Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 юли 2008 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари по отношение на пазарните стандарти за птиче месо (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО на Съвета (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Решение на Съвета и на Комисията относно сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

Правна информация - Политика за поверителност