Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0235/2008

Συζήτηση :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

13. Προετοιμασία της Διάσκεψης Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Διάσκεψης Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008)

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok και Hannes Swoboda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Kristian Vigenin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna και Josef Zieleniec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten και Vytautas Landsbergis.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- André Brie, Gabriele Zimmer και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Χάντι Μανσίσκ τον Ιούνιο του 2008 (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προετοιμασίες για την 11η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Χαντί-Μανσίισκ τον Ιούνιο του 2008 (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 26 και 27 Ιουνίου 2008 στο Χαντί-Μανσίισκ (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την προετοιμασία της 11ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 26-27 Ιουνίου 2008 στο Khanty-Mansiisk (B6-0301/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου