Index 
Notulen
PDF 244kWORD 164k
Dinsdag 17 juni 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal in de lidstaten verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
 5.Aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 * (debat)
 6.Samenstelling fracties
 7.Stemmingen
  7.1.Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Rechtsbescherming van computerprogramma's (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.8.Waarborgen welke worden verlangd van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.9.Veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.10.Het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.11.Communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.12.Statistieken van de nominale vangsten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.13.Statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.14.Statistieken van de nominale vangsten in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.15.Textielbenamingen (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.16.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.17.Uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens uit het strafregister * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.18.Bescherming van de euro tegen valsemunterij * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.19.Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.20.Herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen ***II (stemming)
  7.21.Milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid ***II (stemming)
  7.22.Minimumopleidingsniveau van zeevarenden (herschikking) ***I (stemming)
  7.23.Vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***I (stemming)
  7.24.Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ***I (stemming)
  7.25.Aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 * (stemming)
  7.26.Effecten van het cohesiebeleid op de integratie van kwetsbare gemeenschappen en groepen (stemming)
  7.27.Beleidscoherentie voor ontwikkeling en de gevolgen van exploitatie door de EU van bepaalde biologische natuurlijke hulpbronnen voor de ontwikkeling van West-Afrika (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Interne markt voor electriciteit ***I - Voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in electriciteit ***I - Agentschap voor samenwerking van energieregelgevers ***I - Naar een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Samenstelling Parlement
 14.Import van karkassen van gevogelte (debat)
 15.Bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers ***I (debat)
 16.Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel 1) ***I - Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel drie) ***I (debat)
 17.Autonome communautaire tariefcontingenten bij invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden * (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

- * Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Commissie PECH

Het woord wordt gevoerd door Philippe Morillon (voorzitter van de Commissie PECH).

Het verzoek om urgentverklaring wordt verworpen.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Birma: gevangenschap van politieke gevangenen

- Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voortdurende gevangenschap van politieke gevangenen in Birma (B6-0314/2008);

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez en Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, over de voortdurende gevangenschap van politieke gevangenen in Birma (B6-0315/2008);

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over de voortdurende gevangenschap van politieke gevangenen in Birma ( B6-0317/2008);

- Geoffrey Van Orden, Urszula Gacek, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de voortdurende gevangenschap van politieke gevangenen in Birma (B6-0320/2008);

- Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voortdurende gevangenschap van politieke gevangenen in Birma (B6-0321/2008);

- Pasqualina Napoletano en Glenys Kinnock, namens de PSE-Fractie, over de voortdurende gevangenschap van politieke gevangenen in Birma (B6-0324/2008).

II. Somalië: banalisering van de moorden op burgers

- Margrete Auken en Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, over de banalisering van de moorden op burgers in Somalië (B6-0316/2008);

- Marios Matsakis, Marielle De Sarnez en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, over de banalisering van de moorden op burgers in Somalië (B6-0318/2008);

- John Bowis, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Charles Tannock, Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, over de banalisering van de moorden op burgers in Somalië (B6-0319/2008);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Somalië (B6-0322/2008);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over de banalisering van de moorden op burgers in Somalië (B6-0323/2008);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson en Juan Fraile Cantón, namens de PSE-Fractie, over de banalisering van de moorden op burgers in Somalië (B6-0325/2008).

III. Iran: terechtstelling van minderjarige delinquenten   

- Angelika Beer en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de terechtstelling van minderjarige delinquenten in Iran (B6-0326/2008);

- Frédérique Ries, Sarah Ludford, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over de terechtstelling van minderjarige delinquenten in Iran (B6-0327/2008);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de terechtstelling van minderjarige delinquenten in Iran (B6-0328/2008);

- Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de terechtstelling van minderjarige delinquenten in Iran (B6-0329/2008);

- Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de doodstraf voor minderjarige delinquenten in Iran (B6-0330/2008);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, over de terechtstelling van minderjarige delinquenten in Iran (B6-0331/2008).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


4. Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal in de lidstaten verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven [COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Het woord wordt gevoerd door Dragutin Mate (fungerend voorzitter van de Raad) en Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Manfred Weber leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrzej Tomasz Zapałowski, namens de UEN-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Frank Vanhecke, niet-ingeschrevene, Simon Busuttil, Claudio Fava, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Urszula Gacek en Stavros Lambrinidis.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Alvaro, Pierre Jonckheer, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Javier Moreno Sánchez, Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Marco Cappato, Patrick Gaubert, Inger Segelström, Panayiotis Demetriou, Genowefa Grabowska, Stefano Zappalà, Frieda Brepoels en Manolis Mavrommatis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioannis Varvitsiotis, Pierre Pribetich, Miroslav Mikolášik, Jean-Claude Martinez, Petru Filip, Nicolae Vlad Popa en Ewa Klamt.

Het woord wordt gevoerd door Dragutin Mate, Jacques Barrot en Manfred Weber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.4 van de notulen van 18.06.2008.


5. Aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 * (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag, betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: David Casa (A6-0231/2008)

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

David Casa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Alexander Radwan, namens de PPE-DE-Fractie, Dariusz Rosati, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Ján Hudacký, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zsolt László Becsey, Monika Beňová, Ivo Strejček, Vladimír Maňka, Zita Pleštinská, Elisa Ferreira en Hans-Peter Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Gaľa, Miloš Koterec, Danutė Budreikaitė, Simon Busuttil, Margarita Starkevičiūtė, Zuzana Roithová en Werner Langen.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla en David Casa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.25 van de notulen van 17.06.2008.


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

6. Samenstelling fracties

Giuseppe Bova heeft zich met ingang van 17.06.2008 aangesloten bij de PSE-Fractie.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage die terugkomt op de verklaring van de Voorzitter over de uitslag van het referendum in Ierland (punt 2 van de notulen van 16.06.2008) en voorstelt het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de voorbereiding van de Europese Raad na het Iers referendum (punt 44 OJ) overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement met de indiening van een ontwerpresolutie te besluiten (de Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters reeds heeft besloten het debat niet met de indiening van een ontwerpresolutie te besluiten en merkt vervolgens op dat zijn verzoek niet binnen de gestelde termijn is ingediend).


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, ten aanzien van de looptijd van het Agentschap [COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0245/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Angelika Niebler (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0263)


7.2. Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) [COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0264)


7.3. Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderdeelgoedkeuring van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) [COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0265)


7.4. Kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (gecodificeerde versie) [COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0266)


7.5. Fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0267)


7.6. Rechtsbescherming van computerprogramma's (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (gecodificeerde versie) [COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0268)


7.7. Wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0269)


7.8. Waarborgen welke worden verlangd van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (gecodificeerde versie) [COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0270)


7.9. Veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer (gecodificeerde versie) [COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0271)


7.10. Het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (gecodificeerde versie) [COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0272)


7.11. Communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking) [COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0217/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0273)


7.12. Statistieken van de nominale vangsten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking) [COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0218/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0274)


7.13. Statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) [COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0219/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0275)


7.14. Statistieken van de nominale vangsten in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) [COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0214/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0276)


7.15. Textielbenamingen (herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (herschikking) [COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0215/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0277)


7.16. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag betreffende de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen [COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0278)


7.17. Uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens uit het strafregister * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (hernieuwde raadpleging) [05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0279)


7.18. Bescherming van de euro tegen valsemunterij * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij [COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0280)


7.19. Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging [05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0281)


7.20. Herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen [11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

Het woord wordt gevoerd door Godfrey Bloom, die op grond van bijlage I van het Reglement de kwestie van een financieel belang van de rapporteur bij het aan de orde zijnde onderwerp aankaart, Caroline Jackson (rapporteur), die een nadere toelichting geeft, en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, die zich weliswaar niet uitspreekt over de ter sprake gebrachte kwestie, doch van oordeel is dat het Parlement een betere regelgeving moet opstellen voor belangenconflicten.

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0282)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Daniel Hannan over het verloop van de stemming;

John Bowis vocht de aanneming van amendement 27 aan en wenste dat de stemming werd herhaald (de Voorzitter gaf gevolg aan dit verzoek) en voerde voorts het woord over de gevolgde stemprocedure; het woord werd vervolgens gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, laatstgenoemde over het feit dat zijn stemapparaat niet werkte, en Guido Sacconi.


7.21. Milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG en 2000/60/EG [11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0283)


7.22. Minimumopleidingsniveau van zeevarenden (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (herschikking) [COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0284)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0284)


7.23. Vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 [COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0190/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle (rapporteur)

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0285)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0285)


7.24. Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) [COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het woord wordt gevoerd door Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur).

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0286)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0286)


7.25. Aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag, betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 [COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: David Casa (A6-0231/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0287)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0287)


7.26. Effecten van het cohesiebeleid op de integratie van kwetsbare gemeenschappen en groepen (stemming)

Verslag over de effecten van het cohesiebeleid op de integratie van kwetsbare gemeenschappen en groepen [2007/2191(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0288)


7.27. Beleidscoherentie voor ontwikkeling en de gevolgen van exploitatie door de EU van bepaalde biologische natuurlijke hulpbronnen voor de ontwikkeling van West-Afrika (stemming)

Verslag over beleidscoherentie voor ontwikkeling en de gevolgen van exploitatie door de EU van bepaalde biologische natuurlijke hulpbronnen voor de ontwikkeling van West-Afrika [2007/2183(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-DE-Fractie, die mededeelt dat zijn fractie het verzoek om terugverwijzing naar de commissie dat aanvankelijk overeenkomstig artikel 168 van het Reglement was ingediend, intrekt.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0289)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Caroline Jackson - A6-0162/2008: Bogusław Sonik

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Verslag Caroline Jackson - A6-0162/2008: Gyula Hegyi, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Jan Březina en David Sumberg

Verslag Anne Laperrouze - A6-0192/2008: Péter Olajos

Verslag Avril Doyle - A6-0190/2008: Miroslav Mikolášik

Verslag Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0173/2008: Neena Gill, Czesław Adam Siekierski en David Sumberg

Verslag David Casa - A6-0231/2008: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, David Sumberg en Christopher Heaton-Harris

Verslag Gábor Harangozó - A6-0212/2008: Filip Kaczmarek, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall

Verslag Frithjof Schmidt - A6-0137/2008: Zuzana Roithová


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

João de Deus Pinheiro en Bernard Lehideux hebben laten weten dat hun stemapparaten niet werkten bij de stemming over het verslag Caroline Jackson - A6-0162/2008.


(De vergadering wordt om 13.15 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Interne markt voor electriciteit ***I - Voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in electriciteit ***I - Agentschap voor samenwerking van energieregelgevers ***I - Naar een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1228/2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0226/2008)

Verslag over een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument [2008/2006(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mia De Vits (A6-0202/2008)

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester en Mia De Vits leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Ján Hudacký (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Mariela Velichkova Baeva (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Alain Lipietz (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), András Gyürk (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Gabriela Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Leopold Józef Rutowicz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Gunnar Hökmark, namens de PPE-DE-Fractie, Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, en Romano Maria La Russa, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Nickolay Mladenov, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Eugenijus Maldeikis, Esko Seppänen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Herbert Reul, Edit Herczog, Wolf Klinz, Alyn Smith, Konrad Szymański, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Romana Jordan Cizelj, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Angelika Niebler, Norbert Glante, Ieke van den Burg en Arlene McCarthy

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Vladimír Remek, Jim Allister, Lambert van Nistelrooij, Neena Gill, Joel Hasse Ferreira, Zita Pleštinská en Anni Podimata.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič, Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester en Mia De Vits.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: verslagen A6-0191/2008, A6-0228/2008 en A6-0226/2008: punt 6.1 van de notulen van 18.06.2008, punt 6.2 van de notulen van 18.06.2008 en punt 6.3 van de notulen van 18.06.2008; verslag A6-0202/2008: punt 5.2 van de notulen van 19.06.2008.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter


12. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0161/2008).

Het woord wordt gevoerd door Miloslav Ransdorf.

Eerste deel

Vraag 25 (Lambert van Nistelrooij): Mobiele terminatietarieven.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Lambert van Nistelrooij.

Vraag 26 (Katerina Batzeli): Crisibeheersingsbeleid en de stijgende kosten voor levensonderhoud.

Vraag 27 (Leopold Józef Rutowicz): Stijging van de voedselprijzen binnen de EU.

Mariann Fischer Boel beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Katerina Batzeli, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Andreas Mölzer, Jim Allister en Ewa Tomaszewska.

Tweede deel

Vraag 28 (Ioannis Gklavakis): Strategie ten behoeve van de viscultuur.

Joe Borg (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ioannis Gklavakis, Reinhard Rack en Jörg Leichtfried.

Vraag 29 (Brian Crowley): Aanvragen veiligheidstonnage.

Joe Borg beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Brian Crowley.

Vraag 30 (Seán Ó Neachtain): Invloed van Noord-Amerikaanse import op Ierse schelpdiervisserij.

Joe Borg beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain en Reinhard Rack.

Vraag 31 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Bevordering van milieubescherming via het bedrijfsleven.

Stavros Dimas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Georgios Papastamkos.

Vraag 32 (Georgios Papastamkos): Internationaal milieuoverleg.

Stavros Dimas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papastamkos.

Vraag 34 is ingetrokken.

De vragen 33 et 35 t/m 44 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Papadimoulis over het verloop van het vragenuur.

Vraag 45 (Armando França): Frontex.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Armando França en Wiesław Stefan Kuc.

Vraag 46 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 47 (Gay Mitchell): Terrorismebestrijding en het grondrecht privacy.

Jacques Barrot beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Armando França.

Vraag 48 (Claude Moraes): Europees arrestatiebevel.

Jacques Barrot beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Armando França.

De vragen 49 t/m 59, 61 t/m 63, 65 t/m 71 en 74 t/m 84 zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.20 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

13. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van Nicola Zingaretti en Giuseppe Bova in een functie die niet verenigbaar is met die van lid van het Parlement, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.

Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert dat deze zetels, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement van het Parlement, met ingang van 17.06.2008 vacant zijn.

°
° ° °

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile en Maria Grazia Pagano, in de plaats van Nicola Zingaretti, Adriana Poli Bortone en Giuseppe Bova, als leden van het Parlement, met ingang van 17.06.2008.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Rapisardo Antinucci, Domenico Antonio Basile et Maria Grazia Pagano, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Sorin Frunzăverde heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 05.06.2008.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 7, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vacant is en brengt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.


14. Import van karkassen van gevogelte (debat)

Verklaring van de Commissie: Import van karkassen van gevogelte

Androula Vassiliou (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Robert Sturdy, namens de PPE-DE-Fractie, Anne Ferreira, namens de PSE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Konstantinos Droutsas, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniel Caspary, Francisco Assis, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Papastamkos, Rosa Miguélez Ramos, Esther De Lange en Esther Herranz García.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski en Marios Matsakis.

Het woord wordt gevoerd door Androula Vassiliou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Guido Sacconi, Anne Ferreira, namens de PSE-Fractie, John Bowis, Robert Sturdy, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Mulder, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Alessandro Foglietta, namens de UEN-Fractie, Bart Staes, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis en Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, over toelating van met chloor behandelde kip (B6-0309/2008)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 19.06.2008


15. Bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers [COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Francesco Ferrari leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Petr Duchoň, namens de PPE-DE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai en Bilyana Ilieva Raeva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik en Bart Staes.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francesco Ferrari.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 18.06.2008.


16. Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel 1) ***I - Aanpassing van een aantal besluiten aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel drie) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft - Deel 1 [COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0088/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft - Deel drie [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A6-0086/2008)

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

József Szájer leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Oldřich Vlasák, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en József Szájer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 18.06.2008 en punt 6.6 van de notulen van 18.06.2008.


17. Autonome communautaire tariefcontingenten bij invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Gerardo Galeote leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Fernando Fernández Martín, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Joe Borg en Gerardo Galeote.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 18.06.2008.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 408.289/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Harald Rømer

Martine Roure

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bova, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid