Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 191kWORD 113k
Kolmapäev, 18. juuni 2008 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine pärast Iirimaa referendumit (arutelu)
 3.Hääletused
  
3.1.Euroopa Komisjoni asepresidendi Jacques Barrot' uute pädevusvaldkondade heakskiitmine (hääletus)
  
3.2.Antonio Tajani Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine (hääletus)
  
3.3.Teadmata kadunud isikud Küprosel – järelmeetmed (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
3.4.Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel ***I (hääletus)
 4.Tervitus
 5.Pidulik istung – 2008, Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta
 6.Hääletused (jätkamine)
  
6.1.Elektrienergia siseturg ***I (hääletus)
  
6.2.Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses ***I (hääletus)
  
6.3.Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***I (hääletus)
  
6.4.Jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse ***I (hääletus)
  
6.5.Teatavate õigusaktide kohandamine kontrolliga regulatiivmenetluse osas (esimene osa) ***I (hääletus)
  
6.6.Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (III osa) ***I (hääletus)
  
6.7.Teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikoodid * (hääletus)
  
6.8.Euroopa ombudsmani tegevusjuhend (lõpphääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi koosseis
 11.Meetmed nafta hinna tõusu vastu (arutelu)
 12.Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis (arutelu)
 13.Ettevalmistused ELi-Venemaa tippkohtumiseks (26.–27. juuni 2008) (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Ohtlike kaupade sisevedu ***II (arutelu)
 17.Maanteede infrastruktuuri ohutus ***I (arutelu)
 18.Lamba- ja kitsekasvatussektori tulevik Euroopas (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine pärast Iirimaa referendumit (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine pärast Iirimaa referendumit

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega (Asepresident katkestas José Manuel Barroso sõnavõtu, et paluda Iirimaa rahvahääletuse tulemuse toetuseks meelt avaldanud parlamendiliikmetel istungisaalis välja pandud plakatid ära panna).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Ashley Mote (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček ja Monica Maria Iacob-Ridzi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Mariusz Piotrowski, Marie Anne Isler Béguin, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska ja Tobias Pflüger.

Sõna võtsid Janez Lenarčič ja Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

3. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


3.1. Euroopa Komisjoni asepresidendi Jacques Barrot' uute pädevusvaldkondade heakskiitmine (hääletus)

Otsuse ettepanek B6-0306/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0290)


3.2. Antonio Tajani Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine (hääletus)

Otsuse ettepanek B6-0307/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0291)


3.3. Teadmata kadunud isikud Küprosel – järelmeetmed (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport teadmata kadunud isikute kohta Küprosel – Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsiooni järelmeetmed [2007/2280(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ewa Klamt (A6-0139/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0292)


3.4. Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel [KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Manfred Weber (A6-0339/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0293)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0293)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Konrad Szymański plakatite väljapanemise kohta istungisaali ühes osas.


4. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Lõuna-Sudaani Seadusandliku Assamblee delegatsiooni liikmeid ja juhti, assamblee esimeest James Wani Igga't, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

5. Pidulik istung – 2008, Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung ÜRO inimõiguste komisjoni usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri Asma Jahangiri visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

6. Hääletused (jätkamine)

6.1. Elektrienergia siseturg ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Sõna võttis Eluned Morgan (raportöör).

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0294)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0294)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Anni Podimata muudatusettepaneku 176 hääletuse kohta.


6.2. Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses [KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0295)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0295)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Alejo Vidal-Quadras (raportöör) esitas fraktsiooni PPE-DE nimel suulise muudatusettepaneku uue teksti lisamiseks artiklisse 2d lõike1 järele, mis võeti vastu.


6.3. Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet [KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A6-0226/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0296)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0296)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Silvia-Adriana Ţicău tegi ettepaneku korraldada muudatusettepaneku 18 eraldi hääletus (asepresident vastas, et tähtaeg taotluse esitamiseks on möödas);

Giles Chichester (raportöör) väljendas vastuseisu taotlusele, mida ei võetud vastu.


6.4. Jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitset [KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0297)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0297)


6.5. Teatavate õigusaktide kohandamine kontrolliga regulatiivmenetluse osas (esimene osa) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas – Esimene osa [KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A6-0088/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Sõna võtsid Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja József Szájer (raportöör).

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0298)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0298)


6.6. Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (III osa) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - III osa [KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A6-0086/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0299)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0299)


6.7. Teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikoodid * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine [KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0300)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0300)


6.8. Euroopa ombudsmani tegevusjuhend (lõpphääletus)

Raport Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta [2006/2223(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

Arutelu toimus 21.04.2008 (21.04.2008protokoll punkt 20).

Otsuse esialgne hääletus toimus 22.4.2008 (22.04.2008protokoll punkt 5.5).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

OTSUSE PROJEKT

Sõna võttis Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja).

Muudatusettpanekud võeti vastu (P6_TA(2008)0301)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0301)

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Otsuse ettepanek B6-0306/2008: Urszula Gacek

Raport: Manfred Weber - A6-0339/2007: Jean-Luc Bennahmias fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Romano Maria La Russa, Ignasi Guardans Cambó, Carlo Fatuzzo, Jean-Claude Martinez, Bruno Gollnisch ja Daniel Hannan

Raport: Eluned Morgan - A6-0191/2008: Richard Seeber, Tomáš Zatloukal, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall ja Christopher Heaton-Harris

Raport: Alejo Vidal-Quadras - A6-0228/2008: Richard Seeber ja Syed Kamall

Raport: József Szájer - A6-0088/2008: Christopher Heaton-Harris


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Roberto Fiore on teatanud, et tehnilistel põhjustel osa tema antud häältest ei registreeritud.


(Istung katkestati kell 13.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Parlamendi koosseis

Tulenevalt nõukogu 9.5.2008 otsusest nimetada Antonio Tajani komisjoni liikmeks ning Euroopa Parlamendi 18.6.2008 otsusest, mis vastab Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe artiklile 4 ning kodukorra artiklile 99, märkis Euroopa Parlament vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ja kodukorra artikli 4 lõike 4 teisele lõigule Antonio Tajani ametikoha vabaksjäämist alates 9.5.2008 ning teavitab sellest Itaalia pädevaid asutusi.


11. Meetmed nafta hinna tõusu vastu (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Meetmed nafta hinna tõusu vastu

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gintaras Didžiokas fraktsiooni UEN nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pervenche Berès ja Jelko Kacin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Charles Tannock, Csaba Sándor Tabajdi, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, José Ribeiro e Castro ja Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Janez Lenarčič ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.


12. Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0063/2008), mille esitas(id) Philippe Morillon PECH komisjoni nimel nõukogule: Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis (B6-0162/2008)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0064/2008), mille esitas(id) Philippe Morillon PECH komisjoni nimel komisjonile: Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis (B6-0163/2008)

Philippe Morillon esitas suuliselt vastatavad küsimused.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele (B6-0162/2008).

Joe Borg (komisjoni liige) vastas küsimusele (B6-0163/2008).

Sõna võtsid Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE-DE nimel, Rosa Miguélez Ramos fraktsiooni PSE nimel, Elspeth Attwooll fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jeffrey Titford fraktsiooni IND/DEM nimel, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Cornelis Visser, Avril Doyle ja Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke ja José Ribeiro e Castro.

Sõna võtsid Janez Lenarčič ja Joe Borg.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE-DE nimel: Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kriis kalandussektoris (B6-0305/2008),

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite ja Marco Rizzo fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kalandussektoris kütusehindade (bensiin ja diislikütus) tõusu tõttu süvenev sotsiaalmajanduslik kriis (B6-0308/2008),

- Elspeth Attwooll ja Philippe Morillon fraktsiooni ALDE nimel, Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kriis kalandussektoris (B6-0310/2008),

- Heinz Kindermann fraktsiooni PSE nimel: Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kriis kalandussektoris (B6-0311/2008),

- Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, Kalandussektori kriis seoses kütusehindade tõusuga (B6-0312/2008),

- Marie-Hélène Aubert ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel: Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kriis kalandussektoris (B6-0313/2008).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.06.2008protokoll punkt 5.4.


13. Ettevalmistused ELi-Venemaa tippkohtumiseks (26.–27. juuni 2008) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused ELi-Venemaa tippkohtumiseks (26.–27. juuni 2008)

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bernard Wojciechowski fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok ja Hannes Swoboda.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Kristian Vigenin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna ja Josef Zieleniec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten ja Vytautas Landsbergis.

Sõna võtsid Janez Lenarčič ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- André Brie, Gabriele Zimmer ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine Hantõ-Mansiiskis 2008. aasta juunis (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel: ELi ja Venemaa 2008. aasta juunis Hantõ-Mansiiskis peetava 11. tippkohtumise ettevalmistused (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna ja Adrian Severin fraktsiooni PSE nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine 26.–27. juunil 2008 Hantõ-Mansiiskis (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel: 26.–27. juunil 2008 Hantõ-Mansiiskis toimuva ELi ja Venemaa 11. tippkohtumise ettevalmistused (B6-0301/2008).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.06.2008protokoll punkt 5.5.


14. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0161/2008).

Küsimus 1 (Robert Evans): Piiratud liikumisvõimega reisijad

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes ja Jörg Leichtfried.

Küsimus 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ühine poliitika sisserände ja ebaseadusliku töötamise valdkonnas

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 3 (Marian Harkin): Patsientide ohutus

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin ja Mairead McGuinness.

Küsimus 4 (Bernd Posselt): Subsidiaarsus ja ELiga ühinemine

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Marian Harkin ja Gay Mitchell.

Küsimus 5 (Dimitrios Papadimoulis): Ülemaailmne toidukriis

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis ja Mairead McGuinness.

Küsimus 6 (Jim Higgins): Edusammud maanteeohutuse valdkonnas

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins, Reinhard Rack ja Gay Mitchell.

La question 7 est irrecevable.

Küsimus 8 (Jörg Leichtfried): Uus teemaksu kogumise süsteem Sloveenias

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jörg Leichtfried ja Reinhard Rack.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

15. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide PPE-DE, PSE ja UEN taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ENVI komisjon: Salvatore Tatarella

IMCO komisjon: Catiuscia Marini

ITRE komisjon: Amalia Sartori

REGI komisjon: Giovanni Robusti

CULT komisjon: Salvatore Tatarella asemel Domenico Antonio Basile

FEMM komisjon: Amalia Sartori asemel Iva Zanicchi

julgeoleku ja kaitse allkomisjon: Stefano Zappalà

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Mario Mauro

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Francesco Musotto asemel Giuseppe Gargani

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Salvatore Tatarella asemel Domenico Antonio Basile

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Vito Bonsignore

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Giovanni Robusti

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


16. Ohtlike kaupade sisevedu ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike kaupade siseveo kohta [06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

Bogusław Liberadzki tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni liige).

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE-DE nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Robert Evans, kes esmalt puudutas Antonio Tajani nimetamist komisjoni liikmeks, ja Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni PSE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Reinhard Rack ja Wiesław Stefan Kuc.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Bogusław Liberadzki.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.06.2008protokoll punkt 3.1.


17. Maanteede infrastruktuuri ohutus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta [KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni liige).

Helmuth Markov tutvustas raportit.

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE-DE nimel, Bogusław Liberadzki fraktsiooni PSE nimel, Paweł Bartłomiej Piskorski fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Henry Nattrass fraktsiooni IND/DEM nimel, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Nathalie Griesbeck, Wiesław Stefan Kuc, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Marios Matsakis, Dieter-Lebrecht Koch ja Luís Queiró.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Helmuth Markov.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.06.2008protokoll punkt 3.2.


18. Lamba- ja kitsekasvatussektori tulevik Euroopas (arutelu)

Raport lamba- ja kitsekasvatussektori tuleviku kohta Euroopas [2007/2192(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Liam Aylward (A6-0196/2008)

Liam Aylward tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni liige).

Sõna võtsid James Nicholson fraktsiooni PPE-DE nimel, Bernadette Bourzai fraktsiooni PSE nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta), Neil Parish, Rosa Miguélez Ramos, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mairead McGuinness, Giovanna Corda ja Czesław Adam Siekierski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marios Matsakis ja Wiesław Stefan Kuc.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Liam Aylward.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.06.2008protokoll punkt 5.6.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 408.289/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika