Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 217kWORD 122k
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία (συζήτηση)
 3.Ώρα των ψηφοφοριών
  
3.1.Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Aντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Barrot (ψηφοφορία)
  
3.2.Έγκριση του ορισμού του Antonio Tajani ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
3.3.Αγνοούμενοι στην Κύπρο - Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
3.4.Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
 4.Υποδοχή
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - 2008, Ευρωπαϊκό Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
6.1.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
6.2.Όροι πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού ***I (ψηφοφορία)
  
6.3.Oργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Aρχών Ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
6.4.Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Mέρος πρώτο) ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο μέρος) ***I (ψηφοφορία)
  
6.7.Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους * (ψηφοφορία)
  
6.8.Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (τελική ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Mέτρα κατά της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (συζήτηση)
 12.H κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία της Διάσκεψης Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008) (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ***II (συζήτηση)
 17.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (συζήτηση)
 18.Το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις (Η Πρόεδρος διακόπτει τον κ. José Manuel Barroso και ζητεί από τους βουλευτές οι οποίοι, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, έχουν υψώσει πανό στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας να απομακρύνουν τα πανό).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Ashley Mote, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček και Monica Maria Iacob-Ridzi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Mariusz Piotrowski, Marie Anne Isler Béguin, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska και Tobias Pflüger.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

3. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


3.1. Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Aντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Barrot (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B6-0306/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0290)


3.2. Έγκριση του ορισμού του Antonio Tajani ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B6-0307/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0291)


3.3. Αγνοούμενοι στην Κύπρο - Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους αγνοούμενους στην Κύπρο – Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 [2007/2280(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ewa Klamt (A6-0139/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0292)


3.4. Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών [COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Manfred Weber (A6-0339/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0293)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0293)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Konrad Szymański σχετικά με την ύψωση πανό στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας.


4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Νομοθετικής Συνέλευσης του Νοτίου Σουδάν, υπό τον Πρόεδρό της James Wani Igga, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - 2008, Ευρωπαϊκό Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου

Από τις 12 έως τις 12.30 μ.μ, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης της Ασμά Τζαχανγκίρ, ειδικής εισηγήτριας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

6.1. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνει η Eluned Morgan (εισηγήτρια).

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0294)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0294)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Άννυ Ποδηματά παρεμβαίνει σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 176.


6.2. Όροι πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1228/2003 όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0295)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0295)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Alejo Vidal-Quadras (εισηγητής) προτείνει, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέου κειμένου στο άρθρο 2δ, μετά την παράγραφο 1. Η τροπολογία αυτή κρατείται.


6.3. Oργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Aρχών Ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0226/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0296)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0296)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Silvia-Adriana Ţicău προτείνει να διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία επί της τροπολογίας 18. (Ο Πρόεδρος της απαντά ότι το αίτημά της κατατέθηκε εκπρόθεσμα)· ο Giles Chichester (εισηγητής) εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτό το αίτημα, το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό.


6.4. Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών [COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0297)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0297)


6.5. Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Mέρος πρώτο) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Μέρος πρώτο [COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A6-0088/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και József Szájer (εισηγητής).

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0298)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0298)


6.6. Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο μέρος) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Τρίτο μέρος [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A6-0086/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0299)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0299)


6.7. Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0300)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0300)


6.8. Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαΐου 1994 σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή [2006/2223(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

Η συζήτηση έγινε στις 21.04.2008 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.04.2008).

Η αρχική ψηφοφορία επί της πρότασης απόφασης πραγματοποιήθηκε στις 22.04.2008 (σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.04.2008).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Οι τροπολογίες εγκρίνονται (P6_TA(2008)0301)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0301)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Πρόταση απόφασης B6-0306/2008: Urszula Gacek

Έκθεση Manfred Weber - A6-0339/2007: Jean-Luc Bennahmias, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Romano Maria La Russa, Ignasi Guardans Cambó, Carlo Fatuzzo, Jean-Claude Martinez, Bruno Gollnisch και Daniel Hannan

Έκθεση Eluned Morgan - A6-0191/2008: Richard Seeber, Tomáš Zatloukal, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall και Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Alejo Vidal-Quadras - A6-0228/2008: Richard Seeber και Syed Kamall

Έκθεση József Szájer - A6-0088/2008: Christopher Heaton-Harris


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Roberto Fiore γνωστοποιεί ότι ορισμένες από τις ψήφους του δεν κατεγράφησαν για τεχνικούς λόγους.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Σύνθεση του Σώματος

Κατόπιν της αποφάσεως του Συμβουλίου, της 9.05.2008, να ορίσει τον Antonio Tajani μέλος της Επιτροπής, καθώς και της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18.06.2008, κατ' εφαρμογή του σημείου 4 της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και του άρθρου 99 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του Antonio Tajani με ισχύ από 9.05.2008 και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες ιταλικές αρχές.


11. Mέτρα κατά της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Mέτρα κατά της αύξησης της τιμής του πετρελαίου

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pervenche Berès και Jelko Kacin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock, Csaba Sándor Tabajdi, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, José Ribeiro e Castro και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. H κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0063/2008) που κατέθεσε Philippe Morillon, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς το Συμβούλιο: Η κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (B6-0162/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0064/2008) που κατέθεσε ο Philippe Morillon, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Η κρίση του τομέα της αλιείας ως συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (B6-0163/2008)

Ο Philippe Morillon αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση (B6-0162/2008).

Ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση (B6-0163/2008).

Παρεμβαίνουν οι Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ιωάννης Γκλαβάκης, Σταύρος Αρναουτάκης, Cornelis Visser, Avril Doyle και Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke και José Ribeiro e Castro.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Joe Borg.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κρίση στον αλιευτικό τομέα λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (B6-0305/2008),

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite και Marco Rizzo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης του τομέα της αλιείας ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) (B6-0308/2008),

- Elspeth Attwooll και Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κρίση στον τομέα της αλιείας εξ αιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων (B6-0310/2008),

- Heinz Kindermann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κρίση στον αλιευτικό τομέα λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου (B6-0311/2008),

- Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κρίση στον τομέα της αλιείας εξ αιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων (B6-0312/2008),

- Marie-Hélène Aubert και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κρίση στον τομέα της αλιείας εξ αιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων (B6-0313/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.


13. Προετοιμασία της Διάσκεψης Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Διάσκεψης Kορυφής ΕΕ/Ρωσίας (26-27 Ιουνίου 2008)

Οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok και Hannes Swoboda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Kristian Vigenin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna και Josef Zieleniec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten και Vytautas Landsbergis.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- André Brie, Gabriele Zimmer και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Χάντι Μανσίσκ τον Ιούνιο του 2008 (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προετοιμασίες για την 11η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Χαντί-Μανσίισκ τον Ιούνιο του 2008 (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 26 και 27 Ιουνίου 2008 στο Χαντί-Μανσίισκ (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την προετοιμασία της 11ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 26-27 Ιουνίου 2008 στο Khanty-Mansiisk (B6-0301/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.


14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0161/2008).

Ερώτηση 1 (Robert Evans): Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα.

Ο Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 2 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Κοινή μεταναστευτική πολιτική και παράνομη εργασία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 3 (Marian Harkin): Ασφάλεια των ασθενών.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 4 (Bernd Posselt): Επικουρικότητα και ένταξη στην ΕΕ.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Marian Harkin και Gay Mitchell.

Ερώτηση 5 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Δημητρίου Παπαδημούλη και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 6 (Jim Higgins): Πρόοδος στην οδική ασφάλεια.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins, Reinhard Rack και Gay Mitchell.

Η ερώτηση 7 κρίνεται μη παραδεκτή.

Ερώτηση 8 (Jörg Leichtfried): Νέο σύστημα διοδίων στη Σλοβενία.

Ο Janez Lenarčič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jörg Leichtfried και Reinhard Rack.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE-DE, PSE και PPE-DE, PSE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή ENVI: Salvatore Tatarella

επιτροπή IMCO: Catiuscia Marini

επιτροπή ITRE: Amalia Sartori

επιτροπή REGI: Giovanni Robusti

επιτροπή CULT: Domenico Antonio Basile αντί Salvatore Tatarella

επιτροπή FEMM: Iva Zanicchi αντί Amalia Sartori

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Stefano Zappalà

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Mario Mauro

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ: Giuseppe Gargani αντί Francesco Musotto

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Domenico Antonio Basile αντί Salvatore Tatarella

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Vito Bonsignore

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Giovanni Robusti

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


16. Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων [06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

Ο Bogusław Liberadzki παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Robert Evans, ο οποίος αναφέρεται κατ' αρχήν στον ορισμό του Antonio Tajani ως μέλους της Επιτροπής, και Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack και Wiesław Stefan Kuc.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Bogusław Liberadzki.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.


17. Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών [COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Helmuth Markov παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Nathalie Griesbeck, Wiesław Stefan Kuc, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Μάριος Ματσάκης, Dieter-Lebrecht Koch και Luís Queiró.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Helmuth Markov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.


18. Το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη [2007/2192(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Liam Aylward (A6-0196/2008)

Ο Liam Aylward παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bernadette Bourzai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Neil Parish, Rosa Miguélez Ramos, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mairead McGuinness, Giovanna Corda και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μάριος Ματσάκης και Wiesław Stefan Kuc.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Liam Aylward.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.06.2008.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 408.289/OJJE).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.10 μ.μ.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου