Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0195(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0191/2008

Debaty :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0294

Protokół
Wtorek, 17 czerwca 2008 r. - Strasburg

11. Wewnętrzny rynek energii ***I - Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***I - Agencja ds. Współpracy pomiędzy Organami Regulacji Energetyki ***I - W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiej karty praw odbiorców energii [2008/2006(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Głos zabrali: Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester i Mia De Vits przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Ján Hudacký (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Mariela Velichkova Baeva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Alain Lipietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), András Gyürk (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Gabriela Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Leopold Józef Rutowicz (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, i Romano Maria La Russa w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg i Arlene McCarthy

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská i Anni Podimata.

Głos zabrali: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester i Mia De Vits.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: sprawozdania A6-0191/2008, A6-0228/2008 i A6-0226/2008: punkt 6.1 PV z 18.06.2008, punkt 6.2 PV z 18.06.2008 oraz punkt 6.3 PV z 18.06.2008; sprawozdanie A6-0202/2008: punkt 5.2 PV z 19.06.2008.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności