Zoznam 
Zápisnica
PDF 238kWORD 158k
Pondelok, 16. júna 2008 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie politických skupín
 5.Poslanecká imunita
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 8.Predložené dokumenty
 9.Vyhlásenie o finančných záujmoch
 10.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Petície
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 14.Pridelenie výborom
 15.Zmena čísla medziinštitucionálneho spisu
 16.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 17.Program práce
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Revízia rámcovej smernice o odpade ***II (rozprava)
 20.Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky ***II (rozprava)
 21.Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm (rozprava)
 22.1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie
 23.Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ***I (rozprava)
 24.Zmena programu rokovania
 25.Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ***I (pokračovanie rozpravy)
 26.Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín (rozprava)
 27.Súdržnosť politík rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj v západnej Afrike (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Írske referendum o reformnej zmluve

Predseda vydal toto vyhlásenie:

Výsledok referenda, ktoré sa konalo 12. júna 2008 v Írsku, stavia Európsku úniu pred jednu z najnáročnejších výziev v jej histórii. Lisabonská reformná zmluva, ktorá vychádza z Ústavnej zmluvy vytvorenej verejným konventom zloženým z národných a európskych poslancov, ponúka Európskej únii viac demokracie, schopnosti konať a lepšiu transparentnosť. Táto zmluva posilňuje Európsky parlament, poskytuje národným parlamentom viac zodpovednosti pri tvorbe európskej politiky, občanom Európskej únie dáva právomoc predkladať európskym inštitúciám iniciatívy a zabezpečuje miestnu samosprávu. Lisabonská zmluva je odpoveďou na kritiku, ktorú občania adresujú Európskej únii v súvislosti s jej nedostatkami. Táto zmluva privádza Európsku úniu bližšie k svojim občanom. Nesmú existovať žiadne pochybnosti o tom, že prijatie reformnej zmluvy je absolútnou nevyhnutnosťou, aby Európska únia mohla v 21.storočí obhajovať svoje hodnoty a záujmy. Bez reforiem, ktoré Lisabonská zmluva umožňuje, je pristúpenie ďalších krajín k Európskej únii takmer nepredstaviteľné.Vyzývame účastníkov samitu EÚ, ktorý sa vo štvrtok a v piatok uskutoční v Bruseli, aby uskutočnili všetky kroky potrebné na to, aby sa reformná zmluva stala skutočnosťou.

Ratifikačný proces musí bezpodmienečne pokračovať ďalej. Vyzývame írsku vládu, aby predložila návrhy, ako môžme toto ťažké obdobie európskej politiky spoločne prekonať. Európsky parlament sa bude zo všetkých síl a s plným nasadením zasadzovať za zvládnutie tejto úlohy. To isté očakávame od Európskej komisie a vlád všetkých členských štátov Európskej únie. Takisto predpokladáme, že Európsky parlament bude do týchto činností v plnej miere zapojený. Našim cieľom zostáva, aby Lisabonská zmluva nadobudla platnosť pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009. Tieto zásady budem s Vašim súhlasom pevne prezentovať pred Európskou radou 19. a 20. júna v Bruseli.“

Situácia na Blízkom východe

Predseda na žiadosť Konferencie predsedov následne vydal vyhlásenie o záveroch správy vypracovanej delegáciou pracovnej skupiny pre Blízky východ, ktorá v dňoch 30. mája až 2. júna 2008 navštívila Izrael a Palestínu.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie politických skupín

Marek Aleksander Czarnecki vstúpil do skupiny ALDE s účinnosťou od 10.6.2008.


5. Poslanecká imunita

Príslušné talianske orgány zaslali predsedovi Parlamentu žiadosť týkajúcu sa poslaneckej imunity Massima D'Alema v súvislosti so súdnym konaním, ktoré prebieha pred tribunálom v Miláne a ktoré sa týka udalostí, ku ktorým došlo počas jeho pôsobenia vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.

°
° ° °

Witold Tomczak predsedovi Parlamentu zaslal žiadosť o ochranu svojej imunity a svojich výsad v rámci súdneho konania, ktoré prebieha pred súdom okrsku Ostrov Wielkopolski.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.


6. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny UEN Parlament schválil menovanie:

Delegácia pri Parlamentnom výbore Európa-Stredozemie: Salvatore Tatarella


7. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v utorok podpíše tieto akty prijaté v spolurozhodovacom postupe:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (03695/2007/LEX - C6-0229/2008 - 2005/0211(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (prepracované znenie) (03701/2007/LEX - C6-0230/2008 - 2006/0273(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (03617/2008/LEX - C6-0231/2008 - 2007/0184(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (03610/2008/LEX - C6-0232/2008 - 2007/0054(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (03691/2007/LEX - C6-0233/2008 - 2005/0261(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia (03607/2008/LEX - C6-0234/2008 - 2007/0185(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 896/2006/ES, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty na účely tranzitu cez ich územie jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom (03608/2008/LEX - C6-0235/2008 - 2007/0186(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (03604/2008/LEX - C6-0236/2008 - 2006/0246(COD))


8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Komisie

- Stanovisko Komisie knávrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu prijatom 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z9. marca 1994 oúprave avšeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana

(SEK(2008)1878 - C6-0212(2008) - 2006/2223(INI))

pridelené gestorský: AFCO

stanovisko: PETI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom kódexe Spoločenstva (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Henrik Lax (A6-0161/2008)

- Správa o oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: Prvá správa o iniciatíve „Inteligentné vozidlo“ (2007/2259(INI)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie) (COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva v súvislosti so stanovením limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu a ruší nariadenie (EHS) č. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Avril Doyle (A6-0190/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

- * Správa o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

- Správa o budúcnosti odvetvia oviec a kôz v Európe (2007/2192(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Liam Aylward (A6-0196/2008)

- Správa o vplyve marketingu a reklamy na rovnosť žien a mužov (2008/2038(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

- Správa o Smere k európskej charte práv spotrebiteľov energie (2008/2006(INI)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Mia De Vits (A6-0202/2008)

- Správa o zmene článku 29 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu – Utváranie politických skupín (2006/2201(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Richard Corbett (A6-0206/2008)

- * Správa o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o organizácii a obsahu výmen informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie Vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Rokovacieho poriadku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v súvislosti s jazykovým režimom uplatniteľným na prieskumné konanie (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0211/2008)

- Správa o vplyve kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín (2007/2191(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych colných kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy (COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)) - výbor REGI - Spravodajca: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0214/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií (prepracované znenie) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0215/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecných pravidlách pre definíciu, opis a ponuku aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (prepracované znenie) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0216/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o postupe Spoločenstva na zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0217/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0218/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0219/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Giles Chichester (A6-0226/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: David Casa (A6-0231/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0233/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické testovanie) (kodifikované znenie) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0234/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní komponentov zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0235/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0236/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0237/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0238/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (kodifikované znenie) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0239/2008)

- * Správa o návrhu smernice Rady o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (kodifikované znenie) (COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0242/2008)

- * Správa o návrhu smernice Rady o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva (kodifikované znenie) (COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0243/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ ide o jej trvanie (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade a o zrušení určitých smerníc (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky a o zmene a doplnení smerníc 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

3) poslancov

3.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 109 rokovacieho poriadku)

(B6-0161/2008)

- Rade

Evans Robert, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Higgins Jim, Medina Ortega Manuel, Leichtfried Jörg, Mitchell Gay, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Pafilis Athanasios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija

- Komisii

van Nistelrooij Lambert, Batzeli Katerina, Rutowicz Leopold Józef, Gklavakis Ioannis, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Tzampazi Evangelia, Ludford Sarah, Prodi Vittorio, Paleckis Justas Vincas, Frassoni Monica, Starkevičiūtė Margarita, Gill Neena, Angelakas Emmanouil, Bowis John, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, França Armando, Medina Ortega Manuel, Mitchell Gay, Moraes Claude, Van Lancker Anne, Kuc Wiesław Stefan, Catania Giusto, Ryan Eoin, Hutchinson Alain, Evans Robert, Vatanen Ari, Corda Giovanna, Harkin Marian, Posselt Bernd, Caspary Daniel, Higgins Jim, Arnaoutakis Stavros, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, McGuinness Mairead, Isler Béguin Marie Anne, Hénin Jacky, Seppänen Esko, Toussas Georgios, Jensen Anne E., Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Claeys Philip, Mavrommatis Manolis, Pafilis Athanasios, Brepoels Frieda, Vakalis Nikolaos, De Vits Mia, El Khadraoui Saïd, Tomaszewska Ewa, Piotrowski Mirosław Mariusz, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Aylward Liam, Wojciechowski Janusz, Westlund Åsa

3.2) návrhy odporúčaní (článok 114 rokovacieho poriadku)

- Stavros Lambrinidis, za skupinu PSE. Návrh odporúčania pre Radu o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete (B6-0302/2008)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

CULT, ITRE


9. Vyhlásenie o finančných záujmoch

Títo poslanci doteraz neaktualizovali svoje vyhlásenia o finančných záujmoch za rok 2007 podľa prílohy I článku 2 odseku 5 rokovacieho poriadku:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen a John Whittaker


10. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0063/2008) , ktorú položil Philippe Morillon, za výbor PECH, pre Radu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0162/2008),

- (O-00642008) , ktorú položil Philippe Morillon, za výbor PECH, pre Komisiu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0163/2008),

- (O-00672008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Radu: Reakcia EÚ na situáciu v oblasti štátnych investičných fondov (B6-0164/2008),

- (O-00682008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Reakcia EÚ na situáciu v oblasti štátnych investičných fondov (B6-0165/2008)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Adrian Severin oprevencii nárastu rasizmu axenofóbie vEurópskej únii (0052/2008),

- Daniel Strož o potrebe harmonizácie pravidiel cestnej premávky v členských štátoch EÚ (0053/2008),

- Ilda Figueiredo a Pedro Guerreiro ostanovení cien palív (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter a Johannes Blokland o možnosti presunutia 10 % cieľa týkajúceho sa biopalív na trvalo udržateľnú energiu (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête a Cristina Gutiérrez-Cortines o význame slobodných povolaní pre Európu (0056/2008).


11. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 10/2008 Európskej komisie (C6-0185/2008 - SEK(2008)0410 v konečnom znení).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 13/2008 Európskej komisie (C6-0186/2008 - SEK(2008)0536 v konečnom znení).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.


12. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 26.5.2008

Josep Camps Esqueu (č. 0527/2008);

Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (č. 0528/2008);

Helmtrud Harnack (č. 0529/2008);

Christos Kampitsis (č. 0530/2008);

Karsten Rincke (č. 0531/2008);

Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (č. 0532/2008);

Michael Krätzig (č. 0533/2008);

Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (č. 0534/2008);

Leszek Czarnobaj (Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (č. 0535/2008);

Vojtěch Pernica č.0536/2008);

Dimitar Kolev (2 podpisy) (č. 0537/2008);

Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (č. 0538/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0539/2008);

Avril Ivory (č. 0540/2008);

Toma-Dragos Savoiu (č. 0541/2008);

Mihaela Voicu Dungan (č. 0542/2008);

Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (č. 0543/2008);

Gerhard Schulz (č. 0544/2008);

Dumitru Constantin (č. 0545/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0546/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0547/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0548/2008);

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (č. 0549/2008);

Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 podpisov) (č. 0550/2008);

Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 podpisy) (č. 0551/2008);

Gredo Förster (č. 0552/2008);

Gredo Förster (č. 0553/2008);

Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (č. 0554/2008);

Nicolae Zlatin (č. 0555/2008);

Ioannis Andriopoulos (č. 0556/2008);

Fernando Monforte Escobar (č. 0557/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0558/2008);

Jörg Thieme (č. 0559/2008);

Roberto Spagnoli (č. 0560/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (2 podpisy) (č.0561/2008);

Deirdre Hayes ("Friends of Limerick Club") (č. 0562/2008);

Jennifer Grossman (č. 0563/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (11 podpisov) (č. 0564/2008);

Ion Chirita (č. 0565/2008);

Tibor Kollár (č. 0566/2008);

Heidrun Denis (č. 0567/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0568/2008);

Daniele Rovai (č. 0569/2008);

Dňa 3.6.2008

Barbara Propato (č. 0570/2008);

Massimo Casalegno (č. 0571/2008);

Svend Aage Bek (č. 0572/2008);

Michael Gare-Simmons (č. 0573/2008);

Mihail-Rudolf Ungurean (č. 0574/2008);

Boro Vrućan (č. 0575/2008);

Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 podpisy) (č. 0576/2008);

Alexander Kirilov Lazov (č. 0577/2008);

Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 podpisy) (č. 0578/2008);

Mihaela Mirela Şofineţi (č. 0579/2008);

Jannette Van den Ende (č. 0580/2008);

Galina Mitrea (č. 0581/2008);

Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (č. 0582/2008);

Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 podpisov) (č. 0583/2008);

Pedro Cuevas Cueto (č. 0584/2008);

Jiřina Hoffmannová (2 podpisy) (č. 0585/2008);

Lisa Brown (č. 0586/2008);

José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (č. 0587/2008);

Enrique González Blanco (č. 0588/2008);

Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical de Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (č. 0589/2008);

(meno autora sa nezverejnilo ) (č. 0590/2008);

Maria Donciu Ivanov (č. 0591/2008);

Eduardo Ribeiro (č. 0592/2008);

Giuseppe Babusci (č. 0593/2008);

Reinhardt Huss (č. 0594/2008);

Franco Londei (Secondo Protocollo) (č. 0595/2008);

Alessandro Maresca (č. 0596/2008);

Ryszard Dziedzic (č. 0597/2008);

Ileana Topoleanu (č. 0598/2008);

Ildikó-Margit Kosztin (č. 0599/2008);

Viera Langschová (č. 0600/2008);

Franc Majcen (č. 0601/2008);

Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 podpisov) (č. 0602/2008);

William Torres (č. 0603/2008);

Andre` Spiewok (č. 0604/2008);

Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 podpisy) (č. 0605/2008);

Adam Abramowicz (2501 podpisov) (č. 0606/2008);

Dionysios Kritikakos (č. 0607/2008);

Mario Carassale (č. 0608/2008);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (č.0609/2008);

Teodora Elena Ucenic (č. 0610/2008);

Paul Vergeiner (č. 0611/2008);

Célia Tuttle (č. 0612/2008);

Saskia Tuttle (č. 0613/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (5 podpisov) (č. 0614/2008);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (č. 0615/2008);

Elizabeth Reidy (č. 0616/2008);

Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (č. 0617/2008);

Fotini Dermitzaki (č. 0618/2008);

Jacques Hendrix (Bewonersgroep "De Lethe"-Kanaaldijken, Bellingwolde) (č. 0619/2008);

Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (č. 0620/2008);

Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 podpisov) (č. 0621/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0622/2008);

Irene Askitis-Lensler (č. 0623/2008);

Juana García Tomás (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) (č. 0624/2008);

Dňa 9.6.2008

Wiktor Bakowski (č. 0625/2008);

Asko Koivuaho (č. 0626/2008);

Luigi Coda (č.0627/2008);

Aimo Remes (č.0628/2008);

Traian Iliescu (č. 0629/2008);

Friedhelm Thissen (č. 0630/2008);

Konrad Ringler (č. 0631/2008);

Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (č. 0632/2008);

Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (č. 0633/2008);

Serguei Tchoubov (č. 0635/2008);

Štefánia Lukačovičová (2 podpisy) (č. 0636/2008);

Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 podpisy) (č. 0637/2008);

Martin Romein (č. 0638/2008);

Luigi Giovanni Solinas (č. 0639/2008);

Giovanni Caruso (č. 0640/2008);

Daniela Vinchi (č. 0641/2008);

Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (č. 0642/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0643/2008);

Alessandro Esposito (č. 0644/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0645/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0646/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0647/2008);

Lorenzo Torto (č. 0648/2008);

Robert de Vos (Europe China Foundation) (č. 0649/2008);

Billy Leonard (č. 0650/2008);

José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (č. 0651/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0652/2008);

Jeremy Britton (č. 0653/2008);

Antonio Tait (č. 0654/2008);

Mariana Chelaru (č. 0655/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0656/2008);

Tanja Monti-Hofer (č. 0657/2008);

Manfred Habermann (č. 0658/2008);

Ricardo Martínez Ruiz (č. 0659/2008);

H. Mertens (VZW Working Party) (č. 0660/2008);

Janina Małys-Kazimiera (č. 0661/2008);

Van Hoa Nguyen (4 podpisy) (č. 0662/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0663/2008);

Francesco Lattuada (č. 0664/2008);

Hans-Klaus Hensen (č. 0665/2008);

Gert Vercauteren (č. 0666/2008);

Alannah Eames (č. 0667/2008);

Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (č. 0668/2008);

Dietmar Zimmermann (č. 0669/2008);

Dňa 11.6.2008

Association Gent del Ter (č. 0670/2008);

Stefan Bacila (č. 0671/2008);

Janina Piatkowska (č. 0672/2008);

Anton Lixandroui (č. 0673/2008);

Neculai Donisa-Sorodor (č. 0674/2008);

Ehrhardt Bekeschus (č. 0675/2008);

Ludmil Markowski (č. 0676/2008);

Oliver Bretz (č. 0677/2008);

Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (č. 0678/2008);

Roger Ingle (č. 0679/2008);

Henk den Broeder (č. 0680/2008);

Isidro Betancort Egea (č. 0681/2008);

Cristina Irina Anghel (č. 0682/2008);

Giorgio Muroni (č. 0683/2008);

Santo Maltese (č. 0684/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0685/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0686/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0687/2008);

Petre Deaconescu (č. 0688/2008);

Ioana Beatris Stancoi (č. 0689/2008);

Dierk Stelzer (č. 0690/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0691/2008);

Zara Pinnock (č. 0692/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0693/2008);

Luca Mori (č. 0694/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0696/2008);

David Bradley (č. 0697/2008);

Andrea Mennella (č. 0698/2008);

Francis Germes (č. 0699/2008);

Bernd Speth (č. 0700/2008);

(meno autora sa nezverejnilo) (č. 0701/2008).


13. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzach, ktoré sa konali vo februári a v marci 2008, sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


14. Pridelenie výborom

Návrh rozhodnutia Rady o dohode o partnerstve CARIFORUM (KOM(2008)0156:

Konferencia predsedov na svojej schôdzi 22.05.2008 rozhodla, že návrh sa pridelí výboru INTA ako gestorskému výboru a výbor DEVE predloží stanovisko podľa článku 47 rokovacieho poriadku.


15. Zmena čísla medziinštitucionálneho spisu

Komisia zmenila číslo medziinštitucionálneho spisu návrhu rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)) - (A6-0231/2008) a priradila mu číslo konzultačného postupu 2008/0092(CNS).


16. Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 134 rokovacieho poriadku) o:

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012 [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]

Odôvodnenie žiadosti:

Uzatvorenie tohto protokolu umožní, aby sa prvá platba finančného príspevku uskutočnila pred koncom augusta 2008 s cieľom zabrániť prerušeniu rybolovných činností členských štátov.

Parlament sa k žiadosti o naliehavý postup vyjadrí na začiatku utorkového rokovania.


17. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu 1. a 2. júnovej schôdze bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 16.6.2008 až 19.6.2008

v pondelok

- bez návrhov na zmenu

v utorok

S cieľom dosiahnuť dohodu s Radou v prvom čítaní sa hlasovanie o Szajerovej správe (A6-0216/2008) (bod 69 PDOJ) presúva na ďalšiu schôdzu.

v stredu

Žiadosť skupiny IND/DEM zmeniť názov rozpravy o príprave Európskej rady (bod 44 PDOJ) na „Príprava Európskej rady po írskom referende“.

V rozprave vystúpil Gerard Batten za skupinu IND/DEM so zdôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Následne sa menia názvy vyhlásení Rady a Komisie.

Žiadosť skupiny PSE presunúť vyhlásenia Rady a Komisie o opatreniach proti zvyšovaniu ceny ropy (bod 74 PDOJ) na popoludnie a rokovať o nich v rámci spoločnej rozpravy spolu s otázkami na ústne zodpovedanie o kríze v sektore rybolovu v dôsledku zvyšovania ceny ropy (bod 81 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE so zdôvodnením žiadosti, Richard Corbett, Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, ktorý predsedovi Parlamentu navrhol, aby sa so zhromaždením najprv konzultovalo o prípadnom predĺžení času rozpravy potrebnej na diskusiu o príprave Európskej rady a následne o spoločnej rozprave o „opatreniach proti zvyšovaniu ceny ropy“ a o „kríze v sektore rybolovu“.

Predseda s týmto návrhom súhlasil a dal hlasovať o žiadosti o predĺženie doby rozpravy o „príprave Európskej rady po írskom referende.“

Parlament schválil žiadosť v EH (122 za, 93 proti, 1 zdržali sa).

Predseda dal ďalej hlasovať o žiadosti rokovať o „opatreniach proti zvyšovaniu ceny ropy“ a o „kríze v sektore rybolovu v dôsledku zvyšovania ceny ropy“ v rámci spoločnej rozpravy.

Parlament zamietol žiadosť v EH (38 za, 152 proti, 16 zdržali sa).

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Schôdza zo dňa 24.06.2008

- bez návrhov na zmenu

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis a Hélène Flautre

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bairbre de Brún a Csaba Sándor Tabajdi.


19. Revízia rámcovej smernice o odpade ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade a o zrušení určitých smerníc [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Caroline Jackson (A6-0162/2008)

Caroline Jackson uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Guido Sacconi za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Jim Allister, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Umberto Guidoni, Péter Olajos a Horst Schnellhardt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Frieda Brepoels, Csaba Sándor Tabajdi a Adam Gierek.

Vystúpili títo poslanci: Stavros Dimas a Caroline Jackson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.20 zápisnice zo dňa 17.06.2008.


20. Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky a o zmene a doplnení smerníc 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

Anne Laperrouze uviedla odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Richard Seeber, Dorette Corbey, Hiltrud Breyer, Cristina Gutiérrez-Cortines, Justas Vincas Paleckis a Christa Klaß.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Péter Olajos, Gyula Hegyi a Marios Matsakis.

Vystúpili títo poslanci: Stavros Dimas a Anne Laperrouze.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.21 zápisnice zo dňa 17.06.2008.


21. Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm

Stavros Dimas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Antonios Trakatellis za skupinu PPE-DE, Edite Estrela za skupinu PSE a Marios Matsakis za skupinu ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Dimitar Stoyanov nezávislý poslanec, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Rolf Berend.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Margaritis Schinas, Gyula Hegyi, Zuzana Roithová a Zbigniew Zaleski.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Dimitrios Papadimoulis, za výbor ENVI, o posilnení kapacít Únie v oblasti reakcie na katastrofy (B6-0303/2008)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.3 zápisnice zo dňa 19.06.2008.


22. 1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie

Vyhlásenie Komisie: 1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie

László Kovács (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Janelly Fourtou za skupinu ALDE, Andreas Schwab, Arlene McCarthy a Małgorzata Handzlik.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Andrzej Jan Szejna, Marios Matsakis a Jean-Pierre Audy.

V rozprave vystúpil László Kovács.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Arlene McCarthy, za výbor IMCO, o 40. výročí colnej únie (B6-0297/2008)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 19.06.2008.


23. Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ***I (rozprava)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) [KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).


24. Zmena programu rokovania

Vzhľadom na to, že rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o opatreniach proti zvyšovaniu ceny ropy (bod 17 zápisnice zo dňa 16.06.2008) sa bude konať v stredu popoludní, predseda na žiadosť predsedov politických skupín rozhodol, že rozprava o reakcii Európskej únie na problematiku štátnych investičných fondov (bod 77 PDOJ) sa presúva na rokovanie, ktoré sa uskutoční dňa 8.7.2008.

Parlament vyjadril s týmto návrhom súhlas.


25. Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ***I (pokračovanie rozpravy)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) [KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Richard Falbr za skupinu PSE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ewa Tomaszewska, Edit Bauer, Alejandro Cercas, Ryszard Czarnecki, Joel Hasse Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gabriela Creţu a Zdzisław Zbigniew Podkański.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo, Juan Andrés Naranjo Escobar, Vladimír Špidla a Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anna Záborská, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Czesław Adam Siekierski, Ilda Figueiredo, Juan Andrés Naranjo Escobar, Vladimír Špidla a Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.24 zápisnice zo dňa 17.06.2008.


26. Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín (rozprava)

Správa Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín [2007/2191(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Gábor Harangozó uviedol správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ilda Figueiredo (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Maria Petre za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Ramona Nicole Mănescu za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai a Miloš Koterec.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski a Ewa Tomaszewska.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Hübner a Gábor Harangozó.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.26 zápisnice zo dňa 17.06.2008.


27. Súdržnosť politík rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj v západnej Afrike (rozprava)

Správa Súdržnosť politík v záujme rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany Európskej únie na rozvoj v západnej Afrike [2007/2183(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

Frithjof Schmidt uviedol správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Thijs Berman za skupinu PSE, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Bogdan Golik, Kathy Sinnott, Danuta Hübner a Frithjof Schmidt

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.27 zápisnice zo dňa 17.06.2008.


28. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 408.289/OJMA).


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Harald Rømer

Adam Bielan

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Musotto, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia