Indeks 
Protokol
PDF 239kWORD 156k
Tirsdag den 17. juni 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Afgørelse om uopsættelighed
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)
 5.Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 * (forhandling)
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Europæisk agentur for net- og informationssikkerhed ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.3.Lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.4.Førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.5.Fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.6.Retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.7.Gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.8.Garantier, som kræves af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.9.Veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.10.Handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.11.Fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af priser på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.12.Statistiske oplysninger om fangster i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.13.Statistiske oplysninger om fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.14.Statistiske oplysninger om fangster i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.15.Betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.16.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.17.Udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger fra strafferegistre * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.18.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.19.Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.20.Revision af rammedirektivet om affald ***II (afstemning)
  
7.21.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***II (afstemning)
  
7.22.Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
7.23.Restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer ***I (afstemning)
  
7.24.Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ***I (afstemning)
  
7.25.Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 * (afstemning)
  
7.26.Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper (afstemning)
  
7.27.EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Det indre marked for elektricitet ***I - Betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling ***I - Agentur for samarbejde mellem energimyndigheder ***I - Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Parlamentets sammensætning
 14.Import af slagtet fjerkræ (forhandling)
 15.Beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ***I (forhandling)
 16.Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol: Del 1 ***I - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 ***I (forhandling)
 17.Autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer * (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Afgørelse om uopsættelighed

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- * Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 2012 [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - PECH

Philippe Morillon (formand for PECH) tog ordet.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev forkastet.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Burma: Den fortsatte tilbageholdelse af politiske fanger

- Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om den fortsatte tlbageholdelse af politiske fanger i Burma (B6-0314/2008)

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez og Marco Cappato for ALDE-Gruppen om den fortsatte tlbageholdelse af politiske fanger i Burma (B6-0315/2008)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om den fortsatte tlbageholdelse af politiske fanger i Burma ( B6-0317/2008)

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om den fortsatte tlbageholdelse af politiske fanger i Burma (B6-0320/2008)

- Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om den fortsatte tlbageholdelse af politiske fanger i Burma (B6-0321/2008)

- Pasqualina Napoletano og Glenys Kinnock for PSE-Gruppen om den fortsatte tlbageholdelse af politiske fanger i Burma (B6-0324/2008).

II. Somalia: Rutinemæssige drab på civilbefolkningen

- Margrete Auken og Mikel Irujo Amezaga for Verts/ALE-Gruppen om rutinemæssige drab på civilbefolkningen i Somalia (B6-0316/2008)

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen om rutinemæssige drab på civilbefolkningen i Somalia (B6-0318/2008)

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen om rutinemæssige drab på civilbefolkningen i Somalia (B6-0319/2008)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om Somalia (B6-0322/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om rutinemæssige drab på civilbefolkningen i Somalia (B6-0323/2008)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson og Juan Fraile Cantón for PSE-Gruppen om rutinemæssige drab på civilbefolkningen i Somalia (B6-0325/2008).

III. Iran: Henrettelse af mindreårige lovovertrædere   

- Angelika Beer og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen om henrettelse af mindreårige lovovertrædere i Iran (B6-0326/2008)

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen om henrettelse af mindreårige lovovertrædere i Iran (B6-0327/2008)

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska og Adam Bielan for UEN-Gruppen om henrettelse af mindreårige lovovertrædere i Iran (B6-0328/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om henrettelse af mindreårige lovovertrædere i Iran (B6-0329/2008)

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om dødsstraf for mindreårige lovovertrædere i Iran (B6-0330/2008)

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda og Paulo Casaca for PSE-Gruppen om henrettelse af mindreårige lovovertrædere i Iran (B6-0331/2008).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Talere: Dragutin Mate (formand for Rådet) og Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen).

Manfred Weber forelagde sin betænkning.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski for UEN-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Frank Vanhecke, løsgænger, Simon Busuttil, Claudio Fava, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Urszula Gacek og Stavros Lambrinidis.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Alexander Alvaro, Pierre Jonckheer, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marco Cappato, Patrick Gaubert, Inger Segelström, Panayiotis Demetriou, Genowefa Grabowska, Stefano Zappalà, Frieda Brepoels og Manolis Mavrommatis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ioannis Varvitsiotis, Pierre Pribetich, Miroslav Mikolášik, Jean-Claude Martinez, Petru Filip, Nicolae Vlad Popa og Ewa Klamt.

Talere: Dragutin Mate, Jacques Barrot og Manfred Weber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.4 i protokollen af 18.06.2008.


5. Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets beslutning i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 [KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: David Casa (A6-0231/2008)

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

David Casa forelagde sin betænkning.

Talere: Alexander Radwan for PPE-DE-Gruppen, Dariusz Rosati for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Ján Hudacký, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zsolt László Becsey, Monika Beňová, Ivo Strejček, Vladimír Maňka, Zita Pleštinská, Elisa Ferreira og Hans-Peter Martin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Gaľa, Miloš Koterec, Danutė Budreikaitė, Simon Busuttil, Margarita Starkevičiūtė, Zuzana Roithová og Werner Langen.

Talere: Vladimír Špidla og David Casa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.25 i protokollen af 17.06.2008.


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

6. De politiske gruppers sammensætning

Giuseppe Bova havde tilsluttet sig PSE-Gruppen med virkning fra den 17.06.2008.

°
° ° °

Nigel Farage vendte tilbage til formandens erklæring om resultatet af den irske folkeafstemning (punkt 2 i protokollen af 16.06.2008) og foreslog, at forhandlingen om Rådets og Kommissionens redegørelser om forberedelse af Det Europæiske Råd efter den irske folkeafstemning (punkt 44 i l'OJ) på grundlag af forretningsordenens artikel 103, stk. 2, blev afsluttet af en beslutning (formanden svarede, at Formandskonferencen allerede havde truffet beslutning om ikke at afslutte forhandlingen med en afstemning og gjorde ham opmærksom på, at hans anmodning var indgivet for sent).


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Europæisk agentur for net- og informationssikkerhed ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets fortsatte beståen [KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Angelika Niebler (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0263)


7.2. Lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) [KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0264)


7.3. Lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) [KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0265)


7.4. Førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave) [KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0266)


7.5. Fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) [KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0267)


7.6. Retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) [KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0268)


7.7. Gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) [KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0269)


7.8. Garantier, som kræves af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave) [KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0270)


7.9. Veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave) [KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0271)


7.10. Handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave) [KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0272)


7.11. Fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af priser på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) [KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0217/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0273)


7.12. Statistiske oplysninger om fangster i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) [KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0218/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0274)


7.13. Statistiske oplysninger om fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) [KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0219/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0275)


7.14. Statistiske oplysninger om fangster i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) [KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0214/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0276)


7.15. Betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) [KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0215/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0277)


7.16. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud [KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0278)


7.17. Udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger fra strafferegistre * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (fornyet høring) [05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0279)


7.18. Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri [KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0280)


7.19. Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse [05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0281)


7.20. Revision af rammedirektivet om affald ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

Talere: Godfrey Bloom, som på grundlag af forretningsordenens bilag I rejste spørgsmålet om ordførerens umiddelbare økonomiske interesse i sagen, Caroline Jackson (ordfører), som gav nærmere oplysninger herom, og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, som ikke udtalte sig om denne specifikke sag, men gav udtryk for, at Parlamentet burde udarbejde et bedre regelsæt vedrørende interessekonflikter.

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0282)

Indlæg til afstemningen:

Daniel Hannan om afviklingen af afstemningen.

John Bowis havde draget vedtagelsen af ændringsforslag 27 i tvivl og havde anmodet om fornyet afstemning (formanden havde imødekommet denne anmodning) og, om anvendelsen af denne procedure ved afstemningen, Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, sidstnævnte om, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret, og Guido Sacconi.


7.21. Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0283)


7.22. Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) [KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0284)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0284)


7.23. Restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90 [KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Avril Doyle (A6-0190/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Avril Doyle (ordfører) tog ordet

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0285)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0285)


7.24. Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) [KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (ordfører) tog ordet.

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0286)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0286)


7.25. Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets beslutning i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 [KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: David Casa (A6-0231/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P6_TA(2008)0287)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0287)


7.26. Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper (afstemning)

Betænkning: Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper [2007/2191(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0288)


7.27. EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer (afstemning)

Betænkning: Sammenhæng i udviklingspolitikken og indvirkningen på udviklingen i Vestafrika af EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer [2007/2183(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen gjorde opmærksom på, at hendes gruppe havde trukket den anmodning om henvisning til fornyet udvalgsbehandling tilbage, som den oprindeligt havde indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 168.

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0289)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Caroline Jackson - A6-0162/2008: Bogusław Sonik

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Betænkning: Caroline Jackson - A6-0162/2008: Gyula Hegyi, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Jan Březina og David Sumberg

Betænkning: Anne Laperrouze - A6-0192/2008: Péter Olajos

Betænkning: Avril Doyle - A6-0190/2008: Miroslav Mikolášik

Betænkning: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0173/2008: Neena Gill, Czesław Adam Siekierski og David Sumberg

Betænkning: David Casa - A6-0231/2008: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, David Sumberg og Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Gábor Harangozó - A6-0212/2008: Filip Kaczmarek, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris og Syed Kamall

Betænkning: Frithjof Schmidt - A6-0137/2008: Zuzana Roithová


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

João de Deus Pinheiro og Bernard Lehideux havde gjort opmærksom på, at deres afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Caroline Jackson - A6-0162/2008.


(Mødet udsat kl. 13.15 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Det indre marked for elektricitet ***I - Betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling ***I - Agentur for samarbejde mellem energimyndigheder ***I - Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1228/2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling [KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder [KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Betænkning: Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder [2008/2006(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Talere: Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester og Mia De Vits forelagde deres betænkninger.

Talere: Ján Hudacký (ordfører for udtalelse fra ECON), Mariela Velichkova Baeva (ordfører for udtalelse fra ECON), Alain Lipietz (ordfører for udtalelse fra ECON), András Gyürk (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Gabriela Creţu (ordfører for udtalelse fra IMCO), Leopold Józef Rutowicz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Gunnar Hökmark for PPE-DE-Gruppen, Reino Paasilinna for PSE-Gruppen, Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, og Romano Maria La Russa for UEN-Gruppen.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Jana Bobošíková løsgænger, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg og Arlene McCarthy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská og Anni Podimata.

Talere: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester og Mia De Vits.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: A6-0191/2008, A6-0228/2008 og A6-0226/2008: punkt 6.1 i protokollen af 18.06.2008, punkt 6.2 i protokollen af 18.06.2008 og punkt 6.3 i protokollen af 18.06.2008; betænkning A6-0202/2008: punkt 5.2 i protokollen af 19.06.2008..

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand


12. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0161/2008).

Miloslav Ransdorf tog ordet.

Første del

Spørgsmål nr. 25 (Lambert van Nistelrooij): Mobiltermineringsafgifter.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Lambert van Nistelrooij.

Spørgsmål nr. 26 (Katerina Batzeli): Krisestyringspolitik til håndtering af de høje priser på markedet.

Spørgsmål nr. 27 (Leopold Józef Rutowicz): Prisstigninger i EU.

Mariann Fischer Boel besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister og Ewa Tomaszewska.

Anden del

Spørgsmål nr. 28 (Ioannis Gklavakis): Strategi for fiskeopdræt.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 29 (Brian Crowley): Anmodninger om sikkerhedstonnage.

Joe Borg besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley.

Spørgsmål nr. 30 (Seán Ó Neachtain): Konsekvenserne af nordamerikansk import for irske skaldyrsfiskere.

Joe Borg besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Fremme af miljøbeskyttelsen gennem virksomhederne.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Georgios Papastamkos.

Spørgsmål nr. 32 (Georgios Papastamkos): Verdensomspændende enighed på miljøområdet.

Stavros Dimas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos.

Spørgsmålet 34 var trukket tilbage.

Spørgsmål nr. 33 et 35 til 44 ville blive besvaret skriftligt.

Dimitrios Papadimoulis tog ordet om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 45 (Armando França): Frontex.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Armando França og Wiesław Stefan Kuc.

Spørgsmål nr. 46 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 47 (Gay Mitchell): Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og den grundlæggende ret til privatlivets fred.

Jacques Barrot besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell og Armando França.

Spørgsmål nr. 48 (Claude Moraes): Europæisk arrestordre.

Jacques Barrot besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Armando França.

Spørgsmål 49 til 59, 61 til 63, 65 til 71 og 74 til 84 ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.20 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

13. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Nicola Zingaretti og Giuseppe Bova var blevet valgt til stillinger, der i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke var forenelige med mandatet i Europa-Parlamentet.

Parlamentet tog meddelelsen til efterretning, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1, og konstaterede, at disse mandater var ledige med virkning fra 17.06.2008.

°
° ° °

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at de havde udpeget Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile og Maria Grazia Pagano til medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone og Giuseppe Bova med virkning fra 17.06.2008.

Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile og Maria Grazia Pagano deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 05.06.2008.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 7, konstaterede Parlamentet, at mandatet var blevet ledigt, og vedkommende medlemsstat ville blive underrettet herom.


14. Import af slagtet fjerkræ (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Import af slagtet fjerkræ

Androula Vassiliou (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Anne Ferreira for PSE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Konstantinos Droutsas for GUE/NGL-Gruppen, Daniel Caspary, Francisco Assis, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Papastamkos, Rosa Miguélez Ramos, Esther De Lange og Esther Herranz García.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski og Marios Matsakis.

Androula Vassiliou tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Guido Sacconi, Anne Ferreira for PSE-Gruppen, John Bowis, Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Jan Mulder, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Alessandro Foglietta for UEN-Gruppen, Bart Staes, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis og Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen, om tilladelse af klorkyllinger (B6-0309/2008)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 19.06.2008


15. Beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter [KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Francesco Ferrari forelagde sin betænkning.

Talere: Petr Duchoň for PPE-DE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai og Bilyana Ilieva Raeva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik og Bart Staes.

Günter Verheugen tog ordet.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Francesco Ferrari tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 18.06.2008.


16. Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol: Del 1 ***I - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1 [KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0088/2008)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 [KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A6-0086/2008)

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

József Szájer forelagde sine betænkninger.

Talere: Oldřich Vlasák for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og József Szájer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 18.06.2008 og punkt 6.6 i protokollen af 18.06.2008.


17. Autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer [KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Gerardo Galeote forelagde sin betænkning.

Talere: Fernando Fernández Martín for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Joe Borg og Gerardo Galeote.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 18.06.2008.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 408.289/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Harald Rømer

Martine Roure

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik