Indekss 
Protokols
PDF 239kWORD 157k
Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Kopīgas normas un procedūras tādu trešo valstu pilsoņu repatriācijai, kuri uzturas nelikumīgi ***I (debates)
 5.Vienotās valūtas pieņemšana Slovākijā 2009. gada 1. janvārī * (debates)
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.3.Detaļas tipa apstiprinājums apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.4.Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiska testēšana) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.5.Akciju sabiedrību apvienošanās (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.6.Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.7.Iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēja atzīšana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.8.Nodrošinājumi, ko prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.9.Veterinārās pārbaudes Kopienas iekšējā tirdzniecībā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.10.Vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecība (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.11.Kopienas procedūra, lai nodrošinātu to gāzes un elektrības cenu pārredzamību, kuras noteiktas tiešajiem patērētājiem rūpniecībā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.12.Statistika par nominālo nozveju atsevišķos apgabalos ārpus Atlantijas okeāna ziemeļu daļas (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.13.Statistika par nozveju un zvejniecību Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.14.To dalībvalstu nominālās nozvejas statistika, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.15.Tekstilmateriālu nosaukumi (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.16.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Konvencijai par nodokļu dubultās aplikšanas novēršanu asociēto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.17.No sodu reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.18.Euro aizsardzība pret viltošanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.19.Projekts Padomes Lēmumam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.20.Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***II (balsošana)
  
7.21.Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā ***II (balsošana)
  
7.22.Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  
7.23.Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos ***I (balsošana)
  
7.24.Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I (balsošana)
  
7.25.Vienotās valūtas pieņemšana Slovākijā 2009. gada 1. janvārī * (balsošana)
  
7.26.Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju (balsošana)
  
7.27.Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I - Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ***I - Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I - Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 13.Parlamenta sastāvs
 14.Mājputnu kautķermeņu importēšana (debates)
 15.Gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzība ***I (debates)
 16.Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (pirmā daļa) ***I - Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (trešā daļa) ***I (debates)
 17.Autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās * (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

- * par priekšlikumu Padomes regulai par tāda protokola noslēgšanu, ar kuru laika posmam no 2008. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam nosaka Eiropas Kopienas un Mauritānijas Islāma Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - PECH komiteja.

Uzstājās Philippe Morillon (PECH komitejas priekšsēdētājs).

Steidzamības procedūras pieprasījums tika noraidīts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Mjanma: apcietinājuma saglabāšana politieslodzītajiem

- Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā - par apcietinājuma saglabāšanu politieslodzītajiem Mjanmā (B6-0314/2008).

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez un Marco Cappato ALDE grupas vārdā - par apcietinājuma saglabāšanu politieslodzītajiem Mjanmā (B6-0315/2008).

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki un Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā - par apcietinājuma saglabāšanu politieslodzītajiem Mjanmā ( B6-0317/2008).

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā - par apcietinājuma saglabāšanu politieslodzītajiem Mjanmā (B6-0320/2008).

- Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā - par apcietinājuma saglabāšanu politieslodzītajiem Mjanmā (B6-0321/2008).

- Pasqualina Napoletano un Glenys Kinnock PSE grupas vārdā - par apcietinājuma saglabāšanu politieslodzītajiem Mjanmā (B6-0324/2008).

II. Somālija: pastāvīga civiliedzīvotāju slepkavošana

- Margrete Auken un Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE grupas vārdā - par civiliedzīvotāju pastāvīgu slepkavošanu Somālijā (B6-0316/2008).

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez un Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā - par civiliedzīvotāju pastāvīgu slepkavošanu Somālijā (B6-0318/2008).

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola un Laima Liucija Andrikienė PPE-DE grupas vārdā - par civiliedzīvotāju pastāvīgu slepkavošanu Somālijā (B6-0319/2008).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par Somāliju (B6-0322/2008).

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski un Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā - par civiliedzīvotāju pastāvīgu slepkavošanu Somālijā (B6-0323/2008).

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson un Juan Fraile Cantón PSE grupas vārdā - par civiliedzīvotāju pastāvīgu slepkavošanu Somālijā (B6-0325/2008).

III. Irāna: nepilngadīgu noziedznieku sodīšana

- Angelika Beer un Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā - par nepilngadīgu noziedznieku sodīšanu Irānā (B6-0326/2008).

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā - par nepilngadīgu noziedznieku sodīšanu Irānā (B6-0327/2008).

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska un Adam Bielan UEN grupas vārdā - par nepilngadīgu noziedznieku sodīšanu Irānā (B6-0328/2008).

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā - par nepilngadīgu noziedznieku sodīšanu Irānā (B6-0329/2008).

- Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā - par nāvessodu nepilngadīgiem noziedzniekiem Irānā (B6-0330/2008).

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda un Paulo Casaca PSE grupas vārdā - par nepilngadīgu noziedznieku sodīšanu Irānā (B6-0331/2008).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


4. Kopīgas normas un procedūras tādu trešo valstu pilsoņu repatriācijai, kuri uzturas nelikumīgi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi [COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Manfred Weber (A6-0339/2007).

Uzstājās Dragutin Mate (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Manfred Weber iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Andrzej Tomasz Zapałowski UEN grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Frank Vanhecke, pie grupām nepiederošs deputāts, Simon Busuttil, Claudio Fava, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Urszula Gacek un Stavros Lambrinidis.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alexander Alvaro, Pierre Jonckheer, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marco Cappato, Patrick Gaubert, Inger Segelström, Panayiotis Demetriou, Genowefa Grabowska, Stefano Zappalà, Frieda Brepoels un Manolis Mavrommatis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ioannis Varvitsiotis, Pierre Pribetich, Miroslav Mikolášik, Jean-Claude Martinez, Petru Filip, Nicolae Vlad Popa un Ewa Klamt.

Uzstājās Dragutin Mate, Jacques Barrot un Manfred Weber.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 18. jūnija protokola 3.4. punkts.


5. Vienotās valūtas pieņemšana Slovākijā 2009. gada 1. janvārī * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam atbilstīgi EK līguma 122. panta 2. punktam par vienotās valūtas pieņemšanu Slovākijā 2009. gada 1. janvārī [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: David Casa (A6-0231/2008).

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

David Casa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Alexander Radwan PPE-DE grupas vārdā, Dariusz Rosati PSE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Ján Hudacký, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zsolt László Becsey, Monika Beňová, Ivo Strejček, Vladimír Maňka, Zita Pleštinská, Elisa Ferreira un Hans-Peter Martin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Gaľa, Miloš Koterec, Danutė Budreikaitė, Simon Busuttil, Margarita Starkevičiūtė, Zuzana Roithová un Werner Langen.

Uzstājās Vladimír Špidla un David Casa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 17. jūnija protokola 7.25. punkts.


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

6. Politisko grupu sastāvs

Giuseppe Bova ir pievienojies PSE grupai, sākot ar 17.06.2008.

°
° ° °

Uzstājās Nigel Farage, kurš, atsaucoties uz priekšsēdētāja paziņojumu par Īrijā notikušā referenduma rezultātiem (2008. gada 16. jūnija protokola 2. punkts), saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par Eiropadomes sanāksmes sagatavošanu pēc referenduma Īrijā (darba kārtības 44. punkts) ierosināja noslēgt ar rezolūciju (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka Priekšsēdētāju konference ir jau nolēmusi, ka balsošana pēc debatēm nenotiks, un norādīja, ka šis pieprasījums ir iesniegts par vēlu).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


7.1. Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulā (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, izdara grozījumus attiecībā uz aģentūras darbības termiņu [COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A6-0245/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Angelika Niebler (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0263).


7.2. Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (kodificēta versija) [COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0264).


7.3. Detaļas tipa apstiprinājums apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) [COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0265).


7.4. Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiska testēšana) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana) (kodificēta versija) [COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0266).


7.5. Akciju sabiedrību apvienošanās (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos (kodificēta versija) [COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0267).


7.6. Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (kodificēta versija) [COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0268).


7.7. Iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēja atzīšana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēju atzīšanu (kodificēta versija) [COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0269).


7.8. Nodrošinājumi, ko prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) [COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0270).


7.9. Veterinārās pārbaudes Kopienas iekšējā tirdzniecībā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā (kodificēta versija) [COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0271).


7.10. Vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecība (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (kodificēta versija) [COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0272).


7.11. Kopienas procedūra, lai nodrošinātu to gāzes un elektrības cenu pārredzamību, kuras noteiktas tiešajiem patērētājiem rūpniecībā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāta versija) [COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0217/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0273).


7.12. Statistika par nominālo nozveju atsevišķos apgabalos ārpus Atlantijas okeāna ziemeļu daļas (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija) [COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0218/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0274).


7.13. Statistika par nozveju un zvejniecību Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija) [COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0219/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0275).


7.14. To dalībvalstu nominālās nozvejas statistika, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) [COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0214/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0276).


7.15. Tekstilmateriālu nosaukumi (pārstrādāta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tekstilmateriālu nosaukumiem (pārstrādāta versija) [COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0215/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0277).


7.16. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Konvencijai par nodokļu dubultās aplikšanas novēršanu asociēto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1990. gada 23. jūlija Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju [COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0278).


7.17. No sodu reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par to, kā organizēt un īstenot no sodāmības reģistra gūtas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm [05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0279).


7.18. Euro aizsardzība pret viltošanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu [COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0280).


7.19. Projekts Padomes Lēmumam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes Lēmumam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu [05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0281).


7.20. Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Caroline Jackson (A6-0162/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

Uzstājās Godfrey Bloom, kurš saskaņā ar Reglamenta I pielikumu izvirzīja jautājumu par referentes finansiālajām interesēm izskatāmajā jautājumā, Caroline Jackson (referente), kura sniedza paskaidrojumu par šo jautājumu, un Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, kura, neizsakoties par šo minēto gadījumu, pauda uzskatu, ka Parlamentam ir jāizstrādā labāki noteikumi par interešu konfliktiem.

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0282).

Par balsojumu uzstājās:

Daniel Hannan par balsošanas norisi;

John Bowis, kurš apšaubīja grozījuma Nr. 27 pieņemšanu un pieprasīja atkārtot balsošanu (sēdes vadītājs atbildēja uz šo pieprasījumu), un par notikušās balsošanas kārtību - Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, kurš norādīja, ka nedarbojās viņa balsošanas iekārta, kā arī Guido Sacconi.


7.21. Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un par grozījumiem Direktīvās 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK un 2000/60/EK [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Anne Laperrouze (A6-0192/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0283).


7.22. Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (pārstrādāta versija) [COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0284).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0284).


7.23. Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/90 [COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Avril Doyle (A6-0190/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Avril Doyle (referente).

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0285).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0285).


7.24. Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Marie Panayotopoulos-Cassiotou (referente).

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0286).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0286).


7.25. Vienotās valūtas pieņemšana Slovākijā 2009. gada 1. janvārī * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam atbilstīgi EK līguma 122. panta 2. punktam par vienotās valūtas pieņemšanu Slovākijā 2009. gada 1. janvārī [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: David Casa (A6-0231/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P6_TA(2008)0287).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0287).


7.26. Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politikas ietekmi uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju [2007/2191(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Gábor Harangozó (A6-0212/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0288).


7.27. Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā (balsošana)

Ziņojums par attīstības politikas saskaņotību un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekmi uz attīstību Rietumāfrikā [2007/2183(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, kura norādīja, ka viņas grupa atsauc saskaņā ar Reglamenta 168. pantu iesniegto pieprasījumu nodot jautājumu atpakaļ komitejai.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0289).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Caroline Jackson ziņojums - A6-0162/2008: Bogusław Sonik.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Caroline Jackson ziņojums - A6-0162/2008: Gyula Hegyi, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Jan Březina un David Sumberg.

Anne Laperrouze ziņojums - A6-0192/2008: Péter Olajos.

Avril Doyle ziņojums - A6-0190/2008: Miroslav Mikolášik.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou ziņojums - A6-0173/2008: Neena Gill, Czesław Adam Siekierski un David Sumberg.

David Casa ziņojums - A6-0231/2008: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, David Sumberg un Christopher Heaton-Harris.

Gábor Harangozó ziņojums - A6-0212/2008: Filip Kaczmarek, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris un Syed Kamall.

Frithjof Schmidt ziņojums - A6-0137/2008: Zuzana Roithová.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

João de Deus Pinheiro un Bernard Lehideux norādīja, ka, balsojot par Caroline Jackson ziņojumu (A6-0162/2008), nedarbojās viņu balsošanas iekārtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.15 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I - Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ***I - Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I - Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Eluned Morgan (A6-0191/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Giles Chichester (A6-0226/2008).

Ziņojums par virzību uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu [2008/2006(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Mia De Vits (A6-0202/2008).

Uzstājās Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester un Mia De Vits iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Ján Hudacký (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Mariela Velichkova Baeva (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Alain Lipietz (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), András Gyürk (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Gabriela Creţu (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Leopold Józef Rutowicz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Gunnar Hökmark PPE-DE grupas vārdā, Reino Paasilinna PSE grupas vārdā, Šarūnas Birutis ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā un Romano Maria La Russa UEN grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg un Arlene McCarthy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská un Anni Podimata.

Uzstājās Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester un Mia De Vits.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: ziņojumi A6-0191/2008, A6-0228/2008 un A6-0226/2008: 2008. gada 18. jūnija protokola 6.1. punkts, 2008. gada 18. jūnija protokola 6.2. punkts un 2008. gada 18. jūnija protokola 6.3. punkts; ziņojums A6-0202/2008: 2008. gada 19. jūnija protokola 5.2. punkts.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece


12. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0161/2008).

Uzstājās Miloslav Ransdorf.

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 25 (Lambert van Nistelrooij): Mobilo sakaru pieslēguma tarifi.

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Lambert van Nistelrooij.

Jautājums Nr. 26 (Katerina Batzeli): Krīžu pārvaldības stratēģija attiecībā uz cenu pieaugumu.

Jautājums Nr. 27 (Leopold Józef Rutowicz): Cenu pieaugums Eiropas Savienībā.

Mariann Fischer Boel atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister un Ewa Tomaszewska.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 28 (Ioannis Gklavakis): Stratēģija zivkopības jomā.

Joe Borg (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 29 (Brian Crowley): Pieprasījums palielināt tonnāžu drošības apsvērumu dēļ.

Joe Borg atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Brian Crowley.

Jautājums Nr. 30 (Seán Ó Neachtain): Ziemeļamerikas importa ietekme uz čaulgliemju zvejniekiem Īrijā.

Joe Borg atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vides aizsardzības veicināšana uzņēmumos.

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 32 (Georgios Papastamkos): Starptautiska vienošanās vides jomā.

Stavros Dimas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Jautājumu Nr. 34 atsauca.

Uz jautājumiem Nr. 33 un 35 līdz 44 sniegs rakstiskas atbildes.

Uzstājās Dimitrios Papadimoulis par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 45 (Armando França): Frontex.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Armando França un Wiesław Stefan Kuc.

Jautājums Nr. 46 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 47 (Gay Mitchell): Pasākumi cīņai pret terorismu un pamattiesības uz privātās dzīves aizsardzību.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell un Armando França.

Jautājums Nr. 48 (Claude Moraes): Eiropas apcietinājuma orderis.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes un Armando França.

Uz jautājumiem Nr. 49 līdz 59, 61 līdz 63, 65 līdz 71 un 74 līdz 84 sniegs rakstiskas atbildes (skatīt sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.20 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Nicola Zingaretti un Giuseppe Bova ievēlēšanu amatā, kas saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 3. punktu nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka ir radušās brīvas vietas, sākot ar 2008. gada 17. jūniju.

°
° ° °

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile un Maria Grazia Pagano ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone un Giuseppe Bova vietā, sākot ar 2008. gada 17. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile un Maria Grazia Pagano pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības, ja viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2008. gada 5. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 7. punktu Parlaments paziņo, ka ir radusies brīva vieta, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.


14. Mājputnu kautķermeņu importēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Mājputnu kautķermeņu importēšana.

Androula Vassiliou (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Robert Sturdy PPE-DE grupas vārdā, Anne Ferreira PSE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Konstantinos Droutsas GUE/NGL grupas vārdā, Daniel Caspary, Francisco Assis, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Papastamkos, Rosa Miguélez Ramos, Esther De Lange un Esther Herranz García.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski un Marios Matsakis.

Uzstājās Androula Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Guido Sacconi, Anne Ferreira PSE grupas vārdā, John Bowis, Robert Sturdy PPE-DE grupas vārdā, Jan Mulder, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Alessandro Foglietta UEN grupas vārdā, Bart Staes, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis un Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā - par atļauju laist tirgū hlorētu vistas gaļu (B6-0309/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 19. jūnija protokola 5.3. punkts.


15. Gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību [COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francesco Ferrari (A6-0081/2008).

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Francesco Ferrari iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Petr Duchoň PPE-DE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui PSE grupas vārdā, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai un Bilyana Ilieva Raeva.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik un Bart Staes.

Uzstājās Günter Verheugen.

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Francesco Ferrari.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 18. jūnija protokola 6.4. punkts.


16. Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (pirmā daļa) ***I - Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (trešā daļa) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru [COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0088/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru (trešā daļa) [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0086/2008).

Uzstājās Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

József Szájer iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Oldřich Vlasák PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un József Szájer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 18. jūnija protokola 6.5. punkts un 2008. gada 18. jūnija protokola 6.6. punkts.


17. Autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atver autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Gerardo Galeote (A6-0213/2008).

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Gerardo Galeote iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Fernando Fernández Martín PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Joe Borg un Gerardo Galeote.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 18. jūnija protokola 6.7. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 408.289/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Harald Rømer

Martine Roure

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika