Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 8 juli 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee (debat)
 5.Stabilisering in Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (debat)
 6.Wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter opneming van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***II (debat)
 7.Tijdschema voor de begroting
 8.Stemmingen
  8.1.Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument: algemene bepalingen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Behoud van de vogelstand (aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Gemeenschappelijk stelsel voor de belasting over de toegevoegde waarde * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het VN/ECE-Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991 * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Toetreding van Liechtenstein tot de overeenkomst EU/EG/Zwitserland inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengen-acquis * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Toetreding van Liechtenstein tot de overeenkomst EG/Zwitserland ter vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.9.Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein bij de overeenkomst EG/Zwitserland over de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, Zwitserland of Liechtenstein wordt ingediend *(artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.10.Invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.11.Wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.12.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Witold Tomczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.13.Verdediging van prerogatieven van het Europees Parlement voor nationale rechtbanken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.14.Wijziging van het Reglement ter zake van de goedkeuring van de Commissie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  8.15.Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's ***II (stemming)
  8.16.Levensmiddelenadditieven ***II (stemming)
  8.17.Aroma's en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen ***II (stemming)
  8.18.Voedingsenzymen ***II (stemming)
  8.19.Wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter opneming van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***II (stemming)
  8.20.Wijziging van het Reglement in verband met de voorstellen van de Werkgroep parlementaire hervorming inzake de werkzaamheden van de plenaire vergadering en initiatiefverslagen (stemming)
  8.21.Begroting 2009: Eerste beschouwingen over het mandaat voor het overleg over het voorontwerp van begroting 2009 (stemming)
  8.22.Gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee (stemming)
  8.23.Stabilisering in Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***I - Interne markt voor aardgas ***I - Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (debat)
 13.Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Verzoek om urgentverklaring
 16.Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***II - Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***II (debat)
 17.Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) ***II (debat)
 18.Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (debat)
 19.Technische voorschriften en administratieve procedures voor het commercieel vervoer per vliegtuig (EU-OPS) / Gebruik van veiligheidssystemen voor kinderen (OPS 1.730) (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (213 kb) Presentielijst (65 kb)       
 
Notulen (173 kb) Presentielijst (24 kb) Uitslag van de stemming (416 kb) Hoofdelijke stemming (1608 kb) 
 
Notulen (249 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (171 kb) Hoofdelijke stemming (480 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid