Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία (συζήτηση)
 3.Ώρα των ψηφοφοριών
  
3.1.Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Aντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Barrot (ψηφοφορία)
  
3.2.Έγκριση του ορισμού του Antonio Tajani ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
3.3.Αγνοούμενοι στην Κύπρο - Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.4.Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
 4.Υποδοχή
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - 2008, Ευρωπαϊκό Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
6.1.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
6.2.Όροι πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού ***I (ψηφοφορία)
  
6.3.Oργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Aρχών Ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
6.4.Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Mέρος πρώτο) ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο μέρος) ***I (ψηφοφορία)
  
6.7.Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους * (ψηφοφορία)
  
6.8.Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (τελική ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Mέτρα κατά της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (συζήτηση)
 12.H κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία της Διάσκεψης Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008) (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ***II (συζήτηση)
 17.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (συζήτηση)
 18.Το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (175 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (122 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (557 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1611 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (190 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (480 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου