Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0195(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0191/2008

Debatter :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Omröstningar :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0294

Protokoll
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg

11. Den inre marknaden för el ***I - Villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***I - Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet ***I - Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel [KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter [KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Betänkande om Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter [2008/2006(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Talare: Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester och Mia De Vits redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Ján Hudacký (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Mariela Velichkova Baeva (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Alain Lipietz (föredragande av yttrande från utskottet ECON), András Gyürk (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Gabriela Creţu (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Leopold Józef Rutowicz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, Reino Paasilinna för PSE-gruppen, Šarūnas Birutis för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, och Romano Maria La Russa för UEN-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg och Arlene McCarthy

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská och Anni Podimata.

Talare: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester och Mia De Vits.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: betänkande A6-0191/2008, A6-0228/2008 och A6-0226/2008: punkt 6.1 i protokollet av den 18.06.2008, punkt 6.2 i protokollet av den 18.06.2008 och punkt 6.3 i protokollet av den 18.06.2008; betänkande A6-0202/2008: punkt 5.2 i protokollet av den 19.06.2008.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy