Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0195(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0191/2008

Keskustelut :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Äänestykset :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0294

Pöytäkirja
Tiistai 17. kesäkuuta 2008 - Strasbourg

11. Sähkön sisämarkkinat ***I - Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***I - Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I - Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta [KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta [KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Mietintö: Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja [2008/2006(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Puheenvuorot: Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester ja Mia De Vits esittelivät laatimansa mietinnöt:

Puheenvuorot: Ján Hudacký (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariela Velichkova Baeva (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Lipietz (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), András Gyürk (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriela Creţu (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Leopold Józef Rutowicz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gunnar Hökmark PPE-DE-ryhmän puolesta, Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta, Šarūnas Birutis ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Romano Maria La Russa UEN-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Whittaker IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg ja Arlene McCarthy

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská ja Anni Podimata.

Puheenvuorot: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester ja Mia De Vits.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: mietinnöt: A6-0191/2008, A6-0228/2008 ja A6-0226/2008: istunnon pöytäkirja 18.6.2008, kohta 6.1, istunnon pöytäkirja 18.6.2008, kohta 6.2 ja istunnon pöytäkirja 18.6.2008, kohta 6.3; mietintö: A6-0202/2008: istunnon pöytäkirja 19.6.2008, kohta 5.2.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö