Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om brådskande förfarande
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Gemensamma regler och förfaranden för att återsända medborgare i tredje länder som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (debatt)
 5.Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009 * (debatt)
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Fusioner av aktiebolag (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Statistikuppgifter över nominell fångst i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.13.Statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.14.Statistikuppgifter om nominell fångst i Nordatlantens östra del (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.15.Benämningar på textilier (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.16.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.17.Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.18.Skydd av euron mot förfalskning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.19.Rättegångsregler för Europeiska gemenskapernas domstol avseende språkanvändning i omprövningsförfarandet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.20.Översyn av ramdirektivet om avfall ***II (omröstning)
  
7.21.Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område ***II (omröstning)
  
7.22.Minimikrav på utbildning för sjöfolk (omarbetning) ***I (omröstning)
  
7.23.Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***I (omröstning)
  
7.24.Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning ***I (omröstning)
  
7.25.Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009 * (omröstning)
  
7.26.Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper (omröstning)
  
7.27.Konsekvens i utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Den inre marknaden för el ***I - Villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***I - Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet ***I - Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Parlamentets sammansättning
 14.Import av slaktkroppar av fjäderfä (debatt)
 15.Skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter ***I (debatt)
 16.Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibus-förordningen", del I ***I - Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll ("omnibus-förordning", del III) ***I (debatt)
 17.Autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna * (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (210 kb) Närvarolista (65 kb)       
 
Protokoll (159 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (398 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1800 kb) 
 
Protokoll (238 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (154 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (535 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy