Zoznam 
Zápisnica
PDF 199kWORD 113k
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady po referende v Írsku (rozprava)
 3.Hlasovanie
  
3.1.Schválenie pridelenia novej oblasti zodpovednosti podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi (hlasovanie)
  
3.2.Schválenie nominácie pána Antonia Tajaniho za člena Európskej komisie (hlasovanie)
  
3.3.Nezvestné osoby na Cypre - postup po prijatí uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
3.4.Spoločné normy a postupy pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt ***I (hlasovanie)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Slávnostná schôdza - 2008, Európsky rok medzikultúrneho dialógu
 6.Hlasovanie (pokračovanie)
  
6.1.Vnútorný trh s elektrickou energiou ***I (hlasovanie)
  
6.2.Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie ***I (hlasovanie)
  
6.3.Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov ***I (hlasovanie)
  
6.4.Ochrana chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky ***I (hlasovanie)
  
6.5.Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", prvá časť ***I (hlasovanie)
  
6.6.Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", tretia časť ***I (hlasovanie)
  
6.7.Autonómne colné kvóty Spoločenstva pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy * (hlasovanie)
  
6.8.Výkon funkcie ombudsmana (záverečné hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie Parlamentu
 11.Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy (rozprava)
 12.Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (rozprava)
 13.Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 2008) (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Radu)
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***II (rozprava)
 17.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (rozprava)
 18.Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Príprava zasadnutia Európskej rady po referende v Írsku (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Príprava zasadnutia Európskej rady po referende v Írsku

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením (Predsedníčka prerušila vystúpenie José Manuela Barrosa a požiadala poslancov, ktorí vyvesením transparentov v rokovacej sále vyjadrili podporu výsledku írskeho referenda, aby tieto transparenty odstránili).

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM a Ashley Mote, nezávislý poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček a Monica Maria Iacob-Ridzi.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Othmar Karas, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Mariusz Piotrowski, Marie Anne Isler Béguin, Mairead McGuinness, Genowefa Grabowska a Tobias Pflüger.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič a Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

°
° ° °


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

3. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


3.1. Schválenie pridelenia novej oblasti zodpovednosti podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi (hlasovanie)

návrh rozhodnutia B6-0306/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2008)0290)


3.2. Schválenie nominácie pána Antonia Tajaniho za člena Európskej komisie (hlasovanie)

návrh rozhodnutia B6-0307/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2008)0291)


3.3. Nezvestné osoby na Cypre - postup po prijatí uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Nezvestné osoby na Cypre - postup po prijatí uznesenia Európskeho parlamentu z 15. marca 2007 [2007/2280(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Ewa Klamt (A6-0139/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0292)


3.4. Spoločné normy a postupy pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt [KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Manfred Weber (A6-0339/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0293)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0293)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Konrad Szymański o vyvesení transparentov v jednej časti rokovacej sály.


4. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie legislatívneho zhromaždenia z južného Sudánu, ktorú viedol jej predseda James Wani Igga a ktorá bola usadená na čestnej galérii.


PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

5. Slávnostná schôdza - 2008, Európsky rok medzikultúrneho dialógu

(Od 12.00 do 12.30 sa pri príležitosti návštevy osobitnej spravodajkyne pre slobodu náboženstva a vierovyznania Rady OSN pre ľudské práva Asmy Jahangir konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

6. Hlasovanie (pokračovanie)

6.1. Vnútorný trh s elektrickou energiou ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou [KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Eluned Morgan (A6-0191/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

V rozprave vystúpila Eluned Morgan (spravodajkyňa).

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0294)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0294)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Anni Podimata o postupe hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 176.


6.2. Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie [KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0295)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0295)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Alejo Vidal-Quadras (spravodajca) predložil za skupinu PPE-DE ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa do článku 2d za odsek 1 vkladá nový text. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.


6.3. Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov [KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Giles Chichester (A6-0226/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0296)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0296)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Silvia-Adriana Ţicău navrhla oddelené hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 18 (Predseda odpovedal, že žiadosť nebola predložená v rámci stanoveného termínu); Giles Chichester (spravodajca) vyslovil nesúhlas s touto žiadosťou, ktorá bola zamietnutá.


6.4. Ochrana chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky [KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0297)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0297)


6.5. Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", prvá časť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – prvá časť [KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca József Szájer (A6-0088/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a József Szájer (spravodajca).

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0298)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0298)


6.6. Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", tretia časť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – tretia časť [COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca József Szájer (A6-0086/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P6_TA(2008)0299)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0299)


6.7. Autonómne colné kvóty Spoločenstva pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych colných kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy [KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P6_TA(2008)0300)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0300)


6.8. Výkon funkcie ombudsmana (záverečné hlasovanie)

Správa o prijatí rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana [2006/2223(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

Rozprava sa konala 21.4.2008 (bod 20 zápisnice zo dňa 21.04.2008).

Prvé hlasovanie o návrhu rozhodnutia sa konalo 22.4.2008 (bod 5.5 zápisnice zo dňa 22.04.2008).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA

V rozprave vystúpil Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady).

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté (P6_TA(2008)0301)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0301)

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

návrh rozhodnutia B6-0306/2008: Urszula Gacek

Správa: Manfred Weber - A6-0339/2007: Jean-Luc Bennahmias za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Romano Maria La Russa, Ignasi Guardans Cambó, Carlo Fatuzzo, Jean-Claude Martinez, Bruno Gollnisch a Daniel Hannan

Správa: Eluned Morgan - A6-0191/2008: Richard Seeber, Tomáš Zatloukal, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall a Christopher Heaton-Harris

Správa: Alejo Vidal-Quadras - A6-0228/2008: Richard Seeber a Syed Kamall

Správa: József Szájer - A6-0088/2008: Christopher Heaton-Harris


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Roberto Fiore oznámil, že niektoré z jeho hlasovaní neboli z technických príčin zaznamenané.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zloženie Parlamentu

Vzhľadom na rozhodnutie Rady z 9. mája 2008 o vymenovaní Antonia Tajaniho za člena Komisie, ako aj vzhľadom na rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. júna 2008 podľa bodu 4 rámcovej dohody medzi Parlamentom a Komisiou a článku 99 rokovacieho poriadku Parlament v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 4 druhý pododsek rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu Antonia Tajaniho s účinnosťou od 9. mája 2008 a o tejto skutočnosti informoval príslušné talianske orgány.


11. Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Gintaras Didžiokas za skupinu UEN, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Pervenche Berès a Jelko Kacin.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Charles Tannock, Csaba Sándor Tabajdi, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, José Ribeiro e Castro a Theodor Dumitru Stolojan.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.


12. Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0063/2008), ktorú položil Philippe Morillon za výbor PECH pre Radu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0162/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0064/2008), ktorú položil Philippe Morillon za výbor PECH pre Komisiu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0163/2008)

Philippe Morillon rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku (B6-0162/2008).

Joe Borg (člen Komisie) odpovedal na otázku (B6-0163/2008).

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Elspeth Attwooll za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Struan Stevenson, Paulo Casaca, Jacky Hénin, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Cornelis Visser, Avril Doyle a Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Duarte Freitas, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, Colm Burke a José Ribeiro e Castro.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič a Joe Borg.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE o kríze v sektore rybolovu z dôvodu zvyšovania cien nafty (B6-0305/2008),

- Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Willy Meyer Pleite a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL o prehĺbení sociálno-ekonomickej krízy v odvetví rybolovu v dôsledku zvyšovania cien palív (benzínu a nafty) (B6-0308/2008),

- Elspeth Attwooll a Philippe Morillon za skupinu ALDE o kríze v sektore rybolovu spôsobenej zvyšovaním cien pohonných hmôt (B6-0310/2008),

- Heinz Kindermann za skupinu PSE o kríze v odvetví rybolovu v dôsledku zvýšenia cien ropy (B6-0311/2008),

- Seán Ó Neachtain za skupinu UEN o kríze v odvetví rybného hospodárstva z dôvodu zvyšovania cien pohonných hmôt (B6-0312/2008),

- Marie-Hélène Aubert a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE o kríze v odvetví rybného hospodárstva zapríčinenej zvyšovaním cien palivovej nafty (B6-0313/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 19.06.2008.


13. Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 2008) (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Príprava samitu EÚ/Rusko (26.-27. jún 2008)

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Adam Bielan, Vladimír Remek, Bernard Wojciechowski, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, Elmar Brok a Hannes Swoboda.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Henrik Lax, Ģirts Valdis Kristovskis, Sylwester Chruszcz, Ria Oomen-Ruijten, Kristian Vigenin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Jana Bobošíková, Tunne Kelam, Reino Paasilinna, Christopher Beazley, Adrian Severin, Francisco José Millán Mon, Csaba Sándor Tabajdi, Bernd Posselt, Andrzej Jan Szejna a Josef Zieleniec.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Anneli Jäätteenmäki, Milan Horáček, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerard Batten a Vytautas Landsbergis.

Vystúpili títo poslanci: Janez Lenarčič a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- André Brie, Gabriele Zimmer a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL o samite EÚ – Rusko (B6-0231/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o samite EÚ – Rusko (B6-0235/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o samite EÚ – Rusko, ktorý sa konal v júni 2008 v Chanty-Mansijsku (B6-0298/2008),

- Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE o prípravách na 11. samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční v júni 2008 v Chanty-Mansijsku (B6-0299/2008),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Reino Paasilinna a Adrian Severin za skupinu PSE o samite EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 26. – 27. júna 2008 v Chanty-Mansijsku (B6-0300/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Satu Hassi, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE o príprave jedenásteho samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční v Chanty-Mansijsku 26. a 27. júna 2008 (B6-0301/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 19.06.2008.


14. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0161/2008).

Otázka č. 1 (Robert Evans): Cestujúci so zníženou pohyblivosťou.

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Spoločná prisťahovalecká politika a nezákonná práca.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 3 (Marian Harkin): Bezpečnosť pacientov.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin a Mairead McGuinness.

Otázka č. 4 (Bernd Posselt): Subsidiarita a členstvo v EÚ.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Marian Harkin a Gay Mitchell.

Otázka č. 5 (Dimitrios Papadimoulis): Svetová potravinová kríza.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Dimitrios Papadimoulis a Mairead McGuinness.

Otázka č. 6 (Jim Higgins): Zvyšovanie bezpečnosti na cestách.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Reinhard Rack a Gay Mitchell.

Otázka č. 7 je neprípustná.

Otázka č. 8 (Jörg Leichtfried): Nový systém výberu mýta v Slovinsku.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jörg Leichtfried a Reinhard Rack.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

15. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE, PSE a UEN tieto žiadosti o menovania:

výbor ENVI: Salvatore Tatarella

výbor IMCO: Catiuscia Marini

výbor ITRE: Amalia Sartori

výbor REGI: Giovanni Robusti

výbor CULT: Domenico Antonio Basile namiesto Salvatore Tatarellu

výbor FEMM: Iva Zanicchi namiesto Amalie Sartori

podvýbor pre bezpečnosť a obranu: Stefano Zappalà

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Mario Mauro

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Giuseppe Gargani namiesto Francesca Musottu

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Domenico Antonio Basile namiesto Salvatore Tatarellu

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Vito Bonsignore

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Giovanni Robusti

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


16. Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru [06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008)

Bogusław Liberadzki uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer za skupinu PPE-DE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Robert Evans najprv s prejavom o vymenovaní Antonia Tajaniho za člena Komisie a Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Reinhard Rack a Wiesław Stefan Kuc.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani a Bogusław Liberadzki.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.1 zápisnice zo dňa 19.06.2008.


17. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry [KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Helmuth Markov (A6-0050/2008)

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (člen Komisie).

Helmuth Markov uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer za skupinu PPE-DE, Bogusław Liberadzki za skupinu PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău, Nathalie Griesbeck, Wiesław Stefan Kuc, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Marios Matsakis, Dieter-Lebrecht Koch a Luís Queiró.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani a Helmuth Markov.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.2 zápisnice zo dňa 19.06.2008.


18. Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe (rozprava)

Správa o budúcnosti sektora oviec a kôz v Európe [2007/2192(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Liam Aylward (A6-0196/2008)

Liam Aylward uviedol správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: James Nicholson za skupinu PPE-DE, Bernadette Bourzai za skupinu PSE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec, Neil Parish, Rosa Miguélez Ramos, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mairead McGuinness, Giovanna Corda a Czesław Adam Siekierski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marios Matsakis a Wiesław Stefan Kuc.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani a Liam Aylward.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 19.06.2008.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 408.289/OJJE).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.10 h.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia