Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0226/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0226/2008

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 6.3
CRE 18/06/2008 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0296

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

6.3. Oργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Aρχών Ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0226/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0296)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0296)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Silvia-Adriana Ţicău προτείνει να διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία επί της τροπολογίας 18. (Ο Πρόεδρος της απαντά ότι το αίτημά της κατατέθηκε εκπρόθεσμα)· ο Giles Chichester (εισηγητής) εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτό το αίτημα, το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου