Rodyklė 
Protokolas
PDF 240kWORD 159k
Antradienis, 2008 m. birželio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Bendrosios nelegaliai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo normos ir procedūros ***I (diskusijos)
 5.Bendros valiutos įvedimas Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. * (diskusijos)
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Apšvietimo ir šviesos signalo įtaisai dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Akcinių bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Kompiuterių programų teisinė apsauga (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusis pripažinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių, apibrėžtų Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Veterinariniai patikrinimai, taikomi Bendrijos vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.10.Prekyba vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.11.Bendrijos tvarka, leidžianti padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.12.Statistikos duomenys apie nominalius sugavimus tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.13.Statistikos duomenys apie sugavimus ir žvejybą Šiaurės vakarų Atlante (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.14.Nominalių sugavimų Šiaurės rytų Atlante statistikos duomenys (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.15.Tekstilės pavadinimai (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.16.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.17.Valstybių narių keitimasis informacijos ir nuosprendžių registro išrašais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.18.Euro apsauga nuo padirbinėjimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.19.Teisingumo Teismo procedūros reglamentas, siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų vartojimo taisykles * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.20.Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas ***II (balsavimas)
  
7.21.Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje ***II (balsavimas)
  
7.22.Minimalus jūrininkų parengimas (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
7.23.Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekio nustatymas gyvulinės kilmės maisto produktuose ***I (balsavimas)
  
7.24.Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai ***I (balsavimas)
  
7.25.Bendros valiutos įvedimas Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. * (balsavimas)
  
7.26.Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai (balsavimas)
  
7.27.Vystymosi politikos darna ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Elektros energijos vidaus rinka ***I - Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos ***I - Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I - Europos energijos vartotojų teisių chartijos link (diskusijos)
 12.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 13.Parlamento sudėtis
 14.Naminių paukščių skerdienos importas (diskusijos)
 15.Pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga ***I (diskusijos)
 16.Kai kurių teisės aktų suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu, "omnibuso" reglamentas. Pirmoji dalis ***I - Kai kurių teisės aktų derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis ***I (diskusijos)
 17.Tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonominės Bendrijos tarifinės kvotos * (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnis):

- * Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, taikomo nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d., sudarymo [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]. PECH komitetas.

Kalbėjo Philippe Morillon (PECH komiteto pirmininkas).

Prašymas taikyti skubos tvarką atmestas.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Birma - tolesnis politinių kalinių kalinimas

- Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu – dėl tolesnio politinių kalinių kalinimo Birmoje (B6-0314/2008);

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ir Marco Cappato ALDE frakcijos vardu – dėl tolesnio politinių kalinių kalinimo Birmoje (B6-0315/2008);

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu – dėl tolesnio politinių kalinių kalinimo Birmoje ( B6-0317/2008);

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu – dėl tolesnio politinių kalinių kalinimo Birmoje (B6-0320/2008);

- Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl tolesnio politinių kalinių kalinimo Birmoje (B6-0321/2008);

- Pasqualina Napoletano ir Glenys Kinnock PSE frakcijos vardu – dėl tolesnio politinių kalinių kalinimo Birmoje (B6-0324/2008).

II. Somalis - plačiai paplitęs civilių žudymas

- Margrete Auken ir Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE frakcijos vardu – dėl plačiai paplitusio civilių žudymo Somalyje (B6-0316/2008);

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu – dėl plačiai paplitusio civilių žudymo Somalyje (B6-0318/2008);

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Laima Liucija Andrikienė PPE-DE frakcijos vardu – dėl plačiai paplitusio civilių žudymo Somalyje (B6-0319/2008);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl plačiai paplitusio civilių žudymo Somalyje (B6-0322/2008);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu – dėl plačiai paplitusio civilių žudymo Somalyje (B6-0323/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson ir Juan Fraile Cantón PSE frakcijos vardu – dėl plačiai paplitusio civilių žudymo Somalyje (B6-0325/2008).

III. Iranas - mirties bausmės vykdymas mažamečiams nusikaltėliams   

- Angelika Beer ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane (B6-0326/2008);

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane (B6-0327/2008);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu – dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane (B6-0328/2008);

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane (B6-0329/2008);

- Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane (B6-0330/2008);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ir Paulo Casaca PSE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane (B6-0331/2008).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


4. Bendrosios nelegaliai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo normos ir procedūros ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse [COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Manfred Weber (A6-0339/2007).

Kalbėjo: Dragutin Mate (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Manfred Weber pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Andrzej Tomasz Zapałowski UEN frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, Frank Vanhecke , nepriklausomas Parlamento narys, Simon Busuttil, Claudio Fava, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Urszula Gacek ir Stavros Lambrinidis.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Alexander Alvaro, Pierre Jonckheer, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marco Cappato, Patrick Gaubert, Inger Segelström, Panayiotis Demetriou, Genowefa Grabowska, Stefano Zappalà, Frieda Brepoels ir Manolis Mavrommatis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ioannis Varvitsiotis, Pierre Pribetich, Miroslav Mikolášik, Jean-Claude Martinez, Petru Filip, Nicolae Vlad Popa ir Ewa Klamt.

Kalbėjo: Dragutin Mate, Jacques Barrot ir Manfred Weber.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 3.4 protokolo 18.06.2008.


5. Bendros valiutos įvedimas Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: David Casa (A6-0231/2008).

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

David Casa pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Alexander Radwan PPE-DE frakcijos vardu, Dariusz Rosati PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN frakcijos vardu, Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, Ján Hudacký, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zsolt László Becsey, Monika Beňová, Ivo Strejček, Vladimír Maňka, Zita Pleštinská, Elisa Ferreira ir Hans-Peter Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Gaľa, Miloš Koterec, Danutė Budreikaitė, Simon Busuttil, Margarita Starkevičiūtė, Zuzana Roithová ir Werner Langen.

Kalbėjo: Vladimír Špidla ir David Casa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.25 protokolo 17.06.2008.


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

6. Frakcijų sudėtis

Giuseppe Bova nuo 2008 06 17 prisijungė prie PSE frakcijos.

°
° ° °

Kalbėjo Nigel Farage, kuris, grįždamas prie Pirmininko pareiškimo dėl Airijos referendumo rezultatų (punktas 2 protokolo 16.06.2008), remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi, pasiūlė, kad diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui po Airijos referendumo (darbotvarkės 44 punktas) būtų užbaigtos rezoliucija (Pirmininkas jam atsakė, jog Pirmininkų sueiga jau nusprendė, kad po diskusijų nebus balsuojama ir pabrėžė, kad pasiūlymas pateiktas pasibaigus terminui).


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, jos veiklos trukmės atžvilgiu [COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A6-0245/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Angelika Niebler (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0263).


7.2. Apšvietimo ir šviesos signalo įtaisai dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0264).


7.3. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipo patvirtinimo (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0265).


7.4. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0266).


7.5. Akcinių bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl akcinių bendrovių jungimo (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0267).


7.6. Kompiuterių programų teisinė apsauga (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0268).


7.7. Vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusis pripažinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0269).


7.8. Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių, apibrėžtų Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0270).


7.9. Veterinariniai patikrinimai, taikomi Bendrijos vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0271).


7.10. Prekyba vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0272).


7.11. Bendrijos tvarka, leidžianti padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (nauja redakcija) [COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0217/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0273).


7.12. Statistikos duomenys apie nominalius sugavimus tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų apie nominalius sugavimus pateikimo (nauja redakcija) [COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0218/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0274).


7.13. Statistikos duomenys apie sugavimus ir žvejybą Šiaurės vakarų Atlante (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (nauja redakcija) [COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0219/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0275).


7.14. Nominalių sugavimų Šiaurės rytų Atlante statistikos duomenys (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (nauja redakcija) [COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0214/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0276).


7.15. Tekstilės pavadinimai (nauja redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija) [COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0215/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0277).


7.16. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1990 m. liepos 23 d. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną [COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0278).


7.17. Valstybių narių keitimasis informacijos ir nuosprendžių registro išrašais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio [05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0279).


7.18. Euro apsauga nuo padirbinėjimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo [COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0280).


7.19. Teisingumo Teismo procedūros reglamentas, siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų vartojimo taisykles * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūros reglamentą, siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų vartojimo taisykles, projekto [05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0281).


7.20. Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Caroline Jackson (A6-0162/2008).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

Kalbėjo: Godfrey Bloom, kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių I priedu, iškėlė klausimą dėl svarstomos problemos pranešėjo finansinių interesų, Caroline Jackson (pranešėja), kuri pateikė paaiškinimą šiuo klausimu ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, kuri, nepasisakydama apie konkretų iškeltą atvejį, pateikė nuomonę, kad Parlamentas turėtų patobulinti su interesų konfliktu susijusias taisykles.

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0282).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Daniel Hannan, dėl balsavimo eigos;

John Bowis suabejojo 27 pakeitimo priėmimu ir paprašė pakartoti šį balsavimą (Pirmininkas patenkino šį prašymą) ir dėl toliau taikytos tvarkos, Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, dėl neveikusios savo balsavimo įrangos, ir Guido Sacconi.


7.21. Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir 2000/60/EB [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Anne Laperrouze (A6-0192/2008).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2008)0283).


7.22. Minimalus jūrininkų parengimas (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl minimalaus jūrininkų parengimo (nauja redakcija) [COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0284).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0284).


7.23. Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekio nustatymas gyvulinės kilmės maisto produktuose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekių nustatymo gyvulinės kilmės maisto produktuose tvarką ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 [COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0190/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo Avril Doyle (pranešėja).

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0285).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0285).


7.24. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pranešėja).

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0286).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0286).


7.25. Bendros valiutos įvedimas Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: David Casa (A6-0231/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P6_TA(2008)0287).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0287).


7.26. Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos vaidmens integruojant pažeidžiamas bendruomenes ir grupes [2007/2191(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Gábor Harangozó (A6-0212/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0288).


7.27. Vystymosi politikos darna ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi (balsavimas)

Pranešimas dėl vystymosi politikos darnos ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikio Vakarų Afrikos vystymuisi [2007/2183(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27.)

Kalbėjo Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu, kuris nurodė, kad jo frakcija atsiima prašymą klausimą grąžinti komitetui, kurį jis buvo pateikęs pagal Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnį.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0289).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Caroline Jackson - A6-0162/2008: Bogusław Sonik.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Pranešimas: Caroline Jackson - A6-0162/2008: Gyula Hegyi, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Jan Březina ir David Sumberg.

Pranešimas: Anne Laperrouze - A6-0192/2008: Péter Olajos.

Pranešimas: Avril Doyle - A6-0190/2008: Miroslav Mikolášik.

Pranešimas: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0173/2008: Neena Gill, Czesław Adam Siekierski ir David Sumberg.

Pranešimas: David Casa - A6-0231/2008: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, David Sumberg ir Christopher Heaton-Harris.

Pranešimas: Gábor Harangozó - A6-0212/2008: Filip Kaczmarek, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris ir Syed Kamall.

Pranešimas: Frithjof Schmidt - A6-0137/2008: Zuzana Roithová.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

João de Deus Pinheiro ir Bernard Lehideux pranešė, kad balsuojant dėl Caroline Jackson pranešimo – A6-0162/2008 – jų balsavimo įranga nesuveikė.


(Posėdis sustabdytas 13.15 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Elektros energijos vidaus rinka ***I - Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos ***I - Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I - Europos energijos vartotojų teisių chartijos link (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Eluned Morgan (A6-0191/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0226/2008).

Pranešimas dėl Europos energijos vartotojų teisių chartijos [2008/2006(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Mia De Vits (A6-0202/2008).

Kalbėjo: Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester ir Mia De Vits pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Ján Hudacký (ECON komiteto nuomonės referentas), Mariela Velichkova Baeva (ECON komiteto nuomonės referentas), Alain Lipietz (ECON komiteto nuomonės referentas), András Gyürk (ITRE komiteto nuomonės referentas), Gabriela Creţu (IMCO komiteto nuomonės referentas), Leopold Józef Rutowicz (IMCO komiteto nuomonės referentas), Gunnar Hökmark PPE-DE frakcijos vardu, Reino Paasilinna PSE frakcijos vardu, Šarūnas Birutis ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ir Romano Maria La Russa UEN frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg ir Arlene McCarthy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská ir Anni Podimata.

Kalbėjo: Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester ir Mia De Vits.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: pranešimai A6-0191/2008, A6-0228/2008 ir A6-0226/2008: punktas 6.1 protokolo 18.06.2008, punktas 6.2 protokolo 18.06.2008 ir punktas 6.3 protokolo 18.06.2008; pranešimai A6-0202/2008: punktas 5.2 protokolo 19.06.2008.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja


12. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0161/2008).

Kalbėjo Miloslav Ransdorf.

Pirma dalis

Klausimas 25 (Lambert van Nistelrooij): Mobilaus telefono skambučių užbaigimo tarifai.

Mariann Fischer Boel (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Lambert van Nistelrooij papildomą klausimą.

Klausimas 26 (Katerina Batzeli): Krizių valdymo politika kovojant su kainų augimu.

Klausimas 27 (Leopold Józef Rutowicz): Kainų augimas Europos Sąjungoje.

Mariann Fischer Boel atsakė į klausimus ir į Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister ir Ewa Tomaszewska papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 28 (Ioannis Gklavakis): Žuvininkystės strategija.

Joe Borg (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Klausimas 29 (Brian Crowley): Prašymai padidinti saugų tonažą.

Joe Borg atsakė į klausimą ir į Brian Crowley papildomą klausimą.

Klausimas 30 (Seán Ó Neachtain): Importo iš Šiaurės Amerikos pasekmės Airijos moliuskų žvejams.

Joe Borg atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Aplinkos apsaugos skatinimas pasitelkiant įmones.

Stavros Dimas (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou ir Georgios Papastamkos papildomus klausimus.

Klausimas 32 (Georgios Papastamkos): Tarptautinis susitarimas ekologijos klausimais.

Stavros Dimas atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos papildomą klausimą.

34 klausimas buvo atšauktas.

Į klausimus nuo 33 et 35 iki 44 bus atsakyta raštu.

Kalbėjo Dimitrios Papadimoulis, dėl klausimų valandos eigos.

Klausimas 45 (Armando França): Frontex.

Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Armando França ir Wiesław Stefan Kuc papildomus klausimus.

46 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 47 (Gay Mitchell): Kovos su terorizmu priemonės ir pagrindinė teisė į asmeninio gyvenimo apsaugą.

Jacques Barrot atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Armando França papildomus klausimus.

Klausimas 48 (Claude Moraes): Europos arešto orderis.

Jacques Barrot atsakė į klausimą ir į Claude Moraes ir Armando França papildomus klausimus.

Į 49 – 59, 61 – 63, 65 – 71 ir 74 – 84 klausimus bus atsakyta raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.20 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

13. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Italijos valdžios institucijos išrinko Nicola Zingaretti ir Giuseppe Bova į pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario pareigomis, kaip numatyta Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 3 dalyje.

Parlamentas į tai atsižvelgė ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį konstatavo, kad atsirado laisva Parlamento nario vieta nuo 2008 m. birželio 17 d.

°
° ° °

Kompetentingos Italijos valdžios institucijos vietoj Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone ir Giuseppe Bova nuo 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nariais paskyrė Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile ir Maria Grazia Pagano.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile ir Maria Grazia Pagano įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2008 06 05.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 7 dalimi Parlamentas konstatavo, kad yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.


14. Naminių paukščių skerdienos importas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Naminių paukščių skerdienos importas.

Androula Vassiliou (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Robert Sturdy PPE-DE frakcijos vardu, Anne Ferreira PSE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Konstantinos Droutsas GUE/NGL frakcijos vardu, Daniel Caspary, Francisco Assis, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Papastamkos, Rosa Miguélez Ramos, Esther De Lange ir Esther Herranz García.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski ir Marios Matsakis.

Kalbėjo Androula Vassiliou.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Guido Sacconi, Anne Ferreira PSE frakcijos vardu, John Bowis, Robert Sturdy PPE-DE frakcijos vardu, Jan Mulder, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Alessandro Foglietta UEN frakcijos vardu, Bart Staes, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis ir Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu, dėl leidimo apdoroti viščiukus chloru (B6-0309/2008)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.3 protokolo 19.06.2008


15. Pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos [COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francesco Ferrari (A6-0081/2008).

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Francesco Ferrari pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Petr Duchoň PPE-DE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai ir Bilyana Ilieva Raeva.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik ir Bart Staes.

Kalbėjo Günter Verheugen.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Francesco Ferrari.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 18.06.2008.


16. Kai kurių teisės aktų suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu, "omnibuso" reglamentas. Pirmoji dalis ***I - Kai kurių teisės aktų derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB. Pirmoji dalis [COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0088/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB. Trečioji dalis [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0086/2008).

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

József Szájer pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Oldřich Vlasák PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir József Szájer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 18.06.2008 ir punktas 6.6 protokolo 18.06.2008.


17. Tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonominės Bendrijos tarifinės kvotos * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Gerardo Galeote (A6-0213/2008).

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Gerardo Galeote pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Fernando Fernández Martín PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Joe Borg ir Gerardo Galeote.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 18.06.2008.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 408.289/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Harald Rømer

Martine Roure

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika