Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Åsa Westlund - A6-0179/2008, Έκθεση Åsa Westlund - A6-0180/2008, Έκθεση Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008 Έκθεση Avril Doyle - A6-0176/2008

Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση Åsa Westlund - A6-0180/2008

Neena Gill και Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008

Miroslav Mikolášik

Έκθεση Avril Doyle - A6-0176/2008

Miroslav Mikolášik

Έκθεση Peter Liese - A6-0220/2008

Péter Olajos, Zuzana Roithová και Christoph Konrad

Έκθεση Richard Corbett - A6-0197/2008

David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris και Syed Kamall

Έκθεση Jutta Haug - A6-0262/2008

David Sumberg και Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Marcin Libicki - A6-0225/2008

Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt και Rainer Wieland

Έκθεση André Brie - A6-0269/2008

David Sumberg, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt και Christopher Heaton-Harris

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου