Indeks 
Protokół
PDF 243kWORD 165k
Poniedziałek, 16 czerwca 2008 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład grup politycznych
 5.Immunitety parlamentarne
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 8.Składanie dokumentów
 9.Oświadczenie o korzyściach majątkowych
 10.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 11.Przesunięcie środków
 12.Petycje
 13.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 14.Przydzielenie komisjom
 15.Zmiana sygnatury międzyinstytucyjnej
 16.Wniosek o tryb pilny
 17.Porządek obrad
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 19.Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów ***II (debata)
 20.Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej ***II (debata)
 21.Wzmocnienie zdolności reakcji Unii Europejskiej w przypadku katastrof(debata)
 22.1 lipca 2008 r., czterdzieści lat Unii celnej
 23.Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***I (debata)
 24.Zmiana porządku dnia
 25.Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***I (ciąg dalszy debaty)
 26.Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczeności i grup (debata)
 27.Spójność polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Referendum w Irlandii w sprawie traktatu reformującego

Przewodniczący wydał następujące oświadczenie:

Wynik referendum przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2008r. w Irlandii stawia Unię Europejską przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w jej historii. Traktat reformujący z Lizbony wywodzący się z traktatu konstytucyjnego, który został przygotowany na publicznych posiedzeniach przez konwencję składającą się z posłów parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego, pozwala Unii Europejskiej na pełniejszą demokrację, większą zdolność działania oraz zwiększoną przejrzystość. Wzmacnia również Parlament Europejski, zwiększa uprawnienia parlamentów krajowych w zakresie decydowania o kierunku polityki europejskiej, pozwala obywatelom Unii Europejskiej na inicjatywę w odniesieniu do instytucji europejskich oraz gwarantuje lokalną samorządność. Traktat lizboński jest odpowiedzią na krytykę braków Unii Europejskiej zgłoszoną przez obywateli. Zbliża Unię Europejską do jej obywateli. Musimy dobitnie zaznaczyć, że przyjęcie traktatu reformującego jest absolutną koniecznością dla obrony interesów i wartości Unii Europejskiej w XXI wieku. Bez reform, które stały się możliwe dzięki traktatowi lizbońskiemu, przyjęcie kolejnych krajów do Unii Europejskiej jest niewyobrażalne. Wzywamy uczestników szczytu UE, który ma się odbyć w czwartek i w piątek w Brukseli, do powzięcia wszelkich niezbędnych kroków dla urzeczywistnienia traktatu lizbońskiego.

Proces ratyfikacyjny musi bezwzględnie iść do przodu. Wzywamy rząd Irlandii, aby ze swojej strony przedstawił propozycje dalszych wspólnych działań mających na celu pokonanie tego trudnego etapu w polityce europejskiej. Parlament Europejski poświęci całą swoją energię oraz wykaże się pełnym zaangażowaniem, aby sprostać tym wyzwaniom. Tego samego spodziewamy się od Komisji Europejskiej oraz rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Spodziewamy się również, że Parlament Europejski zostanie w pełni włączony do związanych z tym prac. Naszym celem pozostaje dopilnowanie wdrożenia traktatu lizbońskiego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009r. Jeżeli uzyskam Państwa zgodę bezzwłocznie przedłożę te wnioski Radzie Europejskiej przed jej szczytem w dniach 19-20 czerwca w Brukseli.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Przewodniczący, na wniosek Konferencji Przewodniczących, wydał następnie oświadczenie w sprawie wniosków zawartych w sprawozdaniu sporządzonym przez delegację grupy roboczej ds. Bliskiego Wschodu, która udała się do Izraela i Palestyny w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2008 r.


3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład grup politycznych

Marek Aleksander Czarnecki dołączył do grupy ALDE ze skutkiem od dnia 10.06.2008.


5. Immunitety parlamentarne

Właściwe organy włoskie zwróciły się do przewodniczącego z wnioskiem dotyczącym immunitetu parlamentarnego Massimo D'Alemy w związku ze sprawą toczącą się przed sądem w Mediolanie dotyczącą wydarzeń, które miały miejsce, kiedy Massimo D'Alema był członkiem Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.

°
° ° °

Witold Tomczak zwrócił się do przewodniczącego z wnioskiem o skorzystanie z immunitetu i przywilejów w związku ze sprawą toczącą się przed sądem okręgowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).


6. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy UEN Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Salvatore Tatarella


7. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi we wtorek do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 regulaminu Parlamentu:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (03695/2007/LEX - C6-0229/2008 - 2005/0211(COD))

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie) (03701/2007/LEX - C6-0230/2008 - 2006/0273(COD))

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (03617/2008/LEX - C6-0231/2008 - 2007/0184(COD))

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (03610/2008/LEX - C6-0232/2008 - 2007/0054(COD))

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (03691/2007/LEX - C6-0233/2008 - 2005/0261(COD))

- Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria (03607/2008/LEX - C6-0234/2008 - 2007/0185(COD))

- Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 896/2006/WE wprowadzającą uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium (03608/2008/LEX - C6-0235/2008 - 2007/0186(COD))

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (03604/2008/LEX - C6-0236/2008 - 2006/0246(COD))


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Komisję

-opinia Komisji w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego przyjętej w dniu 22 kwietnia 2008r. zmieniającej decyzję Parlamentu 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

(SEC(2008)1878 - C6-0212(2008) – 2006/2223(INI))

przesłano do komisji przedmiotowo właściwej: AFCO

przesłano do komisji opiniodawczej: PETI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr …w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE oraz 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającej dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Henrik Lax (A6-0161/2008)

- Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy – Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy „Inteligentny samochód” (2007/2259(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0190/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. dotyczącej eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

- sprawozdanie w sprawie przyszłości sektora hodowli owiec i kóz w Europie (2007/2192(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Liam Aylward (A6-0196/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn (2008/2038(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

- Sprawozdanie w sprawie Europejskiej karty praw odbiorców energii (2008/2006(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Mia De Vits (A6-0202/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian w art. 29 Regulaminu Parlamentu Europejskiego - tworzenie grup politycznych (2006/2201(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0206/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu polityki spójności na integrację najbardziej zagrożonych społeczności i grup (2007/2191(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiającego zarządzanie tymi kontyngentami. (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0214/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (przekształcenie) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0215/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (przekształcenie) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0216/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0217/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0218/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0219/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0226/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r. (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: David Casa (A6-0231/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (wersja ujednolicona) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Rady dotyczącej kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 2000/60/WE (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) przez posłów

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0161/2008)

-do Rady

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija

- do Komisji

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa

3.2) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu)

- Stavros Lambrinidis, w imieniu grupy PSE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie (B6-0302/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT, ITRE


9. Oświadczenie o korzyściach majątkowych

Następujący posłowie nie dokonali jeszcze aktualizacji swoich deklaracji o korzyściach majątkowych za rok 2007, zgodnie z załącznikiem I art. 2 ust. 5 Regulaminu:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen i John Whittaker


10. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0063/2008) zadane przez Philippe'a Morillon w imieniu komisji PECH do Rady: Kryzys w sektorze rybołówstwa wskutek wzrostu ceny oleju napędowego (B6-0162/2008),

- (O-00642008) zadane przez Philippe'a Morillon w imieniu komisji PECH do Komisji: Kryzys w sektorze rybołówstwa wskutek wzrostu ceny oleju napędowego (B6-0163/2008),

- (O-00672008) zadane przez Pervenche Berès w imieniu komisji ECON do Rady: Odpowiedź UE na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (B6-0164/2008),

- (O-00682008) zadane przez Pervenche Berès w imieniu komisji ECON do Komisji: Odpowiedź UE na wyzwania związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (B6-0165/2008)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Adrian Severin w sprawie zapobiegania nasilaniu się rasizmu i ksenofobii w Unii Europejskiej (0052/2008),

- Daniel Strož w sprawie konieczności ujednolicenia przepisów ruchu drogowego w państwach członkowskich UE (0053/2008),

- Ilda Figueiredo i Pedro Guerreiro w sprawie ustalania cen paliw (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter i Johannes Blokland w sprawie możliwości przeniesienia celu 10% biopaliw na zrównoważoną energię (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête i Cristina Gutiérrez-Cortines w sprawie znaczenia wolnych zawodów dla Europy (0056/2008).


11. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0185/2008 - SEC(2008)0410 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25.06.2002 r. zmienionego 13.12.2006 r.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0186/2008 - SEC(2008)0536 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25.06.2002 r. zmienionego 13.12.2006 r.


12. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji:

Dnia 26.05.2008

Josep Camps Esqueu (n° 0527/2008);

Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (n° 0528/2008);

Helmtrud Harnack (n° 0529/2008);

Christos Kampitsis (n° 0530/2008);

Karsten Rincke (n° 0531/2008);

Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (n° 0532/2008);

Michael Krätzig (n° 0533/2008);

Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (n° 0534/2008);

Leszek Czarnobaj (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (n° 0535/2008);

Vojtěch Pernica (n° 0536/2008);

Dimitar Kolev (2 podpisy) (n° 0537/2008);

Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (n° 0538/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0539/2008);

Avril Ivory (n° 0540/2008);

Toma-Dragos Savoiu (n° 0541/2008);

Mihaela Voicu Dungan (n° 0542/2008);

Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (n° 0543/2008);

Gerhard Schulz (n° 0544/2008);

Dumitru Constantin (n° 0545/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0546/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0547/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0548/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (n° 0549/2008);

Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 podpisów) (n° 0550/2008);

Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 podpisy) (n° 0551/2008);

Gredo Förster (n° 0552/2008);

Gredo Förster (n° 0553/2008);

Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (n° 0554/2008);

Nicolae Zlatin (n° 0555/2008);

Ioannis Andriopoulos (n° 0556/2008);

Fernando Monforte Escobar (n° 0557/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0558/2008);

Jörg Thieme (n° 0559/2008);

Roberto Spagnoli (n° 0560/2008);

(nazwisko poufne) (2 podpisy) (n° 0561/2008);

Deirdre Hayes ("Friends of Limerick Club") (n° 0562/2008);

Jennifer Grossman (n° 0563/2008);

(nazwisko poufne) (11 podpisów) (n° 0564/2008);

Ion Chirita (n° 0565/2008);

Tibor Kollár (n° 0566/2008);

Heidrun Denis (n° 0567/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0568/2008);

Daniele Rovai (n° 0569/2008);

Dnia 03.06.2008

Barbara Propato (n° 0570/2008);

Massimo Casalegno (n° 0571/2008);

Svend Aage Bek (n° 0572/2008);

Michael Gare-Simmons (n° 0573/2008);

Mihail-Rudolf Ungurean (n° 0574/2008);

Boro Vrućan (n° 0575/2008);

Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 podpisy) (n° 0576/2008);

Alexander Kirilov Lazov (n° 0577/2008);

Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 podpisy) (n° 0578/2008);

Mihaela Mirela Şofineţi (n° 0579/2008);

Jannette Van den Ende (n° 0580/2008);

Galina Mitrea (n° 0581/2008);

Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (n° 0582/2008);

de Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 podpisów) (n° 0583/2008);

Pedro Cuevas Cueto (n° 0584/2008);

Jiřina Hoffmannová (2 podpisy) (n° 0585/2008);

Lisa Brown (n° 0586/2008);

José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (n° 0587/2008);

Enrique González Blanco (n° 0588/2008);

de Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical de Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (n° 0589/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0590/2008);

Maria Donciu Ivanov (n° 0591/2008);

Eduardo Ribeiro (n° 0592/2008);

Giuseppe Babusci (n° 0593/2008);

Reinhardt Huss (n° 0594/2008);

Franco Londei (Secondo Protocollo) (n° 0595/2008);

Alessandro Maresca (n° 0596/2008);

Ryszard Dziedzic (n° 0597/2008);

Ileana Topoleanu (n° 0598/2008);

Ildikó-Margit Kosztin (n° 0599/2008);

Viera Langschová (n° 0600/2008);

Franc Majcen (n° 0601/2008);

Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 podpisów) (n° 0602/2008);

William Torres (n° 0603/2008);

Andre` Spiewok (n° 0604/2008);

Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 podpisy) (n° 0605/2008);

Adam Abramowicz (2501 podpisów) (n° 0606/2008);

Dionysios Kritikakos (n° 0607/2008);

Mario Carassale (n° 0608/2008);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (n° 0609/2008);

Teodora Elena Ucenic (n° 0610/2008);

Paul Vergeiner (n° 0611/2008);

Célia Tuttle (n° 0612/2008);

Saskia Tuttle (n° 0613/2008);

(nazwisko poufne) (5 podpisów) (n° 0614/2008);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (n° 0615/2008);

Elizabeth Reidy (n° 0616/2008);

Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (n° 0617/2008);

Fotini Dermitzaki (n° 0618/2008);

Jacques Hendrix (Bewonersgroep "De Lethe"-Kanaaldijken, Bellingwolde) (n° 0619/2008);

Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (n° 0620/2008);

Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 podpisów) (n° 0621/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0622/2008);

Irene Askitis-Lensler (n° 0623/2008);

Juana García Tomás (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) (n° 0624/2008);

Dnia 09.06.2008

Wiktor Bakowski (n° 0625/2008);

Asko Koivuaho (n° 0626/2008);

Luigi Coda (n° 0627/2008);

Aimo Remes (n° 0628/2008);

Traian Iliescu (n° 0629/2008);

Friedhelm Thissen (n° 0630/2008);

Konrad Ringler (n° 0631/2008);

Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (n° 0632/2008);

Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (n° 0633/2008);

Serguei Tchoubov (n° 0635/2008);

Štefánia Lukačovičová (2 podpisy) (n° 0636/2008);

Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 podpisy) (n° 0637/2008);

Martin Romein (n° 0638/2008);

Luigi Giovanni Solinas (n° 0639/2008);

Giovanni Caruso (n° 0640/2008);

Daniela Vinchi (n° 0641/2008);

Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (n° 0642/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0643/2008);

Alessandro Esposito (n° 0644/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0645/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0646/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0647/2008);

Lorenzo Torto (n° 0648/2008);

Robert de Vos (Europe China Foundation) (n° 0649/2008);

Billy Leonard (n° 0650/2008);

José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (n° 0651/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0652/2008);

Jeremy Britton (n° 0653/2008);

Antonio Tait (n° 0654/2008);

Mariana Chelaru (n° 0655/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0656/2008);

Tanja Monti-Hofer (n° 0657/2008);

Manfred Habermann (n° 0658/2008);

Ricardo Martínez Ruiz (n° 0659/2008);

H. Mertens (VZW Working Party) (n° 0660/2008);

Janina Małys-Kazimiera (n° 0661/2008);

Van Hoa Nguyen (4 podpisy) (n° 0662/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0663/2008);

Francesco Lattuada (n° 0664/2008);

Hans-Klaus Hensen (n° 0665/2008);

Gert Vercauteren (n° 0666/2008);

Alannah Eames (n° 0667/2008);

Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (n° 0668/2008);

Dietmar Zimmermann (n° 0669/2008);

Dnia 11.06.2008

l'association Gent del Ter (n° 0670/2008);

Stefan Bacila (n° 0671/2008);

Janina Piatkowska (n° 0672/2008);

Anton Lixandroui (n° 0673/2008);

Neculai Donisa-Sorodor (n° 0674/2008);

Ehrhardt Bekeschus (n° 0675/2008);

Ludmil Markowski (n° 0676/2008);

Oliver Bretz (n° 0677/2008);

Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (n° 0678/2008);

Roger Ingle (n° 0679/2008);

Henk den Broeder (n° 0680/2008);

Isidro Betancort Egea (n° 0681/2008);

Cristina Irina Anghel (n° 0682/2008);

Giorgio Muroni (n° 0683/2008);

Santo Maltese (n° 0684/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0685/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0686/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0687/2008);

Petre Deaconescu (n° 0688/2008);

Ioana Beatris Stancoi (n° 0689/2008);

Dierk Stelzer (n° 0690/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0691/2008);

Zara Pinnock (n° 0692/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0693/2008);

Luca Mori (n° 0694/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0696/2008);

David Bradley (n° 0697/2008);

Andrea Mennella (n° 0698/2008);

Francis Germes (n° 0699/2008);

Bernd Speth (n° 0700/2008);

(nazwisko poufne) (n° 0701/2008).


13. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji lutowej i marcowej w 2008 r. są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


14. Przydzielenie komisjom

Wniosek w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym z państwami CARIFORUM (COM(2008)0156:

Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 22 maja 2008r. zadecydowała o wyznaczeniu komisji INTA jako komisji przedmiotowo właściwej oraz komisji DEVE jako komisji opiniodawczej zgodnie z art. 47 Regulaminu.


15. Zmiana sygnatury międzyinstytucyjnej

Komisja zmieniła sygnaturę międzyinstytucyjną przypisaną projektowi decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 traktatu w związku z przyjęciem przez Słowację wspólnej waluty euro w dniu 1 stycznia 2009 r. (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)) (A6-0231/2008), przypisując temu dokumentowi (procedura konsultacji) numer 2008/0092(CNS).


16. Wniosek o tryb pilny

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Zawarcie tego protokołu pozwoli na pierwszą wypłatę rekompensaty finansowej przed końcem sierpnia 2008 r., co ma na celu uniknięcie zakłóceń działalności połowowej państw członkowskich.

Parlament zostanie wezwany do wypowiedzenia się na temat wniosku o tryb pilny na początku wtorkowego posiedzenia.


17. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w trakcie pierwszej i drugiej sesji czerwcowej (PE 408.289/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach: 16 czerwca - 19 czerwca 2008 r.

poniedziałek

- bez zmian

wtorek

Aby wypracować porozumienie z Radą w pierwszym czytaniu, głosowanie nad sprawozdaniem Józsefa Szájera (A6-0216/2008) (punkt 69 PDOJ) zostało przesunięte na późniejsze posiedzenie.

środa

Wniosek grupy IND/DEM dotyczący nazwania debaty w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej (punkt 44 PDOJ) "Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej po referendum w Irlandii".

Głos zabrał Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Tytuł oświadczeń Rady i Komisji został w związku z tym zmieniony.

Wniosek grupy PSE dotyczący przesunięcia na popołudnie oświadczeń Rady i Komisji w sprawie kroków zapobiegających podwyżce cen ropy (punkt 74 PDOJ) oraz rozpatrzenia tego punktu w czasie wspólnej dyskusji wraz z pytaniami ustnymi na temat kryzysu sektora rybołówstwa w związku z podwyżką cen oleju napędowego (punkt 81 PDOJ).

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, Richard Corbett, Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE oraz Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, który zaproponował Przewodniczącemu przeprowadzenie konsultacji ze Zgromadzeniem w sprawie ewentualnego przedłużenia czasu głosu zarezerwowanego na debatę na temat przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej, a następnie w sprawie poddania pod wspólną dyskusję „kroków zapobiegających wzrostowi cen ropy” i „kryzysu w sektorze rybołówstwa”.

Przychylając się do tej propozycji, Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przedłużenia debaty w sprawie „przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej po referendum w Irlandii.»

W GE (przy 122 głosach za, 93 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się), Parlament przyjął ten wniosek.

Przewodniczący poddał następnie pod głosowanie wniosek dotyczący rozpatrzenia w czasie wspólnej dyskusji „kroków zapobiegających wzrostowi cen ropy” oraz „kryzysu w sektorze rybołówstwa w związku z podwyżką cen oleju napędowego”.

W GE (przy 38 głosach za, 152 przeciw i 16 wstrzymujących się) Parlament odrzucił ten wniosek.

czwartek

- bez zmian

Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2008 r.

- bez zmian

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


18. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis i Hélène Flautre

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bairbre de Brún i Csaba Sándor Tabajdi.


19. Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w dniu 20 grudnia 2007 r. mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

Caroline Jackson przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Mojca Drčar Murko w imieniu grupy ALDE, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Jim Allister, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Umberto Guidoni, Péter Olajos i Horst Schnellhardt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Frieda Brepoels, Csaba Sándor Tabajdi i Adam Gierek.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Caroline Jackson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.20 protokołu z dnia 17.06.2008.


20. Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w dniu 20 grudnia 2007 r. mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG oraz 2000/60/WE [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

Anne Laperrouze przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Richard Seeber, Dorette Corbey, Hiltrud Breyer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Justas Vincas Paleckis i Christa Klaß.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Péter Olajos, Gyula Hegyi i Marios Matsakis.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Anne Laperrouze.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.21 protokołu z dnia 17.06.2008.


21. Wzmocnienie zdolności reakcji Unii Europejskiej w przypadku katastrof
(debata)

Oświadczenie Komisji: Wzmocnienie zdolności reakcji Unii Europejskiej w przypadku katastrof

Stavros Dimas (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Antonios Trakatellis w imieniu grupy PPE-DE, Edite Estrela w imieniu grupy PSE, i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Rolf Berend.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Margaritis Schinas, Gyula Hegyi, Zuzana Roithová i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Stavros Dimas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Dimitrios Papadimoulis, w imieniu komisji ENVI, w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof (B6-0303/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.3 protokołu z dnia 19.06.2008.


22. 1 lipca 2008 r., czterdzieści lat Unii celnej

Oświadczenie Komisji: 1 lipca 2008 r., czterdzieści lat Unii celnej

László Kovács (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Janelly Fourtou w imieniu grupy ALDE, Andreas Schwab, Arlene McCarthy i Małgorzata Handzlik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Marios Matsakis i Jean-Pierre Audy.

Głos zabrał László Kovács.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, w sprawie czterdziestej rocznicy powstania Unii celnej (B6-0297/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.1 protokołu z dnia 19.06.2008.


23. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***I (debata)

Sprawozdanie w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).


24. Zmiana porządku dnia

W związku z przeniesieniem na środę popołudniu debaty w sprawie oświadczeń Rady i Komisji na temat kroków zapobiegających wzrostowi cen ropy (pkt 17 protokołu z dnia 16.06.2008), przewodniczący zaproponował, na wniosek przewodniczących grup politycznych, aby przenieść na posiedzenie w dniu 08.07.2008 debatę na temat odpowiedzi UE na wyzwanie związane z państwowymi funduszami inwestycyjnymi (pkt 77 PDOJ).

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.


25. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***I (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Richard Falbr w imieniu grupy PSE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu i Zdzisław Zbigniew Podkański.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo i Juan Andrés Naranjo Escobar, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo, Juan Andrés Naranjo Escobar, Vladimír Špidla i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Głos zabrali: Vladimír Špidla (członek Komisji) i Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawca).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.24 protokołu z dnia 17.06.2008.


26. Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczeności i grup (debata)

Sprawozdanie w sprawie wpływu polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczności i grup [2007/2191(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Gábor Harangozó przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Danuta Hübner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ilda Figueiredo (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Maria Petre w imieniu grupy PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE, Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai i Miloš Koterec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski i Ewa Tomaszewska.

Głos zabrali: Danuta Hübner i Gábor Harangozó.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.26 protokołu z dnia 17.06.2008.


27. Spójność polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej (debata)

Sprawozdanie w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej [2007/2183(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

Frithjof Schmidt przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Danuta Hübner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Thijs Berman w imieniu grupy PSE, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Bogdan Golik, Kathy Sinnott, Danuta Hübner i Frithjof Schmidt

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.27 protokołu z dnia 17.06.2008.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 408.289/OJMA).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:05.

Harald Rømer

Adam Bielan

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności