Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC16/2008 - Oddiel III - Komisia (SEC(2008)0539 - C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o normy uvádzania na trh pre hydinové mäso (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica Rady 2006/23/ES (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 17/2008 - Oddiel III - Komisia (SEC(2008)1953 - C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 18/2008 - Oddiel III - Komisia (SEC(2008)1954 - C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

INTA

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia