Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. juli 2008 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 19.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

15. Anmodning om uopsættelig forhandling

Anmodning fra Kommissionen og Rådet om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 134) i forbindelse med:

- Forslag til Rådets forordning (EF) om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Begrundelse for uopsættelighed:

Anmodningen om uopsættelighed begrundedes med behovet for at vedtage foranstaltninger med henblik på tilpasning af EU's fiskerisektor til den nuværende situation med stigende brændstofpriser, således at der sikredes bæredygtige sociale og økonomiske forhold i sektoren.

Parlamentet skulle tage stilling til uopsætteligheden dagen efter kl. 12.00.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik