Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0067/2008 (B6-0164/2008)

Συζήτηση :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

13. H απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Kρατικών Επενδυτικών Tαμείων (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0067/2008) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς το Συμβούλιο: Η απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (B6-0164/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0068/2008) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (B6-0165/2008)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Η Anne-Marie Idrac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B6-0164/2008.

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B6-0165/2008.

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg και Harald Ettl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė και Ieke van den Burg.

Παρεμβαίνουν οι Anne-Marie Idrac και Günter Verheugen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τα κρατικά επενδυτικά ταμεία (B6-0304/2008)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.07.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου