC(2008)0536 final) par apropriāciju pārvietojumu DEC 13/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


12. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 191. panta 5. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

26.05.2008.

Josep Camps Esqueu (Nr. 0527/2008);

Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (Nr. 0528/2008);

Helmtrud Harnack (Nr. 0529/2008);

Christos Kampitsis (Nr. 0530/2008);

Karsten Rincke (Nr. 0531/2008);

Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (Nr. 0532/2008);

Michael Krätzig (Nr. 0533/2008);

Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (Nr. 0534/2008);

Leszek Czarnobaj (Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (Nr. 0535/2008);

Vojtěch Pernica (Nr. 0536/2008);

Dimitar Kolev (2 paraksti) (Nr. 0537/2008);

Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (Nr. 0538/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0539/2008);

Avril Ivory (Nr. 0540/2008);

Toma-Dragos Savoiu (Nr. 0541/2008);

Mihaela Voicu Dungan (Nr. 0542/2008);

Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (Nr. 0543/2008);

Gerhard Schulz (Nr. 0544/2008);

Dumitru Constantin (Nr. 0545/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0546/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0547/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0548/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (Nr. 0549/2008);

Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 paraksti) (Nr. 0550/2008);

Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 paraksti) (Nr. 0551/2008);

Gredo Förster (Nr. 0552/2008);

Gredo Förster (Nr. 0553/2008);

Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (Nr. 0554/2008);

Nicolae Zlatin (Nr. 0555/2008);

Ioannis Andriopoulos (Nr. 0556/2008);

Fernando Monforte Escobar (Nr. 0557/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0558/2008);

Jörg Thieme (Nr. 0559/2008);

Roberto Spagnoli (Nr. 0560/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (2 paraksti) (Nr. 0561/2008);

Deirdre Hayes ("Friends of Limerick Club") (Nr. 0562/2008);

Jennifer Grossman (Nr. 0563/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (11 paraksti) (Nr. 0564/2008);

Ion Chirita (Nr. 0565/2008);

Tibor Kollár (Nr. 0566/2008);

Heidrun Denis (Nr. 0567/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0568/2008);

Daniele Rovai (Nr. 0569/2008);

03.06.2008.

Barbara Propato (Nr. 0570/2008);

Massimo Casalegno (Nr. 0571/2008);

Svend Aage Bek (Nr. 0572/2008);

Michael Gare-Simmons (Nr. 0573/2008);

Mihail-Rudolf Ungurean (Nr. 0574/2008);

Boro Vrućan (Nr. 0575/2008);

Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 paraksti) (Nr. 0576/2008);

Alexander Kirilov Lazov (Nr. 0577/2008);

Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 paraksti) (Nr. 0578/2008);

Mihaela Mirela Şofineţi (Nr. 0579/2008);

Jannette Van den Ende (Nr. 0580/2008);

Galina Mitrea (Nr. 0581/2008);

Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (Nr. 0582/2008);

Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 paraksti) (Nr. 0583/2008);

Pedro Cuevas Cueto (Nr. 0584/2008);

Jiřina Hoffmannová (2 paraksti) (Nr. 0585/2008);

Lisa Brown (Nr. 0586/2008);

José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (Nr. 0587/2008);

Enrique González Blanco (Nr. 0588/2008);

Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical de Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (Nr. 0589/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0590/2008);

Maria Donciu Ivanov (Nr. 0591/2008);

Eduardo Ribeiro (Nr. 0592/2008);

Giuseppe Babusci (Nr. 0593/2008);

Reinhardt Huss (Nr. 0594/2008);

Franco Londei (Secondo Protocollo) (Nr. 0595/2008);

Alessandro Maresca (Nr. 0596/2008);

Ryszard Dziedzic (Nr. 0597/2008);

Ileana Topoleanu (Nr. 0598/2008);

Ildikó-Margit Kosztin (Nr. 0599/2008);

Viera Langschová (Nr. 0600/2008);

Franc Majcen (Nr. 0601/2008);

Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 paraksti) (Nr. 0602/2008);

William Torres (Nr. 0603/2008);

Andre` Spiewok (Nr. 0604/2008);

Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 paraksti) (Nr. 0605/2008);

Adam Abramowicz (2501 paraksts) (Nr. 0606/2008);

Dionysios Kritikakos (Nr. 0607/2008);

Mario Carassale (Nr. 0608/2008);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (Nr. 0609/2008);

Teodora Elena Ucenic (Nr. 0610/2008);

Paul Vergeiner (Nr. 0611/2008);

Célia Tuttle (Nr. 0612/2008);

Saskia Tuttle (Nr. 0613/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (5 paraksti) (Nr. 0614/2008);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (Nr. 0615/2008);

Elizabeth Reidy (Nr. 0616/2008);

Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (Nr. 0617/2008);

Fotini Dermitzaki (Nr. 0618/2008);

Jacques Hendrix (Bewonersgroep "De Lethe"-Kanaaldijken, Bellingwolde) (Nr. 0619/2008);

Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (Nr. 0620/2008);

Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 paraksti) (Nr. 0621/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0622/2008);

Irene Askitis-Lensler (Nr. 0623/2008);

Juana García Tomás (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) (Nr. 0624/2008);

09.06.2008.

Wiktor Bakowski (Nr. 0625/2008);

Asko Koivuaho (Nr. 0626/2008);

Luigi Coda (Nr. 0627/2008);

Aimo Remes (Nr. 0628/2008);

Traian Iliescu (Nr. 0629/2008);

Friedhelm Thissen (Nr. 0630/2008);

Konrad Ringler (Nr. 0631/2008);

Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (Nr. 0632/2008);

Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (Nr. 0633/2008);

Serguei Tchoubov (Nr. 0635/2008);

Štefánia Lukačovičová (2 paraksti) (Nr. 0636/2008);

Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 paraksti) (Nr. 0637/2008);

Martin Romein (Nr. 0638/2008);

Luigi Giovanni Solinas (Nr. 0639/2008);

Giovanni Caruso (Nr. 0640/2008);

Daniela Vinchi (Nr. 0641/2008);

Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (Nr. 0642/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0643/2008);

Alessandro Esposito (Nr. 0644/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0645/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0646/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0647/2008);

Lorenzo Torto (Nr. 0648/2008);

Robert de Vos (Europe China Foundation) (Nr. 0649/2008);

Billy Leonard (Nr. 0650/2008);

José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (Nr. 0651/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0652/2008);

Jeremy Britton (Nr. 0653/2008);

Antonio Tait (Nr. 0654/2008);

Mariana Chelaru (Nr. 0655/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0656/2008);

Tanja Monti-Hofer (Nr. 0657/2008);

Manfred Habermann (Nr. 0658/2008);

Ricardo Martínez Ruiz (Nr. 0659/2008);

H. Mertens (VZW Working Party) (Nr. 0660/2008);

Janina Małys-Kazimiera (Nr. 0661/2008);

Van Hoa Nguyen (4 paraksti) (Nr. 0662/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0663/2008);

Francesco Lattuada (Nr. 0664/2008);

Hans-Klaus Hensen (Nr. 0665/2008);

Gert Vercauteren (Nr. 0666/2008);

Alannah Eames (Nr. 0667/2008);

Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (Nr. 0668/2008);

Dietmar Zimmermann (Nr. 0669/2008);

11.06.2008.

Association Gent del Ter (Nr. 0670/2008);

Stefan Bacila (Nr. 0671/2008);

Janina Piatkowska (Nr. 0672/2008);

Anton Lixandroui (Nr. 0673/2008);

Neculai Donisa-Sorodor (Nr. 0674/2008);

Ehrhardt Bekeschus (Nr. 0675/2008);

Ludmil Markowski (Nr. 0676/2008);

Oliver Bretz (Nr. 0677/2008);

Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (Nr. 0678/2008);

Roger Ingle (Nr. 0679/2008);

Henk den Broeder (Nr. 0680/2008);

Isidro Betancort Egea (Nr. 0681/2008);

Cristina Irina Anghel (Nr. 0682/2008);

Giorgio Muroni (Nr. 0683/2008);

Santo Maltese (Nr. 0684/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0685/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0686/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0687/2008);

Petre Deaconescu (Nr. 0688/2008);

Ioana Beatris Stancoi (Nr. 0689/2008);

Dierk Stelzer (Nr. 0690/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0691/2008);

Zara Pinnock (Nr. 0692/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0693/2008);

Luca Mori (Nr. 0694/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0696/2008);

David Bradley (Nr. 0697/2008);

Andrea Mennella (Nr. 0698/2008);

Francis Germes (Nr. 0699/2008);

Bernd Speth (Nr. 0700/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0701/2008).


13. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2008. gada februāra un marta sesijās pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


14. Nodošana komitejām

Priekšlikums Padomes lēmumam par partnerattiecību nolīgumu ar CARIFORUM valstīm (COM(2008)0156).

Priekšēdētāju konference 2008. gada 22. maija sanāksmē nolēma ierosināt noteikt, ka atbildīgā ir INTA komiteja, bet DEVE komiteja saskaņā ar Reglamenta 47. pantu ir atbildīga par atzinumu.


15. Iestāžu koda maiņa

Komisija ir mainījusi iestāžu kodu priekšlikumam attiecībā uz Padomes lēmumu atbilstīgi EK līguma 122. panta 2. punktam par vienotās valūtas pieņemšanu Slovākijā 2009. gada 1. janvārī (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)) (A6-0231/2008), šai apspriežu procedūrai piešķirot numuru 2008/0092(CNS).


16. Pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

Priekšlikums Padomes regulai par tāda protokola noslēgšanu, ar kuru laika posmam no 2008. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam nosaka Eiropas Kopienas un Mauritānijas Islāma Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)].

Steidzamības pamatojums

Noslēdzot šo protokolu, būs iespējams līdz 2008. gada augusta beigām veikt pirmo finansiālā ieguldījuma pārskaitījumu, lai izvairītos no tā, ka dalībvalstīm jāpārtrauc zveja.

Parlaments par šo pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru izteiksies rītdien, otrdien, sēdes sākumā.


17. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja jūnija pirmās un otrās (PE 408.289/PDOJ) plenārsēdes galīgo darba kārtības projektu, kurā ierosināja turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

16.06.2008. - 19.06.2008. sēdes

Pirmdiena

- bez grozījumiem

Otrdiena

Lai ar Padomi panāktu vienošanos pirmajā lasījumā, balsošana par József Szájer ziņojumu (A6-0216/2008) (darba kārtības galīgā projekta 69. punkts) tiek atlikts uz vēlāku sesiju.

Trešdiena

IND/DEM pieprasījums darba kārtības punktu attiecībā uz debatēm par gatavošanos Eiropadomes sanāksmei (darba kārtības galīgā projekta 44. punkts) nosaukt šādi: “Eiropadomes sanāksmes sagatavošana pēc referenduma Īrijā”.

Uzstājās Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Līdz ar to tika mainīts Padomes un Komisijas paziņojumu virsraksts.

PSE grupas pieprasījums atlikt uz pēcpusdienu Padomes un Komisijas paziņojumus par pasākumiem pret naftas cenu pieaugumu (darba kārtības galīgā projekta 74. punkts) un debates par šo punktu apvienot ar debatēm par jautājumiem, uz kuriem jāatbild mutiski attiecībā uz krīzi zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos (darba kārtības galīgā projekta 81. punkts).

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Richard Corbett, Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā un Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, kas ierosināja sēdes vadītājam apspriesties ar Parlamentu vispirms par iespējamo tā laika pagarināšanu, kurš paredzēts debatēm par Eiropadomes sanāksmes sagatavošanu, un pēc tam par kopīgām debatēm attiecībā uz pasākumiem pret naftas cenu pieaugumu un krīzi zivsaimniecības nozarē.

Pievienojoties šim priekšlikumam, sēdes vadītājs ierosināja balsot par pieprasījumu pagarināt debates par Eiropadomes sanāksmes sagatavošanu pēc referenduma Īrijā.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (122 par, 93 pret, 1 atturas).

Pēc tam sēdes vadītājs ierosināja balsot par pieprasījumu vienlaikus debatēt par pasākumiem pret naftas cenu pieaugumu un krīzi zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (38 par, 152 pret, 16 atturas).

Ceturtdiena

- bez grozījumiem

24.06.2008. sēde

- bez grozījumiem

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


18. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis un Hélène Flautre.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bairbre de Brún un Csaba Sándor Tabajdi.


19. Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Caroline Jackson (A6-0162/2008).

Caroline Jackson iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Guido Sacconi PSE grupas vārdā, Mojca Drčar Murko ALDE grupas vārdā, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Jim Allister, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Umberto Guidoni, Péter Olajos un Horst Schnellhardt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Frieda Brepoels, Csaba Sándor Tabajdi un Adam Gierek.

Uzstājās Stavros Dimas un Caroline Jackson.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. jūnija protokola 7.20. punkts.


20. Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un par grozījumiem Direktīvās 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK un 2000/60/EK [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Anne Laperrouze (A6-0192/2008).

Anne Laperrouze iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Robert Sturdy PPE-DE grupas vārdā, Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Wiesław Stefan Kuc UEN grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Richard Seeber, Dorette Corbey, Hiltrud Breyer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Justas Vincas Paleckis un Christa Klaß.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Péter Olajos, Gyula Hegyi un Marios Matsakis.

Uzstājās Stavros Dimas un Anne Laperrouze.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. jūnija protokola 7.21. punkts.


21. Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos.

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Antonios Trakatellis PPE-DE grupas vārdā, Edite Estrela PSE grupas vārdā un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Rolf Berend.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Margaritis Schinas, Gyula Hegyi, Zuzana Roithová un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Stavros Dimas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Dimitrios Papadimoulis ENVI komitejas vārdā par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos (B6-0303/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 19. jūnija protokola 3.3. punkts.


22. 2008. gada 1. jūlijs, Muitas savienības četrdesmit gadi

Komisijas paziņojums: 2008. gada 1. jūlijs, Muitas savienības četrdesmit gadi.

László Kovács (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Malcolm Harbour PPE-DE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt PSE grupas vārdā, Janelly Fourtou ALDE grupas vārdā, Andreas Schwab, Arlene McCarthy un Małgorzata Handzlik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Marios Matsakis un Jean-Pierre Audy.

Uzstājās László Kovács.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Arlene McCarthy IMCO komitejas vārdā - par Muitas savienības četrdesmito gadadienu (B6-0297/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 19. jūnija protokola 5.1. punkts.


23. Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008).

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).


24. Grozījumi darba kārtībā

Tā kā debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem attiecībā uz pasākumiem pret naftas cenu pieaugumu (2008. gada 16. jūnija protokola 17. punkts) ir pārceltas uz trešdienas pēcpusdienu, sēdes vadītājs pēc politisko grupu priekšsēdētāju pieprasījuma ierosināja debates par ES rīcību attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem (galīgā darba kārtības projekta 77. punkts) pārcelt uz 2008. gada 8. jūlija plenārsēdi.

Parlaments šos grozījumus apstiprināja.


25. Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I (debašu turpināšana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008).

Uzstājās Thomas Mann PPE-DE grupas vārdā, Richard Falbr PSE grupas vārdā, Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā, Jan Tadeusz Masiel UEN grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu un Zdzisław Zbigniew Podkański.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo un Juan Andrés Naranjo Escobar.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) un Marie Panayotopoulos-Cassiotou (referente).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. jūnija protokola 7.24. punkts.


26. Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju (debates)

Ziņojums par kohēzijas politikas ietekmi uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju [2007/2191(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Gábor Harangozó (A6-0212/2008).

Gábor Harangozó iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Uzstājās Ilda Figueiredo (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Maria Petre PPE-DE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā, Ramona Nicole Mănescu ALDE grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai un Miloš Koterec.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski un Ewa Tomaszewska.

Uzstājās Danuta Hübner un Gábor Harangozó.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. jūnija protokola 7.26. punkts.


27. Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā (debates)

Ziņojums par attīstības politikas saskaņotību un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekmi uz attīstību Rietumāfrikā [2007/2183(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008).

Frithjof Schmidt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Uzstājās Carmen Fraga Estévez (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja), Filip Kaczmarek PPE-DE grupas vārdā, Thijs Berman PSE grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Bogdan Golik, Kathy Sinnott, Danuta Hübner un Frithjof Schmidt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. jūnija protokola 7.27. punkts.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 408.289/OJMA).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Harald Rømer

Adam Bielan

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika