Index 
Proces-verbal
PDF 201kWORD 123k
Miercuri, 18 iunie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Pregătirea Consiliului European după referendumul irlandez (dezbatere)
 3.Votare
  3.1.Aprobarea noii atribuiri de competenţe vicepreşedintelui Comisiei Europene Jacques Barrot (vot)
  3.2.Aprobarea numirii domnului Androula Vassiliou în calitate de membru al Comisiei (vot)
  3.3.Persoanele dispărute în Cipru - urmărirea situaţiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  3.4.Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală ***I (vot)
 4.Urări de bun venit
 5.Şedinţă solemnă - 2008, Anul european al dialogului intercultural
 6.Votare (continuare)
  6.1.Piaţa internă a energiei electrice ***I (vot)
  6.2.Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***I (vot)
  6.3.Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din sectorul energiei ***I (vot)
  6.4.Protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor ***I (vot)
  6.5.Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „omnibus” (prima parte) ***I (vot)
  6.6.Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (a treia parte) ***I (vot)
  6.7.Contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare * (vot)
  6.8.Statutul Ombudsmanului European (vot final)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Componenţa Parlamentului
 11.Măsuri împotriva creşterii preţului la petrol (dezbatere)
 12.Criza din sectorul pescuitului ca o consecinţă a creşterii preţului motorinei (dezbatere)
 13.Pregătirea Reuniunii la nivel înalt UE/Rusia (26-27 iunie 2008) (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Transportul interior de mărfuri periculoase ***II (dezbatere)
 17.Gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere ***I (dezbatere)
 18.Viitorul sectorului ovinelor şi caprinelor în Europa (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Pregătirea Consiliului European după referendumul irlandez (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea Consiliului European după referendumul irlandez

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile (Preşedinta l-a întrerupt pe José Manuel Barroso pentru a solicita deputaţilor care manifestau în favoarea rezultatului obţinut prin referendumul din Irlanda să retragă pancartele pe care le-au afişat în Hemiciclu).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, şi Ashley Mote, neafiliat.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit: José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček şi Monica Maria Iacob-Ridzi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Mariusz Piotrowski, Marie Anne Isler Béguin, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska şi Tobias Pflüger.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

3. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


3.1. Aprobarea noii atribuiri de competenţe vicepreşedintelui Comisiei Europene Jacques Barrot (vot)

Propunere de decizie B6-0306/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2008)0290)


3.2. Aprobarea numirii domnului Androula Vassiliou în calitate de membru al Comisiei (vot)

Propunere de decizie B6-0307/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2008)0291)


3.3. Persoanele dispărute în Cipru - urmărirea situaţiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind persoanele dispărute în Cipru − cursul dat rezoluției Parlamentului European din 15 martie 2007 [2007/2280(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Ewa Klamt (A6-0139/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0292)


3.4. Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe în şedere ilegală [COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Manfred Weber (A6-0339/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0293)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0293)

Intervenţii privind votarea:

Konrad Szymański privind afişarea unor pancarte într-o zonă a Hemiciclului.


4. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Adunării Legislative a Sudanului de Sud, conduse de preşedintele său, James Wani Igga, care a luat loc în tribuna oficială.


PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

5. Şedinţă solemnă - 2008, Anul european al dialogului intercultural

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vizitei lui Asma Jahangir, raportoare specială pentru libertatea religiei şi a convingerilor a Comisiei ONU pentru drepturile omului.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

6. Votare (continuare)

6.1. Piaţa internă a energiei electrice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/54/CE privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică [COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

A intervenit Eluned Morgan (raportoare).

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0294)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0294)

Intervenţii privind votarea:

Anni Podimata privind procedura de votare pentru amendamentul 176.


6.2. Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică [COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0295)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0295)

Intervenţii privind votarea:

Alejo Vidal-Quadras (raportor) a propus, în numele Grupului PPE-DE, un amendament oral pentru introducerea unui nou text la articolul 2d, după alineatul (1). Amendamentul respectiv a fost reţinut.


6.3. Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din sectorul energiei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic [COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Giles Chichester (A6-0226/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0296)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0296)

Intervenţii privind votarea:

Silvia-Adriana Ţicău a propus un vot separat pentru amendamentul 18 (Preşedintele i-a răspuns că cererea a fost adresată după trecerea termenului limită); Giles Chichester (raportor) s-a opus acestei cereri, care nu a fost reţinută.


6.4. Protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor [COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0297)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0297)


6.5. Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „omnibus” (prima parte) ***I (vot)

Raport privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control [COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A6-0088/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Au intervenit: Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi József Szájer (raportor).

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0298)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0298)


6.6. Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (a treia parte) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Partea a treia [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A6-0086/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P6_TA(2008)0299)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0299)


6.7. Contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare [COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P6_TA(2008)0300)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0300)


6.8. Statutul Ombudsmanului European (vot final)

Raport privind adoptarea unei decizii a Parlamentului European de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului [2006/2223(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

Dezbaterea a avut loc la 21.04.2008 (punctul 20 al PV din 21.04.2008).

Votarea iniţială a proiectului de decizie a avut loc la 22.04.2008 (punctul 5.5 al PV din 22.04.2008).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE

A intervenit Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Amendamentele au fost adoptate (P6_TA(2008)0301)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0301)

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Propunere de decizie B6-0306/2008: Urszula Gacek

Raport Manfred Weber - A6-0339/2007: Jean-Luc Bennahmias, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Romano Maria La Russa, Ignasi Guardans Cambó, Carlo Fatuzzo, Jean-Claude Martinez, Bruno Gollnisch şi Daniel Hannan

Raport Eluned Morgan - A6-0191/2008: Richard Seeber, Tomáš Zatloukal, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall şi Christopher Heaton-Harris

Raport Alejo Vidal-Quadras - A6-0228/2008: Richard Seeber şi Syed Kamall

Raport József Szájer - A6-0088/2008: Christopher Heaton-Harris


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Roberto Fiore a anunţat că anumite voturi ale sale nu au putut fi înregistrate din motive de ordin tehnic.


(Şedinţa, suspendată la 13.30, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Componenţa Parlamentului

Ca urmare a Deciziei Consiliului din 9.5.2008 de a-l numi pe Antonio Tajani membru al Comisiei, precum şi a Deciziei Parlamentului European din 18.6.2008 în aplicarea punctului 4 al Acordului-cadru dintre Parlamentul şi Comisie şi a articolului 99 din Regulamentul de procedură, Parlamentul European, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea deputaţilor în Parlamentul European prin sufragiu universal direct şi cu articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură a constatat eliberarea locului lui Antonio Tajani începând cu 9.5.2008 şi a informat autorităţile italiene competente în acest sens.


11. Măsuri împotriva creşterii preţului la petrol (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Măsuri împotriva creşterii preţului la petrol

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Gintaras Didžiokas, în numele Grupului UEN, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Pervenche Berès şi Jelko Kacin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Charles Tannock, Csaba Sándor Tabajdi, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, José Ribeiro e Castro şi Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Criza din sectorul pescuitului ca o consecinţă a creşterii preţului motorinei (dezbatere)

Întrebare orală (O-0063/2008) adresată de Philippe Morillon, în numele Comisiei PECH, Consiliului: Criza din sectorul pescuitului ca o consecință a creșterii prețului motorinei (B6-0162/2008)

Întrebare orală (O-0064/2008) adresată de Philippe Morillon, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Criza din sectorul pescuitului ca o consecință a creșterii prețului motorinei (B6-0163/2008)

Philippe Morillon a dezvoltat întrebările orale.

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebare (B6-0162/2008).

Joe Borg (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare (B6-0163/2008).

Au intervenit: Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Elspeth Attwooll, în numele Grupului ALDE, Marie-Hélène Aubert, în numele Grupului Verts/ALE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Jeffrey Titford, în numele Grupului IND/DEM, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Cornelis Visser, Avril Doyle şi Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke şi José Ribeiro e Castro.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Joe Borg.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE-DE, privind criza din sectorul pescuitului ca urmare a creşterii preţului motorinei (B6-0305/2008),

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite şi Marco Rizzo, în numele Grupului GUE/NGL, privind agravarea crizei socioeconomice a sectorului pescuitului ca urmare a creşterii preţului carburanţilor (benzină şi motorină) (B6-0308/2008),

- Elspeth Attwooll şi Philippe Morillon, în numele Grupului ALDE,privind criza din sectorul pescuitului ca urmare a creşterii preţului motorinei (B6-0310/2008),

- Heinz Kindermann, în numele Grupului PSE, privind criza din sectorul pescuitului ca urmare a creşterii preţului motorinei (B6-0311/2008),

- Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, privind criza din sectorul pescuitului ca urmare a creşterii preţului motorinei (B6-0312/2008),

- Marie-Hélène Aubert şi Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, privind criza din sectorul pescuitului ca urmare a creşterii preţului motorinei (B6-0313/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 19.06.2008.


13. Pregătirea Reuniunii la nivel înalt UE/Rusia (26-27 iunie 2008) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea Reuniunii la nivel înalt UE/Rusia (26-27 iunie 2008)

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, neafiliat, Elmar Brok şi Hannes Swoboda.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Kristian Vigenin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna şi Josef Zieleniec.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten şi Vytautas Landsbergis.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- André Brie, Gabriele Zimmer şi Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, privind summitul UE-Rusia (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki şi Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, privind summitul UE-Rusia (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, privind summitul UE-Rusia care va avea loc la Khanty-Mansiisk în iunie 2008 (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, privind pregătirea celui de-al 11-lea summit UE-Rusia, care va avea loc la Khanty-Mansiisk în iunie 2008 (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna şi Adrian Severin, în numele Grupului PSE, privind summitul UE-Rusia care va avea loc la Khanty-Mansiisk între 26 şi 27 iunie 2008 (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin şi Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind pregătirea celui de-al 11-lea summit UE-Rusia, care va avea loc la Khanty-Mansiisk între 26 şi 27 iunie 2008 (B6-0301/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 19.06.2008.


14. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0161/2008).

Întrebarea 1 (Robert Evans): Pasagerii cu mobilitate redusă

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes şi Jörg Leichtfried.

Întrebarea 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Politica comună în materie de imigrare şi muncă ilegală

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Întrebarea 3 (Marian Harkin): Siguranţa pacienţilor

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marian Harkin şi Mairead McGuinness.

Întrebarea 4 (Bernd Posselt): Subsidiaritatea şi aderarea la UE

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bernd Posselt, Marian Harkin şi Gay Mitchell.

Întrebarea 5 (Dimitrios Papadimoulis): Criza alimentară mondială

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Dimitrios Papadimoulis şi Mairead McGuinness.

Întrebarea 6 (Jim Higgins): Progresele realizate în materie de siguranţă rutieră

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins, Reinhard Rack şi Gay Mitchell.

Întrebarea 7 este inadmisibilă.

Întrebarea 8 (Jörg Leichtfried): Nou sistem de taxe de drum în Slovenia

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jörg Leichtfried şi Reinhard Rack.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.00, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

15. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE, PSE şi a Grupului UEN următoarele solicitări de numire:

ENVI: Salvatore Tatarella

IMCO: Catiuscia Marini

ITRE: Amalia Sartori

REGI: Giovanni Robusti

CULT: Domenico Antonio Basile în locul lui Salvatore Tatarella

FEMM: Iva Zanicchi în locul lui Amalia Sartori

Subcomisia pentru securitate şi apărare: Stefano Zappalà

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Mario Mauro

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Giuseppe Gargani în locul lui Francesco Musotto

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Domenico Antonio Basile în locul lui Salvatore Tatarella

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză: Vito Bonsignore

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană: Giovanni Robusti

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


16. Transportul interior de mărfuri periculoase ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind transportul rutier de mărfuri periculoase [06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

Bogusław Liberadzki a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Antonio Tajani (membru al Comisiei).

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE-DE, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Robert Evans, mai întâi cu privire la numirea lui Antonio Tajani ca membru al Comisiei, şi Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack şi Wiesław Stefan Kuc.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Bogusław Liberadzki.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3.1 al PV din 19.06.2008.


17. Gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere [COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

A intervenit Antonio Tajani (membru al Comisiei).

Helmuth Markov şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE-DE, Bogusław Liberadzki, în numele Grupului PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, în numele Grupului IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Nathalie Griesbeck, Wiesław Stefan Kuc, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Marios Matsakis, Dieter-Lebrecht Koch şi Luís Queiró.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Helmuth Markov.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3.2 al PV din 19.06.2008.


18. Viitorul sectorului ovinelor şi caprinelor în Europa (dezbatere)

Raport privind viitorul sectoarelor ovinelor și caprinelor în Europa [2007/2192(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Liam Aylward (A6-0196/2008)

Liam Aylward şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (membru al Comisiei).

Au intervenit: James Nicholson, în numele Grupului PPE-DE, Bernadette Bourzai, în numele Grupului PSE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Claude Martinez, neafiliat, Neil Parish, Rosa Miguélez Ramos, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mairead McGuinness, Giovanna Corda şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marios Matsakis şi Wiesław Stefan Kuc.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Liam Aylward.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 19.06.2008.


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 408.289/OJJE).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate